Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Suzie

Athanasian İman Açıklaması

Recommended Posts

Guest Suzie

Athanasian İman Açıklaması

 

Presbiteryen Kilisesinden dır..

 

(1) Her kim kurtulacak ise, her şeyden önce, katolik inancı kabul etmelidir;

 

(2) Bu inancı bütünüyle ve yozlaştırmadan tutanlar dışında herkes şüphesiz ki, sonsuza dek yok olacaktır.

 

 

(3) ve Katolik İnanç şudur: Üçlübirlikte tek bir Tanrı’ya ve birlik içindeki Üçlüğe tapınırız;

 

(4) bu kişileri ne birbirine karıştır ne de özünü böleriz.

 

(5) çünkü Baba tek bir Kişidir, Oğul başka, Kutsal Ruh ise başka bir Kişidir.

 

(6) Ancak Baba’nın, Oğul'un ve Kutsal Ruh'un Tanrısal özyapısı birdir görkemde eşit, yücelikte sonsuzdur.

 

(7) Baba nasıl ise, Oğul ve Kutsal Ruh da öyledir.

 

(8) Baba yaratılmamıştır, Oğul yaratılmamıştır, Kutsal Ruh yaratılmamıştır.

 

(9) Baba anlaşılmaz, Oğul anlaşılmaz, Kutsal Ruh anlaşılmazdır.

 

(10) Baba ebedi, Oğul ebedi, Kutsal Ruh ebedidir.

 

(11) Buna rağmen hepsi üç farklı ebedi değil, fakat tek bir ebedidir.

 

(12) Ne üç farklı "yaratılmamış" ne de üç farklı "anlaşılmaz" vardır, fakat tek bir "yaratılmamış" ve tek bir "anlaşılmaz" vardır.

 

(13) Aynı şekilde Baba her şeye kadir, Oğul her şeye kadir ve Kutsal Ruh her şeye kadirdir;

 

(14) Buna rağmen hepsi üç farklı "her şeye kadir" değil, tek bir ‘her şeye kadir’dir.

 

(15) Baba nasıl Tanrı ise, Oğul da Tanrı’dır ve Kutsal Ruh da Tanrı’dır;

 

(16) Buna rağmen bunlar üç farklı Tanrı değil, tek bir Tanrı’dır.

 

(17) Baba nasıl Rab ise, Oğul da Rab'dir, Kutsal Ruh da Rab'dir;

 

(18) Buna rağmen bunlar üç farklı Rab değil, tek bir Rab'dir.

 

(19) Hristiyan gerçeği uyarınca her kişinin ayrı ayrı Tanrı ve Rab olduğunu ikrar etme yükümlülüğü altında olmamızla birlikte;

 

(20) Katolik iman “üç farklı Tanrı ya da üç farklı Rab vardır” gibi bir ifadeyi kullanmamızı yasaklar.

 

(21) Baba hiçbir şeyden gelmemiştir; ne yaratılmış ne de doğurulmuştur.

 

(22) Oğul yalnızca Baba’dandır; ne oluşturulmuş, ne yaratılmıştır, fakat biricik Oğuldur.[1]

 

(23) Kutsal Ruh, Baba’dan ve Oğul’dandır; ne oluşturulmuş ne yaratılmış ne de doğurulmuştur[2] fakat Baba’dan ve Oğul’dan çıkmıştır.

 

(24) Böylece, üç tane değil, tek bir Baba vardır; üç Oğul değil tek bir Oğul, üç Kutsal Ruh değil, tek bir Kutsal Ruh vardır.

 

(25) Üçlübirlik’te hiç bir kişi diğerinden önce ya da sonra gelmez; hiç bir kişi diğerinden üstün ya da aşağı değildir.

 

(26) Ancak tüm üç kişi de aynı derecede sonsuz ve aynı derecede eşittir.

 

(27) Öyle ki, her şeyde, daha önce de söylendiği gibi, Üçlük’teki Birliğe ve Birlik’teki Üçlüğe tapınılmalıdır.

 

(28) Bu nedenle, kurtulacak olan kişi Üçlübirliği böyle düşünmelidir.

 

(29) Bundan başka, kişinin sonsuz kurtuluşu alması için Rabbimiz İsa Mesih’in beden almasına doğrudan inanması şarttır.

 

(30) Çünkü inandığımız ve ikrar ettiğimiz doğru iman Tanrı Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’in hem Tanrı hem de insan olduğudur.

 

(31) [Oğul] Baba’nın özünden,

 

zamanın öncesinde Tanrı olarak var olan;

 

annesinin özünden insan olarak zaman içinde (bu dünyada) doğmuştur.

 

(32) Mükemmel Tanrı ve mükemmel insandır, düşünen bir cana ve gerçek bir insan bedenine sahiptir.

 

(33) Tanrısal özyapıya ait olması açısından Baba ile eşit, insan olması açısından O’ndan aşağıdadır.

 

(34) Tanrı ve insan olmasına karşın, iki farklı Mesih değil, fakat tek bir Mesih’tir.

 

(35) Tanrısal özyapının ete ve kemiğe dönüşmesi ile değil, fakat Tanrı’nın insanlığı giyinmesiyle tekdir [tek bir Mesih’tir].

 

(36) Tümüyle tektir, [Tanrısal] özlerin karışmasıyla değil, tek bir kişinin birliğiyledir.

 

(37) düşünebilen can ve beden olarak tek bir insandır, bu yüzden de Tanrı ve İnsan olarak tek bir Mesih’tir.

 

(38) Bizim kurtuluşumuz için acı çekmiş, cehenneme inmiş, üçüncü gün ölümden tekrar dirilmiş,

 

(39) göğe yükselmiş, her şeye kadir Baba Tanrı’nın sağında oturmuş

 

(40) oradan ölüleri ve dirileri yargılamak için gelecektir.

 

(41) O geldiğinde bütün insanlar [ölümden] bedenleri ile tekrar dirilecek

 

(42) ve yaptıkları [işler] için hesap verecektir.

 

(43) İyilik edenler sonsuz yasamı kazanacak, kötülük edenler ise sonsuz ateşe düşecekler

 

(44) Bu Katolik imana sağlam bir şekilde inanmayan bir kimse kurtulamayacaktır.

 

 

 

[1] Orijinal metin Latince olarak yazılmış olup buradaki ifade tam olarak şudur: Filius a Patre solo est non factus, nec creatus, sed genitus. “Genitus” kelimesi Eski Ahit’in Septuagint (YETMİŞLER) tercümesinde ve Yeni Ahit’te “γενους” (genous) olarak geçer. Aziz Yuhanna bu kelimeyi kullanırken “mono” önekini kullanarak Mesih’in eşsizliğini ve tekliğini güçlü bir şekilde vurguladı (Yuhanna 1:14, 18). Eski Ahitte İsa Mesih’i tipleyen bir kişilik olan İshak “İbrahimin biricik Oğlu” olarak geçer. Ancak İbrahim’in Ketura’dan 6, Hacer’den 1 oğlu vardır. Yani İshak, İbrahimin tek oğlu değildir. Tanrı ve İbrahim arasındaki antlaşma İshak soyu ile devam edeceğinden, İshak da sembolik olarak kurban edilen tek oğul olduğundan eşsizdir (Tekvin 22:2). “Seçilmiş Olma, Yüksek Bir Pozisyona Sahip Olma, Ayrıcalıklı Olma” anlamında bu kelime kullanıldığı için Antlaşmasal Kişilikler “Genitus” kelimesi ile ifade edilir (Mezmur 89:27 [Davut için] ). Çıkış 4:21-23 ayetlerinde ise Tanrı bütün İsrail halkını tek bir kişi gibi görür, çünkü hepsi de İbrahim’le yapılan antlaşmanın çocuklarıdır ve İsrail halkının tamamından Tanrı’nın “ilk oğlu” olarak bahsedilir.

 

[2] Orijinal Latince metindeki “nec genitus” kelimesi “doğurulmamış” anlamında tercüme edilmiştir. Bu kelime “doğmak” filinden gelmektedir. Böylece “doğurulmamış” yani “yaratılmamış” anlamı çıkmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi için Kutsal Üçlü birlik sırrını anlatan kitaplara bakınız. Kutsal Kitap’ın Kutsal Üçlübirlik doktrini bir sır olup bu şekilde kabul edilmelidir (Yuhanna 14:26; 16:7).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lucky

Tanrı ve Kutsal Üçlü Birlik

 

 

I. Diri ve gerçek olan, varlıkta ve yetkinlikte sınırsız ve

tümüyle pak olan Ruh, gözle görülemeyen; bedeni ya da farklı

kısımları olmayan, doğasında tutkularına göre farklılıklar

göstermeyen; sınırsız, değişmeyen, ebedi, kavranılamayan,

her şeye gücü yeten; en bilge, en kutsal, en özgür, en

mutlak olan; her şeyi en doğru ve değişmez olan isteğine göre

kendi yüceliği için yönlendiren; en sevecen, en lütufkar, en

merhametli, en sabırlı olan, iyilikte ve gerçekte bol olan,

günahları, suçları ve kötülükleri bağışlayan; kendisini

itinayla arayanları ödüllendiren; hükümlerinde en adil ve en

korkunç olan, her türlü günahtan nefret eden ve suçluyu asla

haklı çıkarmayan yalnızca tek bir Tanrı vardır.

 

II. Tanrı, tüm yaşamı, yüceliği, iyiliği ve bereketi kendi

içerisinde bulundurur. Tanrı tümüyle kendine yeterlidir;

yarattığı hiçbir şeye gereksinimi olmadığı gibi, onlardan

hiçbir yücelik de almaz; fakat sadece kendi yüceliğini onlarda,

onların aracılığıyla, onlara ve onların üzerinde gösterir.

Tanrı, her şeyin Kendisinden, Kendisi aracılığıyla ve Kendisi

için yaratıldığı tüm varoluşun tek kaynağıdır; onlar

aracılığıyla, onlar için ya da onlar üzerinde yapmaktan hoşnut

olduğu her şeyi gerçekleştirecek en kudretli hükme sahiptir.

O'nun gözünde her şey apaçık ve ortadadır; bilgisi

sınırsız, yanlışsız ve yaratıklardan bağımsızdır, öyle ki

Tanrı hiçbir olaya bağımlı değildir ne de O'nun için herhangi

bir şey belirsizdir; tüm isteğinde, işlerinde ve buyruklarında en

kutsaldır. Meleklerden, insanlardan ve tüm diğer yaratıklardan

istemekten hoşnut olduğu her türlü tapınma, hizmet ve itaat

Kendisine verilmelidir.

 

III. Tanrısal özyapının birliğinde; aynı özü, gücü ve

sonsuzluğu paylaşan üç kişi bulunmaktadır: Baba Tanrı, Oğul

Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı: Oğul, Baba'dandır; Kutsal Ruh ise

Baba ve Oğul'dan çıkar. Baba ne doğmuştur, ne de bir göndereni

vardır, Oğul Baba'nın isteğinden doğmuştur, Kutsal Ruh ise hem

Baba'dan hem de Oğul'dan gelmektedir. Baba, Oğul ve Kutsal

Ruh'un ne başlangıcı ne de sonu vardır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh

tek Tanrıdır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...