Jump to content
Guest karam

Hizb-u Devr'ul Alâ-Muhyiddîn İbn'ül Arabî(k.s.) Hazretlerinin Özel Duası

Recommended Posts

Guest karam

duayı bir internet sitesinden almıştım..

 

--------------------------------------------------------------

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

1) Allahümme Yâ Hayyû,Yâ Kayyûm,bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î "Bismillâhi" (Fatiha/1)

2) Ve adhilnî Yâ Evvelû,Yâ Ahirû,meknû'el ğayb-î sırr-ı dâiret-î kenz-î "Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ bîllahî" (Kefh/39)

3) Ve esbül a'leyye Yâ Halîmü,Yâ Settâru,kenef-e setr-i hicâb-î sıyânet-î necât-î "Vea'tesımû bihablîllâhi" (Alî imrân/103)

4) Vebnî Yâ Muhîtû,Yâ Kâdirû,a'leyye sûre emân-î ihâtat-î mecd-î sürâdik-î i'zz-î a'zamet-î "Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâhi" (Araf/26)

5) Ve ei'znî Yâ Rakıbû,Yâ Mucîba,vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî,ve dârî,fein vâlidî bi kelâet-î iğâset-î iâzet-î "Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznîllâhi" (Bakara/102)

6) Ve kınî Yâ Mâniû,Yâ Nafiû,bi âyatike ve esmâ-îke ve kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ev zâlimin ev cebbârin biğâ a'leyye "Ahâzetuhû ğâşiyetün min a'zâbîllâh" (Yusuf/107)

7) Ve neccinî Yâ Muzill,Yâ Muntekim,min a'bîdîke-zzâlimin el bâğine a'leyye ve e'vânîhîm fe in hemme lî ahadun minhüm bi sûin hazelehûllâhû ve hateme a'lâ semî'hî ve kalbihî ve cea'le a'lâ basarihî ğişâveten "Femen yehdîyhî min ba'dillâh" (Casiye/23)

8) Vekfinî Yâ Kâbiz,Yâ Kahhâr,hadîa'te mekr-îhîm vardudhûm a'nnî mezmûmîne medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î tedmîr-î "Fe mâ kâne lehû min fi'etin yensurûnehû min dûn'îllâh" (Kasas/81)

9) Veeziknî Yâ Subbûh,Yâ Kuudûs,lezzet-e münâcât-î "Akbil velâ tehaf,inneke minel'âminîne bi fadzlîllâhi". (Kasas/31)

10) Ve ezikhûn Yâ Dârr,Yâ Mumît,nikâl-u vebâl-î zevâl-î "Fe kuti'a dâbir'ul kavm'illezîne zalemû,velhamdülillâhi rabb'il â'lemîyn" (En'am/45)

11) Ve eminnî Yâ Selâm,Yâ Mü'min,savlet-e cevletti devlet-îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î ayet-î "Lehüm'ül büşrâ fi'l hayâtiddünyâ ve fil'âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh" (Yunus/64)

12) Ve tevvicnî Yâ A'zîm,Yâ Muiz'zzu,bi tâc-î mehâbet-î kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î i'zz-i a'zamet-î "Ve lâ yahzünke kavlühüm,inn'el İ'zzete lillâhi" (Yunus/65)

13) Ve elbisnî Yâ Celîl,Yâ Kebir,hila't-e celâl-î ikbâl-î ikmâl-î "Felemmâ ra'eynehû ekbernehû ve kataâ'ne eydiyehünne ve kulne hâşa lillâhi" (Yusuf/31)

14) Ve elki Yâ A'zîz,Yâ Vedûd,a'leyye mahabbeten minke hettâ tenkâd ve takhda lî bîhâ kulûb-ü i'bâd-îke b-il mahabbeti ve-l mea'zzeti ve-l meveddeti min ta'tîf-î teltîf-î te'lîf-î "Yühibbûnehüm kehubbîllâh,vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh" (Bakara/165)

15) Ve Azhir a'leyye Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınu,âsâr'ü esrâr-i envâr-î "Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilletin a'lâl mü'minîne ei'zzetin a'lâl kâfirîne yücâhidûne fî sebillillâhi" (Maide/45)

16) Ve veccih Allahümme Yâ Samed,Yâ Nûr,vechî bi safâ-î cemâl-î üns-î işrâk-î "Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye lillâh" (ÂL-î imrân/20)

17) Ve cemmil'nî Yâ Bedîa-ssemâvati ve'l arz Yâ Zelcelâli ve'l ikrâmi bi'l fesâhati ve'l belâğeti ve'l berâti "Vehlul u'kdeten min lisânî yefkahû kavlî" (Taha/27)

18) Bi rikkat-î ra'fet-î rahmet-Î "Sümme telînü cülûdühüm ve kulûbühüm ila zikrîllâhi" (Zümer/23)

19) Ve kallidnî Yâ şedîd'el betşi Yâ Cebbâru,Yâ Kahharû,seyf'ül heybeti veş'şiddeti ve'l kuvveti ve'l mena'ti min be'si ve ceberût'î i'zzet'i "Ve me'nnasru illâ min i'ndi'llâhi" (Enfâl/10)

20) Ve edim a'leyye Yâ Bâsit,Yâ Fettâh,behcet'e meserret'i "Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî" (Tâ'hâ/25-26)

21) Biletâif'î a'vâtif'i "Elem neşrahleke sadrak" (İnşirâh/1)

22) Ve beşâirî "Yevmeizin yefreh'ul mü'minûne bi nasr'îllâh" (Rum/4,5)

23) Ve enzil'illâhümme Yâ Latîf,Yâ Raûf,bi kalbîy'el îmâne ve'l itminâne vessekînete liekûne min'ellezîne âmenû "Ve tatmainnu kulûbühüm bi-zikr'îllâh" (Ra'd/ 28)

24) Ve efriğ a'leyye Yâ Sabûr,Yâ Şekûr,sabr'ellezîne tedarra'ü bi sebât'i yakîn'î temkîn'î "Kem min fietin kalîyletin ğalebet fieten kesîreten bi'iznîllâh" (Bakara/249)

25) Vahfeznî Yâ Hafîz,Yâ Vekîl,min beyn-i yedeyye ve min halfî vea'n yemînî ve a'n şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi vucûd-î şuhûd-î cûnûd-î "Lehû mua'kibâtün min beyn'î yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh" (Râd/11)

26) Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitü,Yâ Kâimû,Yâ Dâimû,kademeyye kemâ sebeteel kâile "Ve keyfe ehâfu mâ eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh" (En'am/81)

27) Vensurnî Yâ ni'mel Mevlâ ve Yâ Ni'me'nnasîr,a'lâ a'dâî nasr'ellezî kîle lehû "E'tet'tehizünâ hüzûven kâle e'ûzu billâh" (Bakara/67)

28) Ve eyyidnî Yâ Tâlib,Yâ Ğalib,bi te'yîd'î Nebiyy'ike Muhammedin Sallallahû A'leyhî ve Sellem el-mueyyedi bi'ta'zîz'î tevkîr-î "İnnâ erselnâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu'minû billâh" (Fetih/8-9)

29) Ve ek finî Yâ Kâfî,Yâ Şâfî,el ada vel esvâi vel edvâİ bi a'vâid'i fevâid'i "Lev enzelnâ haz'el Kur'ane a'la cebelin lareeytehû hâşia'an mutesaddian min haşyet'illâhi" (Haşr/21)

30) Ve emnin a'leyye Yâ Vehhâb,Yâ Rezzâk,bi husûl-î vusûl-î kabûl-î teysî-î teshîr-i "Kulû veşrebû min rizkîllahî" (Bakara/60)

31) Ve fevellenî Yâ Velî,Yâ A'lîy,bil'vilâyeti vel i'nâyeti verriâ'yeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâ'd-î imdâd-î "Zalike min fadzlîllâhi" (Yusuf/38)

32) Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy,Yâ Kerîm,bis seâ'deti ves'siyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte ellezîne yeğuddûne asvâtehum i'nde Rasûlûllâh ve tub a'leyye Yâ Tevvab,Yâ Hekîm,tevbeten nesûhen liekûne min 'ellezîne "İzâ fea'lü fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm zeker'ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfir'uzzunûbe illâllah" (Âl-i imrân/135)

33) Ve el zimnî Yâ Vâhid,Yâ Ahâd,kelimet'et takvâ kemâ elzemte Hâbibeke Muhammeden Sallâllâhu A'leyhi ve Selleme haysu kulte "Fea'lem ennehû lâ ilâhe ilâllâh" (Muhammed/19)

34) Ve ahtim lî Yâ Rahman,Yâ Râhîym,bi husn'î hâtımet'ennâcîne ver râcîne "Kul yâ i'bâdiyellezîne esrefû a'lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmet'îllâh" (Zümer/53)

35) Ve eskinnî Yâ Semî,Yâ Karîb,cennâti a'dn'ın yui'ddet lil muttekîn "Da'vâhum fihâ subhâneke'llahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da'vâhum enilhamdu lillâhi rabbilâlemiyn" (Yunus/10)

 

SON DUA

Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû,

Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mânî,

Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.

Es'eluke bi hürmetî hâzihîl Esmâi vel Âyâti vel kelimatî sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve Sallallâhu Â'lâ Seyyidinâ Muhammedin ve Â'lâ Âlîhî ve Sahbihî ve selleme tesliman kesîran adede halkike midâde kelimâtike ve muntehâ rahmetike.

 

Allahümme innî kad âveytu ileyke ve men evâ ilâ rüknin şedÎdÎn.Ve selamun a'l-al mürselîne velhamdu lillâhi rabbil â'lemîne.

 

"Elem neşrah leke sadrak.Ve veda'na anke vizrak.Ellezî enkada zahrak.Ve rafa'nâ leke zikrak.Fe inne meal usri yüsrâ.İnne meal usri yüsrâ.Fe izâ ferağte fensab.Ve ilâ rabbike ferğab."(İnşirâh Sûresi)

 

NOT: Son Dua'nın en sonunda bulunan Parantez içerisinde olan - İNŞİRÂH - sûresi 3 defa okunacak sonra da Salavât-ı Şerif'e okunacak.

 

Salavât-ı Şerife:

Allahumme salli a'la seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin salâten tuhillu bîhâl u'kede ve tuferricu bihalkerbe ve teşrehu bihâ-s sudûre ve tuyessiru bîhâ-l umûre fi-ddunya vel âhireti ve a'lâ âlîhî ve sahbîhî ve sellim.

 

"ALLAH C.C.için,Hazreti Fahri Kâinât Efendimizin,âl'i'nin,ashabının,Ehli beytinin, annelerimizin, cümle Resûller'in, Enbiyâların pak ruhlarına, Hz. Abdulkadir Geylâni'nin, Hz. Şeyh-ı Ekber'in ve onların şahsında tüm Evliyaullahın ve onların muhibbi olanların, ve bu duâ'nın şâmil olduğu bütün ümmeti muhammedin, yakınlarımızın ruhları ve kendi ruhumuz için 3 El-Fatihâ-ı Şerif, 12 İhlas-ı Şerif.

ALLAH kabul eyleye... AMİN

 

BÜYÜK DUA "HİZB-ÜL DEVR-İ A'LÂ"NIN MANASI

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

1)Ey sonsuz dirilik, canlılık sahibi Hayy olan, Ey kendi varlığı ile kaim olup mevcudatı varlığı ile var kılan Kayyum olan Allah'ım, seninle korundum lütfen beni koru.Bismillah, zırhıyla hakikatiyle, korunmasıyla, kifâyesiyle de bunu ikram eyle Ya Rabbi.

2)Ey başlangıcı olmayan Evvel olan, Ey sonu olmayan Ahir olan ALLAH'ım, Maşaallah la kuvvete illa billah; hazinesinin dairesinin içindeki gaybi sırlarla, o kıymetli dairenin içerisine lütfen beni de sok Ya Rabbi.

3)Ey hoşgörülü Haliym olan, Ey her türlü şeyi örten, kapayan, gizleyen Settar olan Rabbim, Ve'tesimû bihablillahi ayetinin sırrıyla, tesettürü hicabi korunma ve kurtulma vesilesiyle lütfen bana da korunmayı, örtünmeyi lütfen nasip eyle.

4)Ey her şey'i ihata eden, kuşatan Muhit olan, Ey kudreti her şeye yeten Kadir olan Allah'ım, Zalike hayrûn zalike min ayatillah ayetinin bereketiyle, emniyet süruruyla, giysilerin en hayırlısı olan takva libasından giyinenlerden olmayı, aziz ve güçlü kuvvetinle lütfen nasip eyle Ya Rabbi.

5)Ey Karib, Ey Mucib Ve mahüm bi darrine bihi min ehadin illa biiznillahi ayetinin manasıyla, korumasıyla,hürmetiyle lütfen beni,nefsimi ailemi,dinimi,malımı,evlatlarımı,evimi icabet eyle,koru ve kurtar Ya Rabbelalemiyn.

6)Ey belaları reddeden Mani olan, Ey faydaları veren Nafi olan Allah'ım, Ehazetuhuğaşiyetün min a'zabillah ayetlerinle, Esmalarınla, kelimelerinle, şeytanın şerrinden, sultanın şerrinden ve herhangi bir zalimin veya haklarımı gasb etmek isteyen zorbanın şerrinden lütfen beni koru Ya Rabbi.

7)Ey zillete düşüren, değersiz kılan Muzill olan, Ey zarar vereni yaptığının karşılığıyla ödeştiren Muntakim olan Allah'ım, zulmedici kulların ve onların yardımcıları eğer bana kötü tuzak hazırlamışlarsa onların işitmelerine kalplerine, basiretlerine Femen yehdiyhi min ba'dillah ayetindeki gibi bir perde koyarak, kuratarıcım ol lütfen Ya Rabbi.

8)Ey izhar ettiklerini geri alan ve her şey'i kudreti altında tutan Kabız olan, Ey dilediği her şeyi ortadan kaldıran Kahhar olan Allah'ım bana tuzak kuranların mekirlerine, hilelerine, azaplarına karşı Fe ma kane lehü min fi'etin yensurunehu min dün'illahi ayetinin sırrıyla, manasıyla, yardımcı olduğun kullarının arasına beni de dahil eyle. Tuzakçıları da rezil, mağlup ve perişan olarak reddet, kifayet eyle, onları Sana havale ediyorum Ya Rabbi.

9)Ey zatına ve Sıfatlarına fenalık, noksanlık, sınırlılık ve hiçbir şekilde kusur bulunmayan Subbuh olan, Ey, mukaddes ve arı Kuddüs olan Allah'ım, Akbil vela tehaf inneke min'el aminine" bi fadzlillahi ayetinde ki münacatın lezzetini lütfen bana tattır ve bu ayetin fazlıyla, sırrıyla emniyet içerisinde bulunanlardan olmayı da lütfen nasip eyle Ya Rabbi.

10)Ey zarara uğratan, her şer kabul edilenin mutlak var edicisi Darr olan, Ey ölümü tattıran ve dilediğine dönüştüren Mumit olan Rabbim, Fe kuti'a dabir'ul kavm'illezine zalemu, velhamdüllillahi rabb'il a'lemiyn ayetinin sırrıyla, zulme saplanan kavimlerin kökü kesilmiştir çok şükürler olsun Sana. Lütfen yine zalimlere (ayette bahsolunanlar misali) vebalini, nikalini, zevalini tattır Ya Rabbi.

11)Ey yakin halini yaratan Selam olan, Ey gaybın sonsuz sırlarına açık idrakı oluşturan Mü'min olan Allah'ım, düşmanların devletine karşı Lehüm'ül büşra fi'l hayatiddünya ve fi'l ahireti la tebdile likelimatillah ayetinle dünya hayatı için müjdeler verdiğin, dünya ve ahiret hayatı için ise sözlerinde, vaadlerinde bir değişiklik bulunmayan Rabbim.. Bu ayetin sırrıyla lütfen beni de huzurlu eyle Ya Rabbi.

12)Ey sonsuzluğuyla azamet sahibi A'zim olan, ey izzet bahşeden ve dilediğince değerli kılan Muizz olan Allah'ım, Ve la yahzünke kavlühüm inn'el İ'zzete lillahi ayetinde ki sırrınla, celallik sultanlığının, sanatlarının ve gururunun verdiği azametli, korkutucu tacınla beni taçlandır lütfen Ya Rabbi.

13)Ey Zatıyla tüm kemal sıfatlarına sahip ve tek hükümran Celil olan, ey sonsuz manalara sahip, yegane üstünlük sahibi ve üstünlüğünü de ancak kendi kendiyle değerlendiren Kebir olan Allah'ım, Felemma ra'eynehü ekbernehünne ve kataa;'ne eydiyehünne ve kulne haşalillahi ayetinin sırrıyla verdiğin celallik, mükemmellik, ikballik, yüce azamet ihtiva eden cübbeyi bana da giydir Ya Rabbi.

14)Ey eşi benzeri olmayan A'ziz olan, Ey Aşk kaynağı, sevilen gerçek ve Tek mutlak varlık Vedud olan Allah'ım, Yühibbünehüm kehubbillah, vellezine amenü eşeddu hubbenlillah ayetinin sırrıyla, lütfuyla, ülfetiyle, yakınlığıyla bana karşı kullarının kalplerine sevgi, sadakat, meveddet eyle.. Ki böylece boyun etsinler Ya Rabbi.

15)Ey apaçık ortada, algılanabilen Zahir olan, Ey gizli ortada olmayan, algılanamayan, Batın olan Rabb'im, lütfen Yühibbuhum ve yühibbunehü ezilletten a'la'l mü'minine ei'zzeten a'la'l kafirine yücahiddüne fi sebilillahi ayetinin sırlarının ve nurunun verdiği gücü benim üstüme de gönder, bana da ikram ve ihsan eyle, o kulların gibi sevilmeyi, sevmeyi, mü'minlere karşı yufka yürekli olmayı nasip eyle Ya Rabbi.

16)Ey varlığına bir şeyin girmesi, çıkması imkansız, ihtiyaçtan, beri Samed olan, Ey açığa çıkaran, idrak ettiren, kendisiyle irşad olunan Nur olan, sermedi olan Allah'ım, Fein haccuke fekul eslemtü vechiye'lillah ayetinin sırrıyla vechimi (yüzümü) işrak, ünsiyet ve cemalinin nuruyla lütfen aydınlat Ya Rabbi.

17)Ya Bedia's semavative'l arz Ya Zelcelali ve'l ikram, Ey Tek, varlığında benzeri olmayan, şey'leri icad eden, göklerin ve yerin Nur'u Cemali, Ey Celal ve mutlak hüküm ve ikram sahibi Allah, vehlul u'kdeten min lisani yefkahü kavli (Hz. Musa'nın duası) ayetinin sırrıyla, manasıyla (Musa Aleyhisselam'ın dilini çözdüğün gibi) lütfen bana da üstünlüğümü belagatimi ve fasihliğimi ikram eyle Ya Rabbi.

18)Allah'ım "Sümme telinü cülüduühüm ve kulubühüm li zikrillahi" ayetinin sırrıyla, yüzü suyu hürmetine lütfen Senden korkan, derileri ürperen ve sonra, derileri ve yürekleri Allah'ın zikri için yumuşayanlara nasip ettiğin gibi bana da Rahmetinle inceliğinle lütfen acı Ya Rabbi.

19)Ey hükmünü zorunlu olarak, ister istemez kabul ettiren Cebbar olan, Ey dilediği her şey'i ortadan kaldıran Kahhar olan Allah'ım, Ve me'nnasru illa min i'ndi'llahi ayetinin sırrıyla, lütfen beni heybetinin kılıcıyla, gücüyle, şiddetiyle, dayanıklılığıyla, düşmanlarının zorbalığına ve gücüne karşı bana heybetini ve yüceliğini zırh gibi giydir lütfen Ya Rabbi.

20)Ey açan, yayan, genişlik veren Basit olan, Ey sürekli aşama (feth) kapıları açan, tüm kapanıklıkları geçiren, Fettah olan Allah'ım, lütfen Rabbişrah li sadriy ve yessirliy emri ayetinin sırrıyla bana da bu ayetin verdiği messeresi (bilinç aydınlığını) kolaylaştır ve sevinci lütfen daim ikram eyle Ya Rabbi.

21)Kolaylık verici, hoş tutucu Rabb'im, lütfen Elem neşrahleke sadrak ayetinin sırrıyla, bereketiyle, benim de lütfen kalbime, (bilincime) genişlik, açıklık, aydınlık (nur) ikram eyle Ya Rabbi.

22) Ya Rabbi, Yevmeizin yefrahul mü'minune bi nasrillah ayetinin sırrıyla müjdeleriyle, sevindirdiğin, yardım ettiğin ve galip getirerek, feraha kavuşturduğun mü'mib kulların gibi lütfen bizi de müjdele, sevindir, galip eyle, feraha çıkar.

23)Ey lütuf sahibi, birimin özünde ve yapısında yer alır biçimde mevcut Latif olan, Ey son derece merhametli Rauf olan Rabb'im, Ve tatmainnu kulubühüm bizikr'illah ayetinin sırrıyla, kalpleri seni zikretmekle huzurlu olan, iman nasip ettiğin kulların gibi benim kalbime de lütfen iman, huzur ve sukunet ikram eyle

24)Ey sabırla rızası olmayan şeylerin neticesini bekleyen Sabur olan, Ey ikram ettiklerinin değerini bilene, şükredene fazlasıyla karşılık veren Şekur olan Allah'ım, Kem min fietin kaliletin ğalebet fieten kesireten biiznillahi ayetinin sırrıyla ve izninle, sabırlı olan sabitliğinin, sadakatinin güçleri gibi bize de aynı gücü lutf eyle Ya Rabbi.

25)Ey koruyan, muhafaza eden, ayakta tutan, hıfz eyleyen Hafız olan, Ey vekil tutanların işini en mükemmel biçimde sonuçlandıran Vekil olan Allah'ım, Lehü mua'kibatun min beyn'i yedeyhi ve minhalfiihi yahfizunehu min emrillah ayetinin sırrıyla, şahidleriyle, tanıklarıyla, askerleriyle, lütfen beni de önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan (her yönden) koru, koruyucum ve vekilim olan Allah'ım.

26)Ey kendi varlığı ile mevcudatı varlığıyla var kılan Kaim olan ve Ey Daim olan Allah'ım, Ve keyfe ehafu ma eşrektüm ve la tehafune enneküm eşrektüm billah, ayetinde sözü geçen, burhan sahibi kimselerin, (şirk ehli olmayan) dayandığı gibi benim de ayaklarımı yolunda sabit eyle lütfen Ya Rabbi.

27)Ey güzel Mevlam, Ey güzel kurtarıcı, E'tet'tehizüna hüzuven kale euzü billah ayetinin sahibi olan kimseyi galib kıldığın gibi beni de düşmanlarıma karşı galib eyle lütfen Ya Rabbi.

28)Ey talep ettiren Talib olan, Ey talep ettirdiğine de talebini ikram eden yegane Galib olan Allah'ım, İnna erselnake şahiden mubeşşiren ve neziren litu'minu billah ayetinin sırrıyla, imanıyla, bereketiyle, tanıklıkla, uyarıcı ve müjdeleyici olarak Rasulün Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi azizlikle, heybetlikle, desteklediğin gibi beni de lütfen destekle Ya Rabbi.

29)Ey kifayet eden, yeten, yetiştiren, el veren Kafi olan, Ey şefaat eden , şifa veren Şafi olan Allah'ım, lütfen beni "lev enzelna haz'el Kur'ane a'la cebelin lareeytehü haşia'an mutesaddian min haşyet'illah" ayetinin sırrıyla, verdiğin faydaların ve birikintilerin yüzüsuyu hürmetine düşmanlara, kötülere karşı destekle, kifayet eyle, yardımcım ol lütfen Ya Rabbi.

30)Ey karşılıksız olarak ihsanda bulunan Vahhab olan bağışlayıcı, Ey sonsuz manalarıyla sürekli rızık verici Rezzak olan Allah'ım, kulü veşrebü min rizkillahi ayetinin sırrıyla rızıklarda sağladığı kolaylığı, musahhar kılmasını kabul edilmesini bana indinden lutfet Ya Rabbi.

31)Ey Tek, yardımcı, hami, dost, dilediğine arka çıkıp onları kemale ulaştıran Veli olan, Ey yüce fevkalade yüksek A'liy olan Allahım, Zalike min fadzillah ayetinin sırrıyla inayetiyle, medediyle, mutluluğuyla ve fazla fazla devamıyla, selametle korumakla, sahip çıkmakla bana Velilik yap (sahip çık), imdad eyle lütfen Ya Rabbi.

32)Ey sınırsız cömertlik Kerim sahibi, Ey yegane zenginlik sahibi Ganiy olan Allah'ım İza fea'lü fahişeten ev zalemu enfüsehum zeker'ullahe festağferü lizünübihim ve men yağfir'uzzunube illallah ayetinde zikrolan Rasulünün yanında seslerini alçaltmış olan kimseleri, affederek ikram ettiğin gibi lütfen bu vesileyle bana da affınla, saadetle ikram eyle..

 

Ey Tek, hüküm sahibi, hükmü kayıtsız şartsız yerine gelen Hakim olan, Ey Tek, tövbeleri kabul edici Tevvab olan ve Ey Tek, va'dinde sadık, sözünde duran, nimetleri herkese ihsan eden, muhsin Berr olan Allah'ım, onların bilinçlerine nasuh tevbeleri oluşmasını sağladığın, ikram ettiğin gibi bana da lütfen nasuh tövbesi ikram eyle Ya Rabbi.

 

33)Cüzlerden, parçalardan meydana gelmemiş "TEK" Vahid, Ahad, olan ALLAH, Fea'lem ennehü lailaheilallah Senin sözün ve takva olan bu ayetinle sevgilin Rasulün Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizi bağladığın gibi lütfen bizleri de bu ayetin sırrıyla, manasıyla bağla Ya Rabbi.

34)Ey Rahman ve Rahiym olan Allah'ım, Kul Ya i'badiyellezine esrefü a'la enfusihim la taknetü min rahmet'illah ayetinin verdiği ni'metle ümit edenler ve kurtulmuş olan ve sonları güzel olan kimselere bağışladığın gibi lütfen benim de sonumu iyi hoş eyle Ya Rabbi.

35)Ey yaratıklarının hitaplarını her haliyle algılayan Semi olan, Ey yarattıklarına mekanca yakin Karib olan, Allah'ım, Da'vahum fiha subhaneke Allahumme ve tahiyyatehum fiha selam ve ahiru da'vahum enil'hamdu lillahi rabbilalemiyn yüce ayetinin hürmetiyle, takva sahibi, selamlanan, barış ve şükür sahibi olan mü'minlere hazırlanmış olan A'dn Cennetlerine onları yerleştirdiğin gibi beni de oralarda yerleştir ve barındır Ya Rabbel'alemiyn.

 

SON DUA'nın MANASI

 

Ya Allah, Ya Allah , Ya Allah, Ya Rabbim,

Ey fayda verici,Ey kötülükleri geri çevirici, Ey Rahman ve Rahiym olan Allah, bu Ayetlerin sözlerin ve Esmalarının yüzüsuyu hörmetine kazandırıcı bir güç ikram eyle.. Bizlere bereketli, bol rızıklar, huzurlu yürekler,aydınlanmış kabirler kolay verilen hesap ve büyük ecirler ikram eyle Ya Rabbi.

 

Allah'ım Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem' a'lisine, sahabesine çok selam ver. Öyle seamlar ve dualar ver ki, senin halkının sayısı kadar, Senin kelimelerin ve sözlerin tükettiği mürekkepler kadar ve rahmetin son zirvesine kadar.

Allah'ım Sana sığındım ki, bu sığınmam aynen güçlü ve çetin köşelere sığınanların hali gibidir.

Allah Rasullerine selamlar olsun, alemlerin Rabbine şükürler olsun.

 

İnşirah Sûresinin Manası:

Senin göğsünü geniş kılmadık mı? Biz, belini büken ağırlığı üzerinden kaldırdık. Namını yükselttik. Her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Bir işi bitirince başka bir işle meşgul ol. Her işinde ancak Rabbine niyaz eyle.

Salavat-ı Şerife'nin Manası:

Allah'ım salatın ve duaların Efendimiz olan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e öyle selamlar olsun ki bu selamlarla ve dualarla ukdelerimiz, beşeri zafiyetlerimiz, zulmetlerimiz çözülsün, dertlerimiz yok olsun, gönüllerimiz ferah olsun ayrıca dünya da ve ahirette olan meselelerimiz kolaylıkla çözülsün Ya Rabbi.

 

Allahumme Salli âlâ seyyidînâ Muhammed ve â'lâ âlîhi ve sahbîhî ve sellîm.AMİN.

Hazreti Fahri Kainat Efendimizin, al'i'nin, ashabınn, ehli beytinin, annelerimizin cümle Resullerin, enbiyaların, Hz.Şeh-ı Ekber'in, onun muhibbi olanların, cümle evliyaların, Rical ehlinin ve bu dua'nın şamil olduğu bütün ümmeti muhammedin ruhları ve Allah için El-Fatiha-ı Şerif.

 

NOT:Çok kıymetli adeta hazine diyebileceğimiz bu dua Abdulkadir Geylani hazretlerinin manevi evladı olan Hz. Şeyh'ül Ekber'in Şam'da bulunan türbelerinde sabah ve akşam okunmaktadır.

Büyük dua Hiz'b'ul devril ala'da anılan ayetlerin bilgi verilmesi için hangi surede bulundukları parantez içinde verilmiştir. Ayrıca rahatlıkla manasına bakılabilmesi için duaların paragraf başlarına da numara konulmuştur aslında numara bulunmamaktadır. Dolayısıyla dua okunurken numaraların okunmasına da gerek yoktur. Allah c.c daim faydalanmayı nasip eyleye. Amin

 

--------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest suspicious

çok güzel bir dua..

paylaşım için teşekkürler...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lastman

arkadaşlar bu dua gerçekten güzel bir dua ama orjinal arapça yazılışıyla türkçe yazılışı arasında farklar var.orjinal arapçasını bulun okuyun derim.sanda teşekkürler arkadaşım.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest suspicious

Arapça okuma şansım yok ama latin harfleriyle de okumak çok zor.Telaffuzu çok zor kelimeler var.

Gene de çok güzel bir dua ,Türkçesini okuyunca etkileniyor insan...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest karam

duanın salavat kısmı hariç ayetlerden oluştuğu için orjinaline kolayca ulaşılabilir.. belki piyasada bazı kitapların içinde hem arapça hem latincesi mevcuttur.. bilemiyorum..

hayırlara vesile olur inşallah..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest osmino

çok güzel paylaşım teşekkürler

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merhaba

Devr-i A'la ismiyle bilinen bir duayı paylaşıyorum. Nasibi olan okur inşallah.

Konuyu açarken forumda arama yapmadım. İnşallah benden önce hem Arapçasını hem manasını yükleyen çıkmamıştır. :)

 

Ne için ve ne zaman okunur?

Aslında bu, Muhyiddin Arabi Hazretlerinin günlük derslerindendir ve eski basım Delailul Hayrat'larda da bulunur. İmkanı olanların her gün okumasını öneririm. Hatta imkanı olanların her gün sabah namazının ardından okumasını öneririm. Bir duasının kabulü, bir isteğinin gerçekleşmesi için Allah'tan yardım dilenmek amacıyla okuyacaksak o zaman her sabah namazının ardından bir kere muradımız yerine gelinceye kadar okumalıyız. Bunu her sabah namazının ardından bir kere ve yatsı namazının son sünneti ile vitir namazı arasında bir kere okuyarak yardım arayanlar da var. Seçim sizin...

 

İş için, rızık için, evlilik için... Bu listeyi uzatabilirsiniz. Gerçekten bir hazinedir ve iki tarafı keskin kılıç gibidir. Çok kere tecrübe edilmiş ve her seferinde sonuç alınmıştır. Allah sizin de faydalanmanızı ve arzunuza ulaşmanızı nasip etsin.

 

Hizb'ul Devr-i A'la...

946.jpg

949.jpg

951.jpg

952.jpg

953.jpg

 

Manası Hakkında

 

1) Ey sonsuz dirilik, canlılık sahibi Hayy olan, Ey kendi varlığı ile kâim olup, mevcûtadı varlığı ile var kılan Kayyum olan Allah’ım, Seninle korundum lütfen beni koru. Bismillâh, zırhıyla hakikâtiyle, korunmasıyla, kifâyesiyle de bunu ikrâm eyle Yâ Rabbi.

 

2) Ey başlangıcı olmayan Evvel olan, Ey sonu olmayan Ahir olan Allah’ım, Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh ; hazinesinin dairesinin içindeki gaybî sırlarla, o kıymetli dâirenin içerisine lütfen beni de sok Yâ Rabbi.

 

3) Ey hoşgörülü Haliym olan, Ey her türlü şeyi örten, kapayan gizleyen Settâr olan Rabbim, Ve’tesimû bihablîllâhi âyetinin sırrıyla, tesettürü, hicâbi korunma ve kurtulma vesilesiyle lütfen bana da korunmayı, örtünmeyi nasip eyle.

 

4) Ey her şey’i ihâta eden, kuşatan Muhît olan, ey kudreti her şey’e yeten Kâdir olan Allah ’ım, Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâh âyetinin bereketiyle, emniyet sûrûruyla, giysilerin en hayırlısı olan takvâ libasından giyinenlerden olmayı, âziz ve güçlü kuvvetinle lütfen nasip elye Yâ Rabbi.

 

5) Ey Kârib, Ey Mucîb, Ve mahüm bi darrine bihî min ehadin illâ biiznîllâhi âyetinin mânâsıyla, korunmasıyla, hürmetiyle lütfen beni, nefsimi, ailemi, dinimi, malımı, evlatlarımı, evimi icâbet eyle, koru ve kurtar Yâ Rabbelâlemiyn.

 

6) Ey belâları reddeden Mâni olan, Ey faydaları veren Nafi olan Allah’ım, Ehâzetuhû ğâşiyetün min a’zâbîllah âyetlerinle, Esmâlarınla, kelimelerinle, şeytanın şerrinden, sultanın şerrinden ve herhangi bir zalimin veyâ haklarımı gasb etmek isteyen zorbanın şerrinden lütfen beni koru Yâ Rabbi.

 

7) Ey zillete düşüren, değersiz kılan Muzill olan, Ey zarar vereni yaptığının karşılığıyla ödeştiren Muntakim olan Allah’ım, zulmedici kulların ve onların yardımcıları eğer bana kötü tuzak hazırlamışlarsa onların işitmelerine kalplerine, basiretlerine Femen yehdîyhî min ba’dillâh âyetindeki gibi bir perde koyarak, kurtarıcım ol lütfen Yâ Rabbi.

 

8) Ey izhâr ettiklerini geri alan ve her şey’i kudreti altında tutan Kâbız olan, Ey dilediği her şeyi ortadan kaldıran Kahhâr olan Allah’ım bana tuzak kuranların mekirlerine, hilelerine, azaplarına karşı Fe mâ kâne lehû min fi’etin yensurûnehû min dûn’îllâhi âyetinin sırrıyla, mânâsıyla, yardımcı olduğun kullarının arasına beni de lütfen dahil eyle, tuzakçıları da rezil, mağlup ve perişan olarak reddet, kifâyet eyle onları Sana havâle ediyorum Yâ Rabbi.

 

9) Ey Zâtına ve Sıfâtlarına fenâlık, noksanlık, sınırlılık ve hiçbir şekilde kusur bulunmayan Subbûh olan, Ey, mukaddes ve arı Kuddûs olan Allah’ım, Akbil velâ tehaf inneke min’el âminîne” bi fadzlîllâhi âyetinde ki münacâtın lezzetini lütfen bana tattır ve bu âyetin fazlıyla, sırrıyla emniyet içersinde bulunanlardan olmayı da lütfen nasip eyle Yâ Rabbi.

 

10) Ey zarara uğratan, her şer kabul edilenin mutlak var edicisi Dârr olan, Ey ölümü tattıran ve dilediğine dönüştüren Mumit olan Rabbim, Fe kuti’a dâbir’ul kavm’illezîne zalemû, velhamdülillâhi rabb’il â’lemîyn âyetinin sırrıyla, zulme saplanan kavimlerin kökü kesilmiştir çok şükürler olsun Sana. Lütfen yine zalimlere (âyette bahs olunanlar misâli) vebâlini, nikâlini, zevâlini tattır Yâ Rabbi.

 

11) Ey yakîn hâlini yaratan Selâm olan, Ey gaybın sonsuz sırlarına açık idrâkı oluşturan Mü’min olan Allah’ım, düşmanların devletine karşı Lehüm’ül büşrâ fi’l hayâtiddünyâ ve fi’l âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh âyetinle dünya hayatı için müjdeler verdiğin, dünya ve âhiret hayatı için ise sözlerinde, vaadlerinde bir değişiklik bulunmayan Rabbim.. Bu âyetin sırrıyla lütfen beni de huzurlu eyle Yâ Rabbi.

 

12) Ey sonsuzluğuyla azamet sahibi A’zîm olan, ey izzet bahşeden ve dileğince değerli kılan Muizz olan Allah’ım, Ve lâ yahzünke kavlühüm inn’el İ’zzete lillâhi âyetinde ki sırrınla, celâllik sultanlığının, saltanatının ve gururunun verdiği azametli, korkutucu tacınla beni taçlandır lütfen Yâ Rabbi

 

13) Ey Zâtıyla tüm kemâl sıfatlarına sahip ve tek hükümran Celîl olan, ey sonsuz mânâlara sahip, yeğane üstünlük sahibi ve üstünlüğünü de ancak kendi kendiyle değerlendiren Kebîr olan Allah ’ım, Felemmâ ra’eynehû ekbernehûnne ve kataâ’ne eydiyehünne ve kulne hâşalillâhî âyetinin sırrıyla verdiğin celâllik, mükemmellik, ikbâllik, yüce azâmet ihtivâ eden cübbeyi bana da

giydir Yâ Rabbi.

 

14) Ey eşi benzeri olmayan A’zîz olan, Ey Aşk kaynağı, sevilen gerçek ve Tek mutlak varlık Vedûd olan Allah’ım, Yühibbûnehüm kehubbîllâh, vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh âyetinin sırrıyla, lütfuyla, ülfetiyle, yakînlığıyla bana karşı kullarının kalplerine sevgi, sadakat, meveddet eyle.. ki böylece bu kullarının gönülleri itaat etsinler ve boyun eğsinler Yâ Rabbi.

 

15) Ey apaçık ortada, algılanabilen Zâhir olan, Ey gizli, ortada olmayan, algılanamayan, Bâtın olan Rabb’im lütfen Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilleten a’lâ’l mü’minîne ei’zzeten a’lâ’l kâfirîne yücâhidûne fî sebilillâhi âyetinin sırlarının ve nûr’unun verdiği gücü benim üstüme de gönder, bana da ikrâm ve ihsân eyle, o kulların gibi sevilmeyi, sevmeyi, mü’minlere karşı yufka yürekli olmayı, gerçeği örtenlere karşı da senin yolunda cihâd ehlî olmayı lütfen nasip eyle Ya Rabbi

 

16) Ey varlığına bir şeyin girmesi, çıkması imkânsız, ihtiyaçtan, beri Samed olan, ey açığa çıkaran idrâk ettiren, kendisiyle irşâd olunan Nûr olan, sermedî olan Allah’ım, Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye’lillâh âyetinin sırrıyla vechimi (Yüzümü) işrâk, ünsiyet ve cemâlinin nûruyla lütfen aydınlat Yâ Rabbi.

 

17) Yâ Bedîa’s semâvative’l arz Yâ Zelcelâli ve’l ikrâm, Ey Tek, varlığında benzeri olmayan, şey’leri icâd eden, göklerin ve yerin Nûr’u Cemâli, Ey Celâl ve mutlak hüküm ve ikrâm sahibi Allah, vehlul u’kdeten min lisânî yefkahû kavlî (Hz. Musa’nın duası) âyetinin sırrıyla, mânâsıyla (Musâ Aleyhisselâm’ın dilini çözdüğün gibi) lütfen bana da üstünlüğümü, belâgatimi ve fasihliğimi ikrâm eyle Yâ Rabbi.

 

18) Allah ’ım «Sümme telînü cülûduühüm ve kulûbühüm lî zikrîllâhi» âyetinin sırrıyla, yüzü suyu hürmetine lütfen Senden korkan, derileri ürperen ve sonra, derileri ve yürekleri Allah’ın zikri

için yumuşayanlara nasip ettiğin gibi bana da Rahmetinle inceliğinle lütfen acı Yâ Rabbi.

 

19) Ey hükmünü zorunlu olarak, ister istemez kabul ettiren Cebbar olan, Ey dilediği her şey’i ortadan kaldıran Kahhar olan Allah’ım, Ve me’nnasru illâ min i’ndi’llâhi âyetinin sırrıyla, lütfen beni heybetinin kılıcıyla, gücüyle, şiddetiyle, dayanıklığıyla, düşmanlarının zorbalığına ve güçüne karşı bana heybetini ve yüceliğini zırh gibi giydir Yâ Rabbi.

 

20) Ey açan, yayan, genişlik veren Bâsit olan, Ey sürekli aşama (feth) kapıları açan, tüm kapanıklıkları geçiren, Fettâh olan Allah’ım, lütfen Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî âyetinin sırrıyla bana da bu âyetin verdiği meserresi (bilinç aydınlığını) kolaylaştırır ve sevinci lütfen dâim ikram eyle Yâ Rabbi.

 

21) Kolaylık verici, hoş tutucu Rabb’im, lütfen Elem neşrahleke sadrak âyetinin sırrıyla, bereketiyle, benim de lütfen kalbime, (bilincime) genişlik, açıklık, aydınlık (nûr) ikrâm eyle Yâ Rabbi

 

22) Yâ Rabbî, Yevmeizin yefrahul mü’minûne bi nasrîllâh âyetinin sırrıyla, müjdeleriyle, sevindirdiğin, yardım ettiğin ve galip getirerek, feraha kavuşturduğun mü’min kulların gibi lütfen bizi de müjdele, sevindir, galip eyle, feraha çıkar.

 

23) Ey lutûf sâhibi, birimin özünde ve yapısında yer alır biçimde mevcût Lâtîf olan, Ey son derece merhametli Raûf olan Rabb’im, Ve tatmainnu kulûbühüm bizikr’îllah âyitinin sırrıyla, kalpleri seni zikretmekle huzurlu olan, imân nasip ettiğin kulların gibi benim kalbime de lütfen imân, huzur ve sukûnet ikram eyle…

 

24) Ey sabırla, rızâsı olmayan şeylerin neticesini bekleyen Sabûr olan, Ey ikrâm ettiklerinin değerini bilene, şükredene fazlasıyla karşılık veren Şekûr olan Allah’ım, Kem min fietin kalîletin ğalebet fieten kesîreten biiznîllâhi âyetinin sırrıyla ve izninle, sabırlı olan sabitliğinin, sadâkatinin güçleri gibi bize de aynı gücü lutf eyle, ikram eyle Yâ Rabbi.

 

25) Ey koruyan, muhâfaza eden, ayakta tutan, hıfz eyleyen Hâfiz olan, ey vekîl tutanların işini en mükemmel biçimde sonuçlandıran Vekîl olan Allah’ım, Lehû mua’kibâtun min beyn’î yedeyhî ve min halfiîhi yahfizûnehû min emrîllâh âyetinin sırrıyla, şâhidleriyle, tanıklarıyla, askerleriyle, lütfen beni de önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan, (her yönden) koru, koruyucum ve vekilîm olan Allah’ım.

 

26) Ey kendi varlığı ile mevcûdatı varlığıyla var kılan Kaim olan ve Ey Dâim olan Allah’ım, Ve keyfe ehâfu mâ eşrektüm ve lâ tehâfûne ennekûm eşrektüm billâh, âyetinde sözü geçen, burhân sâhibi kimselerin, (şirk ehlî olmayan) dayandığı gibi benim de ayaklarımı yolunda sâbit eyle lütfen Yâ Rabbi.

 

27) Ey güzel Mevlâm, Ey güzel Kurtarıcı, E’tet’ethizünâ hüzûven kâle eûzu billâh âyetinin sahibi olan kimseyi gâlib kıldığın gibi beni de düşmanlarıma karşı gâlip eyle lütfen Yâ Rabbi.

 

28) Ey talep ettiren Tâlib olan, Ey talep ettirdiğine de talebini ikrâm eden yeğane Gâlib olan Allah ’ım, İnnâ erseinâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu’minû billâh âyetinin sırrıyla, imânıyla, bereketiyle, tanıklıkla, uyarıcı ve müjdeci olarak Rasûlün Muhammed Sallallahû Aleyhi ve Sellem Efendimizi âzizlikle, heybetlikle, desteklediğin gibi beni de lütfen destekle Yâ Rabbi

 

29) Ey kifâyet eden, yeten, yetişen, el veren Kâfi olan, ey şefaat eden, şifâ veren Şâfî olan Allah’ım, lütfen beni «Lev enzelnâ hâz’el Kur’âne a’lâ cebelin lareeytehû hâşia’an mutesaddian min haşyet’illâh» âyetinin sırrıyla, verdiğin faydaların ve birikintilerin yüzüsuyu

hürmetine düşmanlara, kötülere karşı destekle, kifâyet eyle, yardımcım ol lütfen Yâ Rabbi.

 

30) Ey karşılıksız olarak ihsânda bulunan Vahhab olan bağışlayıcı, Ey sonsuz mânâlarıyla sürekli rızık verici Rezzâk olan Allah’ım, Kulû veşrebû min rizkîllahî âyetinin sırrıyla rızıklarda sağladığın kolaylığı, musahhar kılmasını kabul edilmesini bana indinden lûtfet Yâ Rabbi.

 

31) Ey Tek, yardımcı, hâmi, dost, dilediğine arka çıkıp onları kemâle ulaştıran Velî olan, Ey yüce fevkalâde yüksek A’lîy olan Allah’ım, Zalike min fadzlîlâh âyetinin sırrıyla inâyetiyle, medediyle, mutluluğuyla ve fazla fazla devamıyla, selâmetle korumakla, sahip çıkmakla bana Velîlik yap (sahîp çık), imdâd eyle lütfen Yâ Rabbî.

 

32) Ey sınırsız cömertlik Kerim sahibi, Ey yeğane zenginlik sahibi Gâniy olan Allah’ım İzâ fea’lû fâhişeten ev zalemû enfüsehüm zeker’ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfir’uzzunûbe illâllah âyetinde zikrolan Rasûlünün yanında seslerini alçaltmış olan kimseleri, affederek ikrâm ittiğin gibi lütfen bu vesileyle bana da affınla, saadetle ikrâm eyle.. Ey Tek, hüküm sahibi, hükmü kayıtsız şartsız yerine gelen Hakîm olan, Ey Tek, tövbeleri kabul edici Tevvâb olan ve Ey Tek, va’adinde sadık, sözünde duran, nimetleri herkese ihsân eden, muhsin Berr olan Allah’ım, onların bilinçlerine nasûh tevbeleri ikrâm ederek nasûh tevbesinin oluşmasını sağladığın, ikrâm ettiğin gibi bana da lütfen nasûh tövbesi ikrâm eyle Yâ Rabbi

 

33) Cüzlerden, parçalardan meydana gelmemiş “TEK” Vâhid, Ahad, olan ALLAH, Fea’lem ennehû lâilâheilâllâh, Senin sözün ve takvâ olan bu âyetinle sevgilin Rasulûn Muhammed Sallallahû Aleyhi Vessellem Efendimizi bağladığın gibi lütfen bizleri de bu âyetin sırrıyla, mânâsıyla bağla Yâ Rabbi.

 

34) Ey Rahman ve Rahiym olan Allah’ım, Kul Yâ i’bâdiyellezîne esrefû a’lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmet’îllâh âyetinin verdiği ni’metle ümit edenler ve kurtulmuş olan ve sonları güzel olan kimselere bağışladığın gibi lütfen benim de sonumu iyi ve hoş eyle Yâ Rabbi.

 

35) Ey yaratıklarının hitâplarını her hâliyle algılayan Semî olan, ey yarattıklarına mekânca yâkin Kârib olan, Allah’ım, Da’vâhum fihâ subhâneke allahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da’vâhum enil’hamdu lillâhi rabbilâlemiyn yüce âyetinin hürmetiyle, takvâ sahibi, selâmlanan, barış ve şükür sahibi olan mü’minlere hazırlanmış olan A’dn Cennetleri’ne onları yerleştirdiğin gibi beni de lütfen oralarda yerleştir ve barındır Yâ Rabbel’âlemiyn.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest yıllar

Oldukça uzun bir dua...Emeğin için kardeşim allah razı olsun...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...