Jump to content

Sabah Namazi Tesbihati


melbourne
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

 

 • Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur .
  Allahümme rabbe hazihi'd - davet'it - tâmmeh , ve's - salâti'l - kaimeh , âti seyyidina Muhammeden'il - vesilete ve'l -fazilete ve'derecate'r - rafiati'l âliyeh , ilahî veb'ashu makâmen mahmuden'illez'i vaadteh . İnneke lâ tuhlifu'l - mîâd .

 • Sabah Namazının iki rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur
  Estağfirullâh , estağfirullâh , estağfirullâh el- azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el- hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh . Allâhumme ente's - selâmü ve minke's -selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve'l -ikrâm

 • Arkasından " Salâten Tüncinâ " ya da "Salât-ı Münciye " olarak bilinen duâ okunur .
  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve'l -âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ'l - hâcât . Ve tutahhirunâ bihâ min cemî'ıs - seyyiât . Ve terfeunâ bihâ indeke â'led - deracât . Ve tübelliğunâ bihâ aksa'l - gâyât . Min cemî'il - hayrâti fi'l - hâyâti ve ba'de'l -memât. Âmin yâ mücib'ed - deavât , ve'l - hamdü lillâhi rabb'il -âlemin.

 • Müteakiben 1 def'a
  Allâhumme innâ nukâddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yatrifu bihâ ehlü's-semâvâti ve ehlü'l-aradîyn, şehâdeten eşhedü en...

 • Müteakiben 10 def'a
  Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemût biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadir denir. Onuncusundâ en sonuna ve ileyhi'l-masîyr eklenir.

 • Tevbe istiğfâr duâsı okunur.


Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâ 7 defâ)

Allâhümme ecirnâ min külli nâr.

Allâhümme ecirnâ min fitneti'd-dîniyyeti ve dünyeviyyeh

Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri'z-zamân

Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-mesihi'd-deccâli ve's-sufyân

Allâhümme ecirnâ mine'd-dalâlâti ve'l-bıd'ıyyâti ve'l-beliyyât

Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nefsi'l-emmâreh

Allâhümme ecirnâ min şurûri'n-nüfûsi'l-emmârati'l-firâvniyyeh

Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nisâ

Allâhümme ecirnâ min belâ'in-nisâ

Allâhümme ecirnâ min fitneti'n-nisâ

Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kâbr

Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-yevmi'l-kıyâmeh

Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem

Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik

Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik

Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kabri ve'n-nîrân

Allâhümme ecirnâ mine'r-riyâi ve's-sum'âti ve'l-ucubi ve'l-fâhr

Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi'l-mülhidîyn

Allâhümme ecirnâ min şerri'l-munâfıkîyn

Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-fâsıkîyn

 

Allâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru's-sâdıkîyne fi hizmeti'l-kur'âni ve'l-imân, ve ahbâbene'l-mü'minîne'l-muhlisîyne ve akrıbâenâ ve ecdâdenâ mine'n-nâr (Eller yukarı çevrilir)Bi afvike yâ mücir bi fadlike yâ gâffâr. Âllâhümme edhılne'l-cennete mea'l-ebrâr. Âllâhumme edhılne'l-cennete meâ'l-ebrâr. Allâhumme edhılnâ ve edhı'l-üstâdenâ Said-i Nursî radıyallahu anh ve vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru ve ıhvânenâ ve ehâvatenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene'l-mü'minîne'l-muhlisîyne fi hizmeti'l-imâni ve'l-kur'ân, el cennete meâ'l-ebrâr, salli alâ nebiyyike'l-muhtar ve âlihi'l-athâr ve ashâbihi'l-ahyâr ve sellim mâdâme'l-leylü ve'n-nehâr. Âmin, velhamdü lillâhi rabbil âlemin.

 • Bilinen namaz tesbihatına devam edilir.


  Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym


 • Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.

 • 33 Subhânallâh,

 • 33 Elhamdulillâh,
 • 33 Âllâhuekber.

 • Tesbihlerden sonra
  Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadir ve ileyhi'l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.

 • Duâdan sonra;
  Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra Muhammede'r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

 • Besmele çekilip;
  İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.

 • Müteakiben;
  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ, Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ, Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ, Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâi ve'l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi'l-âlemîn.
  denir

 • Müteakiben;

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh

Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh


 • Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki'l-eşcâr ve emvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr. Vâğfirlenâ verhamnâ ve'l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili'n-nuru's-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem denir.

Müteakiben Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası okunur

 

Bismillâhirrahmânirrahiym.

 

 

 

Subhaneke ya Allâh tealeyte yâ Rahman ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Râhiym tealeyte yâ Kerim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hâmid tealeyte yâ Hâkim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Mecid tealeyte yâ Melik ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kuddüs tealeyte yâ Selâm ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Mü'min tealeyte yâ Müheymin ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Âziz tealeyte yâ Cebbâr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Mütekebbir tealeyte yâ Hâlık ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Evvel tealeyte yâ Âhir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya zâhir tealeyte yâ Bâtın ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Bâri tealeyte yâ Musâvvir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Tevvâb tealeyte yâ Vehhâb ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Bâis tealeyte yâ Vâris ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kâdim tealeyte yâ Mukim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Vitr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Settâr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Celil tealeyte yâ Cemil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kâhir tealeyte yâ Kâdir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Melik tealeyte yâ Muktedir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Alim tealeyte yâ Âllâm ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Aziym tealeyte yâ Gâfur ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hâlim tealeyte yâ Vedud ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Şehid tealeyte yâ Şâhid ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kebir tealeyte yâ Müteâl ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Lâtif ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Semi' tealeyte yâ Kefil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kârib tealeyte yâ Bâsiyr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hâkk tealeyte yâ Mübin ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Râuf tealeyte yâ Râhiym ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Tâhir tealeyte yâ Müteâhhir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Mücemmil tealeyte yâ Mufâddil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Müzhır tealeyte yâ Mün'im ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Deyyân tealeyte yâ Sultân ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hânnân tealeyte yâ Mennân ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Ehâd tealeyte yâ Sâmed ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hâyy tealeyte yâ Kâyyum ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Adl tealeyte yâ Hâkem ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Kuddûs ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Eller açılır

Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene'l-mü'minîne'l-muhlisîyne mine'n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insân ve min şerri'l-bid'âti ve'd-dalâleti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.

Allâhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr, bişefâati nebiyyike'l-muhtar. Amîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemin.

 

E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur. (Lâ yestevi..)

 

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ve tüm bunlar bittiğinde Öğlen namazının vakti girmiş olur ve namaza başlanır. Sonrada İkindiye kadar öğlen namazını ntesbihatı devam eder. :D

 

Şaka bir yana bende bunları toparlamaya çalışıyorum tüm hadisler ve sünnetlerde eksiksiz ne yapılmış diye.

 

Allah razı olsun

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Guest saliha.hatice
Ve tüm bunlar bittiğinde Öğlen namazının vakti girmiş olur ve namaza başlanır. Sonrada İkindiye kadar öğlen namazını ntesbihatı devam eder. :D

 

Şaka

 

Allah razı olsun

 

15 bilemedin 20 dk. sürüyor kaidesine göre okursanız ha hızlı okursanız yarıya iner süre

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Guest saliha.hatice
SABAH NAMAZI TESBİHATI

 

 

[/b]

6-Tevbe istiğfâr duâsı okunur.Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâ 7 defâ)

Allâhümme ecirnâ min külli nâr.

Allâhümme ecirnâ min fitneti'd-dîniyyeti ve dünyeviyyeh

Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri'z-zamân

Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-mesihi'd-deccâli ve's-sufyân

Allâhümme ecirnâ mine'd-dalâlâti ve'l-bıd'ıyyâti ve'l-beliyyât

Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nefsi'l-emmâreh

Allâhümme ecirnâ min şurûri'n-nüfûsi'l-emmârati'l-firâvniyyeh

Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nisâ

Allâhümme ecirnâ min belâ'in-nisâ

Allâhümme ecirnâ min fitneti'n-nisâ Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kâbr

Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-yevmi'l-kıyâmeh

Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem

Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik

Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik

Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kabri ve'n-nîrân

Allâhümme ecirnâ mine'r-riyâi ve's-sum’âti ve'l-ucubi ve'l-fâhr

Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi'l-mülhidîyn

Allâhümme ecirnâ min şerri'l-munâfıkîyn

Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-fâsıkîyn

.

 

renklendirdiğim bölüm her seferinde yüksek sesle amin dediğim ve tüylerimi diken diken eden bölümdür.

 

Allah razı olsun sizden bu konuyu buraya aktarıp paylaştığınız için. Namaz tesbihatları Allah'ın izniyle gönlü onarıyor.

--------------------

Mutlaka öyledir Yasin bile 10-15 dk sürüyor. Asıl olay bunları sırasıyla ezberlemek ve rutin haline getirmek yoksa bir süre tutmaz.

 

 

yanımızda taşıyabileceğimiz küçük kitapcık şeklinde yazılmış olanlar var. isterseniz tamamen arapça istersenizde transkriptli bir şakilde latin harfleriyle yazılmış olanı var. ama Arapça yazılı olan daha bir hoş görünüyor benim gözüme:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Malesef arapçayı kısmen unuttum senelerdir ihmalkarlıktan en kısa zamanda tamamlamam lazım.

 

Ama ben eksiksiz olan görmedim şimdiye kadar bu yüzden kendim bir tablo hazırlıyorum içinde Peygamber efendimizin şiddetle önerdikleride dahil olmak üzere hepsi yer alacak ve önemlerine göre işaretlendireceğim bazılarını. Olurya bazen zaman kısıtlı olyuor en azından olmazsa olmazları yaparım diye düşündüm. Ama biraz uzun sürecek sanırım çünkü bir yandan bilgi ediniyorum her geçen gün değişiyor liste.

 

Eksiksiz belki olmayacak ama ona yakın birşey ortaya çıkacak inş. Bitince burada paylaşırım.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Evet Guzel Vird de soktugunda tahmin edebiliyorum.. Insana neler kazandirabilecegini...

Elimizden geldigi kadar saliha.hatice guzel bilgileri tasimaya calisiyorum..

 

Insa-Allah.. Bizde bu nur deryasindan nasibimizi hayirlisi ile aliriz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
 • Yeni Oluştur...