Jump to content

Allah'ın Emri Dervişin Günlük Virdi


melbourne
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Allah c.c Bizlerede Guc Kuvvet ve Nur versin.Insa-Allah.

DERVISIN GÜNLÜK EVRADI

Hu ya tabibel kulup ,medet ya erhamer rahimin ,medet ya ekremel ekremin ,medet ya ilahel alemin .Destur ,ya Adem safiyullah, destur ya Nuh sekirullah , destur ya Ibrahim halilullah , destur ya Musa kelimullah, destur ya Isa ruhullah,destur ya Muhammet Mustafa habibullah, destur ya cümle peygamberan-i izam ve Resul-i kiram hazerati . ruhlari için fatiha .

Çar-i yar-i ba-safa Ebu Bekir-i Siddik, Ömerü’l-Faruk, Osman-i Zi’n-Nureyn, Aliye’l-Murtaza, Hazret-i Hamza ve Hazret-i Abbas radiyallahu anhüm efendilerimizin, ehl-i beytin, al-i beytin, evlad-i Resulullah’in, ashab-i Resulullah’in, ashab-i kiram, ashab-i güzinin, sahabe-yi kiram, sahabe-yi güzinin, muhacirinin ve ansarin, tabiinin, tebeu tabiinin, müctehid-i izam efendilerimizin, ba-husus Gavsü’l-A’zam Seyyid Abdulkadir Geylani, Seyyid Ahmed er-Rufai, Seyyid Ahmed el-Bedevi, Seyyid Ibrahim Dussuki, Seyh Ebu’l-Hasan Ali Sazili, Sah-i Naksibent Muhammed Bahaattin, Seyh Ahmet Yesevi, Seyh Ahmet Kuddusi, ba-husus Seyhimiz Üstadimiz Marasli seyyit Ali Sezai Efendi, Haci Mustafa Efendi, Sofu Ökkes Efendi, Çorumlu Haci Bekir Baba, Haci Ali Efendi, Haci Mustafa Anaç Efendi, Haci Bekir Kusçuoglu, Muhammed Esad Efendi, Haci Sami Efendinin ruhlari için, Seyhimiz Üstadimiz Haci Galip Hasan Efendinin ervah-i kudsiyelerine, turuk-i aliyyeden ahirete irtihal etmis cümle mesayih-i izam efendilerimizin ve dervis kardeslerimizin, ehl-i iman ve ehl-i Islamin, akraba-yi taallükatimizin da ruhlari için Fatiha maa’s-salevat, der, 3 Ihlas 1 Fatiha okur, cümlesine bagislar.

ALLAH’IN EMRI : DERVISIN VIRDI

Cümle manevi toplumlarin makama müracaatlari ve virtleri degisik görülse de, kasdi ayni olup rahmete vesiledir. Hazret-i ALLAH noksani ile, kusuru ve küsuru ile dergah-i izzetinde kabul buyursun. “Küllü tarikin vahidun” Ehli tarikatlarda kök birdir. Kök Hazret-i Resulullah’ta birlesir. Ehli tariklerde tarih boyu dini mevzuda utanç verici ihtilaf görülmemistir. Olamaz da. Çünkü dervis topluluklari iradelerini kullandiktan sonra, riza göstermeyi bilirler. Her güzellik dindir. Ind-i ilahide makbul din Islam'dir. Islam ise mesru yönden güzellik ve adalettir. Bilmeyenler Islam’in disinda "güzellik bulduk" zannederler. Bilmezler ki, o bulduklari güzellik Islam'dir. “Her ne kilmissa adalettir, Cenab-i kibriya, her kazaya her belaya kil riza, ALLAH kerim.” Bu hikmet ehlinin ölçüsüne göre asktir, zevktir, yaratanina ruhen teslimiyettir, hikmettir. “Hikmetse mü’minin kayip malidir, nerede bulur ise alsin” hitabi umumidir. Ilim Çin’de ise de aliniz. Çünkü ilim hikmettir. Hikmet mü’minin malidir, güzelliktir, Islamiyyettir, formül bu. Dervisin günlük virdi yukarida belirtildigi gibi 3 Ihlas 1 Fatiha ruhlara bagislandiktan sonra Rabbina acz ve teslimiyetle, samimiyetle :

“Niyet ettim, ya Rabbi senin rizan için günlük virdimi okumaya” der. Çünkü Amentüye noksansiz iman eden kulun kulluktan baska arzusu yoktur. Virdini imkani nisbetinde her halde, ayakta, oturarak, yatarak, evde, yolda, her yerde, 24 saatte bir defaya mahsus yapar. Efdali kibleye karsi oturup, huzur ve husu ile virdini okumasidir. Bu hal her kula nasip olmayan rahmet-i ilahidir .

KADIRI - RUFAI’NIN KOLU GALIBI VIRDI

51 - adet Bir adedi binbir sebebe Bismillahirrahmanirrahim.

100 - adet Ya Rabbi verdigin nimetlere çok sükür, el-hamdü lillah.

100 - adet Hasbünallahu ve ni’me’l-vekil ( sonunda, ni’me’l-Mevla ve ni’me’n- Nasir gufraneke Rabbena ve ileyke’l-masir, der, ALLAH’a teslimi- yetini arz eder. )

100 - adet Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali

seyyidina Muhammed ve sahbihi ve sellim

100 - adet Estagfirullah el-azim min külli zenbin ve etubü ileyh ( bildigi bilemedigi günahlarina Rabbindan özür diler.)

500 - adet La ilahe illallah (der, Kur’an’da mevcud ayetle : “Fa’lem ennehu la ilahe illallah” deye baslar. )

500 - adet ALLAH ( “ya” nidasi ile baslar, ilkinde, duruldugunda, her yüzüncüde ve en sonuncuda "( c.c )" der ).

Ilk ders bu kadar. Dervisin mizacina, samimiyetine, tahammülüne göre, huddemi alinmis, mürsidin selahiyyetine verilmis esmalardan ilave edilebilir. Esmanin azligi, çoklugu kemalat ölçüsü olmayip tavsiyem samimiyettir. Samimiyetse ALLAH’a hakikaten inanmak, ALLAH elçisini hakiykaten abdi ve Resulü olarak kabullenebilmektir. Mürsid, ALLAH’in, kullarini “rahmetinden mahrum olmasinlar” deye rahmetine vesile kildigi, ALLAH’in gücü ile kabil-i kiyasi olmayan aciz, ALLAH’in rahmetine muhtaç kuldur.

Amma rahmete vesile tertib-i ilahi oldugunu bilmek. Tasavvufi deyimle söyle ifade edilir : Fena fi’s-seyh, seyhde ifna olmak. Fena fi’r-Resul, Hazret-i Resulullah’da ifna olmak. Fena fillah, ALLAH’ta ifna olmak. Ifna “yok olmak, yoklugunu idrak etmek, adem sifatinin kudret-i kuvvet-i ilahinin tecelliyatinda yoklugunu bilmek." ALLAH’a mahsus sifatlari nefsine mal etmemek.

Beka billah, kurbiyyet ise ALLAH’in zati sifatlarinin imanin manasinda tecellisinin zevkine ermek. Nefis ve ruhun terbiyesi ile ki, “mekarim-i ahlak” buyuruldu. Imanin kemalati nispetinde itminan-i kalp olan yaratilisin sirrinin tecelli ettigi örnek insan. Bu yasantilar Kur’ana aykiri olmayip, Hazret-i Resullullah ( s.a.v. ) Efendimizin manevi yasantisini emr-i ilahiye uygun yasamaktir. Bu yönde istisnai, ezel-i ervahla ilgili, ALLAH’in örnek kullari vardir. Bu bahtiyarlari fazla teferruati ile anlatmaya kalkismak manayi maddede çözmek gibi imkansiz. Gavsü’l-azam Seyyit Abdulkadir’e, Kitab-i Gavsiyye’deki hitab-i ilahiye kulak ver : “Ya Abdulkadir, bazi kullarimi cennet için, bazi kullarimi cehennem için, bazi kullarimi zatim için yarattim. Ya Abdulkadir, sen zatim için yaratilanlardansin.” Yorma kendini. Bu ve buna benzer hitaplarin beser ölçüsü yoktur. Ehline mahsus, katiksiz iman zevkidir.

HATME-I RUFAI

Pir Seyyit Ahmed er-Rüfai hazretleri kritik anlarda ihvani ile topluca okurlar, Cenab-i Hakka tazarru ve niyaz ederlerdi. “Samimiyetle okundugu zaman hayra müracaatlar ret olunmaz” buyuruldu. Haftada bir defa, muayyen zamanlarda, toplu olarak, ferdi olarak da, erkek dervisler okumayi vazife edindik. Kadin ihvanlarimizdan muktedir olanlari münferit olarak okurlar, virt olarak degil.

Söyle tarif edeyim :

Hu, ya Tabibe’l-kulub

Medet, ya Erhame’r-rahimin

Medet, ya Ekreme’l-ekremin

Medet, ya Ilahe’l-alemin

Destur, ya Adem safiyullah

Destur, ya Nuh sekirullah

Destur ,ya Ibrahim halilullah

Destur ,ya Musa kelimullah

Destur ,ya Isa ruhullah

Destur ,ya Muhammet Mustafa habibullah

Destur ,ya cümle peygamberani izam ve resuli kiram hazerati

Destur, ya cariyari ba safa Ebubekir-i siddik, Ömerül faruk,Osmani zünnureyn , Aliyel murtaza ,radiyallahu anhüm efendilerimiz

Destur, Ehl-i beyt-i Resulullah

Destur, ya Evlad-i Resulullah

Destur, ya Ashab-i Resulullah

Destur, ya evliyaallah

Destur, Pirim Sultanim Seyyit Abdulkadir Geylani,

Ebe’l-alemeyn Seyyit Ahmed er-Rufai

Seyyit Ahmed el-Bedevi

Seyyit Ibrahim Dussuki

Seyh Ebu’l-Hasan Ali Sazili

Sah-i Naksibent Muhammed Bahaaddin Hazretleri

Destur ya sahibe’l-meydan. Rizaen lillahi’l-Fatiha maa’s-salavat..

 

3 Ihlas 1 Fatiha okunur, ruhlarina hediye edilir, hatme baslanir.

 

3- Fatiha-yi Serif ( cemaatle beraber okunacak )

3- Ayete’l-kürsi //

3- Inna enzelna //

3- Ve’l-asri //

3- Ihlas-i Serif //

3- Felak Suresi //

3- Nas Suresi //

3- Fatiha-yi Serif //

1- Selamün kavlen min Rabbi’r-rahim ( Yasin Suresi, 58 )

20-rahim olan rabdan cennet ehline selam vardir

121-Kelime-i tevhit

1- Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi’ lena min emrina reseda.

20-rabbimiz bize katindan bir rahmet ver ve isimizde bizi basariya ulastir ... ( Kehf Suresi, 10 )

1- Bismillahillezi la-yedurru ma-asmihi sey’ün fi’l-ardi vela-fi’s-semai ve hüve’s-semiu’l-aliym. ( Hadis-i Serif )

20-ALLAHin ismi ile baslarimki onun ismine siginmis kisiye ne yerdeki nede gökteki hiçbir sey zarar veremez.O isitendir ,bilendir .

121- Lafza-i celal ( ALLAH c.c. ) ( 3 adedi "ya" nidasi ile okunur )

1- Es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Seyyidi, ya Resulallah, ya Ahmet, killeti hiyleti ve ente vesileti, fe-edrikni.

20-en güzel dua ve selam sana olsun ya efendim yaresul ALLAH ya Ahmet ben fakirim ama sadakatim var ve benim vesilem sensin bana yardim et bana yetis.

3- ey ALLAHin kullari bize yardim edin .

3- ey cinlere ve insanlara gelen resulullahin mahbubu ,ey iki alem sahibi ya seyyit ahmedel kebir er rufa-i el medet

( Bir fatiha ile hitam bulacak ve dua )

 

HATME-I KADIRI

Baslangici hatme-i rufaideki gibi olacak

15 - Istigfar-i serif ( hep beraber ) : Estagfirullah el-Azim

100 - Salevat-i serife ( hep beraber )

500 - Hasbünallahü ve ni’me’l-vekil ( hep beraber )

100 - Salevat-i serife.

( Asir-i serif ve dua )

Hatmeler umumiyyetle cemaatle yapilir. Bir kisi yüksek sesle okur digerleri hafif sesle istirak eder. Cemaatin istiraki ile, Gavsu’l-A’zam Seyyit Abdulkadir Geylani’nin müntesipleri ile yaptigi hatme sevabi alir. Münferit de okunur. Her müracaat ve yakarisin bir anlami, sebebi, hikmeti vardir. Hepsi de güzel ve anlamlidir. Tasdik ve tasvip edilmistir. Hatm-i Kur’an.. Cümle evliyaullahin, mü’min ve müslimin anlayarak ve yasayarak imanlarinin sulesi, zevklerinin zirvesidir. Manasini anlamasa da “ALLAH kelamidir” deye hürmet ve muhabbet ederse, yapraklarini açip kapamasi, hatta sevincinden gayr-i ihtiyari göz yasi dökmesi.. Bu haller de iman tezahuru olup rahmettir.

Amma kasd-i ilahi manasini anlayarak okumak, hayatini ona göre tanzim etmektir. Okumayi ve manasini bilmiyor, ögrenmeye de muktedir degil ise, ALLAH’a ve elçisine inaniyorsa bu kisiler için lutfedilmis tertib-i tanzim-i ilahiyi ara bul. “Mürsidim” diyor ise müntesip ol ve rehber edin. Bulamadinsa Hazret-i ALLAH’tan iste. Verildimi, “meyyitin yikayiciya teslim oldugu gibi” teslim ol. Samimiyetin imaninin ölçüsüdür. Iyi bil. “Ben biliyorum” hastalarinin seni bu türlü rahmetten bilmediklerinden kaçirmaya olanca güçleri ile çabaladiklarini görürsün. Sakin, na-ehle aldanma. Hele ALLAH’in isareti ile dervis oldunsa, dünya yasantinda manevi müjdeleri az çok almis isen, sakin uzaklasma ! Inan bu abd-i acize gerçegi söylüyorum !.. Gayretullaha dokunursun. Hazret-i ALLAH i gücendirirsin. Buna benzer çok yerde ayni mevzuya parmak bastim. Mana birdir, kelâm degil. Bil ki, vazifem bu, yanlis anlama !.

 

EVRAD-I SERIFE-I KADIRIYYE

 

Bismillahirrahmanirrahim

El-hamdü lillahi Rabbi’l-alemiyn. er-Rahmani’r-Rahiym. Maliki yevmi’d-din. Iyyake na’büdü ve iyyake nesta’iyn. Ihdina’s-sirata’l-müstakiym. Sirata'l-leziyne en’amte aleyhim. Gayri’l-magdubi aleyhim vela'd-dalliyn ( Amin, Ya Mu’in )

Innallahe ve melaiketehu yusallune ale’n-nebiy, ya eyyühe'l-leziyne amenu, sallü aleyhi ve sellimu tesliyma.

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma’iyn. Sübhane Rabbike Rabbi’l-izzeti amma yesifun ve selamün ale’l-mürseliyn ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-alemiyn ( burada sükür makaminda iki elle yüz meshedilecektir ).

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Rasulallah

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Habiballah

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Halilallah

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Nebiyyallah

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Safiyyallah

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Hayre halkillah

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Nure arsillah

es-Salatü ve’s’selamü aleyke ya Emine vahyillah

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Men zeyyenehullah

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Men serrefehullah

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Men kerremehullah

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Men azzemehullah

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Men allemehullah

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Seyyide’l-mürseliyn

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Hateme’l-müttekiyn

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Hateme’n-nebiyyin

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Rahmeten li’l-alemiyn

es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Sefia’l-müznibiyn

es-Salatü ves-selamü aleyke ya Resule Rabbi’l-alemiyn

Salavatullahi ve mela’iketihi ve enbiyaihi ve rusulihi hameleti arsihi ve cemii halkihi ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaiyn.

( Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve Resulike’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ecmain) ( 3 kerre okunacak)

( Allahümme salli ala seyyidina Muhammedini’n-Nebiyyi’l-melihi sahibi’l-makami’l- a’la ve lisani’l-fasih ) ( 3 kerre okunacak )

Allahümme’c’al efdale salavatike ebeden ve enma berekatike sermeden ve ezka tahiyyatike fadlen ve adeden ala esrefi’l-hala’iki’l-insaniyyeti ve mecma’i’l-hakayiki’l-ihsaniyyeti ve turi’t-tecelliyyati’l-ihsaniyyeti ve mehbiti’l- esrari’r-rahmaniyyeti ve arusi memleketi’r-rabbaniyyeti ve vasitati ikdi’n-nebiyyin ve mukaddimi ceysi’l-mürseliyn ve kaidi rekbi’l-enbiyai’l-mükremiyn ve efdali’l-halki ecma’iyn hamili livai’l-izzi’l-a’la ve maliki ezimmeti’l-mecdi’l-esna sahidi esrari’l-ezel ve müsahidi envar-i sevabiki’l-üveli ve tercümani lisani’l-kidem ve membai’l-ilmi ve’l-hilmi ve’l-hikem mazhari sirri’l-cüdi’l-cüz'iyyi ve’l-külliy.

Ve insani ayni’l-vücudi’l-ulviyyi ve’s-süfliyyi ruhi cesedi’l-kevneyn ( bu cümle üç kerre okunacak ve her defasinda vücud mesh olunacaktir ).

Ve ayni hayati’d-dareyn ( burada iki elin bas parmaklarinin tirnagi öpülerek gözler üzerine meshedilecektir ).

el-Mütehakkiki bi-ala rütebi’l-ubudiyyeti ve’l-mütehalliki bi-ahlaki’l-makamati’l-istifa diyeti’l-hali’l-izam ve’l-habibi’l-ekrem seyyidina Muhammedin bin Abdillah bin Abdilmuttalib ve ala sa’iri’l-enbiyai ve’l-mürseliyn ve ala melaiketike’l-mukarrebin ve ala ibadillahi’s-salihin min ehli’s-semavati ve ehli’l-ardiyne küllema zekereke’z-zakirun ve gafele an zikrike’l-gafilun ve sellim ve radiyallahu an ashabi Resulillahi ecmaiyn.

Kadiri dervislerinin zikir meclislerinde zikirden önce evrad-i Kadiriyeyi muktedir bir kisi yüksek sesle okur, digerleri de yavas sesle takip ederler, evrad-i serif bittikten sonra zikrullaha baslanir idi. Isteyen münferit de okuyabilir idi. Simdi ihtiyaten yazdim. Muktedir, zaman ve zeminleri uygun ve müsait olanlar arzu ettikleri zaman okuyabilirler. Peygamberimiz Efendimizin mübarek sözleri kulagimiza küpe olsun : “Zorlastirmayin kolaylastirin, daraltmayin genisletin, ikrah ettirmeyin sevdirin.” Her seyin ifrati haramdir. Hazret-i ALLAH dinde zorluk emretmemistir.

“Habibim, biz sana Kur’an’i eza olsun deye indirmedik.” Bu ve buna benzer hitab-i ilahiler izah etmeyi gerektirmez, manasi açik ve sarihtir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sagol Dostum Allah c.c Cumlemizden Razi olsun.

--------------------

GÜNDÜZ YAPILAN VİRDLER-

 

Gündüzün beş vird vardır:

 

BİRİNCİ VİRD:Sabahtan güneşin yükselmesine kadardır.Bu vakit kıymetlidir.Bahusus ALLAHU Teala bu vakti yeminle anıyor:Açan sabaha yemin olsun.(Tekvir-18) Ve yine buyurdu:De ki ,sabahı açan (beyazlatan) Rabbime sığınırım.(Felak-1)Ve yine buyurdu:Ve yine buyurdu:Gecenin karanlığından sabahı yarıp çıkarandır.*(En’am-96)Hepsi bunun(sabahın)hakkında gelmiştir.Uykudan uyanınca,,*Elhamdü lillahillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhinnüşur*demeli,elbisesini giymeli ve zikirle meşgul olmalıdır.

Sonra helaya gitmeli girerken de sol ayakla girmelidir.Sonra abdest almalı ,misvak kullanmalıdır.Sabah namazının sünnetini evde kılmalı ve sonra camiye gitmelidir.Çünkü Peygamber Efendimiz (sallALLAHu aleyhi vesellem) böyle yapardı.Farzı kılınca güneş doğuncaya kadar oturmalıdır.Çünkü Peygamber Efendimiz salat ve selam ona olsun buyuruyor ki:*Güneş doğuncaya kadar mescide oturmayı ,dört köle azad etmekten daha çok severim.*Güneş çıkıncaya kadar dört çeşit zikirle meşgul olmalıdır:Dua,tesbih,Kuran-ı Kerim okumak ve tefekkür etmek.Namazdan selam verince duaya başlamalı ve *ALLAHümme salli ala muhammedin ve ala ali Muhammed.ALLAHümme ente’s-selam ve minke’s-selam ve ileyke yeudü’s-selam,tebarekte Rabbena ya ze’l celali ve’l ikram.*demelidir.Sonra bu vakitte okunması icab eden duaları okumalıdır.

 

Duayı bitirince ,tesbih ve tehlil ile meşgul olmalı ,her birini yüz defa ,veya yetmiş defa veya on defa söylemelidir.Eğer on zikir alırsa,onar defa söylemekle yüz defa olur.Bundan daha az olmamalıdır.Bu on zikrin fazileti çoktur:

 

Birincisi:Lailahe illALLAHu vahdehu la şerikeleh,lehü’l –mülkü ve lehü’l hamdü,yuhyi ve yümit,ve hüve hayyün la yemut,biyedihi’l-hayır,ve hüve ala külli şey’in kadir.

 

İkincisi:La ilahe illALLAHü’l-melikü’l-hakku’l-mübin.

 

Üçüncüsü:SübhanALLAHi ve’l –hamdü lillahi ve la ilahe illALLAHü vALLAHü ekber,la havle ve la kuvvete illa billahi’l –aliyyi’l-azim.

 

Dördüncüsü:SübhanALLAHi ve bihamdihi,sübhanALLAHi’l-azim ve bihamdihi,estağfirullah.

 

Beşincisi:Sübbuhun kuddusün,rabbü’l-melaiketi ve’r-ruh.

 

Altıncısı:Estağfirullahellezi la ilahe illa hüve’l-hayyü’l-kayyum ve es’elüke’t-tevbete.

 

Yedincisi:Ya hayyü,ya kayyum,birahmetike esteğisü la tekinli ila nefsi turfete aynin.

 

Sekizincisi:ALLAHümme la mani’e lima a’teyte.

 

Dokuzuncusu:ALLAHümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.

 

 

Onuncusu:Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’ün fi’l-ardı ve la fi’s-semai ve hüve’s-semiu’l-alim.

 

Bu on kelimenin her birini on defa veya ne kadar söyleyebilirse söylemelidir.Çünkü her birinin fazileti ayrıdır.Herbirinin lezzeti ve ünsiyeti başkadır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kardeşim doktor her ilacı her hastaya vermez.Hastanın durumuna göre o na ne iyi gelicekse o nu verir.Gündüz yapılan virdleri her kes yapabilir.Ama yukardakiler öyle değil.Özeldir...Yukarda kadiri evradı, rufai evradı diye evradı şerifler bunlar nokta atışı olan çok tesirli evraddır.Evradı verenin gözetimi altında yapılmalıdır.Başı ağrıyan hastaya kanser ilacı verilmez vesselam...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kardeşim doktor her ilacı her hastaya vermez.Hastanın durumuna göre o na ne iyi gelicekse o nu verir.Gündüz yapılan virdleri her kes yapabilir.Ama yukardakiler öyle değil.Özeldir...Yukarda kadiri evradı, rufai evradı diye evradı şerifler bunlar nokta atışı olan çok tesirli evraddır.Evradı verenin gözetimi altında yapılmalıdır.Başı ağrıyan hastaya kanser ilacı verilmez vesselam...

 

 

 

Aynen katılıyorum kardeşim...Sakıncalı olabilir...ama kendi adıma sevindim belki bizde nasipleniriz diye umut ediyorum ama icazet gerekirse eyvah derim

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

:)

 

Allah c.c hepimizin kalbini nuruyla aydinlatsin.

Insa-Allah.

 

Hadis kitaplarında Hz. Peygamber’in bizzat kendisinin¸ günde yetmiş veya yüz defa tevbe ve istiğfar ile meşgul bulunduğunu gösteren” rivayetler bulunduğu gibi¸ önce fakir sahâbilere özel olarak¸ daha sonra diğer sahâbilere ve bütün ümmete öğretip benimsettiği tesbîhat vardır.”

Vird kelimesinin çoğulu olan evrâd; ALLAH’a yaklaşmak için belirli zamanlarda ve belli miktarda yapılan nafile ibadet¸ dua ve zikri ifade eden bir tasavvuf terimidir. Sözlükte “gelmek¸ çeşmeye varmak¸ suya gelen topluluk¸ akan su ve dere” gibi manalara gelmektedir. Türkçemizde “dilimin virdi”¸ “dilime vird edindim” gibi örf mecazları¸ Osmanlıcada “vird-i zabân etmek¸ edinmek” gibi sözler¸ vird kelimesinin daima okunan¸ okunması¸ söylenmesi gerekli¸ bir vazife sayılan sözler anlamından meydana gelmiştir.

 

Evrâd Okumanın Âdâbı

Evrâd okunurken dikkat edilmesi gereken âdâbın en önemlileri şunlardır:

1. Evrâd mürşidin izin ve icazetiyle okunur. İzinsiz okumak mümkünse de yeteri kadar faydalı değildir.

2. Evrâd okumak için yeterli zamanlar seçilmeli¸ maddî-manevî temizlik yapıldıktan sonra kıbleye yönelerek ve bir yere dayanmadan okunmalıdır.

3. Okunan metinlerin manâsına nüfûz edilmeli¸ yavaş okunmalı ve okuma hatası yapmamaya özen gösterilmelidir.

4. Evrâd metinlerinin dinî-dünyevî işlerde çok faydalı ve etkili olacağına inanılmalıdır.

5. İhlâs ve inançla okunan dualara ALLAH’ın icabet edeceği umulmalı¸ duaların kabulünün ihlasa bağlı olduğu bilinmelidir.26

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...