Jump to content

Ramazan-ı Şerif'te Yapılacak İbadetler


Guest Auraile6his
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Otuz Ramazan gecesi kılınacak namaz

 

Bu Ramazan ayının her gecesinde kılınan namazdır.Zuhru'l-Abidinde bildirilmiştir ki,Ebu Hüreyre rivayet eder;PEygamberimiz s.a.v. şöyle buyurmuştur:

 

Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa,bu iki rekat namazın her rekatında bir fatiha ve üç ihlas okursa,Hak Teala onun her rekatına karşılık yüzbin melek gönderir.Okimsenin yazılmış günahlarını mahvedip yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için,Aynı zamanda o kişiye 70 köle azad eylemiş sevabı yazılır.

 

HER RAMAZAN GECESİ KILINAN NAMAZLARIN FAZİLETLERİ:

 

İbn-i Abbas (R.a.)rivayet eder ki;Hz.Rasulüllah efendimiz buyurmuşlar ki:

 

_-Ramazan ayının ilk gecesinde bir kimse iki rekat namaz kılsa,her rekatında Kadir suresini okursa Hak Teala o kimseye üç iyilik verir.

 

1.Bu ay içindeki orucu ve namazı ona kolaylaştırır.

 

2.Bu ay orucunu ve namazını kabul eder.

 

3.Gelecek yıla dek fakirlikten emin kılar.

 

İKİNCİ GECE:

 

ibn-i Ömer (R.a.) rivayet ediyor:

 

"Bu gece bir kimse bir Fatiha ve dört kere Felak,Nas okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez,imansız kalmak tehlikesinde emin olur,Ahirette iki iyilik bulur:

 

1.Cehennemden kurtulur.

 

2.Cennette felah bulur.

 

ÜÇÜNCÜ GECE:

 

Rivayetçiler Ömer ve Said (R.a.)Bu gece,gecenin sonunda bir Fatiha,beş kevser ve beş ihlas sureleri ile iki rekat namaz kılan kişi Ahirette Ebu Bekir Sıddık (R.a.)ın elinden bir kase şarab içerki asla susuzluk görmez.

 

DÖRDÜNCÜ GECE:

 

EBu'd Derda (R.a.)"Bu gece bir fatiha ve dört kere "Asr" suresini okuyarak altı rekat namaz kılan kişi altı türlü iyilik bulur.

 

1.Müslüman olarak dirilir.

 

2.Kabir sualine ihlas suresi okur gibi cevap verir.

 

3.Müslüman olarak ölür.

 

4.Yüzü ayın ondördü gibi olur.

 

5.Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer.

 

6.Ebu Bekir (R.a.)cennetle müjdeler.

 

BEŞİNCİ GECE:

 

Rivayetçiler İbn-Abbas'dır:"Bu gece 4 rekat namaz kılan kişi,birinci rekatta 1 fatihave "Elhakümü't-tekasür" ikinci rekatta 1 fatiha ve bir ve'l-Asr,üçüncü rekatta 1 fatiha ve 1 Maun.4.rekatta 1 fatiha ve 3 ihlas okursa,o kimse kabir azabı görmez.Hak Teala onun defterinden günahını kazır,yerine ulu iteatler yazar.

 

ALTINCI GECE:

 

İbn-i Mesut rivayet eder."Bir kimse 1 fatiha ve ayetel kürsi ile birde "Şehidellahü ennehü"ayeti kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılsa,Hak Teala Hz. o kuluna:

 

__Ey kulum bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım.Artık bunun gibi güzel amellere başla,er gibi ol.Güzel işlerden yüz çevirme."

 

YEDİNCİ GECE:

 

Ebu Hureyre (r.a.)rivayet eder:

 

"Bir kimse gecenin yarısında 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 fatiha ,10 ihlas,10 felak,10 nas okursa, Hak Teala meleklere:

 

"Görün bu kulumu ki tatlı uykusunu terkedip benim rızamı ister.O halde siz şahidim olun ki ben kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim." (bu geceki namaz kardeşlerim muhakkak kılalım )

 

SEKİZİNCİ GECE:

 

Hz Ali rivayet eder:" Bu gece 1 fatiha ve 1 ihlas ve birer felak nas okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye 7 cehennemin kapısı kapanır.3 cennetin kapısı açılır."

 

DOKUZUNCU GECE:

 

İb-i Mesut rivayet eder:"Bu gece 1 fatiha 10 ihlas ve beşer tane felak,Nas ile bir kimse oniki rekat namaz kılsa 10 türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü ayın ondördü hali gibi nurlanır.

 

ONUNCU GECE:

 

Ebu Hureyre (r.a.)rivayet eder:

 

"Bu gece bir kimse 4 rekat namaz kılsa 1.Rekatta 1 fatiha,Ayetel-Kürsi,Şehidellahü ve Vezzuhayı birer kere okursa 2.Rekatta 1 fatiha, 1 Eğla suresi ve Ğaşiye süresini. 3.Rekatta 1 fatiha ve Vezzuhayı,4.rekatta 1 fatiha ve 1 Elem neşrahleke yi okursa Hak Teala o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine emir verir:

 

"_Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabındam emin kıldım."

 

 

ONBİRİNCİ GECE:

 

Ebu Hureyre (r.a.)rivayet eder:

 

"Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa,her rekatta 1 Fatiha,10 ayetel kürsü,10 inna a'teyna,10 ihlas okursa , kıyamet gününde kendisine bütün Peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir.Aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günaharına kefaret olur"

 

ONİKİNCİ GECE:

 

Şuraka rivayet eder:

 

"Bu gece 10 rekat namaz kılan kimse muhakkak günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur."

 

ONÜÇÜNCÜ GECE:

 

Hz.Aişe rivayet eder:

 

"Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 30 nas,Felak okuyarak 6 rekat namaz kılsa,Hak Teala onun denizlerin köpüğü kadar günahı olsa dahi bağışlar."

 

ONDÖRDÜNCÜ GECE:

 

Hz.Osman rivayet eder:

 

"Bir kimse gece 1 fatiha ve 50 ihlas ile 4 rekat namaz kılsa rızkı ve bereketi fazla olur.Aynı zamanda o yıl içinde bütün muratları hasıl olur."

 

ONBEŞİNCİ GECE:

 

İbn-i Mesut rivayet eder:

 

"Bir kimse bu gece 1 Fatiha 10 ihlas ile 6 rekat namaz kılsa,Hak Teala o kulunu Cehennemden azad ettiği gibi ona Tevratı,İncili ve İbrahim (a.s.)'a inen sahifeleri okumuş kadar sevap yazar.Ayrıca on yıl aralıksız ve kafirlerle savaştan hiç dönmeden gaza etmiş gibi sevap verir.Aynı zamanda yüz kere hac etmiş sevabını verir."

 

ONALTINCI GECE:

 

Rasulüllah (s.a.v.) buyurmuştur ki:

 

"Bu gece seher vaktinde bir kimse 1 Fatiha ve "Kulillahümme..."okuyarak 2 rekat namaz kılsa,Hak Teala onun yüz hacetini verir.Bunların 10'u dünyada 90'ı Ahirettedir."

 

ONYEDİNCİ GECE:

 

İbn-i Abbas rivayet eder:

 

"Bu gece bir kimse ilk rekatında 1 Fatiha ve 10 ihlas okursa,Allah o kimseyi müslümanlık üzerine diriltir.Ve müslüman olarak ruhunu alır.Ayrıca Azrail (a.s.)son nefesinde ona kevser şarabı içirir.Kıyamette açlık ve susuzluk görmez."

 

ONSEKİZİNCİ GECE:

 

"Hz. Ömer (r.a.)rivayet eder:

 

"Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa,her rekatında 1 Fatiha,3ihlas,3felak,3 nas okursa o kimse anasından doğduğu gibi günahlarından çıkar.Azrail (a.s.)ona geldiği vakit Cenneti müjdeler."

 

ONDOKUZUNCU GECE:

 

Abdullah İbn-i Evta rivayet eder:

 

"Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ve 7 izazülzileti okursa o kimse kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır.Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür."

 

YİRMİNCİ GECE:

 

Yine Abdullah İbn-i Evta rivayet eder:

 

"Bir kimse bu gece 6 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile 1 Vedduha okursa,o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı kolay olur."

 

YİRMİ BİRİNCİ GECE:

 

Peygamberimiz S.A.V s.a.v. buyuruyor:

 

"Bir kimse bu gece iki rekat namaz kılsa,her rekatında 1 Fatiha,5 Felak,nas okursa o kişiye gelecek yıla kadar nazar değmez ve rızkı bereketli olur.O yıl içinde ölecek olsa şehit olur.

 

YİRMİ İKİNCİ GECE:

 

Peygamber Efendimiz s.a.v. buyuruyor:

 

"Bu gece yarısı 2 rekat namaz kılsa,her rekatında 1Fatiha ile 5 Vedduha okursa; o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olu.Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkından 70 kişi rahatça geçer."

 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ GECE:

 

Peygamberimiz S.A.V s.a.v. buyuruyor:

 

"Bir kimse bu gece yarısında 4 rekat namaz kılsa,her rekatında 1 Fatiha ve 4 Elem neşrah okursa o kimse 40 Peygamber sevabı bulur."

 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ GECE:

 

Peygamberimiz S.A.V s.a.v. buyuruyor:

 

"Bir kimse 1 Fatiha ve 1 Elkari'a ile 2 rekat namaz kılsa ona şöyle nida olunur._Korkma!Muhakkak sen emin olunanlardansın."

 

YİRMİ BEŞİNCİ GECE:

 

Peygamberimiz S.A.V s.a.v. buyuruyor:

 

"Bu gece bir kimse iki rekat namaz kılsa,her rekatta 1

fatiha,1

elemtere 1'de li ilafi okursa ,okimse kıyamet günü kime şefaat etse red olunmaz.Ayrıca suya kanmış ve karnı tok tutmuş olur."

 

YİRMİ ALTINCI GECE:

 

Peygamberimiz S.A.V s.a.v. buyuruyor:

 

"Bu gece bir kimse iki rekat namaz kılsa,her rekatında 1 Fatiha,1Ayete'l-Kürsi ve 3 ihlas okursa,Kıyamet günü o kimseye öyle bir taç giydirirlerki,bütün mahlukların sayısınca dil olsa onu tasvir edemezler."

 

YİRMİ YEDİNCİ GECE:

 

Peygamberimiz S.A.V s.a.v.buyuruyor:

 

"Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 7 inna enzelna ile 2 rekat namaz kılsa,okişinin sevabı kedre yetenlerin sevabından eksik olmaz."

 

YİRMİ SEKİZİNCİ GECE:

 

Peygamberimiz S.A.V s.a.v. buyuruyor:

 

"Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 3 ihlas ile 2 rekat namaz kılsa anasından doğduğu gibi günahlarından çıkar.ve kıyamette hesaptan kurtulur."

 

YİRMİ DOKUZUNCU GECE:

 

Peygamberimiz S.A.V s.a.v. buyuruyor:

 

"Bir kimse 1 Fatiha ve 7 ihlas ve 1 Felak ile 2 rekat namaz kılsa,Hak Teala o kimseye nida eder:

 

__Ey kulum! Sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim,günahlarını bağışlayıp cenneti vacip kıldım"

 

OTUZUNCU GECE:

 

Nebilerin Sultanı,Esfiyaların burhanı Efendimiz s.a.v. buyurmuşturlar ki: bu gece bir kimse 1 Fatiha 10 ihlas,10 Felak,10nas ile 2 rekat namaz kılsa o kimsenin 3 türlü haceti kabul olunur.

 

1.Taatleri makbul olur.

 

2.Dünyadan iman ile göçer.

 

3.Kitabı sağ yanından verilir.

 

İşte bu saydıklarımız Ramazanın her gecesine mahsus olan nafile namazlardır.Bunlar her günün orucunun sevabını üstünleştirir.Ayrıca her gecenin teravih namazında sevabını üstünleştirir.Bu hususta mufassal hadisler vardır.Ramazan ayının faziletini bilmeyi Rabbim nasib eylesin.Amin.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

saol kardeşim paylaşımın için Allah razı olsun aynı konu paylaşılmıştı ama hatırlatmanız iii olmuş....bazı duaları ezbere bilmiorm örneğin vedduha suresini bu duanın yerine başka bi dua okuyabilirmym napmalym?? ve kılınacak namazların sayısı 30 ama bu yıl 29 gün oruç tutcaz bu namaza bu gecemi başlayalım???cevaplarsanz sevinrm....

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...