Jump to content
imas

Vird-i Settâr Duası

Recommended Posts

türkcesi cok kolay yüce olan allah tir gami kederi üzüntüleri kötülükleri uzak tutan diye ba$li yor duaya ve icinde,de büssürü esmaül hüsna ile ayeti zenginlestirmi$ göründügü kadariyla.. sifasana

Share this post


Link to post
Share on other sites

ya ben bu duayı okuduğumda gece korktum, titredim hatta uyumadan bir kaç kez,bana ağır geldi sanırım.bir daha da okumaya korkuyorum...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Paylaşım için teşekkürler.Aboneliğe ekledim her gün okumak nasib olur inş.

Share this post


Link to post
Share on other sites

VİRD-İ SETTAR

 

Vird-i Settar ismiyle meşhur bu dua biraz Arapça bilenlere veya manasını kısmen de olsa anlayabilenler için ne kadar tesirli, ne kadar kıymetli bir hazine olduğu aşikardır. Bu duayı hergün okumayı vird edinen kimse kısa zamanda kötü ibtilalarından kurtulur. İşleri bozuksa az zamanda düzelir. Kazancı bereketlenir, hasta ise sıhhat ve şifaya kavuşur.Bir hastaya, bir mecnuna, bir saralıya üç veya yedi gün yedişer defa okunup nefes edilse biiznillah okunan kimse hastalığından kurtulur. Mahpus okursa hapisten çıkar.Hergün rızaen lillah üç kere okumayı adet edinen kimseyi Cenabı hakk her türlü maddi, manevi kaza ve belalardan korur. Tedavisi zor hastalıklara tutulmaz. Ömrü uzun hayatı rahat ve huzur içinde geçer. Bu dua Cenabı Hakk’ın kullarına ve Hazreti Fahri Kainat Efendimiz’in de ümmetine bir hediyesi ihsan ve atıfetidir.

Bu duada kul Rabbine o kadar zillet ve iftikarla, aciz ve tevazuyla münacat edip yalvarıyor ki, alemlere sonsuz bir merhamet ve ihsanda bulunan, sınırsız bir atıfet ve kerem bahşeden Allahü Zülcelal Hazretleri kendisine bu dille ve ihlasla yalvaran ve avuç açan kulunu katiyen red etmez, boş çevirmez.

 

 

Bismillahirrahmanirrahiym

 

 

* Ya settaru ya settar* ya azizü ya ğaffar* ya celilü ya cebbaru ya mukallibel kulube vel ebsar* Ve ya müdebbiral leyli ven nehar* Hallısna min azabil kabri ven nar* İlahi üstür’uyubena* Vağfir zünubena* Ve nevvir kuburana ve tahhir kulubena* Veşrah sudurana* Ve keffir anna seyyiatina* Ve teveffena meal ebrar* Vahşürna meal ahyar* Sübhaneke ma arafnake hakka ma’rifetike ya ma’rufu sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma’bud* Sübhaneke ma zekerna hakka zikrike ya mezkur* Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur* Fadlen minallahi ve rahmeten şükran minellahi ve nı’meten lillahil hamdü vel minneh* Elhamdü lillahi alat taati vet tevfiykı ve nestağfirullahe min külli zenbin eznebnahü amedin ve sehvin ve hatain ve nisyanin ve nuksanin ve taksıyr* Allahümme lekel hamdü hamden yüvafi niamike ve yükafi mezideke nahmidüke bi cemiı mehamidike ma alimna minha ve ma lem na’lem ve ala külli halin ya mühavvilel hali havvil halena ila ahsenil hal* A’dadtü li küllin hevlin la ilahe illellahü ve li külli nı’metin elhamdü lillah* Ve li külli rahain eşküru lillahi ve li külli u’cubetin sübhanellah* Ve li külli zenbin estağfirullah* Ve li külli müsıybetin innellah* Ve li külli daykın hasbiyellahü ve li külli kadain ve kaderin tevekkeltü alellah* Ve li külli taatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illa billah* Ve li külli hemmin ve ğammin maşaellahü len yağlibellahe şey’ün ve hüve ğalibün ala külli şey’in hasbiyellahü ve kefa* Semiallahü li men dea* La ğayete lehu fil ahırati vel ula la ilahe illellahü vahdehu la şeriyke leh* Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la yemutü ebeden daimen sameden bakıyen bi yedihil hayr ve hüve ala külli şey’in kadir* Ve ileyhil masıyr* Allahümme la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala zatike* Azze caruke ve celle senaüke ve la ilahe ğayruk* Errahmanü alel arşisteva lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa* Allahü la ilahe illa hüve lehül esmaül hüsna fed’uhü biha* Sadekallahül azıym* Hüvellahüllezi la ilahe illa hüver rahmanü celle celalühür rahiym* El- Melikül kuddusü es-Selamü el-Mü’minü el-Müheyminü el-Aziyzü el-Cebbaru el-Mütekebbiru el-Hallaku el-Bari’ü el-Müsavviru el-Ğaffaru el-Kahharu el-Vehhabü el-Razzaku el-Fettahu el-Alimu el-Kabidu el-Basitu el-Hafidu er-Rafiu el-Müızzü el-Müzillü es-Semiy’u el-Basiyru el-Hakemü el-Adlü el-Latiyfü el-Habiyru el-Halimü el-Aziymü el-Ğafuru eş-Şekuru el-Aliyyü el-Kebiru el-Hafiyzu el-Mükiytü el-Hasibü el-Celilü el-Kerimü er-Rakıybü el-Müciybü el-Vasiu el-Hakimu el-Vedudü el-Mecidu el-Baısü eş-Şehidü el-Hakku el-Vekilü el-Kaviyyü el-Metinü el-Veliyyü el-Hamidü el-Muhsıy el-Mübdiü el-Müıydü el-Muhyi el-Mümitü el-Hayyü el-Kayyumü el-Vacidü el-Macidü el-Vahıdü el-Ehadü es-Samedü el-Kadiru el-Muktediru el-Mükaddimü el-Mü’ahhıru el-Evvelü el-Ahıru ez-Zahiru el-Batinu el-Vali el-Müteali el-Birrü et-Tevvabü el-Müntekıymü el-Afüvvü er-Raufü malikül mülki zül celali vel ikrami el-Müksitu el-Camiu el-Ğaniyyü el-Muğni el-Maniu ed-Darru en-Nafiu en-Nuru el-Hadi el-Bediu el-Bakıy el-Varisü er-Raşidu es-Sabur* Ellezi tekaddeset anil eşbahi zatüh* Ve tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatühu ve şehidet bi rububiyyetihi ayatüh* Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnuatüh* Vahidün la min kılleh* Mevcudün la min ılletin bil cudi ma’ruf* Ve bil ıhsani mevsuf* Ma’rufün bi la ğayetin ve mevsufün bi la nihayeh*Evvelü kadimün bi la ibtida* Ve ahırun kerimün mükiymün bi la intiha* Ve ğafera zünubel müznibine keramen ve hılmen ve lutfen ve fadla* Ellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad* Leyse ke mislihi şey’ün ve hüves semi’ul besıyr* Nı’mel Mevla ve nı’men nasıyr* Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesıyr* Ve hasbünallahü vahdehü ve nı’mel vekil* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratih* Ve yahkümü ma yüridü bi ızzetih* E la lehül halku vel emru tebarakellahü rabbül alemiyn* Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbara* Ve meliken kadiran kahhara* Liz zünubi ğaffara* Ve lil uyubi settara* Ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdühül Mustafa sallellahü aleyhi ve sellem* Ve rasulühül mücteba ve eminühül mukteda şemsüd duha bedrud düca nurul vera sahıbü kabe kavseyni ev edna rasulüs sekaleyn* Ve nebiyyül harameyni ve imamil kıbleteyni ve ceddüs sibtayni ve şefiy’u men fid darayni rasulen mekkiyyen medeniyyen haşimiyyen kuraşiyyen ebtahıyyen kerubiyyen ruhıyyen ruhaniyyen tekıyyen nekıyyen nebiyyen kevkeben dürriyyen şemsiyyen müdıy’en kameran nuran nuraniyyen beşiran neziran siracen müniran sallellahü teala aleyhi ve alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaıhi ve hulefaihir raşidinel mürşidinel mehdiyyine min ba’dihi hususan minhüm aleş şeyhış şefikı katiliz zındıyk* Ve fil ğarir refıyk* El mülakkabi bil atıykıl imamü alet tahkıyk* Emirul mü’minine ebi bekrinis sıddıyk radiyellahü anh* Sümmes selamü minel melikil vehhabi ila emiril evvab*Zeynil ashab*Mücaviril mescidi vel mıhrab*Ennatıku bis savab*Elmezkuru fil kitab*Emirul mü’minine umerubnil hattab* Radıyellahü anh* Sümmes selamü minel melikil mennan* İla emiril eman* Habibir rahman* Camiıl kur’an* Sahıbil hayai vel iman* Eşşehidi fi hali tilavetil kur’an* Emiril mü’mininine usmanibni affan* Sümmes selamü minel melikil veliyyi ila emiril vesıyy* İbni ammin nebiyy* Kaliı babil hayberiyyi zevci fatımetez Zehra* Varisi ulumün nebiyy* Emiril mü’minin* Aliyyir radıyyis sehıyyil vefiyy* Radiyellahü anh* Sümmes selamü alel imameynil hümameyn* Es seıydeyniş şehideynil mazlumeynil maktuleyn* Eş şemseynil kameraynil bedraynil habibeynin nesibeyn* Bil kadair radıyeyn* Ve alel belais sabirayni emiral mü’minin* Ebi muhammedil hasen ve ebi abdullahil huseyn* Radıyellahü anhüma* Ve ala ammeynil kerimeyniş şecaaynil müazzameynil muhterameyn* Hamzete vel abbas* Ve ala cemiıl mühacirine vel ensar* Vet tabiıynel ahyari vel ebrari rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn* Ve sellim teslimen ve azzım ta’zıyma* Ebeden daimen hamden kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar* Allahümme zeyyin zavahirana bi hıdmetike ve bevatinena bi ma’rifetike* Ve kulubüna bi mehabbetike* ve ervahana bi müavenetike* Ve esrarana bi müşahedetik* Allahümmec’al fi kalbi nuran ve fi sem’i nura* Ve fi besari nura* Ve an yemini nura* Ve an şimali nura* Ve fevkıy nura* Ve tahti nura* Ve emami nuran ve halfi nura* Vec’alni nuran bi rahmetike ya erhamer rahımiyn* Allahümmestecib duaena(amin) veşfi merdana(amin) verham mevtana (amin)* La ilahe illellahü la ilahe illlellahü la ilahe illallah muhammedün rasulüllillahi hakan ve sıdka Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estağfirullahe estağfirullahe estağfirullah* Min cemiı ma kerihellahü kavlen ve fi’len ve amelen ve havatıran ve nazıran ve etubü ileyh* Sübhanellahi(33 defa) Elhamdü lillahi(33 defa) Allahuekber(33 defa) Velhamdü lillahi hamden kesira* Fe sübhanellahi ve bi hamdihi bükraten ve esıyla* Ve tealellahü meliken cebbaran kahhara* Ve ğaffaran settara* Sültanen ma’buden kadimen kadira* La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Va’fü anna ya kerimü vağfir lena zünubena ya rahmanü ya rahıymü amin*

 

kaynak; alıntıdır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

VİRD-Î- SETTAR ŞERHİ VE TERCEMESİ

 

SEYYİD YAHYA ŞİRVANİ KUDDİSE SIRRAHÜS-SÜBHANİ HAZRETLERİNİN VİRD-İ-SETTAR ŞERHİ VE TERCEMESİ

 

Rahman ve Rahiym olan Allahu teâlânın ismiyle başlarım:

 

Allahım Ey, bütün ayıplarımızı kusurlarımızı ve noksanlarımızı örten, ey bütün kötülüklerimizi ve günahlarımızı setrederek bizleri zelil ve hacil eylemeyen ulu Allahım Ey, hükmünde galip ve aziz olan yüce Rabbim Ey, biz âciz ve günahkâr kullarını, fazl-u keremıyle yarlıgayıp bağışlayan, ey ululardan ulu ve yücelerden yüce olan, ey butun yarattıklarını dilediği her şeye zorlayan ve onları salâha ve felaha yönelten, ey kalpleri ve gözleri hak ve hakikate, doğruluk ve fazilete çeviren, ey mutlak bir nizam ve intizam içinde geceleri gündüze ve gündüzleri geceye döndüren Allahım! Bizleri, kabir ve cehennem azabından halâs eyle ilâhı Ayıplarımızı, kusurlarımızı, noksanlarımızı ve günahlarımızı ort, isyanlarımızı yarlığa ve bağışla, kalplerimizi iyman ve islâm ile arındır, kabirlerimizi Kur'an-ı azim-ul-burhan ile nurlandır, göğüslerimizi serhederek olu kalplerimizi hakikat ve mâ'rifet sırlarıyla uyandır, günahlarımızı ve kötülüklerimizi sil ve bizleri ilâhı rızana mazhar olmuş sâlih ve sadık kullarınla oldur.

 

Seni teşbih ve tenzih ederiz ey mâ'bud! Sana, lâyık ve mustehak olduğun gibi hakkıyle kulluk ve ibadet edemedik.

 

Seni teşbih ve tenzih ederiz ey mâ'ruf! Seni, lâyık ve mustehak olduğun gibi hakkıyle bilmedik, bilemedik

 

Seni teşbih ve tenzih ederiz ey mezkûr! Seni, lâyık ve mustehak olduğun gibi hakkıyle zikredemedik

 

Seni teşbih ve tenzih ederiz ey meşkûr! Sana, lâyık ve mustehak olduğun gibi hakkıyle şükredemedik

 

Allahu teâlâdan fazl-u keremini dileriz Allahu teâlâdan rahmet ve şükür niyaz eyleriz. Bizlere bahş ve ihsan buyurduğu bütün nimetlere karşılık butun hamd-u sena ve minnetimiz, Allahu teâlâya mahsus ve münhasırdır.

 

Bizleri, tâ'at ve ibadetine muvaffak kıldığı için de Allahu azim-üş-şâna hamd-u sena eyleriz. Bilerek veya bilmeyerek, yanılarak, hata ederek, gafletle unutarak işlediğimiz bütün günahlarımızdan, kötülüklerimizden, kusur ve noksanlıklarımızdan ötürü Allahu teâlâdan bizleri af ve mağfiret buyurmasını tazarrû eyleriz.

 

Allahım! Bizlere bahş ve ihsan buyurduğun nimetlerine hamdolsun ki, bütün hamd ve senalarımız ancak senin içindir. Bu hamd-u-senâmız, dünyada ve âhirette senin ziyade keremine müsavi olur. Sana, senin butun hamdlermle ve hamdlerinden bilmiş olduklarımızla hamdeyleriz.

 

Varlıkta, darlıkta, sevinçte ve kederde, her hal-u kârda bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün nimetlerine karşılık olarak Allahu teâlâya şükrederiz.

 

Ey, butun kudret ve halleri dilediği gibi değiştiren Allahım! Bizim hallerimizi de en güzel hale çevir. Bütün korkular için LA İLAHE İLLALLAH Bütün nimetler ıçm EL-HAMDÜ LİLLÂH

 

Bütün bolluk ve genişlik için EŞ-ŞÜKRÜ LİLLÂH

 

Bütün şaşkınlıklar için SÜBHANALLAH

 

Bütün günahlar için ESTAĞFİRULLAH

 

Bütün musibetler için İNNÂ LİLLÂH

 

Bütün darlıklar ve sıkıntılar içi HASBİYALLAH

 

Bütün kaza ve kader için TEVEKKELTUÜALELLAH

 

Bütün tâat ve mâ'siyetler için LA HAVLE VE LÂ KUVVETE İLLA BlLLAH

 

Bütün gam ve kederler için MÂŞA'ALLAH hazırladık.

 

Hiç bir şey, Allahu teâlâya galebe edemez ve ustun gelemez. Allahu azim-üş-şân, her şeye galip ve daima üstündür. Her işimizde, Allahu teâlâ bize kâfidir. Allahu teâlâ, dua ile davet edenleri işitir ve icabet buyurur. Dünya ve âhirette onun erişemeyeceği hiç bir şey yoktur Allahu teâlâdan gayrı hak mâ'but yoktur, illâ o vardır, birdir, ortağı ve benzeri yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsus ve münhasırdır, öldüren ve dirilten odur, zât-ı ahadiyyetine ölüm erişemez ve o daimî ve ebedî hayat ile diridir. Ebedidir, daimidir, her şey ona muhtaçtır ve o butun ihtiyaçlardan müstağnidir, bakidir, bütün hayırlar onun kudret elindedir, o her şeye kadirdir, her şeye gucu yeter, dönüşümüz de ancak onadır.

 

Yâ Rab! Seni ne kadar övmeğe çalışsak ve dünyada ne kadar övgü sözcüğü varsa hepsini saysak, yine de senin kendi nefsini sena ettiğin gibi övmeğe gücümüz yetmez Sana sığınanlar, daima galip ve kuvvetli olurlar Senin övgün, bütün övgülerden ulu ve yücedir ve senden gayrı hak mâ'but yoktur.

 

Göklerde ve yerde, göklerle yer arasında ve nemli toprak altında ne varsa hepsi onundur, onun mülküdür. Sen, sözünü (Zikrullah veya duayı) açıklasan da (Açıklamasan da) o senin bütün gizli sözlerini ve sırlarını, hatta daha gizlilerim (henüz kalbinden geçmeyenleri bile) bilir Allabu azim-üş-şân, öyle bir Hak mâbuddur ki, ondan gayrı ibadete lâyık ve müstehak yoktur, illâ o vardır. Bütün güzel isimler (Esmâ'i Hüsnâ) onundur. Ona, bu güzel isimleriyle dua ediniz. (Allahu zul-ceâl vel-kemal hazretlerinin vâ'dinde sadık olduğunu tasdik ederim.)

 

O Allahu azim-üş-şân, öyle bu Allahtır ki ondan gayrı ibadete layık ve müstehak yoktur.

 

Dünyada ayırdetmeksizin butun mahlûkatına rahmet edicidir Ahirette, yalnız mümin kullarına rahmet edicidir Bütün kâinat ve mevcudatın mâlikidir. Her türlü noksanlıklardan pâk ve münezzehtir. Her çeşit arıza ve hâdiselerden salimdir. Kendisine inanan ve sığınanlara aman vericidir. Yarattıklarını gözetleyici ve koruyucudur. Mağlup edilmesi mümkün olmayan galiptir. Yarattıklarını dilediği her şeye zorlayıcı, eksiklikleri tamamlayıcıdır. Her şeyde büyüklüğünü göstericidir. Butun mahlûkat ve mevcudatın mutlak yaratıcısıdır. Yarattıklarını birbirine uygun ve mulâyım bir halde yaratıcıdır Her şeye bir şekil ve özellik vericidir Mübalâğa ile yarlıgayıcıdır Her şeye, her istediğini yaptıracak surette galip ve hâkimdir. Türlü türlü nimetleri devamlı olarak bağışlayıcıdır. Yarattıklarına rızıklarını vericidir. Her türlü güçlükleri kolaylaştırıcı ve açıcıdır. Her şeyi hakkıyle ve en iyi bilicidir. Dilediği zaman sıkıcı ve daraltıcıdır. Dilediği zaman açıcı ve genişleticidir. Dilediği zaman yukarıdan aşağıya indirici alçaltıcıdır. Dilediği zaman yukarıya kaldırıcı yükselticidir. Dilediği zaman izzet vericidir. Dilediği zaman zelil edicidir. Her zaman her şeyi en iyi işiticidir. Her zaman her şeyi en iyi görücüdür. Daima hükmedici ve hakkı yerine getiricidir. Mahlûkatına karşı çok adalet edicidir. Yarattıklarına lütuf ve ihsanlarını ulaştırıcıdır. Her şeyin içyüznü ve gizli yönlerini en iyi bilicidir. Sevdiği kullarına yumuşak davranıcıdır. Pek azametli ve çok uludur. Mağfiret edici, yarlıgayıcıdır. Rızasına uygun amelleri ziyadesiyle karşılayıcıdır. Gayet yüce ve yüksektir. Ululardan ulu, büyüklerden çok büyüktür. Her şeyi, belli vaktine kadar bütün âfet ve belalardan saklayıcıdır. Bütün yarattıklarının azıklarını vericidir. Bütün yarattıklarının ömürleri boyunca işlediklerinin hesabını tafsilât ve teferruatiyle tutucudur. Celâdet ve ululuk sahibidir, Keremi lütuf ve ihsanları gayet boldur. Bütün yarattıklarını devamlı olarak murakabe edicidir. Kendisine sığınanların isteklerini vericidir. Merhamet ve mağfireti, ihsan ve inayeti geniştir. Bütün emir ve hükümlerinde hikmet sahibidir. İyi kullarını sevici ve onları rızasına eriştiricidir. Şanı çok büyük ve yüksektir. Ölüleri, kabirlerinden çıkararak dirilticidir. Her zaman, her yerde olup bitenlere şehadet edicidir. Varlığı hiç değişmeden durandır. Sevdiği kullarının işlerine yardım edicidir. Gayet güçlü sağlam ve metin, iyi kullarına dosttur. Ancak kendisine hamdolunandır. Her şeyin sayılarını hakkıyle bilendir. Her şeyi, benzeri ve örneği olmadan yaratandır. Yarattıklarını, yok ettikten sonra tekrar yaratacak olandır. Hayat verici, dirilticidir ölüm verici, öldürücüdür. Daimî ve ebedî diri olandır. Yarattıklarını koruyup kollayandır. İstediğini dilediği zaman bulabilendir. Kadri ve şanı yüce, kerem ve semahatı çok bol olandır.

 

Zâtında sıfatında, efalinde ve hükümlerinde ortağı ve benzeri bulunmaksızın bir ve tek olandır. Zât-ı akdesi her türlü ihtiyaçtan münezzeh olup yarattıklarının butun hacetlerinin tek merciidir. İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yetendir. Kuvvet ve kudret sahipleri uzerinde de dilediği gibi tasarruf edendir. İstediğini öne geçirip öne alan ve dilediğini geri koyarak arkaya bırakandır. Evveli olmayan evveldir. Ahiri olmayan âhirrdir. Varlığı ve birliği zâhır ve aşikârdır Zâtının hakikati akıllardan ve duygulardan ortulu olandır Bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen âlemlerde olup bitenleri tek başına sevk ve idare edendir. Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden her hal ve tavırdan yüce olandır. Bütün yarattıkları hakkında müsait bulunan, iyilik ve bahşişi bol olandır. Kendisine rucû ederek tövbe eden kullarının tövbelerini kabul buyurarak bağışlayandır. Kötülük işleyenleri eşsiz adaletiyle mustehak oldukları cezalara çarptırandır. Kullarını mübalâğa ile affedicidir. Merhamet ve şefkat sahibidir. Mülkün ezelî ve ebedî mâlikidir. Ululuk, yücelik ve fazl-u kerem sahibidir. Bütün işlerinş denk ve birbirine uygun, olarak yerli yerince yapandır Dilediğini, dilediği zaman, dilediği yere toplayandır. Bi-zâtihi çok zengin ve her şeyden müstağnidir. Dilediğine zenginlik verendir. Dilediğine engel olandır. Dilediğine zarar eriştirebilendir. Dilediğine hayır ve yarar yaratandır. Bütün âlemleri iyman ve mâ'rıfetiyle nurlandırıcıdır Dilediğine hidayet buyurarak sırat-ı müsta-kıyme ve felaha ulaştırandır. Örneksiz ve benzersiz akıllara durgunluk veren âlemler icat edendir. Varlığının sonu olmayandır. Dünya ehlinin fenasından sonra, yerlerin ve göklerin vârisidir. Her türlü işlerinde yarattıklarına yol göstererek irşat edendir. Gayet sabırlı olandır. O Allahu teâlâ ve tekaddes hazretlerine, butun bu esmâ-i hüsnâsıyle tazarrû ve niyaz-eylerim ki, zât-ı ulyası benzeri bulunmaktan kemal derecede mukaddes ve muberrâdır. Sıfat-ı ezeliyyesi de başkalarına benzemekten kemal derecede münezzeh olup zâtında ve sıfatında birdir. Ulûhiyyetine, âlemlerin Rabbi ve murebbisi olduğuna âyetleri tanıklık etmektedir Birliğine, görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen âlemleri yaratmaktaki ilâhı san'atı delâlet etmektedir. O birdir, birliği azlığından değildir O, öyle bir mevcuttur ki, vücudu bir sebeple zuhur etmediği gibi, gayriden neş'et etmiş de değildir. Yarattıklarına karşı cömertliği ile mâ'ruf, iyilik ve ihsanlarıyle mevsuftur. Öyle bir mâruftur ki, mâruflukta sonu yoktur. Öyle bir mevsuftur ki, mevsuflukta da nihayeti yoktur. Sonsuzluğa kadar kaim olandır. Keremi, hilmi, lûtfu ve fazlıyla günahkâr kullarının günahlarını yarlıgayan ve bağışlayandır. O Allahu azim-uş-şân ki, doğmamış ve doğurmamıştır. Hiç bir eşi ve benzeri yoktur. Hiç bir şey onun misli ve dengi değildir, o her şeyi işitir, her şeyi görür O, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.

 

Ey Rabbımız! Bize mağfiret buyur, bizi yarlığa ve bağışla, dönüşümüz ancak sanadır. Var ve bir olan Allahu teâlâ bize kâfidir, o ne güzel yardımcıdır Bizim, günah ve mâ'sıyyetlerden kaçınmağa, ibadet ve tâate yönelmeğe gücümüz, kudretimiz yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allahu teâlâdadır. Allahu azim-üş-şân, eşsiz kudretiyle dilediğini işler, izzet ve celâliyle dilediği gibi hükmeder. Bilmiş olunuz ki, yaratmak ve her işi yerli yerince idare etmek, hayır ve bereketi çok ve her şeyden yüce olan Allahu teâlâya mahsus ve münhasırdır ki, o bütün âlemlerin Rabbi ve murebbisidir. Şehadet ederiz ki, Allahu teâlâdan gayrı hak mâ'bud yoktur, yalnız o vardır, birdir, ortağı ve benzeri yoktur Yüce Allahımız âdildir, cebbardır, butun kâmat, mahlûkat ve mevcudatın sahibi ve mâlikidir, her şeye gücü yeter, dilediğini kahreder, dilediğinin günahlarını yarlıgayıp bağışlar, ayıplarını ve günahlarını örter. Şehadet ederiz ki, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun kuludur, seçkin ve güzide Resulüdür Müminlerin büyk bir emn-u emniyyetle kendisine uyduğu zât-ı akdestır. O zât-ı akdes, kuşluk vaktinin güneşidir, karanlıkları aydınlatan parlak aydır, bütün yaratılmışların nurudur, Mi'râc-ı güzinde Kabe Kavseyn-i ev ednâ makamının sahibidir, ins ve cinnin peygamberidir, Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevveredeki iki haremin nebisidir, her iki kıblenin imamıdır, İmam-ı Hasan ve İmam-ı Hüseyin gibi iki seçkin torunun atasıdır, iki cihanın şefaatçısıdır, Mekke-i mükerremede doğmuş, Medine-i münevverede yerleşmiş, Haşim oğullarından ve Kureyş kabilesinden, mekke-i mükerremede kadem-inhade-i âlem olmasına rağmen dergâh-ı ilâhiyye yakın bulunanların önderlerinden, vedıa-ı ilâhı olarak gönderilenlerden, ruhaniyetine sığmılanlardan, kâmil tekva sahibi olanlardan, mâ'nen ve maddeten pâk ve arınmış bulunanlardan bir Nebi-i zişândır.

 

Allahu teâlânın salât ve selâmı o Resûl-u zışânın üzerine olsun ki, yıldızlar kadar yüksek ve parlak, inciler kadar saf ve berrak, güneş gibi ısıtıcı ve ısıtıcı, âlemlere nur ve ışık saçıcı, ay gibi aydınlatıcı, nar gibi nurlandırıcı, mujdeleyıcı ve sevindirici bütün insanları kötülüklerden ve günahlardan alıkoyman için öğüt vererek hak ve hakikate davet edici ve sözine uymayanları ceza ve azapla korkutucu, zulmetleri nura, gönülleri sürura, insanlığı şuura iletici ilâhı bir nur kaynağıdır. Allahu teâlânın salât ve selâmı onun, evlâtlarının, ashabının ezvacının ve kendisine tâbi olanların hepsinin üzerlerine olsun. Allahu teâlânın rahmet ve selâmeti, ondan sonra gelen onun yolunu tutan, onun izinden giden halifelerinin de üzerlerine olsun ki, o zevat-ı zevıl-ıhtıramm her birisi rüşt sahibi, haktan ve hakikatten asla ayrılmayan, halkı ırşât ve ikaz eyleyerek hidayete ulaştıran çok seçkin, mutlu ve kutlu kişilerdir Bu mümtaz halifelerden özellikle Resûl-u zışâna ve butun ummet-ı Muhammed'e karşı cok müşfik ve merhamet sahibi, dinsiz ve ıymansız zındıkların katili, Resûl-ı muctebânın mağara arkadaşı, ıyman ve islâm yolunda en sadık yoldaşı, ATIYK lâkabıyle anılan ve gerçek imam olarak tanınan müminlerin emiri Hz Ebu-Bekir-is-Sıddıyk'tan Allahu teâlâ razı olsun Melik-ül-Vehhâb olan Allahu teâlânın selâmı ondan sonra o yüce emirin üzerine olsun, ki, ashab-ı kiramın, ziyneti, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemm mescit ve mihrabının komşusu olmak şeref ve bahtiyarlığına kavuşan, her zaman ve her yerde hakkı ve doğruyu konuşan, Kitab-i mubiynde mübarek adı zikrolunan mü'minlerın emiri Hz. Ömer ibn-il Hat-tab'tan da Allahu teâlâ razı olsun.

 

Melik-ul-Mennân olan Allahu teâlânın selâmı aman verici bir emir olan, Rahmanın sevgili kulu olarak tanınan, Kur'anı azim-ul-burhanı cem'ederek bir araya getirmek mutluluğuna kavuşan, ıyman ve haya sahibi olup Kur'an-ı azimi okurken şehadet rütbesine ulaşan mü'minlerin emiri Hz. Osman İbn-il Affan'dan da Allahu teâlâ razı olsun

 

Melık-ul-Veli olan Allahu teâlânın selâmı, vasiy olan o yüce emirin uzerine olsun ki, Nebiyyi zişânın amcası oğlu olup Fatıma't-uz-Zehra validemizin muhterem zevci olan, Hayber kalesinin kapısını yıkan, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilminin vârisi bulunan mü'minlerin emiri Hz. Ali'den de Allahu teâlâ razı olsun. O yüce emir, hükmü ilâhıyye razı olmuş, çok cömert ve vefakâr idi.

 

Allahu teâlânın selâm ve rahmeti o iki imamın üzerine olsun ki, onlar kavimlerinin ulusu ve gerçek himmet sahibi idiler. O iki kutlu ve mutlu emir, o iki muhterem şehit, o iki mazlum Allahu teâlâ, Resûl-u muctebâ ve butun ehli-iyman indinde gayet makbul olan o iki şehzade, o iki güneş, o iki ay, o iki dolunay, o iki soylu ve asıl insan, kaza-ı ilâhıyye can ve gönülden razı olan ve her belâya sabreden o iki kutlu ve mutlu emir Ebi-Muhammed-il Hasan ve Ebi-Abdullah-il-Hüseyin'den Allahu teâlâ razı olsun.

 

Resûl-u ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin muhterem amcaları ki, gayet kerim, fevkalâde cesur ve şeci ve büyük birer insan olan Hamza ve Abbas ile, bütün muhacirlere, bütün ensar-ı kirama, bütün bunlara tâbi olan seçkin ve iyi kişilere de selâm olsun, Allahu teâlâ onlardan ve bizlerden razı olsun ve onlara kıyamete kadar ebediyyen ve devamlı olarak selâmet ihsan buyursun ve şanlarını yüceltsin.

 

Allahım! Zahirlerimizi senin hizmetinle, bâtınlarımızı mâ'rifetinle, kalplerimizi muhabbetinle, sırlarını müşahedenle, ruhlarımızı yardım ve muavenetinle süsle ve guzelleştir.

 

Allahım! Kalplerimize nur ver, kulaklarımıza nur ver, gözlerimize nur ver, sağımıza nur ver, solumuza nur ver, önümüze nur ver, ardımıza nur ver, üstümüze nur ver, altımıza nur ver. Ey nurların nuru! Bizleri de nurunla nurlandır. Merhamet ve mürüvvetin iktizası bizleri nurundan mahrum eyleme yâ erham-er-râhimiyn.

 

Allahım! Dualarımızı kabul buyur, hastalarımıza şifa, ölülerimize rahmet ihsan eyle.

 

Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah haktır, gerçektir.

 

Bütün nebilere ve meleklere salât ve selâmlar ederiz. Allahu teâlâdan mağfiretim niyaz ederiz. Allahu teâlanın sözle, fiille, hatırdan geçirmek suretiyle, bakıp görerek işlenmesinden hoşlanmadığı bütün ef al ve harekâtınıdan ötürü tövbe ederim.

 

Allahu azim-uş-şânı bütün noksan sıfatlardan tenzih ve bütün kemal sıfatları ile tavsif ederim. Hamd-u sena, ancak Allahu teâlâya mahsus ve münhasırdır. Allahu teâlâ, büyüktür, çok büyüktür. Ona çok çok hamdederız ki, hamd-u sena ancak ona mahsus ve münhasırdır. Allahu teâlâyı, bütün noksan sıfatlardan tenzih ve kemal sıfatlarıyle tavsif eder, gece ve gündüz ona hamdederiz. Bütün teşbih, tenzih, tahmit ve tekbirlerimiz o yüce Allaha mahsustur ki, o mülkünde adalet ve hakkaniyyet üzere hükmeden padışah-ı lem-yezaldır, yarattıklarını dilediği her şeye zorlayıcı, istediğini zorla yaptırıcı âsileri kahredici, mu'minlerin ayıplarını ve günahlarını örtücü sultanımız ve her şeye gücü yeten kadir-ı mutlak ve mâ bud-u bil-haktır.

 

Bizde kötülüklerden ve masiyyetlerden kaçınmağa ve taat ve ibadete yönelmeğe kuvvet ve kudret yoktur. Bütün kudret ve kuvvet, ancak o yüce ve ulu Allahımızdadır. Ey kerim Allah! Bizleri affeyle Ey rahiym olan Allah! Bizleri affeyle. Ey Rahman ve rahıym olan ulu Allahımız! Bizleri lütuf ve merhametin iktizası yarlığa ve günahlarımızı bağışla ya erham-er-râhimiyn (El-Fâtiha)

 

Alintidir.. kopyaladigim yerde paylasandan Allah razi olsun..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Okumak istediğim o kadar çok dua var ki inşallah bunu da okumak nasip olur, bu duayı okuyan oldu mu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...