Jump to content
imas

Vird-i Settâr Duası

Recommended Posts

İlim sahibi kardeşlerime..

 

Bir yerde rastladım. çok uzun bir dua ismi,anlamı,ne zaman ve kaç kere okunacağı yazılmamış. bir incelerseniz ve bilgilendirirseniz çok sevinirim.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Dua Budur....

 

 

Ne Dilerseniz Olduran Dua

 

 

Bismillahirrahmanirrahiym*

 

 

Ya settaru ya settar* ya azizü ya gaffar* ya celilü ya cebbaru ya mukallibel kulube vel ebsar* Ve ya müdebbiral leyli ven nehar* Hallisna min azabil kabri ven nar* Ilahi üstür’uyubena* Vagfir zünubena* Ve nevvir kuburana ve tahhir kulubena* Vesrah sudurana* Ve keffir anna seyyiatina* Ve teveffena meal ebrar* Vahsürna meal ahyar* Sübhaneke ma arafnake hakka ma’rifetike ya ma’rufu sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma’bud* Sübhaneke ma zekerna hakka zikrike ya mezkur* Sübhaneke ma sekernake hakka sükrike ya meskur* Fadlen minallahi ve rahmeten sükran minellahi ve ni’meten lillahil hamdü vel minneh* Elhamdü lillahi alat taati vet tevfiyki ve nestagfirullahe min külli zenbin eznebnahü amedin ve sehvin ve hatain ve nisyanin ve nuksanin ve taksiyr* Allahümme lekel hamdü hamden yüvafi niamike ve yükafi mezideke nahmidüke bi cemii mehamidike ma alimna minha ve ma lem na’lem ve ala külli halin ya mühavvilel hali havvil halena ila ahsenil hal* A’dadtü li küllin hevlin la ilahe illellahü ve li külli ni’metin elhamdü lillah* Ve li külli rahain esküru lillahi ve li külli u’cubetin sübhanellah* Ve li külli zenbin estagfirullah* Ve li külli müsiybetin innellah* Ve li külli daykin hasbiyellahü ve li külli kadain ve kaderin tevekkeltü alellah* Ve li külli taatin ve ma’siyetin la havle ve la kuvvete illa billah* Ve li külli hemmin ve gammin masaellahü len yaglibellahe sey’ün ve hüve galibün ala külli sey’in hasbiyellahü ve kefa* Semiallahü li men dea* La gayete lehu fil ahirati vel ula la ilahe illellahü vahdehu la seriyke leh* Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la yemutü ebeden daimen sameden bakiyen bi yedihil hayr ve hüve ala külli sey’in kadir* Ve ileyhil masiyr* Allahümme la uhsiy senaen aleyke ente kema esneyte ala zatike* Azze caruke ve celle senaüke ve la ilahe gayruk* Errahmanü alel arsisteva lehu ma fis semavati ve ma fil erdi ve ma beynehüma ve ma tahtes sera ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa* Allahü la ilahe illa hüve lehül esmaül hüsna fed’uhü biha* Sadekallahül aziym* Hüvellahüllezi la ilahe illa hüver rahmanü celle celalühür rahiym* El- Melikül kuddusü es-Selamü el-Mü’minü el-Müheyminü el-Aziyzü el-Cebbaru el-Mütekebbiru el-Hallaku el-Bari’ü el-Müsavviru el-Gaffaru el-Kahharu el-Vehhabü el-Razzaku el-Fettahu el-Alimu el-Kabidu el-Basitu el-Hafidu er-Rafiu el-Müizzü el-Müzillü es-Semiy’u el-Basiyru el-Hakemü el-Adlü el-Latiyfü el-Habiyru el-Halimü el-Aziymü el-Gafuru es-Sekuru el-Aliyyü el-Kebiru el-Hafiyzu el-Mükiytü el-Hasibü el-Celilü el-Kerimü er-Rakiybü el-Müciybü el-Vasiu el-Hakimu el-Vedudü el-Mecidu el-Baisü es-Sehidü el-Hakku el-Vekilü el-Kaviyyü el-Metinü el-Veliyyü el-Hamidü el-Muhsiy el-Mübdiü el-Müiydü el-Muhyi el-Mümitü el-Hayyü el-Kayyumü el-Vacidü el-Macidü el-Vahidü el-Ehadü es-Samedü el-Kadiru el-Muktediru el-Mükaddimü el-Mü’ahhiru el-Evvelü el-Ahiru ez-Zahiru el-Batinu el-Vali el-Müteali el-Birrü et-Tevvabü el-Müntekiymü el-Afüvvü er-Raufü malikül mülki zül celali vel ikrami el-Müksitu el-Camiu el-Ganiyyü el-Mugni el-Maniu ed-Darru en-Nafiu en-Nuru el-Hadi el-Bediu el-Bakiy el-Varisü er-Rasidu es-Sabur* Ellezi tekaddeset anil esbahi zatüh* Ve tenezzehet an müsabehetil emsali sifatühu ve sehidet bi rububiyyetihi ayatüh* Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnuatüh* Vahidün la min killeh* Mevcudün la min illetin bil cudi ma’ruf* Ve bil ihsani mevsuf* Ma’rufün bi la gayetin ve mevsufün bi la nihayeh*Evvelü kadimün bi la ibtida* Ve ahirun kerimün mükiymün bi la intiha* Ve gafera zünubel müznibine keramen ve hilmen ve lutfen ve fadla* Ellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad* Leyse ke mislihi sey’ün ve hüves semi’ul besiyr* Ni’mel Mevla ve ni’men nasiyr* Gufraneke Rabbena ve ileykel mesiyr* Ve hasbünallahü vahdehü ve ni’mel vekil* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym* Yef’alüllahü ma yesaü bi kudratih* Ve yahkümü ma yüridü bi izzetih* E la lehül halku vel emru tebarakellahü rabbül alemiyn* Ve neshedü en la ilahe illallahü vahdehu la serike lehu ilahen adilen cebbara* Ve meliken kadiran kahhara* Liz zünubi gaffara* Ve lil uyubi settara* Ve neshedü enne seyyidena muhammeden abdühül Mustafa sallellahü aleyhi ve sellem* Ve rasulühül mücteba ve eminühül mukteda semsüd duha bedrud düca nurul vera sahibü kabe kavseyni ev edna rasulüs sekaleyn* Ve nebiyyül harameyni ve imamil kibleteyni ve ceddüs sibtayni ve sefiy’u men fid darayni rasulen mekkiyyen medeniyyen hasimiyyen kurasiyyen ebtahiyyen kerubiyyen ruhiyyen ruhaniyyen tekiyyen nekiyyen nebiyyen kevkeben dürriyyen semsiyyen müdiy’en kameran nuran nuraniyyen besiran neziran siracen müniran sallellahü teala aleyhi ve alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaihi ve hulefaihir rasidinel mürsidinel mehdiyyine min ba’dihi hususan minhüm ales seyhis sefiki katiliz zindiyk* Ve fil garir refiyk* El mülakkabi bil atiykil imamü alet tahkiyk* Emirul mü’minine ebi bekrinis siddiyk radiyellahü anh* Sümmes selamü minel melikil vehhabi ila emiril evvab*Zeynil ashab*Mücaviril mescidi vel mihrab*Ennatiku bis savab*Elmezkuru fil kitab*Emirul mü’minine umerubnil hattab* Radiyellahü anh* Sümmes selamü minel melikil mennan* Ila emiril eman* Habibir rahman* Camiil kur’an* Sahibil hayai vel iman* Essehidi fi hali tilavetil kur’an* Emiril mü’mininine usmanibni affan* Sümmes selamü minel melikil veliyyi ila emiril vesiyy* Ibni ammin nebiyy* Kalii babil hayberiyyi zevci fatimetez Zehra* Varisi ulumün nebiyy* Emiril mü’minin* Aliyyir radiyyis sehiyyil vefiyy* Radiyellahü anh* Sümmes selamü alel imameynil hümameyn* Es seiydeynis sehideynil mazlumeynil maktuleyn* Es semseynil kameraynil bedraynil habibeynin nesibeyn* Bil kadair radiyeyn* Ve alel belais sabirayni emiral mü’minin* Ebi muhammedil hasen ve ebi abdullahil huseyn* Radiyellahü anhüma* Ve ala ammeynil kerimeynis secaaynil müazzameynil muhterameyn* Hamzete vel abbas* Ve ala cemiil mühacirine vel ensar* Vet tabiiynel ahyari vel ebrari ridvanüllahi teala aleyhim ecmeiyn* Ve sellim teslimen ve azzim ta’ziyma* Ebeden daimen hamden kesiran kesiran ila yevmil hasri vel karar* Allahümme zeyyin zavahirana bi hidmetike ve bevatinena bi ma’rifetike* Ve kulubüna bi mehabbetike* ve ervahana bi müavenetike* Ve esrarana bi müsahedetik* Allahümmec’al fi kalbi nuran ve fi sem’i nura* Ve fi besari nura* Ve an yemini nura* Ve an simali nura* Ve fevkiy nura* Ve tahti nura* Ve emami nuran ve halfi nura* Vec’alni nuran bi rahmetike ya erhamer rahimiyn* Allahümmestecib duaena(amin) vesfi merdana(amin) verham mevtana (amin)* La ilahe illellahü la ilahe illlellahü la ilahe illallah muhammedün rasulüllillahi hakan ve sidka Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estagfirullahe estagfirullahe estagfirullah* Min cemii ma kerihellahü kavlen ve fi’len ve amelen ve havatiran ve naziran ve etubü ileyh* Sübhanellahi(33 defa) Elhamdü lillahi(33 defa) Allahuekber(33 defa) Velhamdü lillahi hamden kesira* Fe sübhanellahi ve bi hamdihi bükraten ve esiyla* Ve tealellahü meliken cebbaran kahhara* Ve gaffaran settara* Sültanen ma’buden kadimen kadira* La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym* Va’fü anna ya kerimü vagfir lena zünubena ya rahmanü ya rahiymü amin*

Share this post


Link to post
Share on other sites

BUduada Allahın 99 ismi yazıyor . zaten esmaül hüsna içinde öylebiri varki onunla yapılan herdua kabul olurmuş. onun için hepsiyle dua etmek lazım tabi hakkımızda hayırlıysa demeli. kadersiz arkadaş kaç kereokumalıyım diyor. bence ihlaslı oku 1 kereoku. ben bu dualarda sayı verenlerin bunun ilmini nerden öğrendiklerini merak ediyorum . kaynak ne? Kuranı kerimde böyle sayılar verilmişmidir. bilenler lütfen cevaplasın

Share this post


Link to post
Share on other sites
BUduada Allahın 99 ismi yazıyor . zaten esmaül hüsna içinde öylebiri varki onunla yapılan herdua kabul olurmuş. onun için hepsiyle dua etmek lazım tabi hakkımızda hayırlıysa demeli. kadersiz arkadaş kaç kereokumalıyım diyor. bence ihlaslı oku 1 kereoku. ben bu dualarda sayı verenlerin bunun ilmini nerden öğrendiklerini merak ediyorum . kaynak ne? Kuranı kerimde böyle sayılar verilmişmidir. bilenler lütfen cevaplasın

 

 

Havas ilmi ile Kurani kerim i nasil bir tutarsin bende bunu anlamiş degilim..... !!!!!! Sen kurani nasil bir tutuyorsun ya baska seyelrle !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Havas ilmi ile Kurani kerim i nasil bir tutarsin bende bunu anlamiş degilim..... !!!!!! Sen kurani nasil bir tutuyorsun ya baska seyelrle !!!

ben Kuranda ve sünnette olmayan şeylere inanmıyorum. Birde sağlam hadis kaynakları. bu kaynaklarda bellidir. bunlarda böyle bişey yazıyomu ? açıklayın havas ilminin kaynağı ne? bunu inkaretmiyorum ama kabulde etmiyorum. sadece delil istiyorum her yazarın kitabınada inanmam.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ben Kuranda ve sünnette olmayan şeylere inanmıyorum. Birde sağlam hadis kaynakları. bu kaynaklarda bellidir. bunlarda böyle bişey yazıyomu ? açıklayın havas ilminin kaynağı ne? bunu inkaretmiyorum ama kabulde etmiyorum. sadece delil istiyorum her yazarın kitabınada inanmam.

 

inanmadigin briseyi nasil Kurani kerim gibi kutsal bir kitap ile kiyasliyorsun ozaman !!!!! Kurani kerim endir acikalrmisin bana ?????

Share this post


Link to post
Share on other sites
inanmadigin briseyi nasil Kurani kerim gibi kutsal bir kitap ile kiyasliyorsun ozaman !!!!! Kurani kerim endir acikalrmisin bana ?????

kıyaslamıyorumki aslada kıyaslamam Kurandan üstün ilim varmıki kıyaslıyım. sadece hükmü değişmeden günümüze gelen tek kitap ve Koruyucusuda ALLAH olan bu kitaba inanıyorum. bir soru kafama takıldıysa önce kurandan araştırırım delil olarak o yater onda bulamazsam islam dininin kaynağı 4 dür. kitap,sünnet,icma, kıyas. bunlarda aramak lazım delilleri.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kıyaslamıyorumki aslada kıyaslamam Kurandan üstün ilim varmıki kıyaslıyım. sadece hükmü değişmeden günümüze gelen tek kitap ve Koruyucusuda ALLAH olan bu kitaba inanıyorum. bir soru kafama takıldıysa önce kurandan araştırırım delil olarak o yater onda bulamazsam islam dininin kaynağı 4 dür. kitap,sünnet,icma, kıyas. bunlarda aramak lazım delilleri.

 

diğer sordugum soruya cevap alamadim.....Kurani kerim nedir !?!?!?!?!?!!? icma ve kıyas ida aciklamani bekliyorum.Kurani kerimde en cok hangi cümle yazar hangi kelime gecer dua hakkında ? bu sorumada vcevap istiyorum....Sen şimdi tuttun havas ile kurani kerimi bir yaptin...Bu sorualrima da cevap evrmeni istiyorum.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

bir sey daha eklemek istiyorum ilim nedir ??? bilim nedir ???

Share this post


Link to post
Share on other sites
BUduada Allahın 99 ismi yazıyor . zaten esmaül hüsna içinde öylebiri varki onunla yapılan herdua kabul olurmuş. onun için hepsiyle dua etmek lazım tabi hakkımızda hayırlıysa demeli. kadersiz arkadaş kaç kereokumalıyım diyor. bence ihlaslı oku 1 kereoku. ben bu dualarda sayı verenlerin bunun ilmini nerden öğrendiklerini merak ediyorum . kaynak ne? Kuranı kerimde böyle sayılar verilmişmidir. bilenler lütfen cevaplasın

 

İhlas evet çok önemli kuvvetli iman inanç ama kapısını çaldığın yüce ALLAH c.c. belki seni seviyor hep kapısında bekletecek te belki bir çalışta kapıyı açacak belki 99 . da acaçak o yüzden tek sayılarda okumak üç beş yedi gibi önemlidir birde her yazıyı kurana sünnete bağlıyorsunuz bunda kurana sünnete aykırı ne var kardeşim .:)

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Paylaşım için ALLAH cc.razı olsun kadersiz 23

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...