Jump to content
Sign in to follow this  
Guest majisyen

İllüminati-Beyaz Kardeşlik

Recommended Posts

Guest majisyen

İnanç bil­ge­le­ri­nin, Hi­ma­la­ya´lar­da sak­lan­dık­la­rı id­di­a e­di­len "Yükselen Li­der­ler" ­le i­le­tişim i­çin­de ol­duk­la­rı söy­le­ni­yor. 1875´de He­le­na P. Bla­vatsky, Bilgelik ve Mer­ha­met Li­der­le­ri i­le i­le­tişim kur­du­ğu­nu ve in­san ru­hu­nun ev­rim sü­re­ci i­le il­gi­li me­saj­lar al­dı­ğını id­di­a ediyordu. Bla­vatsky, tüm i­nanç­la­rın çok es­ki bir dün­ya di­nin­den ya­yıl­dı­ğına ve U­lu Li­der­le­r´in bu di­ni keşfet­me­mi­zi ve ba­tı fel­se­fe­si­ni bı­ra­kıp, do­ğu­nun gi­zem­li yan­la­rı­nı uy­gu­la­ma­mı­zı is­te­dik­le­ri­ne i­na­nı­yor­du. U­lu Li­der­le­r´in, Ma­dam Bla­vatsky´nin­ de i­le­tişim kur­du­ğu­nu söy­le­di­ği Hz.İsa, Bu­da ve Kon­füç­yüs gi­bi fi­lo­zof­la­rı ye­tiştir­dik­le­ri düşü­nü­lü­yordu. As­lın­da Bla­vatsky´nin i­nan­cı e­be­di li­der­le­rin, her yüz­yıl­da bir or­ta­ya çı­kan, mad­di ve ru­ha­ni başa­rı­la­rı­nı gös­teren yeni ü­yeyi seç­me geleneğine da­ya­nan es­ki bir i­nan­ca bağ­lı­dır. En tanınmış isimlerden başında ise belki de St. Ger­ma­in Kontu gelmektedir. St Ger­ma­in U­lu Li­der­le­r´in bir ü­ye­siy­di ve ö­lü­mün­den el­li yıl son­ra bir çok yer­de ortaya çıkıyor top­lu­lu­ğun ça­lışma­la­rı­nı ya­yı­yor­du. Mo­dern Gül Haç Örgütü, St Ger­ma­in´in majikal ça­lışma­la­rı yay­mak­la so­rum­lu kişi ol­du­ğu­nu id­di­a e­di­yor­. 1920´ler­de Pa­ris´te Ful­ca­nel­li a­dıy­la gö­rül­dü­ğü­ne ve in­san­la­rı a­tom bi­li­mi­nin i­ler­le­me­siy­le il­gi­li o­la­rak u­yar­dı­ğına da i­na­nı­lı­yor. Öteki li­der­ler­ de za­man za­man gü­nü­müz­le bağ­lan­tı­lar ku­ru­yor­lar, hem ­de hiç bek­len­me­dik an­lar­da.

 

100 yeraltı şehri nerede?

 

Na­po­le­on Hill, 1940-1960´la­r arasındaka­dar ö­nem­li bir best­sel­ler ya­za­rıy­dı, son ki­ta­bın­da, i­sim­siz bir li­der­den me­sajlar al­dı­ğını yaz­mıştı. İsimsiz li­der Hi­ma­la­ya­lar­´da­ki, ölüm­süz li­der­ler o­ku­lun­da mis­tik bil­gi­ler öğ­re­ten ve Spiritüalizm konusunda yet­ki­n bi­riy­di. Ki­tap­ta bu o­kul­dan a­çık­ça bah­se­di­li­yor, ça­lışma­la­r a­çık­la­nı­yor­du. Ni­te­kim Bram Stoc­ker´in dünyaca ünlü Dra­cu­la ad­lı ki­ta­bın­da bu bil­gi­ler­den ya­rar­la­nıl­mıştı. Giz­li bir dağ­da Scho­lo­man­ce ad­lı bir o­kul ol­du­ğu, her se­ne 10 öğ­ren­cinin a­lın­dı­ğı ve e­ği­ti­min döneminin so­nun­da bir kişi­nin şey­ta­na hiz­met i­çin se­çil­di­ği ya­zı­yordu. O­kuldaki eğitim Kral-Peygamber Süleyman´un mis­tik öğ­re­ti­si­ne da­ya­lıy­dı. Da­ha son­ra; Sir Ge­or­ge King´in ya­ni A­et­he­ri­us top­lu­lu­ğu­nun ku­ru­cu­su o­lan kişi­nin­de bu işler­le il­gi­len­di­ği bil­di­ril­mişti. Ge­or­ge King 144 li­der­den o­luşan Bü­yük Be­yaz Kar­deşlik ad­lı top­lu­lu­ğu­nun da ku­ru­cu­suy­du. Ma­dam Bla­vatsky´ye gö­re; bu top­lu­luk dağ­lar­da yaşıyor, in­sanoğ­lu­nun ruhsal ge­lişi­mi ü­ze­rin­de ça­lı­şıyor­ ve hat­ta gü­neş sis­te­mi­ni­ in­ce­li­yor­du. A­et­he­ri­us Top­lu­lu­ğu­nun, kut­sal yer­ler ya­rat­mak i­çin koz­mik e­ner­ji ü­ret­ti­ği de id­di­a e­di­li­yor. Lin­da Go­od­man ad­lı Amerikalı bir as­tro­log, ü­çün­cü ki­ta­bı Yıl­dız İz­le­rinde; 1970 yı­lı­ yıl­başısın­da Los An­ge­les´te­ki o­tel o­da­sı­na, Hi­ma­la­ya­lar´da özel bir eğitim merkezinde yaşa­dı­ğını söy­le­yen, Ox­ford ak­san­lı bi­ri­nin gel­di­ği­ni, a­dı­nın Nat­han ol­du­ğu­nu ve zen bu­diz­m i­le yo­ga uzmanı olduğunu, söy­le­di­ği­ni ya­zı­yordu. Nathan´ın amacı uygun kişileri bulup eğitmekti. Bu li­der­ler veya öğretmenler ha­la yaşıyor­lar­sa ve ru­ha­ni dün­ya­ yaşamını değil de, be­den­sel yaşamı ter­cih e­di­yor­lar­sa, amaçlarını ve ne­re­den ge­ldiklerini bilmemiz gerekir? Bu ö­lüm­süz li­der­ler, anlatılanlara göre Hi­ma­la­ya­la­rın el değ­me­miş böl­ge­le­ri­nde kur­duk­la­rı 100 ye­ral­tı şeh­ri­nde yeraltı ge­çitlerinde do­laşa­rak kul­la­nı­yor­lar. Ay­rı­ca dış dün­ya­dan ge­len zi­ya­ret­çi­le­ri mi­sa­fir et­tik­le­ri­ni de söy­leniyor. Bu kişi­ler­le i­lişki i­çin­de o­lan ba­zı in­san­lar, Li­der­le­rin gizli tek­no­lo­ji­le­rini ve ba­zı Spiritüalizm ça­lışma­la­rı­nı a­çık­la­ya­cak­la­rı gü­nün yak­laştı­ğını da söy­lü­yor­lar.

 

Il­lu­mıina­ti nedir?

 

Glo­bal dün­ya fik­ri­ni ta­ma­men man­tık­sız bu­lan­lar, Il­lu­mi­na­ti´nin sö­zü e­di­le­me­ye­cek bir ol­gu ol­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar. Il­lu­mi­na­ti ger­çe­ği, 16.Yüzyıl İs­pan­ya´sın­da Alum­bra­dos (Ay­dın­lan­mışlar) a­dı ve­ri­len özgün Hıristiyan tarikatları olan Fran­sis­canlar´a ve Je­su­it´le­re ka­dar gi­di­yor. İnanç­la­rı­na gö­re; ki­li­se­nin hi­ye­rarşi­si­ne karşı çı­kan, kut­sal bü­yü ve in­san ru­huy­la il­gi­le­nen bir grup, 3 nüs­ha ha­lin­de In­qu­i­si­tan a­dıy­la bir bil­di­ri ya­yın­la­mışlar­dı. İşte Il­lu­mi­na­ti o za­man­lar doğ­du. Il­lu­mi­na­ti ör­gü­tü, Ma­yıs 1976´da Adam We­is­ha­upt ve Je­su­it e­ği­ti­mi gör­müş bir pro­fe­sör ta­ra­fın­dan Ba­va­ria´da ku­rul­du. We­is­ha­upt ve gru­bu ü­ni­ver­si­te­le­rin e­ği­tim prog­ra­mı­na gir­me­yen di­ni ko­nu­la­rı ve mis­tik o­lay­la­rı in­ce­le­me­ye başla­dı. Derken bu grup a­ni­den çok po­pü­ler ol­du ve ü­ye sayısı he­men 2000´i buldu. Üyelerin arasında, Fran­sa, İ­tal­ya, Da­ni­mar­ka, İs­veç, Hol­lan­da, Ma­ca­ris­tan ve Po­lon­ya´dan bir­çok ka­tı­lım­cı bulunuyordu. Sonra, Grup he­men kendi içinde kol­la­ra ay­rıl­dı. Ön­ce­lik­le Ma­son­lar o­luştu, ve on­luk sis­tem i­çin­de aşa­ma­la­ra bö­lün­dü­ler. Bir­çok­la­rı Ma­son­la­rın u­zun ö­mür­lü ol­ma­ya­ca­ğını ve yüz­yıl için­de or­ta­dan kal­ka­cak­la­rı­nı düşü­nü­yor­du. Fa­kat Ma­son­lar, ken­di düşün­ce­le­ri­ni aşıla­ma­ya de­vam e­ttiler. Bir­çok­la­rı Ma­son ör­gü­tü­nün; tıp­kı yüz­yıl­lar­ ön­ce ku­ru­lan Şö­val­ye­ler Bir­li­ği gi­bi giz­li bir ör­gü­tü ka­muf­laj et­mek i­çin ku­rul­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar­dı. Ma­son­lar, Il­lu­mi­na­ti ör­gü­tü­nün giz­li işle­ri­ni ka­muf­laj amacıyla ku­rul­muştu. 1970´ler­de ba­zı ya­zar­la­rın Il­lu­mi­na­ti­´nin giz­li işle­ri­ni an­la­tan Il­lu­mi­na­tus ad­lı ki­ta­bı ya­yın­la­nmadan ön­ce kim­se bu ör­gü­tü duy­muş de­ğil­di. Ki­tap, ger­çek­ler­le te­o­ri­le­rin bir­leşi­min­den oluşmuştu, ve o­ku­yu­cu­nun ka­fa­sın­da be­lir­li bir düşün­ceyi o­luştur­mak i­çin ya­zıl­mıştı. Bu a­ra­da ya­zar­lar­dan biri olan Ro­bert Wil­son, bu ko­nu­ sayesinde öylesine ilgi gördü ki, kısa zamanda milyarder oldu.

 

Pe­ki ne is­ti­yor­lar?

 

Wil­son´un ça­lışma­la­rın­dan son­ra Il­lu­mi­na­ti Ör­gü­tü Tek Dün­ya Hü­kü­me­ti fik­riy­le be­ra­ber a­nıl­ma­ya başla­dı. Ba­zı kuramcılar, Il­lu­mi­na­ti Ör­gü­tü­´ne men­sup o­lan­la­rın e­de­bi­ya­tı, po­li­ti­ka­yı ve Ma­son­la­rı a­maç­la­rı i­çin kul­lan­dık­la­rı­nı düşü­nü­yorlar. Po­li­tik ve e­ko­no­mik düşün­ce­le­ri, We­is­ha­upt´un ya­yım­la­dı­ğı U­lus­la­rın Re­fa­hı ad­lı bil­di­ri­de ken­di­ni gös­te­ri­yor­du. E­ko­no­mik dev­rim­den ve ka­pi­ta­liz­min me­zi­yet­le­rin­den söz ediliyor­du. Za­ten Ame­ri­kan dev­ri­mi de bu ta­ri­he rast­lıyordu. Ba­zı­la­rı dev­ri­min i­çin­de Ma­son­la­rın ve giz­li Il­lu­mi­na­ti Ör­gü­tü ele­man­la­rı­nın da yer al­dı­ğın­dan şüp­he­le­ni­yorlar. Ör­ne­ğin; o ta­rih­te çı­ka­rı­lan 1 do­lar­lık banknotların ü­ze­rin­de­ki gra­fik­ler­de, bir­çok mis­tik sem­bol görülüyor. Il­lu­mi­na­ti Ör­gü­tü´­nün sem­bo­lü sa­yı­lan Mı­sır pi­ra­mi­di bun­lar­dan bi­risi. Öyleyse e­ğer id­di­a e­dil­di­ği gi­bi bu giz­li grup Ame­ri­ka´nın e­ko­no­mik ve po­li­tik a­re­na­sın­da söz sa­hi­biy­se, şim­di­den dün­ya­ya gö­rüşle­ri ya­yıl­ma­ya başla­mıştır. Şu gün­ler­de gru­bun gü­cünün art­tığı ve da­ha büyük işler yap­ma­ya başla­dık­la­rı an­la­tı­lı­yor. Gru­bun üye­le­ri, top­lum­dan çok i­yi sak­la­nı­yor­lar, korunuyorlar, ve bir göl­ge el gi­bi iş başın­da­lar. Hat­ta ABD başka­nı­nın bi­le on­la­ra hiz­met et­ti­ği söy­le­ni­yor.

 

İm­kan­sı­zı ha­yalin gerçeği Davos mu?

 

Bütün bunlar ga­rip mi? Saçma mı? O­la­maz mı? Bir top­lu­luk ki; top­lu­mu yön­len­di­ren dev bir gü­ce sa­hip­ ama ta­nın­mı­yor ve bi­lin­mi­yor­. Fa­kat bu şim­di­den ger­çek­leşmiş bir du­rum. Ör­ne­ğin İn­gil­te­re´de dene­ni­yor; Quangos patlamasında yaşandı, se­çil­me­miş yani illegal bir ko­mi­te veya kurul, güç­lü kişi­le­rin ak­ra­ba­la­rından ya­ da ar­ka­daşla­rın­dan o­luşu­yor ve istedikleri yasa­­lar mec­li­se girip, çıkabiliyor. Bu şe­kil veya sis­tem Il­lu­mi­na­ti­le­r´in yö­ne­ti­min­de bir par­ti haline dönüşerek tüm dün­ya­yı yö­ne­te­mez mi? Aslında bu tür ör­güt­le­rin var­lı­ğına da­ir iz­ler or­ta­ya ya­vaş ya­vaş çı­kı­yor. Ama herşey henüz magazin boyutunda ama düşündürücü daha ötesini beklemek zaten mümkün değil çünkü amacın sadece siyasi güç ve çıkara bağlı olduğunu kanıtlamak hatta iddia etmek bile mümkün değil. İstüne üstlük bir de işin ucunda Himalaya gibi gizemli kaynakların bağları ve izleri de var. Ve perde arkasında sözü çok edilen bir toplantı var; 25 yıl­dır, Da­vos-Dün­ya E­ko­no­mik Fo­ru­mu bin­ler­ce işa­da­mı, med­ya pat­ro­nu, po­li­ti­ka­cı ve bi­li­ma­da­mı­nın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leşi­yor. Kuruluşlar olarak da FBI yöneticileri, Dünya Bankası ve Bundesbank Başkanları, otomotiv ve petrol dünyasının devleri gibi isimler dikkat çekiyor, ünlü siyasetçiler de tabii ki oradalar; yani dünyayı yönetenler; Kamuoyu bu o­lay­dan med­ya­ya i­zin ve­ril­di­ği ka­da­rıy­la ha­be­rdar o­lu­yor, yapılan açıklamalarla yetiniliyor. Fo­rum, aslında San Fran­cis­co´da bulunan kü­çük bir şir­ket ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze e­di­li­yor; adı GBN (Global Business Network). GBN´in, sosyal ve teknolojik alanda dünyanın en iyi beyinlerine sahip olduğu söyleniyor; gelecek tahminleri üzerine çok büyük paralar harcanıyor ve finans boyutunda Shell, AMEX gibi kuruluşların adları geçiyor. Belki de amacın kendisi bilgi değil, yaptığı etki önemli. Sonuçta, GBN dünyanın en büyük ve en önemli danışmanlık kuruluşu olarak kabul ediliyor ve Network´ün üyeleri dünyanın her yeriyle, en ücra köşesiyle ilişki halindeler. Bü­yük şir­ket­ler ve ban­ka­lar bu­ra­da be­lir­li ka­rar­lar a­lı­yorlar. İddialara göre GBN´in çekirdek kadrosunda sa­de­ce 15 ka­dın bu­lu­nu­yor ve ancak be­yaz er­kek­ler ko­nu­lar ü­ze­rin­de ka­rar ve­re­bi­li­yorlar ve profesyonellik çizgisinde ilgilendikleri konularda seçimlerini yapıp, oyunu oynuyorlar. Özetle Illuminati GBN´in kontrolunda ve Ekonomik Forum bu­luşması, bel­ki­ de en i­yi giz­len­miş top­lan­tıların başında geliyor. Ka­rar­lar bir­çok ül­ke ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­mak zo­run­da ka­lı­yor. Çün­kü ka­tı­lım­cı­la­rın ö­nem­li ve kesin yap­tı­rım gü­cü var.

 

Ger­çek­lik kon­tro­lü

 

Yükselen Liderler, Be­yaz Kar­deşlik Ör­gü­tü ve Beyaz Loca Il­lu­mi­na­ti şim­di­lik pek gö­rü­nür­de de­ğil­ler. En azından şu anda; Fa­kat or­ta­ya çı­kıp yö­ne­ti­mi bir el­de top­la­ma­ya­cak­la­rı­nı kim söy­le­ye­bi­lir? Da­ha şim­di­den yaşa­mı­mı­zı, top­lu­mu ve ge­le­ce­ği­mi­zi kon­trol e­den me­ka­niz­ma­lar o­luşmuş du­rum­da; Hiçbirimiz, global bir yönetimin kokusunu almadığımızı söyleyemeyiz.

 

Bu ör­güt­le­rin ü­ye­le­ri ha­la göl­ge­deler ve bu kişi­le­ri or­ta­ya çı­kar­malı mıyız acaba? Türkiye´nin son iki aydır yaşadıkları acaba bunun bir miyatürü mü? Yoksa gerilerde, derinlerde, karanlıkta bir yerde sıradan kitlelerin anlamayacağı hatta anlamaması gereken bir olay veya bir bilgi mi var? Yoksa dünya özellikle belli bir amaca mı yöneliyor; Eğer böyleyse diliyoruz ki, ONLAR artık barışa karar versinler ve dünyada artık kan dökülmesin... Acaba dünya tek Dünya Hükümeti"ne çoktan geçti de, bunun açıklanması için henüz vakit erken mi? Bir­ço­ğu­nuz bu yazıyı cid­di­ye al­ma­yıp, "Haydi canım sen de, böy­le bir düşün­ce­yi ger­çek­leşti­re­bi­lir­ler mi san­ki?" di­ye­bi­lirsiniz a­ma bu­nun ya­pılamayacağını da ga­ran­ti e­de­me­yiz, edemezsiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest maiadam

"Ör­ne­ğin; o ta­rih­te çı­ka­rı­lan 1 do­lar­lık banknotların ü­ze­rin­de­ki gra­fik­ler­de, bir­çok mis­tik sem­bol görülüyor. Il­lu­mi­na­ti Ör­gü­tü´­nün sem­bo­lü sa­yı­lan Mı­sır pi­ra­mi­di bun­lar­dan bi­risi. Öyleyse e­ğer id­di­a e­dil­di­ği gi­bi bu giz­li grup Ame­ri­ka´nın e­ko­no­mik ve po­li­tik a­re­na­sın­da söz sa­hi­biy­se, şim­di­den dün­ya­ya gö­rüşle­ri ya­yıl­ma­ya başla­mıştır. Şu gün­ler­de gru­bun gü­cünün art­tığı ve da­ha büyük işler yap­ma­ya başla­dık­la­rı an­la­tı­lı­yor. Gru­bun üye­le­ri, top­lum­dan çok i­yi sak­la­nı­yor­lar, korunuyorlar, ve bir göl­ge el gi­bi iş başın­da­lar. Hat­ta ABD başka­nı­nın bi­le on­la­ra hiz­met et­ti­ği söy­le­ni­yor."

 

doların arkasında piramit ve dünyayı gören göz vardır, masonluk simgesidir. Bu arada bunu birkaç yere daha yazmıştım tekrar edeyim bush yahudidir, ve kuklalık yapmaktadır. Zaten kukla olmayacaksa seçilemez yada seçilirsede bir şekilde indirilir (suikaste kurban gidebilir mesela)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Cesur

Çok doğru demişsin maıdam.Herşey sadece onların elinde.İstedıkleırnı başa getırır istemediklerini aşağı indirrler(miş)Hayretler içerisindeyimm..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...