Jump to content

Kur'an'daki Surelerin Kelime Anlamları..


Guest KıRıK
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Kur-an'ı Kerim'deki Süre isimlerinin anlamları

 

1.Abese : "Yüzünü ekşitti."

2.Adiyât : Nefes nefese koşanlar

3.Ahkaf : Yer adı

4.Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler

5.A'la : Yüce, büyük, kutlu

6.Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı

7.Ali İmran : İmran ailesi

8. Ankebût : Dişi örümcek

9.A'raf : Cennetle cehennem arası bölge

10.Asr : Çağ, asır, zaman

11.Bakara : İnek

12.Beled : Belde, kent, bölge

13.Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık

14.Bürûc : Burçlar

15.Câsiye : Çöken, oturan

16.Cin : Cin, görünmeyen varlık

17.Cumua : Cuma, toplanma, topluluk

18.Duha : Kuşluk vakti

19.Dühân : Duman, sis, pus

20.En'am : Hayvanlar, davarlar

21.Enbiya : Peygamberler

22.Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler

23.Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan

24.Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen

25.Fecr : Şafak vakti

26.Felak : Tan yeri, yarılma, açılma

27.Fetih : Fetih, açılış

28.Fil : Fil

29.Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran

30.Fussılet : "Ayrıntılı yaptı"

31.Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan

32.Hac : Ziyaret

33.Hadid : Demir

34.Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey

35.Haşr : Haşir, toplama, diriltme

36.Hicr : Bir topluluğun adı

37.Hucurât : Hücreler

38.Hûd : Hûd Peygamber

39.Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler

40.İbrahim : Hz. İbrahim

41.İhlâs : Samimiyet

42.İnfitâr : Açılma, yarılma, parçalanma

43.İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)

44.İnşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma

45.İnşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması

46. İsra : Gece yürüyüşü

47.Kaaria : Şiddetle çarpan

48.Kadir : Kadir Gecesi

49.Kaf : "Kaf" harfi

50.Kâfirun : Kafirler

51.Kalem : Kalem

52.Kamer : Ay

53.Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri

54.Kehf : Mağara

55.Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik

56.Kıyamet : Kıyamet

57.Kureyş : Kureyş Kabilesi

58.Leyl : Gece

59.Lukman : Hz.Lokman

60.Mâide : Sofra

61.Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi

62.Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları

63.Meryem : Hz. Meryem

64.Muhammed : Hz.Muhammed

65.Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar

66.Mücâdile : Hakları için savaşan kadın

67.Müddessir : Örtüsüne bürünen

68.Mülk : Mülk , yönetim

69.Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)

70.Müminûn : Müminler

71.Mürselat : Görevle gönderilenler

72.Mümtehine : İmtihan eden

73.Münafıkûn : İkiyüzlüler

74.Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen

75.Nahl : Balarısı

76.Nâs : İnsanlar

77.Nasr : Yardım

78.Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler

79.Nebe' : Haber

80.Necm : Yıldız

81.Neml : Karınca

82.Nisa : Kadınlar

83.Nûh : Hz. Nûh

84.Nûr : Işık

85.Ra'd : Gök gürültüsü

86.Rahman : Rahmeti bol olan

87.Rûm : Bizanslılar

88.Sâd : "Sâd"harfi

89.Saff : Saf tutmak

90.Saffât : Saf bağlayanlar

91.Sebe' : Sebâ ülkesi

92.Secde : Secde

93.Şems : Güneş

94.Şuara : Şairler

95.Şûra : Şûra, toplu denetim

96.Tâhâ : "Tı" ve "Ha" harfleri

97.Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama

98.Talâk : Boşama, boşanma

99.Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran

100.Tebbet : "Eli kırıldı."

101.Teğabün : Aldatış ve aldanış

102.Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış

103.Tekvir : Büküp dürme

104.Tevbe : Tövbe

105.Tin : İncir

106.Tûr : Tûr dağı

107.Vâkia : Olan, ortaya çıkan

108.Yâsin : "Ya" ve "Sin" harfleri

109.Yûnus : Hz.Yûnus

110.Yûsuf : Hz. Yûsuf

111.Zâriyât : Tozutup savuranlar

112.Zilzal : Zelzele

113.Zühruf : Süs-Püs

114.Zümer : Zümre

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1-Fatiha:Â Açılış Suresi, Kur’an-ı Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır.

2-Bakara: İnek Suresi, 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır.

3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır.

5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.

6-En’am: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır.

7-Araf: Orta Yer Suresi, 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır.

8-Enfal: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır.

9-Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104. ayetinde yer alan Allah’ın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır.

10-Yunus: Yunus Suresi, Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır.

11-Hud: Hud Suresi, Hz. Hud’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

12-Yusuf: Yusuf Suresi, Hz. Yusuf’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

13-Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah’ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır.

14-İbrahim: İbrahim Suresi, 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır.

15-Hicr: Hicr Suresi, adını 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr’den almıştır.

16-Nahl: Arı Suresi, 68-69. ayetlerinde Allah’ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır.

17-İsra: Gece Yürüyüşü Suresi, Allah’ın Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini.

18-Kehf: Mağara Suresi, 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır.

19-Meryem: Meryem Suresi, Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu ismi almıştır.

20-Ta-Ha: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır.

21-Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır.

22-Hac: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

23-Müminun: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

24-Nur: Işık Suresi, ismini 35. ayetinde yer alan ve Allah’ın nurunu tasvir eden ayetten alır.

25-Furkan: Ayırıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır.

26-Şuara: Şairler Suresi, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır.

27-Neml: Karınca Suresi, ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır.

28-Kasas: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır.

29-Ankebut: Dişi Örümcek Suresi, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır.

30-Rum: Romalılar Suresi, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır.

31-Lokman: Lokman Suresi, ismini Allah’ın Hz. Lokman’a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır.

32-Secde: Secde Suresi, ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır.

33-Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır.

34-Sebe: Sebe Suresi, ismini 15. ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır.

35-Fâtır: Yaratan Suresi, ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır.

36-Ya-Sin: Ya-Sin Suresi, ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır.

37-Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır.

38-Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır.

39-Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir.

40-Gafir (Mü’min Suresi): Bağışlayan Suresi, Allah’ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır.

41-Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kur’an’ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır.

42-Şura: Danışma Suresi, 38. ayetinde mü’minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır.

43-Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35. ayetinde Allah’ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır.

44-Duhan: Duman Suresi, ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır.

45-Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır.

46-Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır.

47-Muhammed: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz. Muhammed’in ismi anıldığından bu adı almıştır.

48-Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır.

49-Hucurat: Odalar Suresi, ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır.

50-Kaf: Kaf Suresi, adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır.

51-Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini.

52-Tur: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır.

53-Necm: Yıldız Suresi, adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır.

54-Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.

55-Rahman: Merhametli Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan, Allah’ın Rahman isminden almıştır.

56-Vakıa: Olay Suresi, 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır.

57-Hadid: Demir Suresi, 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır.

58-Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1. ayetinde geçen fiilden alır.

59-Haşr: Toplanma Suresi, adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır.

60-Mümtehine: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır.

61-Saff: Saf Tutmak Suresi, 4. ayette mü’minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır.

62-Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır.

63-Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır.

64-Tegabun: Aldanış Suresi, adını 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır.

65-Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır.

66-Tahrim: Yasaklama Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır.

67-Mülk: Yönetim Suresi, adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır.

68-Kalem: Kalem Suresi, adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır.

69-Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır.

70-Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3. ayetinde yer alan Allah’ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır.

71-Nuh: Nuh Suresi, Hz. Nuh’un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır.

72-Cin: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kur’an’ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır.

73-Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır.

74-Müdessir: Gizlenen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır.

75-Kıyamet: Diriliş Suresi, adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır.

76-İnsan: İnsan Suresi, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır.

77-Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır.

78-Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır.

79-Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır.

80-Abese: Surat Astı Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır.

81-Tekvir: Dolama Suresi, 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır.

82-İnfitar: Parçalanma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.

83-Mutaffifin: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır.

84-İnşikak: Yarılma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.

85-Buruc: Burçlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır.

86-Tarık: Vuruşlu Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır.

87-Alâ: Yüce Suresi, Allah’ın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır.

88-Ğaşiye: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır.

89-Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır.

90-Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır.

91-Şems: Güneş Suresi, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır.

92-Leyl: Gece Suresi, 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır.

93-Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır.

94-İnşirah: Ferahlık Suresi, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır.

95-Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır.

96-Alak: Asılıp Tutunan Suresi, 2. ayetinde insanın alâk’tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

97-Kadir: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

98-Beyyine: Kanıt Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır.

99-Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır.

100-Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır.

101-Karia: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır.

102-Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

103-Asr: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır.

104-Hümeze: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır.

105-Fil: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

106-Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

107-Maun: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır.

108-Kevser: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır.

109-Kafirun: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır.

110-Nasr: Yardım Suresi, Allah’ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır.

111-Mesed: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır.

112-İhlâs: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır.

113-Felak: Açılma Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır.

114-Nas: İnsanlar Suresi, ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almıştır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kur-an'ı Kerim'deki Süre isimlerinin anlamları

 

1.Abese : "Yüzünü ekşitti."

2.Adiyât : Nefes nefese koşanlar

3.Ahkaf : Yer adı

4.Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler

5.A'la : Yüce, büyük, kutlu

6.Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı

7.Ali İmran : İmran ailesi

8. Ankebût : Dişi örümcek

9.A'raf : Cennetle cehennem arası bölge

10.Asr : Çağ, asır, zaman

11.Bakara : İnek

12.Beled : Belde, kent, bölge

13.Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık

14.Bürûc : Burçlar

15.Câsiye : Çöken, oturan

16.Cin : Cin, görünmeyen varlık

17.Cumua : Cuma, toplanma, topluluk

18.Duha : Kuşluk vakti

19.Dühân : Duman, sis, pus

20.En'am : Hayvanlar, davarlar

21.Enbiya : Peygamberler

22.Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler

23.Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan

24.Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen

25.Fecr : Şafak vakti

26.Felak : Tan yeri, yarılma, açılma

27.Fetih : Fetih, açılış

28.Fil : Fil

29.Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran

30.Fussılet : "Ayrıntılı yaptı"

31.Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan

32.Hac : Ziyaret

33.Hadid : Demir

34.Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey

35.Haşr : Haşir, toplama, diriltme

36.Hicr : Bir topluluğun adı

37.Hucurât : Hücreler

38.Hûd : Hûd Peygamber

39.Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler

40.İbrahim : Hz. İbrahim

41.İhlâs : Samimiyet

42.İnfitâr : Açılma, yarılma, parçalanma

43.İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)

44.İnşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma

45.İnşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması

46. İsra : Gece yürüyüşü

47.Kaaria : Şiddetle çarpan

48.Kadir : Kadir Gecesi

49.Kaf : "Kaf" harfi

50.Kâfirun : Kafirler

51.Kalem : Kalem

52.Kamer : Ay

53.Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri

54.Kehf : Mağara

55.Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik

56.Kıyamet : Kıyamet

57.Kureyş : Kureyş Kabilesi

58.Leyl : Gece

59.Lukman : Hz.Lokman

60.Mâide : Sofra

61.Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi

62.Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları

63.Meryem : Hz. Meryem

64.Muhammed : Hz.Muhammed

65.Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar

66.Mücâdile : Hakları için savaşan kadın

67.Müddessir : Örtüsüne bürünen

68.Mülk : Mülk , yönetim

69.Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)

70.Müminûn : Müminler

71.Mürselat : Görevle gönderilenler

72.Mümtehine : İmtihan eden

73.Münafıkûn : İkiyüzlüler

74.Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen

75.Nahl : Balarısı

76.Nâs : İnsanlar

77.Nasr : Yardım

78.Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler

79.Nebe' : Haber

80.Necm : Yıldız

81.Neml : Karınca

82.Nisa : Kadınlar

83.Nûh : Hz. Nûh

84.Nûr : Işık

85.Ra'd : Gök gürültüsü

86.Rahman : Rahmeti bol olan

87.Rûm : Bizanslılar

88.Sâd : "Sâd"harfi

89.Saff : Saf tutmak

90.Saffât : Saf bağlayanlar

91.Sebe' : Sebâ ülkesi

92.Secde : Secde

93.Şems : Güneş

94.Şuara : Şairler

95.Şûra : Şûra, toplu denetim

96.Tâhâ : "Tı" ve "Ha" harfleri

97.Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama

98.Talâk : Boşama, boşanma

99.Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran

100.Tebbet : "Eli kırıldı."

101.Teğabün : Aldatış ve aldanış

102.Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış

103.Tekvir : Büküp dürme

104.Tevbe : Tövbe

105.Tin : İncir

106.Tûr : Tûr dağı

107.Vâkia : Olan, ortaya çıkan

108.Yâsin : "Ya" ve "Sin" harfleri

109.Yûnus : Hz.Yûnus

110.Yûsuf : Hz. Yûsuf

111.Zâriyât : Tozutup savuranlar

112.Zilzal : Zelzele

113.Zühruf : Süs-Püs

114.Zümer : Zümre

 

 

 

 

 

Kur’an-ı Kerim Sure İsimlerinin Türkçe Anlamları

 

Kur’an-ı Kerim sureleri isimlerini genellikle kabul edildiği şekliyle, sure içinde anlatılan bir olaydan, bir kavramdan, bir peygamber isminden ve benzeri bir durumdan dolayı almıştır. Sure isimleri genellikle Arapça orijinal isimleri ile anıldıklarından çoğu zaman ne manaya geldiklerine dikkat edilmemektedir. Toplam 114 adet olan Kur’an-ı Kerim sure isimlerinin Türkçe karşılıklarını şu şekilde göstermek mümkündür:

1-Fatiha: Açılış Suresi, Kur’an-ı Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır.

2-Bakara: İnek Suresi, 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır.

3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır.

5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın ALLAH’tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.

6-En’am: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır.

7-Araf: Orta Yer Suresi, 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır.

8-Enfal: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır.

9-Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104. ayetinde yer alan ALLAH’ın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır.

10-Yunus: Yunus Suresi, Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır.

11-Hud: Hud Suresi, Hz. Hud’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

12-Yusuf: Yusuf Suresi, Hz. Yusuf’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

13-Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13. ayetinde gök gürültüsünün ALLAH’ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır.

14-İbrahim: İbrahim Suresi, 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır.

15-Hicr: Hicr Suresi, adını 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr’den almıştır.

16-Nahl: Arı Suresi, 68-69. ayetlerinde ALLAH’ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır.

17-İsra: Gece Yürüyüşü Suresi, ALLAH’ın Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini.

18-Kehf: Mağara Suresi, 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır.

19-Meryem: Meryem Suresi, Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu ismi almıştır.

20-Ta-Ha: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır.

21-Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır.

22-Hac: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

23-Müminun: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

24-Nur: Işık Suresi, ismini 35. ayetinde yer alan ve ALLAH’ın nurunu tasvir eden ayetten alır.

25-Furkan: Ayırıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır.

26-Şuara: Şairler Suresi, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır.

27-Neml: Karınca Suresi, ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır.

28-Kasas: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır.

29-Ankebut: Dişi Örümcek Suresi, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır.

30-Rum: Romalılar Suresi, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır.

31-Lokman: Lokman Suresi, ismini ALLAH’ın Hz. Lokman’a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır.

32-Secde: Secde Suresi, ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır.

33-Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır.

34-Sebe: Sebe Suresi, ismini 15. ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır.

35-Fâtır: Yaratan Suresi, ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır.

36-Ya-Sin: Ya-Sin Suresi, ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır.

37-Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır.

38-Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır.

39-Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir.

40-Gafir (Mü’min Suresi): Bağışlayan Suresi, ALLAH’ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır.

41-Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kur’an’ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır.

42-Şura: Danışma Suresi, 38. ayetinde mü’minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır.

43-Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35. ayetinde ALLAH’ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır.

44-Duhan: Duman Suresi, ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır.

45-Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır.

46-Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır.

47-Muhammed: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz. Muhammed’in ismi anıldığından bu adı almıştır.

48-Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır.

49-Hucurat: Odalar Suresi, ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır.

50-Kaf: Kaf Suresi, adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır.

51-Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini.

52-Tur: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır.

53-Necm: Yıldız Suresi, adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır.

54-Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.

55-Rahman: Merhametli Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan, ALLAH’ın Rahman isminden almıştır.

56-Vakıa: Olay Suresi, 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır.

57-Hadid: Demir Suresi, 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır.

58-Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1. ayetinde geçen fiilden alır.

59-Haşr: Toplanma Suresi, adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır.

60-Mümtehine: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır.

61-Saff: Saf Tutmak Suresi, 4. ayette mü’minlerin saf tutarak ALLAH yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır.

62-Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır.

63-Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır.

64-Tegabun: Aldanış Suresi, adını 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır.

65-Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır.

66-Tahrim: Yasaklama Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır.

67-Mülk: Yönetim Suresi, adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır.

68-Kalem: Kalem Suresi, adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır.

69-Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır.

70-Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3. ayetinde yer alan ALLAH’ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır.

71-Nuh: Nuh Suresi, Hz. Nuh’un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır.

72-Cin: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kur’an’ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır.

73-Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır.

74-Müdessir: Gizlenen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır.

75-Kıyamet: Diriliş Suresi, adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır.

76-İnsan: İnsan Suresi, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır.

77-Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır.

78-Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır.

79-Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır.

80-Abese: Surat Astı Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır.

81-Tekvir: Dolama Suresi, 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır.

82-İnfitar: Parçalanma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.

83-Mutaffifin: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır.

84-İnşikak: Yarılma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.

85-Buruc: Burçlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır.

86-Tarık: Vuruşlu Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır.

87-Alâ: Yüce Suresi, ALLAH’ın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır.

88-Ğaşiye: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır.

89-Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır.

90-Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır.

91-Şems: Güneş Suresi, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır.

92-Leyl: Gece Suresi, 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır.

93-Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır.

94-İnşirah: Ferahlık Suresi, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır.

95-Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır.

96-Alak: Asılıp Tutunan Suresi, 2. ayetinde insanın alâk’tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

97-Kadir: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

98-Beyyine: Kanıt Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır.

99-Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır.

100-Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır.

101-Karia: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır.

102-Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

103-Asr: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır.

104-Hümeze: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır.

105-Fil: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

106-Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

107-Maun: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır.

108-Kevser: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır.

109-Kafirun: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır.

110-Nasr: Yardım Suresi, ALLAH’ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır.

111-Mesed: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır.

112-İhlâs: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır.

113-Felak: Açılma Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır.

 

Kaynak: Bir internet sitesinden alıntı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

01 FÂTİHA SÛRESİ:

Açılış

 

02 BAKARA SÛRESİ:

Sığır

 

03 ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ:

İmran Ailesi

 

04 NİSÂ SÛRESİ:

Kadınlar

 

05 MÂİDE SÛRESİ:

Sofra

 

06 EN'ÂM SÛRESİ:

Koyun,keçi,deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelime

 

07 A'RÂF SÛRESİ:

Yüksek yerler,yüksek mevkiler

 

08 ENFÂL SÛRESİ:

S av aş ganimeti

 

09 TEVBE SÛRESİ:

Pişmanlık,tövbe

 

10 YÛNUS SÛRESİ:

Hz.Yunus

 

 

11 HÛD SÛRESİ:

Hz.Hud

 

12 YÛSUF SÛRESİ:

Hz.Yusuf

 

13 RA'D SÛRESİ:

Gök gürültüsü

 

14 İBRÂHİM SÛRESİ:

Hz.İbrahim

 

15 HİCR SÛRESİ:

Kayalık Arazi

 

16 NAHL SÛRESİ:

Arı

 

17 İSRÂ SÛRESİ:

Geceleyin yürütmek(Miraç yolculuğunu ifade eder)

 

18 KEHF SÛRESİ:

Mağara

 

19 MERYEM SÛRESİ:

Hz.Meryem

 

20 TÂ HÂ SÛRESİ:

Ta-Ha harfleri

 

 

 

21 ENBİYÂ SÛRESİ:

Peygamberler

 

22 HAC SÛRESİ:

Hac ibadeti

 

23 MÜ'MİNÛN SÛRESİ:

İnananlar,mü'minler

 

24 NÛR SÛRESİ:

Nur

 

25 FURKÂN SÛRESİ:

Hak ile batılı birbirinden ayıran

 

26 ŞU'ARÂ SÛRESİ:

Şairler

 

27 NEML SÛRESİ:

Karınca

 

28 KASAS SÛRESİ:

Kıssalar

 

29 ANKEBÛT SÛRESİ:

Örümcek

 

30 RÛM SÛRESİ:

Rumlar,Romalılar

 

 

 

31 LOKMÂN SÛRESİ:

Hz.Lokman

 

32 SECDE SÛRESİ:

Secde etme

 

33 AHZÂB SÛRESİ:

Gruplar

 

34 SEBE' SÛRESİ:

Sebe halkı ya da Sebe bölgesi

 

35 FÂTIR SÛRESİ:

Yaratan

 

36 YÂSÎN SÛRESİ:

Ya-sin harfleri

 

37 SÂFFÂT SÛRESİ:

Sıra sıra dizilenler,saf saf duranlar

 

38 SÂD SÛRESİ:

Sad harfi

 

39 ZÜMER SÛRESİ:

Zümreler,gruplar

 

40 MÜ'MİN SÛRESİ:

İnanan

 

 

41 FUSSİLET SÛRESİ:

Genişçe açıklandı

 

42 ŞÛRÂ SÛRESİ:

Danışma

 

43 ZUHRUF SÛRESİ:

Zühruf yaldız,mücevher,dünya hayatının geçici menfaati

 

44 DUHÂN SÛRESİ:

Duman

 

45 CÂSİYE SÛRESİ:

Diz üstü çöken

 

46 AHKÂF SÛRESİ:

Uzun ve kıvrımlı kum yığınları,Yemen'de bir bölgenin adı

 

47 MUHAMMED SÛRESİ:

Hz.Muhammed (S.a.v)

 

48 FETİH SÛRESİ:

Zafer,fetih

 

49 HUCURÂT SÛRESİ:

Odalar

 

50 KÂF SÛRESİ:

Kaf harfi

 

 

51 ZÂRİYÂT SÛRESİ:

Esip savuran rüzgarlar

 

52 TÛR SÛRESİ:

Dağ (Sina Dağı kastedilmektedir)

 

53 NECM SÛRESİ:

Yıldız

 

54 KAMER SÛRESİ:

Ay

 

55 RAHMÂN SÛRESİ:

Pek Merhametli anlamına gelip Yüce ALLAH'ın isimlerindendir

 

56 VÂKI'A SÛRESİ:

Gerçekleşen,meydana gelen olay

 

57 HADÎD SÛRESİ:

Demir

 

58 MÜCÂDELE SÛRESİ:

Münakaşa etmek,tartışmak

 

59 HAŞR SÛRESİ:

Toplamak

 

60 MÜMTEHİNE SÛRESİ:

Mecazen imtihan eden demektir

 

 

61 SAFF SÛRESİ:

Sıra

 

62 CUM'A SÛRESİ:

Cuma günü

 

63 MÜNÂFİKÛN SÛRESİ:

İkiyüzlüler,münafıklar

 

64 TEĞÂBUN SÛRESİ:

Aldanma

 

65 TALÂK SÛRESİ:

Boşamak

 

66 TAHRÎM SÛRESİ:

Haram kılmak

 

67 MÜLK SÛRESİ:

Egemenlik,hükümranlık

 

68 KALEM SÛRESİ:

Kalem

 

69 HÂKKA SÛRESİ:

Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet

 

70 ME'ÂRİC SÛRESİ:

Yükselme yolları

 

 

71 NÛH SÛRESİ:

Hz.Nuh

 

72 CİN SÛRESİ:

Cin

 

73 MÜZZEMMİL SÛRESİ:

Örtünüp,bürünen

 

74 MÜDDESSİR SÛRESİ:

Örtünüp,bürünen

 

75 KIYÂME SÛRESİ:

Kıyamet

 

76 İNSAN SÛRESİ:

İnsan

 

77 MÜRSELÂT SÛRESİ:

Gönderilenler

 

78 NEBE' SÛRESİ:

Haber

 

79 NÂZİ'ÂT SÛRESİ:

Ruhları çekip alan melekler

 

80 ABESE SÛRESİ:

Yüzünü ekşitti

 

 

81 TEKVÎR SÛRESİ:

Dürmek

 

82 İNFİTÂR SÛRESİ:

Yarılmak

 

83 MUTAFFİFÎN SÛRESİ:

Ölçüde ve tartıda hile yapanlar

 

84 İNŞİKÂK SÛRESİ:

Yarılmak

 

85 BÜRÛC SÛRESİ:

Burçlar

 

86 TÂRIK SÛRESİ:

Şiddetle çarpan,vuran,gece gelen şey

 

87 A'LÂ SÛRESİ:

En yüce

 

88 ĞÂŞİYE SÛRESİ:

Kaplayıp,bürüyen

 

89 FECR SÛRESİ:

Tan yerinin ağarması vakti

 

90 BELED SÛRESİ:

Şehir,belde

 

 

 

 

 

91 ŞEMS SÛRESİ:

Güneş

 

92 LEYL SÛRESİ:

Gece

 

93 DUHÂ SÛRESİ:

Kuşluk vakti

 

94 İNŞİRÂH SÛRESİ:

Açılmak,genişlemek

 

95 TÎN SÛRESİ:

İncir

 

96 ALÂK SÛRESİ:

Pıhtı,alak

 

97 KADR SÛRESİ:

Kadir Gecesi

 

98 BEYYİNE SÛRESİ:

Apaçık delil

 

99 ZİLZÂL SÛRESİ:

Sarsıntı,deprem

 

100 ÂDİYÂT SÛRESİ:

Hızlı koşan atlar

 

 

101 KÂRİ'A SÛRESİ:

Vuran,çarpan,kapıyı çalan,yürekleri hoplatan şey

 

102 TEKÂSÜR SÛRESİ:

Mal,mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek

 

103 ASR SÛRESİ:

Çağ,ikindi vakti,uzun zaman

 

104 HÜMEZE SÛRESİ:

İnsanları arkadan çekiştiren,ayıplayan kimse

 

105 FÎL SÛRESİ:

Fil

 

106 KUREYŞ SÛRESİ:

Kureyş Kabilesi

 

107 MÂ'ÛN SÛRESİ:

Yardım ve zekat

 

108 KEVSER SÛRESİ:

Çok hayır, bereket, (Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır)

 

109 KÂFİRÛN SÛRESİ:

İnkarcılar

 

110 NASR SÛRESİ:

Yardım

 

 

111 TEBBET SÛRESİ:

Kurusun,kahrolsun

 

112 İHLÂS SÛRESİ:

Samimi olmak,dine içtenlikle bağlanmak

 

113 FELÂK SÛRESİ:

Sabah aydınlığı

 

114 NÂS SÛRESİ:

İnsanlar

 

 

 

 

 

 

 

Alinti

 

 

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...