Jump to content

Kutsî dua (bahaiye)


melbourne
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

1—Açıklama okunurken;

Bir Fatiha üç İhlâs Suresi okunur. Efendimiz sallallâhü aleyhi ve

sellem ve büyüklerin ruhaniyetine hediye edilir

Bismillahirrahmânirrahîm

“Rahman ve Rahim olan Allah Teâlâ´nın adı ile

başlarım ve isterim.”1

Ey Allah Teâlâ´m”

“Sen, mülkün ve melekûtun sahibisin”

“Zat-ı ölümsüz ve herşeyin O´na muhtaç olduğu diridir”

“Vacib-i Mutlak olan hakikattir.”

“Hakikati, hakkı ile açıklayandır”

“Allah Teâlâ, kendinden başka bir ilah olmayandır’’

“Sen, benim Rabb´imsin”

“Beni yarattın. Sen´in zelil, aciz kulunum.”

“ Sana verdiğim sözdeyim.”

Va’din üzerineyim”

Kudretim miktarınca.”

“Nefsimin emirlerine uyarak işlediğim fiillerimden,sana sığınırım.”

“Bana ihsan buyurduğun nimetlerini bilerek, itiraf ve kabul ederek, Sana yöneliyorum.”

“Sana karşı işlediğim günahları kabul ediyorum ve onlardan sana sığınıyorum.”

“Bu hal ile Sana yönelip, helakime sebep olacak günahlarımı af ve mağfiret kıl.”

“Çünkü günahları ancak Sen af ve mağfiret edersin”

“Zatına, sıfatına ve fillerine layık olmayan noksan sıfatlardan Sen´i tenzih ederim.”

“En güzel şekilde teşekkür, senâ Allah Teâlâ´ya layıktır.”

“Allah Teâlâ´dan başka tapılacak ilah yoktur.”

“Allah Teâlâ büyüktür.”

“Güç ve kudret Allah Teâlâ´nındır.”

“Âlî ve azimdir.”

“ O ”

“O evveli ve aynı anda sonu olmayan, zatı açık ve aynı anda gizli olandır.”

“Olan ve olmayanı, yani her şeyi bilir.”

“Hayat verir ve yok eder.”

O,ölümsüz Hayat sahibidir.”

“Hayatı sonlanmayacaktır

“Tasarruf elindedir”

“Her dilediğini yapmak kudretine sahiptir.”

“Aklın idrakine sığmayan, kudret sahiplerinin korktuğu büyüklükte olan; Sana layık olmayan sıfatlardan Seni tenzih ederim.”

“Üstünlük, kerem sahibi olmak vasfı ile mahlûkatı tutan ve koruyan, Seni tenzih ve takdis ederim.”

“Rasülleri hayat verici olarak gönderen, Seni takdis ve tesbih ederim,”

“Yaratılmışları yok ederek varisi olan, Seni tenzih ve tesbih ederim.”

“Kudret ve kuvvet elinde olan, yıkılmayacak iktidarınsahibi, Sen´i tesbih ve tenzih ederim.” “Açığı, gizliyi, gizlinin gizlisini bilen, Sana layık tesbih ve tenzih ederim.”

“Yerler ve göklerde olanı varlıkları ile tekrar yaratacak

Rabb´im, Sen´i tesbih ve tenzih ederim.”

“ Yarattıklarını kendine kulluk ettiren ve onlara Rabb olan, Seni en güzel şekilde tesbih ederim.”

“Hareketleri, üzüntüyü, sevinci, zenginliği ve kudretitakdirinde tutan ve tasarruf eden Rabb´im, Seni takdis ve tenzih ederim.”

“Kendi üzerine afat ve sıkıntı gelmeyen Allah Teâlâ´m, Seni tesbih ederim.”

“Zamanları ve vakitleri yaratan Allah Teâlâ´m, Sen´i tesbih eder ve yüceltirim.”

“Allah Teâlâ´nın, azameti, kudreti, şanı yücedir.”

“Hakikatini ancak kendinin bildiği ve kadri büyük, yüceler yücesi, olan Allah Teâlâ´m zalimlerin söylediklerinden çok yücesin”

“Azaba layık olanları, tövbe ettirip bağışlayan Rabb´im, Sen´i tesbih ederim.”

“Eşyayı, birbirine sebep ve müsebbip kılan Allah Teâlâ´ı, takdis ve tesbih ederim.”

“Yokluğu olmayan, ebedi hayat sahibi, âlemin bekası kendisiyle olan Allah Teâlâ´m, Seni tesbih ve tenzih ederim.”

“Benim ve insanların mabudu olan Rabb´im, Seni takdis ve tesbih ederim.”

“Rabb´im bizi kudretinle yarattın.”

“Bizi, mahlûkatın içinde üstün olarak yarattın.”

“Nimetler Sen´in ihsanın, teşekkürler de Sen´indir.”

“Üstün zenginlik ve ihsan zenginliği Sana mahsustur.”

“Ey Rabb´imiz ne yüce ve ulvîsin.”

Günahlarımızı affet, tövbemiz Sanadır.”

“Sen, evveli olmayan Evvelsin.”

“Eşya yok olunca, sonu Sen´sin”

“Eşin ve benzerin olmadan, her şeyde zahirsin.”

“Aynı anda, görenlerin gözünden gizlisin.”

“İçinde çokluk olmayan, birsin.”

“Yardımcıya, ihtiyacı olmayan kudret sahibisin.”

“İşlerin sonunu bildiğinden, istişare etmeden tedbirini alırsın.”

“De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah Teâlâ´m!

Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden çeker alırsın ve dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil kılarsın. Hayır, senin kudret elindedir.Şüphe yok ki, sen herşeye fazlasıyla kadirsin. Geceyi gündüz içine tıkarsın, gündüzü de gece içine tıkarsın, diriyi ölüden, ölüyü de diriden çıkarırsın.Dilediğine hesapsız olarak rızık verirsin.”

“Dünyada mahlûkatın gözlerinden, idraklerinden gizli olan Rabb´im, Seni tenzih ve tesbih ederim.”

“Vakar ve azametle vasıflı olan Rabb´im, Seni takdis ve tesbih ederim.”

“Eşyanın sahibi ve dilediği gibi tasarruf eden Rabb´im,Sen´i takdis ve tenzih ederim.”

“Ulvi kudret ile şerefli olan Rabb´im Seni tesbih ve tenzih ederim.”

Yedi kat gök ve yerde ki olanı, hakikati ile bilen ve kuşatan Rabb´im, Sen´i tesbih ve takdis ederim.”

“İnsanın göğsünde ve batınındaki hareketleri bilen Rabb´im, Sen´i tesbih ve takdis ederim.”

“Mekke ve Medine Şehirlerini, şehirler ve yerleşim yerlerinden şerefli ve üstün kılan Rabb´im, Sen´i tesbih vetakdis ederim

“Yerin altı ve üstünü bilen ve tasarrufunda tutan Rabb´im, Sen´i tesbih ve takdis ederim.”

“Zat-ı idrak, hissiyat ve keyfiyetle görülmekten yüce olan Rabb´im, Sen´i tenzih ve takdis ederim.”

“Kudreti yüksek Rabb´imiz, Sen ne yücesin.”

“Senden başka Rabb olmadığı gibi, Senden başka kahredecekte yoktur.”

“Ey Allah Teâlâ´m nimetlerini, fazl-ı ihsanından minnetsizce verirsin.”

“Kusurlarımızı silersin.”

“Teşekkür edensin.”

“Muhakkak Senin hakkında şahadet ederim ki;

Sen´den başka tapılacak ilah yoktur.”

Sen benim ve her şeyin Rabb´isin.”

“Benzeri olmayan yerleri ve gökleri yoktan var ettin.”

“Gizli ve açığı bilensin.”

Üstünsün Rabb´im.”

“Büyüksün Rabb´im.”

“Yücesin Rabb´im.”

“Tâ-Sîn-Mîm, Tâ-Sîn.”

“O, iki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşurlar.

Aralarında bir engel vardır, birbirine tecavüz etmezler.”

“Allah Teâlâ´dan başka bir ilah yoktur.

Hayy ve Kayyum olan O´dur. O´nu uyuklama, uyku tutmaz. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hep O´nundur. O´nun izni olmaksızın, yanında şefaat edecek olan kimdir?

O yaratıklarının geçmişleri ve gelecekleri ne varsa hepsini bilir. O´nun yaratıkları O´nun dilediğinden başka, O´nun bilgisinden de, bir şeyi kavrayamazlar. O´nun kürsüsü göklerden ve yerden daha geniştir. Göklerin ve yerin korunması ona ağır gelmez. En yüce ve en ulu olan da ancak O´dur.

“Hâ Mîm.”

“Emir tamam oldu.”

“Allah Teâlâ´nın yardımı geldi.”

“Düşmanlarımız üzerime galip gelemezler.”

“Hâ Mîm.”

“Kitabın indirilmesi, mutlak galip, hakkıyla bilen Allah Teâlâ tarafındandır. Günahı bağışlayan ve tövbeyi kabul eden, azabı şiddetliolan geniş ihsan sahibi bulunan Allah Teâlâ tarafındandır.O´ndan başka ilâh yoktur. Dönüş ancak O´na dır“Allah Teâlâ kudreti ile dilediğini yapar.”

İzzeti ile dilediği şekilde hüküm eder.”

“Kahır ve kudretine karşı itiraz edecek yoktur.”

“Mülkünde ortağı yoktur.”

“Zat-ı´na yakışmayan her şeyden Allah Teâlâ´yı tenzih ve takdis ederim.”

“ Zat-ı´na layık şekilde hamd ile teşekkür ederim.”

“Kudret yalnız Allah Teâlâ içindir.”

“Olacak her şey Allah Teâlâ´nın dilemesidir.”

“Allah Teâlâ´nın dilemediği şeyde olmayacaktır.”

“Biliyorum ki, Allah Teâlâ´m Sen her şeye kadirsin.

“Biliyorum ki, muhakkak Allah Teâlâ´nın ilmi, her şeyi kuşatmıştır.”

“Ey Allah Teâlâ´m, bizi gazabınla öldürme.”

“Allah Teâlâ´m, bizi ukubet ile öldürme.”

“Bunlardan önce, afiyetini ver.”

“Melik ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teâlâ´yı tesbih ve tenzih ederim.”

“Gayb ve şahadet âleminin sahibi Allah Teâlâ´yı tesbih ederim.”

“Kahır ve kudret sahibi, galip ve büyük olan, Allah Teâlâ´yı tesbih ve tenzih ederim.”

“Tesbih ettiğim Melik´imiz uykusu olmadan, ölümsüz hayatı olan, Allah Teâlâ tır.”

“Ruhun, meleklerin ve bizlerin Rabb´i, Mukaddes olduğun gibi, tesbih ve tenzihe de layıksın.”

“Allah Teâlâ´m ilminden, bize ilim ver.”

“Katından anlayış ver.”

“Rabb´im, keskin kılıç gibi olan yardımını, boynumuza tak.”

“Allah Teâlâ´m, Sana karşı bizi şükür edici kıl.”

“Allah Teâlâ´m, Sen´i zikreden ve hatırlayan kıl.”

“Allah Teâlâ´m, Sen´i kaybetmenin korkusunu ver.”

“Allah Teâlâ´m, Sana rağbetimi artır.”

Allah Teâlâ´m, Sana karşı tevazulu kıl.”

“Allah Teâlâ´m, her şeyden Sana ağlayarak geldim.”

“Ey Allah Teâlâ´m, tövbemizi kabul buyur.”

“Ey Allah Teâlâ´m, günahlarımızı yıka.”

“Ey Allah Teâlâ´m, sözlerimizde bizi, sabit kıl.”

“Ey Allah Teâlâ´m, göğsümüzden karanlığı çıkar.”

“Ey Allah Teâlâ´m, hile, desise, kalp karalığı, gazap,mihnet vb. duygular yardımınla gitsin.”

Ey Allah Teâlâ´m, ani gelen ölümden, Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, bir şey bırakmadan silip süpüren ateşin yakmasından, Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, gösterdiğin yoldan çıkmaktan, Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, zikrinden, ibadetinden gaflet etmekten, Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, Sen´i unutturacak çok´tan sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, kalp darlığından, meşakkatten, Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, sonu gelmeyen işlerden, Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, bizle günahlarımız arasına, perde olarak, Sen´in korkunu nasip et.”

“Allah Teâlâ´m, kendisini mübarek kıldığın cennetine,girdirecek ameller içine bizi dâhil et.” “Allah Teâlâ´m, dünya ve ahiret işleri üzerimize gelince, kolay ve hafif gelmesi için yakîn ver.”

“Allah Teâlâ´m, bizi insanların hayırlıları ile haşret.”

“Allah Teâlâ´m, bizi kulaklarımızla ve gözlerimizle nimetlendir.”

“Allah Teâlâ´m, bize kuvvet ver.”

“Allah Teâlâ´m, bize bu kuvvet ile canlılık ver.”

“Allah Teâlâ´m, bizden bu hali alma.”

“Allah Teâlâ´m, intikamımızı zalimler üzerine kıl.”

“Allah Teâlâ´m, düşmanlarımıza karşı bize yardım et.”

“Allah Teâlâ´m, hatalarımızı af ve mağfiret kıl.

“Allah Teâlâ´m, musibetlerimizi kaldır.”

“Allah Teâlâ´m, hastalıklarımıza şifa ver.”

“Allah Teâlâ´m, göğüslerimizi nurlandır.”

“Allah´ım, dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı gider.”

“Allah ´ım, anne ve babamıza merhamet eyle.”

“Allah Teâlâ´m, dünya işlerini boğulacağımız kederler kılma.”

“Allah Teâlâ´m, dünya işleri ilmimize karışmasın.”

“Allah Teâlâ´m, musibetlerimizi din yolundan verme.”

“Allah Teâlâ´m, bize merhameti olamayan günahlarımızı üzerimize musallat kılma.”

“Allah Teâlâ´m,Sen merhametlilerin, en merhametlisisin.”

“Allah Teâlâ´m, katındaki merhameti istiyoruz.”

“Allah Teâlâ´m, kalbimiz rahmetinle hidayet bulsun.”

“Allah Teâlâ´m, dağınıklığımızı rahmetinle topla.”

“Allah Teâlâ´m, dağınıklığımızı rahmetinle birleştir.”

“Allah Teâlâ´m, hastalarımıza ve hastalıklarımıza rahmetinle şifa ver.”

“Allah Teâlâ´m, amellerimizi rahmetinle temizle.”

“Allah Teâlâ´m, hidayet ve kurtuluş yollarını rahmetinle ilham buyur.”

“Allah Teâlâ´m,samedâniyyetinden dileklerimi istiyorum.”

“Allah Teâlâ´m, Vahdâniyyetinden de istiyorum.”

“Allah Teâlâ´m, Ferdâniyyetinden de istiyorum.”

“Allah Teâlâ´m, Sen´in akılara durgunluk ve korku veren büyüklüğün ve izzetinle istiyorum.” “Allah Teâlâ´m, sonu olmayan rahmetinle istiyorum.”

Allah Teâlâ´m, kulaklarımızı nurlandır

“Allah Teâlâ´m, gözlerimizi nurlandır.”

“Allah Teâlâ´m, kabirlerimizi nurlandır.”

“Allah Teâlâ´m, kalplerimizi nurlandır.”

“Allah Teâlâ´m, duyularımıza nur ihsan et.”

“Allah Teâlâ´m, nefsimizi nurlandır.”

“Allah Teâlâ´m, önümüze nur ihsan et.”

“Allah Teâlâ´m, bize artan ilim ver.”

Allah Teâlâ´m, artan nur ihsan et.”

“Allah Teâlâ´m, yumuşaklığımı artır.”

“Allah Teâlâ´m, hissettiğimiz nimetlerini artır.”

“Allah Teâlâ´m, görmediğimiz nimetlerini üzerimize artır.”

Allah Teâlâ, dinimizi muhafazaya kâfidir

“Allah Teâlâ, dünya hayatımızın teminatıdır.”

“Bizim için mühim olan her işimizde, vesilesiz ve istemeksizin kereminden veren Allah Teâlâ, bize kâfidir.”

“Hilm sahibi olan Allah Teâlâ´mız, bize yeter.”

“Kudretli Allah Teâlâ´mız, sebepsiz yere zulmedenlerden,üzerimize gelenlerden intikamımızı almaya, kâfidir.”

“Kötülük düşünerek gelenlere ve bakanlara, Şedîd olan Allah Teâlâ´mız, bize yeter.”

“Ölüm anında, Rahim olan Allah Teâlâ´mız bize yeter.”

“Kabirde sorulan sorulara cevap verirken Şefkatli Allah Teâlâ´mız, bize kâfidir.”

“Hesap zamanında, Lütuf sahibi Allah Teâlâ´mız, bize kâfidir.”

“Sırat-ı geçerken, Kudretli Allah Teâlâ´mız bize yeter.”

“(Eğer aldırmazlarsa deki): bana Allah Teâlâ yetişir

O´ndan başka ilâh yoktur, ben O´na dayanmaktayım; O büyük Arşın sahibidir.”

Geceye, güzellik ve rahatlıkla ulaştım.-Sabaha, güzellik ve rahatlıkla ulaştım.”

“Ne güzel bir gece. —Ne güzel bir sabah.”

“Şu bulunduğum zaman, ne güzel zaman.”

“İbadet halinde olduğum şu saat, ne mesut saattir.”

“Gaibde ve yanımızda ki, din kardeşlerim için de bu istekleri diliyorum.”

“Allah Teâlâ´m, bu dileklerimizi defterimize yaz.”

“Hamde layık olan Allah Teâlâ´nın adıyla defterim açılsın. O, yüksek ve geniş kerem sahibi, şanı yüce,müminlerin sevgilisi ve yarattıklarına sevgi veren ve seven1,ilmi ve kudreti ile herşeyi kuşatan, istediğini dilediği şekilde yaratandır.”

“O insana şahdamarından daha yakındır.”

“Allah Teâlâ´m Sana iman ederek, akşamladık.-AllahTeâlâ´m Sana iman ederek, sabahladık.-”

“Sana kavuşacağımızı, tasdik ederek akşamladık.-Sana kavuşacağımızı, tasdik ederek sabahladık.-“Sen´in bizi uyarmak için gönderdiğin hüccetleri itiraf ve kabul ederek akşamladık.—Sabahladık.” “Zat-ı ulûhiyetine layık olmayan şeyleri şiddetli inkâr ile akşamladık.—Sabahladık.”

Allah Teâlâ´ya tevekkül eder olduğumuz halde akşamladık. —Sabahladık.”

“Bu halimize akşam ve sabah Allah Teâlâ´yı şahit tutarız.”

“Meleklerini, nebilerini ve arş-ını yüklenen melekleri şahit tutarız.”

“Şahidiz ki, muhakkak O Allah Teâlâ´dır.”

“Ortağın ve benzerin olmadan, birliğinle Sen´den başka ilah olmayan olduğuna da, şahadet ederiz.”

“Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz kulun ve rasülün olduğuna şahadet ederiz. Allah Teâlâ´nın salât ve selamı O´nun, Âl-i´nin ve ashabının üzerinedir.”

“Cennetin haktır.”

“Ateşin haktır.”

“Havz-ı Kevser´in haktır.”

“Şefaat iznin haktır.”

“Münker ve nekir melekleri haktır.”

“Sen´in vaatlerin haktır.”

“Muhakkak kıyamet gelicidir, onda şüphe yoktur.

Muhakkak Allah Teâlâ kabirlerde olanları diriltip kaldıracaktır.”

“Bu itikat üzerine yaşayıp ve öleceğiz.

“Yarın kıyamette bu itikat üzere haşr olacağız.”

“İnşallah, azap görmeyeceğiz.”

“Allah Teâlâ´m, bizler nefislerimize zulüm ettik.”

“Allah Teâlâ´m, büyük ve küçük günahlarımı bağışla.”

“Büyük ve küçük günahlarımızı ancak sen af edersin.”

“Allah Teâlâ´m, bizi güzel ahlaka ulaştır.”

“Ahlakın en güzeline, Sen´in ihsanınla kavuşuruz.”

“Allah Teâlâ´m, emrine hazırım her saadet senindir.”

“İyilik ve güzellik, hepsi Sen´inledir.”

“Allah Teâlâ´m, günahlarımızın affını istiyor ve tövbe ediyoruz.”

“Allah Teâlâ´m, gönderdiğin rasüllerini tasdik ve iman ettik.”

“Allah Teâlâ´m, gönderdiğin kitapların hepsine iman ettik.”

“Allah Teâlâ´m, yüzlerimizi Sen´in hayân ile doldur ki, hakkı ile hayâ edelim.”

“Allah Teâlâ´m, kalplerimizi sevinçle doldur.”

“Allah Teâlâ´m, bizleri cömert kıl.”

“Allah Teâlâ´m, muradımıza erdir.”

“Allah Teâlâ´m. beni dünyaya meyil etmeyen kişi kıl.”

“Allah Teâlâ´m, benid inimi yüksek yaşayan kıl.”

“Allah Teâlâ´m, bizi cimri eyleme.”

“Allah Teâlâ´m, kalbimizi kör etme.”

“Allah Teâlâ´m, söz getirip, götüren kılma.”

“Allah Teâlâ´m, bizi kibirli ve riyakâr kılma.”

“Allah Teâlâ´m, dinimizi ifsat eden kılma”

“Allah Teâlâ´m, oburluktan Sana sığınırız.”

“Allah Teâlâ´m, kaba olmaktan Sana sığınırız.”

“Allah Teâlâ´m, bizi kibirlenen ve haddi aşanlardan kılma.”

“Allah Teâlâ´m, geçim darlığından Sana sığınırız.”

“Allah Teâlâ´m, kötü zandan, şüpheden Sana sığınırız.”

“Allah Teâlâ´m, içkiden ve onu içmekten Sana sığınırız”

Allah Teâlâ´m, eğlence ve oyundan1 sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, hırstan Sana sığınırız.”

“Allah Teâlâ´m, şer´li insan olmaktan Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, çok yemin etmekten sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, riyadan Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, korkunç fitnelerden Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, geçimin darlığından Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, gecemizin (gündüzümüzün) evvelini ibadet ve taat ile başlat.”

“Allah Teâlâ´m, gecemizin (gündüzümüzün) ortasını isteklerimize kavuşmuş kıl.”

“Allah Teâlâ´m, gecemizin (gündüzümüzün) sonunu kurtuluşumuz kıl.”

“Allah Teâlâ´m, (günümüzün, hayatımızın ve niyetlerimizin) evvelini rahmet kıl.”

“Allah Teâlâ´m, (günümüzün, hayatımızın ve niyetlerimizin) ortasını kanaatkâr kıl.”

“Allah Teâlâ´m,(günümüzü, hayatımızı ve niyetlerimizi) sonumuzu hayırlı ve bereketli kıl.”

“Allah Teâlâ´m, yaşantımıza yetecek miktarda rızık ver.”

“Allah Teâlâ´m, hayırlı ve mesut ömürden bizi rızıklandır.”

“Allah Teâlâ´m, kifayet miktarı rızıkla rızıklandır.”

“Ey Allah Teâlâ´m, affını bize geniş kıl.”

“Allah Teâlâ´m, fazlından bize hilmin (yumuşaklık) ile muamele et.”

“Allah Teâlâ´m, Sen´i noksan sıfatlardan tenzih ve takdis ederek hamd ederim.”

“Ancak Sen´in nefsine layık gördüğün sena ne ise O´sun.”

“Allah Teâlâ´m, Sen´in himayen büyük ve kuvvetlidir.”

“Allah Teâlâ´m, senin methin yücedir.” “Allah Teâlâ´m, askerlerin hezimete uğramaz.”

“Allah Teâlâ´m, Sen sözünden dönmezsin.”

“Allah Teâlâ´m, Senden başka ilâh yoktur.”

“Tenzih ve takdis ettiğim Ma’budum, Zat-ı´na layık ibadet edemedim.”

“Tenzih ve takdis ettiğim Ma’rufum, Zat-ını layık bir şekilde bilemedim.”

“Tenzih ve takdis ettiğim Mezkûrum, Zat-ını layık bir şekilde zikir edemedim.”

“Tenzih ve takdis ettiğim Meşkûrum, Zat-ı´na layık bir şekilde şükür edemedim.”

“Allah Teâlâ´m,üzerimize ihsan buyurduğun nimetlerin şükrünün ilhamını niyaz ediyoruz.”

“Allah Teâlâ´m müfsit şeyleri yarattığın zaman, Sana karışacak ve zıt olacak ta yoktur

“Allah Teâlâ´m Sen günahları yarattığın zaman,benzerin yoktur ki, o şeylere mani ola.”

“Allah Teâlâ´m, Sen´in korkundan ağlamayan gözden Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, Sana yönelip yardım istemeyen kalpten Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, senden korkmayan kalpten Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, muhtaçlara yardım etmeyen ve nankörlük eden kalpten Sana sığınırım.”

“Ey Allah Teâlâ´m, sırlarını anlama kabiliyeti ver.”

“Allah Teâlâ´m, nurdan elbiselerini bize giydir.”

“Allah Teâlâ´m, bizi lütuflar deryasına gark et.”

“Allah Teâlâ´m, marifet ve ihsanlarını üzerimize dök.”

“Allah Teâlâ´m, nurların hakikatisin.

“Günahlarımızı ve hatalarımızı kapatan, lütuf ve ihsan sahibi Allah Teâlâ´m.”

“Allah Teâlâ´m, Hz. Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz´in üzerine salât ve selam eyle.”

“Enbiyanın ışığı, Fahri Âlem Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz´dir.” Velileri nurlandıran güneş, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem´dir.”

“Pak insanların ay´ı, Fahri Âlem Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz´dir.” İnsanlar ve cinlere rehber olan güneş, Hz. Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem´dir.”

“Doğu ve batının ışığı2, Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem´dir.”

“Allah Teâlâ´m, vücudumuzu, irfan göklerine yükselt.” “Allah Teâlâ´m, müşahedelerimizi ihsan makamında sabit kıl.”

“Ey Allah Teâlâ´m.” “Ey Nur´um.” “Vasi’ olan Allah Teâlâ´m.”“Mağfiret sahibi Allah Teâlâ´m.”

“Gökleri emri ile üzerimizde kubbe kılan, Allah Teâlâ´m.”

“ Yeri kudreti ile düzgünce seren, Allah Teâlâ´m.”

Hikmeti ile yüksek dağları yerlerinde tutan, Allah Teâlâ´m.”

“Güneş ve Ay´a lütfundan ziya veren, Allah Teâlâ´m.”

“Gökyüzündeki galaksilerde olan uydular, güneşler ve yıldızları nurlandıran isminle istiyoruz.” “Sen´in isminden gökyüzünün ufukları aydınlandı.”

“Gökyüzün zarar verecek şeylerden bizi koruyan kalkandır.”

Gökyüzün nuru ile de bizi aydınlatır.”

“Allah Teâlâ geceyi ve gündüzü çeviriyor. Şüphe yok ki, bunda gözleri olanlar için elbette bir ibret vardır.”

“Tâ Sîn Mîm”

“Boş şeyler, eğlence ve oyunlardan azîm olan Allah Teâlâ´ya sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, yalan ve iftiradan Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, korkudan ve helakime sebep olacak şeylerden Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, haramlardan Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, düşmanlarının hilesinden Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, hasetten Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, fasıkların ve asilerin hilelerinden Sana sığınırım.”

“Gecenin, gündüzün, kuşluk vaktinin, ikindi vaktinin ve zamanların hadiselerinden Sana sığınırım.”

“Allah Teâlâ´m, insanların ve cinlerin şerrinden Sana sığınırım.”

“Hafız olan Allah Teâlâ´m, bizi muhafaza et.”

“İyi kullarına dost olan, güzel şekilde idare eden Allah Teâlâ´m.”

“Şanı yüce, delili yüksek olan Allah Teâlâ´m.”

“ Ey kendinden başka ilah olmayan, Allah Teâlâ´m.”

“Nasıl olduğunu kendisinden başkası bilmeyen, Allah Teâlâ´m.”

“Ey Allah Teâlâ´m.”(Üç defa okunacaktır.)

“Hakiki hayat sahibi, mahlûkatın kendisine muhtaç olduğu Allah Teâlâ´m.”

“Hak olan Allah Teâlâ´m.”

“Vahid olan Allah Teâlâ´m.”

“Ehad olan Allah Teâlâ´m.”

“Samed olan Allah Teâlâ´m.”

“Vehhâb olan Allah Teâlâ´m.”

“Fettah olan Allah Teâlâ´m.”

“Hayat veren Allah Teâlâ´m.”

“Hayatı sonlandıran Allah Teâlâ´m”

“Kahhar olan Allah Teâlâ´m.”

“Selam olan Allah Teâlâ´m.”

“Merhametli olan Rabb´in söylediği bir selâm da vardır.”

“O halde Allah Teâlâ onlara karşı sana yetecektir ve O işitendir, bilendir.”

“O öyle bir Allah Teâlâ´dır ki: Ondan başka ilâh yoktur.” (3 defa)

“Allah Teâlâ Rahman ve Rahim´dir.”

“Mülkün sahibi Allah Teâlâ´dır.”

“Allah Teâlâ Kuddus´dür.”

“Allah Teâlâ Selam´dır.”

“Allah Teâlâ Mü´min´dir.”

“Allah Teâlâ Müheymin´dir”

“Allah Teâlâ Aziz´dir.”

“Allah Teâlâ Cebbar´dır.”

“Allah Teâlâ Mütekebbir´dir.”

“Allah Teâlâ Halik´tır.”

“Allah Teâlâ Bari´dir.”

“Allah Teâlâ Musavvir´dir.”

“Allah Teâlâ Gaffar´dır.

“Allah Teâlâ Mübdi’dir.”

“Allah Teâlâ Muîd´dir.”

“Allah Teâlâ Berr´dir.”

“Allah Teâlâ Muhsî´dir.”

“Allah Teâlâ Rezzâk´tır.”

“Allah Teâlâ Kâdir´dir.”

“Allah Teâlâ Kâbiz´dir.”

“Allah Teâlâ Bâsıt´tır.”

“Allah Teâlâ Hâfid´dır.”

“Allah Teâlâ Râfi´dir.”

“Allah Teâlâ Muizz´dir.”

“Allah Teâlâ Müzill´dir.”

“Allah Teâlâ Mukît´dir.”

“Allah Teâlâ Sâdık´tır.”

“Allah Teâlâ Bâki´dir.”

“Allah Teâlâ Raûf´dur.”

“Allah Teâlâ Raûf´dur.”

“Allah Teâlâ Nâfi’dir.”

“Allah Teâlâ Dârr´dır.”

Allah Teâlâ dilediğini helak edendir.”

“Allah Teâlâ Mukaddim´dir.”

“Allah Teâlâ Muahhir´dir.”

“Allah Teâlâ Afüv´dür.”

“Allah Teâlâ Ganî´dir.”

“Allah Teâlâ Muğni´dir.”

“Allah Teâlâ Müntekım´dir.”

“Allah Teâlâ Tevvab´dır.”

“Allah Teâlâ işitendir.”

“Allah Teâlâ Alîm´dir.”

“Allah Teâlâ görendir.”

“Allah Teâlâ bize kâfidir ve ne güzel vekildir.”

“Allah Teâlâ ne güzel Mevla (Sahip) ve ne güzel yardımcıdır.”

“Allah Teâlâ´m, sonu olmayan devamsın.” “Allah Teâlâ´m, yokluğu zevali olmayan Vücudu Mutlak´sın.”

“Allah Teâlâ´m, yardımcıya ihtiyacın olmadan işleri bitirensin.”

“Allah Teâlâ´m, bizim ve anne ve babalarımızın zor işlerini kolay kıl.”

“Ey Allah Teâlâ´m, verdiğine kimse mani olamaz.”

“Allah Teâlâ´m, mani olduğunu kimse zorla alamaz.”

“Allah Teâlâ´m, kazâ´nı kimse kaldıramaz.”

“Allah Teâlâ´m,hüküm ve kaderini kimse değiştiremez.”

“ Allah Teâlâ´m, hiçbir zenginin zenginliği ve kudretlinin kudreti, onlara fayda veremez.”

“Büyük, yüksek, alî Rabb´ im, Sen´i takdis ve tenzih ederim.”

“Hasib olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“Hakem olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“Adil olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“Rakîb olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“Mütekebbir, Azim ve Kebir olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“Muteâli ve kadri en yüksek olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“Mucib olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.” “Gani olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“Raşid olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“ Sabur olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“Celil olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“Bedi’ olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.” “Nur olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“Muksit olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“Cami´ olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“ Mu’tı olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“ Mani’ olan Allah Teâlâ´yı, takdis ve tenzih ederim.”

“Vekîl ve Şehid olan Allah Teâlâ´dan başka ilah yoktur.”1

“Metin ve Mecid olan Allah Teâlâ´dan başka ilah yoktur.”

“Vahid, Vacid ve Vâli olan Allah Teâlâ´dan başka ilah yoktur.”

“Macid ve Muteâli olan Allah Teâlâ´dan başka ilah yoktur.”

“Tüm nimetleri geniş ihsan ile bulduğumuzdan, hamd Allah Teâlâ içindir diye söyleriz.”

“Huzur ve güzel yaşantımız için, şükrümüz Allah Teâlâ´ya dır, diye söyleriz.”

“Acayibimize giden ve şaşırdığımız şeyler için,Sübhânallah söyleriz.”

“Darlık ve sıkıntılı zamanlarımızda, Allah Teâlâ bize kâfidir deriz.”

“Günahlarımız için Allah Teâlâ´ya istiğfar ederiz.”

“Kaza ve kaderden ne olursa hepsi için Allah Teâlâ´ya tevekkül ettiğimizi söyleriz.”

“Allah Teâlâ´ya yakınlığımızı sağlayan ibadet için, Allah Teâlâ´dan uzaklaştıran isyan için La havle vela kuvvete illa billah söyleriz.

“Musibetlerimizde ‘inna lillah ve inna ileyhi raciûn’ söyleriz.

“Elem ve üzüntülerimizde Allah Teâlâ´m yardım et deriz.1”

“Ey Allah Teâlâ´m Sen´I şahit kılarak geceledik. (sabahladık)”

“ Meleklerini de şahit kılarak geceledik. (sabahladık)”

“Arş-ı´nı taşıyan meleklerini de şahit kılarak geceledik.(sabahladık)”

“Nebilerini de şahit kılarak geceledik. (sabahladık)”

“Şahadetimiz Sen´den başka ilah olmayan Allah Teâlâ olduğundur.”

“Şahadet ederiz ki, Zat-ında birsin, ortağın da yoktur.”

“Yine şahadet ederiz ki, Allah Teâlâ´nın salât ve selamı âli ve ashabı üzerine olan Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz Sen´in kulun ve rasulündür.”

“Güç ve kudret yalnız yüksek ve büyük olan Allah Teâlâ´nındır.”

“Ey dünyada Rahman, ahirette Rahim olan Allah Teâlâ´m.”

“Allah Teâlâ´m, günahlarımızı mahvet.”

“Allah Teâlâ´m, bizi mağfiret et.”

“Allah Teâlâ´m, bize acı, merhamet et.”

“Sen bizim Efendimiz´sin.”

“ Çünkü Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

“Şâfî olan Allah Teâlâ´nın ismi ile istiyorum.”

“Kâfi olan Allah Teâlâ´nın ismi ile istiyorum.”

“Muâfî olan Allah Teâlâ´nın ismi ile istiyorum.”

“İsmi ile beraber olduğumuz da yerdekiler ve göktekiler bize zarar veremediği Allah Teâlâ´nın ismi ile istiyorum. O her şeyi bilen ve işitendir.”

“Allah Teâlâ en hayırlı koruyucu ve merhamet edenlerin en merhametlisi

“Onları Allah Teâlâ, arkalarından kuşatıcıdır. Hayır o, yalanladıkları,şeref ve kadri pek büyük olan, bir Kur´an´dır. Korunmuş olan bir levhadadır.

“Namazlara ve orta namaza devam ediniz. Allah Teâlâ için onu zikredici olarak kıyamda bulununuz.”1

“Hiç bir nefis yoktur ki, onun üzerinde bir gözetici olmasın.

“Allah Teâlâ ne güzel koruyucudur.”

“Kâinatı koruyan Allah Teâlâ´m, bizi muhafaza kıl.”

“Sonra o üzüntünün ardından üzerinize bir emniyet, hafif bir uyku indirdi ki, sizden bir gurubu örtü kaplayıverdi. Sizden bir grubu da nefisleri kaygıya düşürmüştür. Allah Teâlâ´ya karşı cahiliye düşüncesi gibi,hakka muhalif bir zanda bulunuyorlardı.

Diyorlardı ki: Bize bu emirden bir şey var mıdır? De ki: Şüphesiz emrin hepsi de Allah Teâlâ´nındır. Onlar sana açıklamayacakları şeyleri kendi nefislerinde gizleyiverirler.

Derler ki,Eğer bizim için bu emirden birşey olsaydı burada öldürülmezdik.

De ki,Eğer sizler evlerinizde olsaydınız, üzerlerine öldürülmeleri yazılmış olanlar yine çıkar, ölüp yatacakları yerlere kadar muhakkak giderlerdi.

Allah Teâlâ göğüslerinizin içinde olanı meydana koymak ve kalplerinizde olanı temizlemek için, bu hadiseyi vücuda getirirdi. Allah Teâlâ göğüslerde bulunanları

hakkıyla bilendir.”

“Onlar ki, Ey Rabb’imiz; biz muhakkak iman ettik, artık bizim için günahlarımızı bağışla ve bizleri o ateş azabından koru, derler.

Onlar, sabır eden, sadık olan, ibadetlere devam eden,infak eden, seher vakitlerinde de istiğfarda bulunanlardır.Allah Teâlâ, kendisinden başka bir ilâh bulunmadığına adaletle kaim olarak şahitlik etmiştir. Melekler de, İlim sahipleri de şahitlikte bulunmuşlardır. O aziz, hakîmden başka asla bir ilâh yoktur. Şüphe yok ki: Allah Teâlâ katında din, İslam´dan

ibarettir.

“Artık akşamladığınız vakit ve sabahladığınız vakit Allah Teâlâ´ya tenzih ve tesbihte bulunun. Hamd, göklerde ve yerde O´na mahsustur ve gündüzün nihayetinde de ve öğle vaktine vardığınızda da, Allah Teâlâ´ya tesbihte bulunun.Ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve yeri ölümünden sonra diriltir. İşte siz de öylece çıkarılacaksınız.

İyi işiten ve iyi gören Allah Teâlâ´m.”

“Şüphe yok ki, ben, benim Rabb´im ve sizin Rabb´iniz olan Allah Teâlâ´ya tevekkül ettim. Hiç bir hareket sahibi canlı yoktur ki, onun perçeminden tutan ancak O´dur. Muhakkak ki, benim Rabb´im dosdoğru bir yol üzerinedir.”

“Biz niçin Allah Teâlâ´ya tevekkül etmeyelim ki, bize yollarımızı dosdoğru göstermiştir. Elbette bize yaptığınız eziyetlere sabrederiz. Tevekkül edenler de artık, Allah Teâlâ´ya tevekkülde

bulunsunlar.”

“Deki: Bize Allah Teâlâ´nın yazmış olduğu şeyden başkası isabet etmez. O bizim Mevlâ´mızdır. Mümin olanlar artık Allah Teâlâ´ya tevekkül etsinler.

“Eğer Allah Teâlâ sana bir zarar dokundurursa artık ondan başka onu bir giderecek yoktur.

Eğer sana bir hayır dilerse artık onun lütfunu ret edecek de yoktur.

Bunu kullarından dilediğine eriştirir ve O bağışlayandır, esirgeyendir.”

“Yeryüzünde hiçbir yürüyen hayat sahibi yoktur ki, onun rızkı ancak Allah Teâlâ´ya aittir.

Onun duracağı yeri de, emanet bırakılacak yeri de bilir.

Hepsi de apaçık bir kitaptadır.”

“Yeryüzünde yürüyen nice hayvanlar vardır ki, rızkını taşıyamıyor.

Onları da sizleri de Allah Teâlâ rızıklandırır. O,hakkıyla işiticidir, bilicidir.”

“Allah Teâlâ, insanlara rahmetten neyi açarsa sonra onun için tutacak yoktur.

Neyi tutarsa artık bundan sonra onu salıverecek

yoktur. Aziz, Hakîm olan O´dur.”

Ant olsun ki, onlara soracak olsan, Gökleri ve yeri kim yarattı? Elbette diyeceklerdir ki;

Allah Teâlâ. Deki;

O halde gördünüz mü?

Bana haber veriniz. Allah Teâlâ´dan başka kendilerine ibadet ettiğiniz şeyler, eğer Allah Teâlâ bana bir zarar verirse; onlar, O´nun zararını açabilecek kimseler midir?Yahut bana bir rahmet dilese; onlar, O´nun rahmetini tutabilir kimseler midir? De ki, Allah Teâlâ buna kâfidir.

Tevekkül edenler, ona tevekkülde bulunurlar.”

“Allah Teâlâ, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır.”

“Kâf Ha Ya Ayn Sâd, Ha Mîm Ayn Sîn Kâf.”

“Allah Teâlâ´m, bizi düşmanların şerrinden koru ve bize rahmet et.”

“O, Allah Teâlâ´dır.”

“Allah Teâlâ Kâdir´dir.”

“Allah Teâlâ Kâhir´dir.”

“Allah Teâlâ Zâhir´dir.”

“Allah Teâlâ Batın´dır.”

“Allah Teâlâ Fâtır´dır.”

“Allah Teâlâ Lâtif´dir.”

“Allah Teâlâ Hâbir´dir.”

“Allah Teâlâ´nın sözü haktır ve sura üfürüleceği gün mülk O´nundur. Gizli olanı da açık olanı da bilendir.O hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.

“Hannân ve Mennân olan Allah Teâlâ´m.”

“Yeri ve gökleri yoktan var eden Allah Teâlâ´m.”

“ Hayy ve Kayyum olan Allah Teâlâ´dır.”

“Zül-Celâl ve Zül-İkrâm olan Allah Teâlâ´m.”

“Allah Teâlâ´m, azamet-i Lahûtiyen ile Sen´den beşeri tabiatımızın hayvaniyetini, fıtratımıza dönmesini istiyoruz.”

“Allah Teâlâ´m ruhlarımızı ulviyette olan meleklerin katına çıkarmanı isteriz.”

“Halleri değiştiren Allah Teâlâ´m, hallerimizi iyi ve güzel olanlara çevir.”

“Allah Teâlâ´m Sen´i hamdin ile takdis ve tenzih ederim.”

“ Senden başka ilah olmadığına şahadet ederim.” “İstiğfar ederim ve tövbem sanadır.”

“Mahlûkat yaratılmazdan önce nuru yaratılan Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem´in üzerine salat ve selam olsun.”

“Hz. Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem´in bu âleme teşrif buyurması rahmettir.”

“Allah Teâlâ´m, mahlûkatından geçenler ve kalanlar sayısınca Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem´e salât ve selam ederim.”

“Allah Teâlâ´m geçen ve kalanlar ister mümin olsun,ister kâfir olsun, sayılarınca salât ve selam ederim.”

Sayıların sonsuzluğu ve sınırları (boyutları) kaplayan salât ile Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem´e salât ve selam ederim.”

“Başlangıçları ve sonları olmayan,tükenmeyen, okundukça artan salât ile salât ve selam ederim.”

“Zat-ı´nın Fahri Âlem Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz´e devamlı durmaksızın ettiğin salâtın ile salât ve selam ederim.”

“Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem´in âline de salât ve selam olsun.”

“Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem´in ashabına da salât ve selam olsun.”

“Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem´in nesline, zürriyetine, geçmiş ve gelecek akrabasına ve aşireti üzerine de salât ve selam olsun.”

“Yine, sayıların sonsuzluğu ve sınırları (boyutları)kaplayan salât ile bu saydıklarımın üzerine tekrarım olsun.”

“Rabb´in, izzet sahibi, onların (kâfirlerin) isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.”

Selam Rasüllerin üzerinedir.” Hamd, âlemlerin Rabb´i olan Allah Teâlâ içindir.”

“Ey Rabb´imiz, bizden kabul buyur.

Şüphe yok ki Sen işitensin ve bilensin. Tövbelerimizi de kabul buyur.

Şüphe yok ki sen merhametlisin, tövbeleri Kabul edensin. ”

“Allah Teâlâ´m, bütün hayırları verdiğin gibi, şer olan her şeyden sakınmamızı bizlere nasip kıl.”

“Allah Teâlâ´m Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem ile Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem´in ümmeti üzerine rahmetini ve bereketini, Sana malum olan şeyler sayıcınca gözümüz açıp kapayınca ve nefes alış ve verişteki her anımızda dileriz.”

“Allah Teâlâ´m, bize dünyada ve ahirette de iyilik ver

ve bizi ateş azabından koru der.”

1-adet Fatiha-i Şerif

3-adet İhlâs-ı Şerif

3-Salâvat-ı Şerif; okunur.

Kutsi Dua Bahâiyye´nin başında zikredilen gibi hediye

yapılır.

Allah Teâlâ´m yazdığımız açıklamayı eksik ve noksanları

ile kabul buyur. Elhamdülilahi rabbil âlemin.

Hüküm ve bekâ ancak Allah Teâlâ´ nındır

Allah c.c Bilmeyerek Atladigim ve yanlis yazdigim yerlerden dolayi gunahimi affeylesin.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...