Jump to content

Zikir Günleri için Yardım Lütfen..


Guest ashley

Önerilen Mesajlar

arkadaslar malum zikir çekecegımız zaman isimlerin ebced hesaplarına göre gün ve saatleri var.bılen arkadaslar hangi gün ve saatte cekılırse faydası olacagı konusunda yardımcı olabilir mi acaba?

mesela;

ya vedud=hangi gün ve ve kaç kere çekilirse daha cok fayda eder?

ya kadir

ya rahman

ya rahim

ya kerim

el semiu

el basiru

ya muğni

ya mukaddim

ya latif

el kaharru gibi isimler ...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Allah – 66 O'nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır.

Er Rahman – 298 Yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün mahlukatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kafir olsun hiçbir mahlukatından esirgemeyen demektir.

Er Rahim – 258Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek demektir.

El Melik – 90Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün kainatın hükümdarı, gerçek sahibi ve sahip olduğu her şeyin üzerinde tüm tasarrufa sahip olan demektir.

Es Selam – 131Kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan kurtaran, selamete, emniyete çıkaran ve kendisi her çeşit afetlerden, kederlerden ve bu tür beşeri olaylardan münezzeh olan demektir.

El Mü'min – 137Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki şüphe ve tereddütleri yok eden, kullarına iman veren, tüm korkularından emniyete kavuşturan demektir.

El Muheymin – 145Bütün yarattıklarını ilim ve kontrolü altında tutan, gören, gözetip koruyan, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden, mükafatlarını daima veren demektir.

El Aziz – 94Sonsuz izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız , her şeye galip, en yüce ve en üstün olan demektir.

El Cebbar – 206Azamet ve kudret sahibi, istediğini yapmaya muktedir olan, ulaşılmaz, azametli, kullarının eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını karşılayan, işlerini düzelten ve bunları yapmakta çok güçlü olan demektir.

El Mütekebbir – 662Sonsuz büyüklük azamet sahibi, her şeyde büyüklüğünü gösteren ve yarattıklarıyla bunu ortaya koyan demektir.

El Halik – 731Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada eşi olmayan demektir.

El Bari – 214Her şeyi kusursuz ve bir örneğe ihtiyaç duymadan birbirine uygun yaratan demektir.

El Musavvir – 336Şekil veren, tasvir eden, her şeye kendine has özellikler ve en güzel şekiller veren demektir.

El Gaffar – 1281Kullarını affeden, mağfireti çok, kullarının günahlarını örten ve bağışlayan demektir.

El Kahhar – 306Her şeye galip gelen, bütün düşmanlarını ve isyankarları kahredebilecek, herkese ve her şeye her istediğini yapacak güçte olan demektir.

El Vehhab – 14Her türlü nimetleri karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden ve çok bağışlayan demektir

Er Rezzak – 308Yarattıklarının rızkını yaratan, tekrar tekrar karşılıksız veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir.

El Fettah – 489 Kullarının her türlü maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak için kapıları hikmetle açan demektir.

El Alim – 150Gizli, açık her şeyi çok iyi ve hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi olan demektir.

El Kabid – 903Ruhları kabzeden, İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan, dilediğine maddi ve manevi darlık veren demektir.

El Basıt – 72 İstediğinin maddi ve manevi rızkını açan, genişleten, ferahlık veren demektir.

El Hafid – 1481Aşağıya indiren, alçaltan, değerlerini, derecelerini azaltan, zillete düşüren demektir.

Er Rafi – 351Yukarı kaldıran, değerleri ve dereceleri yükselten, şeref veren demektir.

El Muiz – 117İzzet veren, yükselten, şereflendiren, aziz kılan demektir

El Muzil – 770Alçaltan, zillete düşüren, zillet veren, hor ve hakir eden, adileştiren demektir.

Es Semi'u – 180İşitici, gizli açık her şeyi işiten, kullarının tüm dualarını duyan demektir.

El Basir – 302Gören, gizli, açık her şeyi bütün incelikleriyle gören demektir

El Hakem – 68Hükmedici, hüküm veren, hakkı yerine getiren, haklıyla haksızı kesin sınırlarla ayıran, bilgisi ve adaletiyle nihai hüküm veren demektir.

El Adl – 104Çok adaletli, herkese tam hakkını veren ve hak ile hükmeden demektir

El Latif – 129Lütfeden, kerem sahibi olan herkese her istediğini bol bol veren ve bunları karşılıksız yapan demektir.

El Habir – 812Gizli açık her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan demek.

El Halim – 88Cezada aceleci olmayan, tövbe etmeleri için zaman tanıyan, kullarına karşı yumuşaklıkla muamele eden, hilim sahibi olan demektir.

El Azim – 1020Sonsuz büyük, yüce, çok ileri, büyüklükte benzeri olmayan demektir.

El Gafur – 1286Kullarının günahlarını çok bağışlayan, örten, perdeleyen affı, mağfireti çok demektir.Eş Şekur – 526Kullarının şükürlerini kabul eden, az amele çok sevap veren demektir.

El Aliyyu – 110Yücelikte sonsuz, her şeyden üstün, her şeyiyle yüce olan demektir.

El Kebir – 232Mutlak büyük, büyüklüğüne eş olmayan, kemalinin ve büyüklüğünün sınırı olmayan demektir.

El Hafiz – 998Her şeyi koruyan, gözeten, muhafaza eden, denetleyen ve belalardan koruyan demektir.

El Mukit – 550Bütün canlıların gerekli gıdasını, rızkını ve gereken tüm ihtiyaçlarını gerektiği kadar veren, muhafaza eden ve hiçbir ameli zayi etmeyen demektir.

El Hasib – 80Kullarının hesabını görecek olan, onların hayatları boyunca yaptıklarını teferruatlarıyla bilen ve hesap görmek için yeterli olan demektir.

El Celil – 73Ululuk, celalet ve büyüklük sahibi olan demektir.

El Kerim – 270Çok latif, iyilik, cömert ve ihsan sahibi ve bunları karşılıksız yapan demektir.

Er Rakib – 312Yarattıklarını her an takip eden gözeten ve onları kendi başlarına bırakmayan demektir.

El Mucib – 55Kullarının kendisine yaptığı bütün dua ve niyazlara karşılık veren demektir.

El Vasiu – 137İlmi, rahmeti, lütfu, kudreti, af ve mağfireti sonsuz, tükenmeyen, geniş ve rahmeti her şeyi kuşatmış demektir.

El Hakim – 78Bütün işlerinde hikmetli, mevcudatın hakikatına vakıf olan, hüküm sahibi, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan demektir.

El Vedud – 20Çok şefkatli, kendisine yönelen kullarını seven dostluğa ve sevilmeye tek layık olan demektir.

El Mecid – 57Şanı büyük, şerefli, yüksek, hakimiyeti ikramı sonsuz ve her şeye galip olan demektir.

El Bais – 573Öldükten sonra dirilten ve insanlığa hidayet için Peygamberler gönderen demektir.

Eş Şehid – 319Her yerde, her zaman hazır olan, her şeyi gören, ondan hiçbir şey saklı olmayan ve hiçbir şeyi unutmayan, ilminden asla bir şey kaybolmayan, bütün şeyler ilminde hazır olan demektir.

El Hak – 108Hakkı ve hakikati otaya koyan onun varlığını koruyan, varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan, ibadete layık olan ve gerçek olan demektir.

El Vekil – 66 Kendine tevekkül eden kullarının işlerini gören, onlara yardımcı olan ve her isteklerine vekalet eden demektir.

El Kavi – 116 Gücü ve kuvveti sonsuz, her şeye gücü yeten, kudretli ve güçlü demektir

El Metin – 500 Çok sağlam, güçlü, kuvvetli, sarsılmaz ve kendisine güvenilen demektir.

El Veli – 46Müminlerin, sevdiği kullarının dostu olan demektir.

El Hamid – 62 Çok övülen, çok şükredilen her varlığın kendi diliyle şükür ettiği, şükür ve hamde tek layık olan demektir.

El Muhsi – 148Sayan, yarattıklarının sayısını tek tek ve her yönüyle bilen demektir.

El Mubdi – 57Yarattıklarını ilk olarak maddesiz ve örneksiz olarak yaratan demektir.

El Muid – 124 Yarattıklarını öldürdükten yok ettikten sonra tekrar dirilten demektir.

El Muhyi – 68 Hayat verici, ilk yaradılışta, öldükten sonra yine diriltmede ve bütün aşamalarda hayat, sağlık ve yaşamak için gereken her şeyi veren demektir.

El Mumit – 490 Yarattığı bütün canlıların ölümünü yaratan demektir.

El Hay – 18 Ezeli ve ebedi olarak diri, canlı olan, zati hayat olarak tek, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten demektir.

El Kayyum – 156Gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, başlangıç, son gibi oluşlardan münezzeh, daima var olan demektir.

El Vacid – 14 Vücuda getiren, zengin ve daima mevcut olan demektir.

El Macid – 48 Azametli ve şerefli, rahmeti, ihsanı ve keremi bol, lütuf ve cömertliği seven, şanı yüce, ulu demektir.

El Vahid – 19Tek, eşsiz, zatında, sıfatında ve fiiliyatında eşi benzeri ve ortağı olmayan demektir.

Es Samed – 134Herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin kimseye ihtiyacı olmayan, noksanlardan münezzeh demektir.

El Kadir – 305 İstediğine istediğini yapamaya gücü yeten, mutlak kudret sahibi demektir.

El Muktedir – 744Gücü her şeye yeten, yarattıkları üzerinde istediğini yapmaya gücü yeten demektir.

El Mukaddim – 184İstediğini maddi ve manevi alanda öne alan, şerefini arttıran demektir.

El Muahhir – 847İstediğini maddi ve manevi alanda arkada bırakan, cezaya müstehak olanların cezalarını da erteleyen demektir.

El Evvel – 37Varlığının evveli, başlangıcı olmayan, her şeyden önce olan demektir.

El Ahir – 801Varlığının sonu olmayan, her şey yok olduktan sonrada varlığı devam edecek, ebedi olan demektir.

Ez Zahir – 1106Görünen, varlığı bütün yarattıklarından anlaşılan, varlığından şüphe duyulmayan demektir.

El Muteali – 551Çok yüce, çok üstün olan, üstünlüğü bildiğimiz hiçbir şeyle ölçülemeyecek olan demektir.

El Batın – 62Gizli, varlığı her şeyden gizli olan ama gizli olan her şeyi bilen buna rağmen varlığı kesinlikle yarattıklarıyla bilinen demektir.

El Vali – 47 Yarattıklarının her işini yürüten, kainattaki her şeye sahip, malik ve tasarruf hakkı kendisine ait olan, her şeyi idare eden demektir.

El Berr – 202 Kullarına karşı çok şefkatli, lütfu, ihsanı, keremi, iyiliği ve bahşetmesi bol olan, kullarının kolaylığını ve rahatlığını isteyen demektir.

Et Tevvab – 409 Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan demektir.

El Muntekim – 630 Kullarının suçlarının karşılığını adaletiyle cezalandıracak, müstehak olduklarının karşılıklarını verecek olan, haksızlıklara uğramışların intikamlarını alacak olan demektir

El Afuvv – 156 Çok bağışlayan, affı bol, kullarını her zaman affeden ve affedecek olan demektir.

Er Rauf – 287 Kullarına çok şefkat, merhamet eden, onlara acıyan, onları esirgeyen ve lütufkar demektir.

Malikül Mülk – 212 Mülkün gerçek, ebedi sahibi ve onun üzerinde tasarrufa sahip tek olan demektir.

Zul - Celali Vel İkram – 1100 Büyüklük, celal, azamet, şeref aynı zamanda lütuf ve kerem sahibi demektir.

El Muksit – 209 Adaletle hükmeden ve yaptıklarında her zaman bir uygunluk bir uyum bulunan, hakkı sahibine daima veren demektir.

El Cami – 114 İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, bir araya getiren demektir.

El Gani – 1060 Çok zengin, gerçek zenginliğin sahibi, başkasına ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şey ve herkes ona muhtaç olan demektir.

El Muğni – 1100 İstediğini zengin eden, kullarının tüm ihtiyaçlarını gideren demektir.

El Mani' – 161 Olmasını istemediği şeyleri engelleyen demektir.

Ed Darr – 1001 Elem ve zarar verici şeyleri yaratan hikmet gereği dilediğine bela ve zarar veren demektir.

En Nafi' – 201 Fayda ve yarar sağlayan şeyleri yaratan demektir.

En Nur – 256 Nuru ışığı yaratan, istediği gönülleri iman nuruyla nurlandıran, alemleri aydınlatan demektir.

El Hadi – 20 Hidayet yolunu, doğru yolu gösteren hidayete erdiren demektir.El Bedi' – 86 Örneği ve benzeri olmayan, emsalsiz şeyler yaratan demektir.

El Baki – 113 Varlığının sonu olmayan, ebedi olan demektir

El Varis – 707 Bütün mülklerin, servetlerin gerçek sahibi, herkes öldüktan sonra her şey onun olacak demektir.

Er Reşid – 514 Doğru ve hayırlı yolu gösteren, bütün işleri bir hikmete ve sebebe göre sonuçlandıran demektir.

Es Sabur – 298 Çok sabırlı kullarını hemen cezalandırmayan onların tövbe etmelerinin bekleyen demektir

 

OKUNACAK SAATLER :

GÜNEŞ : Allah, El Rahmanu, El Rahimu El Meliku, El Selamu, El Haliku, El Bariu, El Basitu, El Rafiu, El Muizzu, El Basiru, El Hakemu, El Adlu, El Gafuru, El Aliyyu, El Hafizu, El Mukitu, El Celilu, El Baisu, El Muhsi, El Hayyu, El Kadiru, El Muktediru, El Evvelu, El Vali, El Afuvvu, Zül Celalu vel İkram, El Ganiyyu, El Maniu, El Nuru, El Hadiu, El Bakiu, El Reşidu, El Saburu.

JÜPİTER : El Kudüsu, El Müheyminu, El Mutekebbiru, El Kahharu, El Alimu, El Kabidu, El Semiu, El Kebiru, El Mucibu, El Şehidu, El Hamidu, El Mubdiu, El Kayyumu, El Samedu, El Tevvabu ,El Muksitu, El Camiu, El Bediu

VENÜS : El Muminu, El Gaffaru, El Vehhabu, El Rezzaku, El Latifu, El Şekuru, El Hasibu, El Kerimu, El rakibu, El Mecidu, El Vekilu, El Metinu, El Muhyi, El Macidu, El Berru, El Muğni, El Varisu.

MARS : El Azizu, El Cebbaru, El Muzillu, El Kavi, El Veliyyu, El Mumitu, El Vahidu, El Ehadu, El Ahiru, El Muntakimu, El Darru.

AY : El Musavviru, El Habiru, El Vasiu, El Hakimu, El Vedudu, El Batinu.

MERKÜR : El Fettahu, El Azimu, El Muidu, El Raufu,Malik el Mülk.

SATÜRN : El Hafizu, El Halimu, El Vacidu, El Mukaddimu, El Muahhiru, El Zahiru, El Muteali, El Nuru.

 

not: alıntıdır

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

amin kardeşim.yalnız bu zikirler için güneş satürn falan yazmışsınız ya ben onu anlamadım.yani özellikle okunması faydalı olan günleri merak ediyordum ben..mesela güneş belli bir günümü temsil ediyor pazar günü falan gibi??

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yıldız saatleri şemasında, yıldızlar bölümü değişmez. Ancak gün ve gecenin uzayıp kısalmasına bağlı olarak saat dilimlerinin süreleri farklılık gösterir.

Bunun için günlük olarak hesaplamak gerekir. Veya 5-10 dakikalık farkı dikkate almak şartıyla, haftalık hesaplamalar da yapılabilir.

Yıldız saatlerinin başlangıç ve bitişleri şehirlere göre değişir. Örneğin; İstanbul için yapılan hesaplama Erzurum veya Londra için geçerli değildir. O bölgenin yerel saatine göre özel hesap yapmak gerekir...

Hesaplama sistemi:

1 - Güneş'in doğuşu ile güneşin batışı arasındaki süreyi hesaplayın.

2 - Bu zaman süresini dakikaya çevirin ve 12 ye bolün,

3 - Böylece, gün sütununda bir dilimin kaç dakika sürdüğünü bulmuş oldunuz.

4 - Saatler sütunundaki ilk dilime güneş'in doğduğu saati yazın ve sıra ile yukarıda hesapladığınız bir dilimlik süreyi ekliye ekliye, 12 dilimi tamamlayın.

5 - Bu kez aynı işlemleri, güneşin batışından güneşin doğuşuna kadar olan zaman için yapın.

Örnek hesaplama: 9 Aralık günü için yıldız saatlerini hesaplamak isteyelim:

Güneşin doğuşu: 07:09 Güneşin batışı: 16.42

İkisi arasında dakika olarak 573 dakikalık bir zaman var.

573: 12 = 47.7 (gün için bir dilimlik zaman süresi)

Buna göre; günün dilimleri şu saatleri içeriyor. Pazartesi günü için;

İlk dilim, saat 07:09'da başlıyor, 47.7 dakika devam ediyor (Ay saati),

İkinci dilim, saat 08:44'de başlıyor, gene 47.7 devam ediyor (Satürn saati),

Üçüncü dilim, saat 08.44'de başlıyor, 47.7 dakika devam ediyor, (Jüpiter saati),

Bu şekilde 47.7 dakika ilave edile edile 12 dilim tamamlanır.

Normal olarak gece ve gün dilimleri 60'şar dakikadır. Gün ve gecenin eşit olduğu tarihlerde bu dilimlerin her biri 60 dakika olur Diğer zamanlarda 60 dakikadan daha az veya çok olur.

Güne ve gecelerin farklı olduğu tarihlerde, gün için bu hesaplama yapıldıktan sonra gecenin bir dilimlik süresini pratik olarak şöyle bulabiliriz.

120 dakika - 47 dakika = 73 dakika

Yani gece bölümünün bir dilimi 73 dakikadır. Yukarıdaki sıralama gibi, bu sefer Güneş'in batış saati gecenin ilşk dilimine yazılır ve 73'er dakika

ilave ederek 12 dilim tamamlanır. Buna göre Salı gecesinin;

İlk dilimi 16.42'de başlıyor 73. dakika devam ediyor. (Venüs saati).

İkinci dilim 17.45'de başlıyor, 73 dakika devam ediyor (Merkür saati).

Üçüncü dilim, 19.06'da başlıyor ve 73 dakika devam ediyor... Bu şekilde devam edilerek 12 dilim tamamlanır,

Bu arada saniyelerden meydana gelen küçük artış veya eksiklikler saat aralarına pay edilmelidir.

Yaptığınız hesaplamanın doğruluğunu anlamak için dikkat edilecek bir nokta:

Gün dilimlerinin 12.sine gerekli saati eklediğiniz zaman çıkan sonuç gecenin ilk dilimindeki saati, yani güneşin batışım vermelidir. Aynı şekilde, gecenin 12. dilimine ekleme yaptığınızda da günün ilk dilimindeki yani güneş'in doğuş saatini vermelidir.

Bu hesaplamayı bir hafta süre ile kullanabilirsiniz.

Burada size ayrıca size saat sütunu boş bir tablo veriyoruz... Bunu çoğaltarak istediğiniz tarihler için hesaplamalar

PAZAR GÜNÜ:

 

Saat 1 - Güneş saatidir. Bunda muhabbet ve kabul, müluk ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak veya yazmak muafık ve yeni elbise giymek münasiptir.

 

Saat 2 - Zühre'ye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiç bir şey yapmamalıdır.

 

Saat 3 - Utarit Saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazılması için muafıktır.

 

Saat 4 - Ay Saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir, hiç bir işe yaramaz.

 

Saat 5 - Zühal'e mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-yı buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler için münasip bir saattir.

 

Saat 6 - Müşteri'ye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden ve divan erbabından hacetlerin talebi muafıktır.

 

Saat 7 - Merih saati olduğundan nıhıstır. Onda hiç bir şey yapılmaz.

 

Saat 8 - Şems'e mensub ve saiddir. Her bir husus için muafık olduğundan onda her bir hacetin için çalış.

 

Saat 9 - Zühre'nin vakti olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha yazmak daha iyidir.

 

Saat 10 - Utarit'e mahsustur. İyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir, her şey yapılabilir.

 

Saat 11 - Kamer'e mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha yazmak daha iyidir.

 

Saat 12 - Zühal'in saati olduğu için müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan başka bir şeye yaramaz olduğundan bunda her işten sakınılmalıdır.

 

 

 

PAZARTESİ:

 

Saat 1 - Kamer'dir, muhabbet ve kalpleri celp için münasiptir ve muafıktır.

 

Saat 2 - Zuhal'dir. Sefere ve yolculuğa münsip ve muafık olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır.

 

Saat 3 - İzdivaca, mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muafıktır.

 

Saat 4 - Merihe mensuptur, sidik bağlama düşmana azap çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muafık bir saattir.

 

Saat 5 - Güneş'e mahsustur, hacetlerin kabulü, halkın lisanını bağlamak kalpleri cel ve cezbetmek, (kalpleri kendine benzetmek) için havas okuyup yazmaya münasiptir.

 

Saat 6 - Zühre'ye ait bir saat olup onda vefk, tılsım ve nüsha yazmak iyidir.

 

Saat 7 - Utarit'e mensup olup hacetlerin kazası, lisan bağlamak ve kalpleri celp etmeye müsaittir.

 

Saat 8 - Kamer saatidir. Birbirini sevmeyen iki kimse arasında sevgi ve muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir.

 

Saat 9 - Zuhal saati olup ara açmak adavet ve buğz, kin ve nefret ve emsali şeylere mahsus bir saattir.

 

Saat 10 - Müşteri ve mensup olup cidden mübarek ve said bir saat olduğundan bilimum hayır işlere yarar.

 

Saat 11 - Merihe ait bir zamandır. Onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar.

 

Saat 12 - Güneşe mensup bir mes'ud saattir. Akd-el sine ve kalpleri cezbetmek, ve menfaatleri celp etmek için pek müsaittir.

 

 

 

SALI:

 

Saat 1 - Merih'indir. Onda adavet verdirmek ve fesat işlerine, hastalıklara ve marazları icat etmeye, buna benzer işlere yarar, nahıstır.

 

Saat 2 - Şems'e mensup ise de nahıstır. Onda hiç bir şey yapmak muafık değildir.

 

Saat 3 - Zühre'dir. İzdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal edildiği halde muaffakiyet hasıl olur.

 

Saat 4 - Utarit'e mahsus bir zamandır. Onda müşteri celbi, alış verişin süratlenmesi ve ticaretin genişelemesi için havas okuyup yazmak münasiptir.

 

Saat 5 - Kamer'dir. Ancak nıhıs olduğu için o saatte bir şey yapmak muafık değildir.

 

Saat 6 - Zuhal'e mensuptur. Kuvvetini bağlamak, göz ağrısı verdirmek, hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.

 

Saat 7 - Müşteri saati olduğundan celb-i muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler bu saatte çok güzel yapılır.

 

Saat 8 - Merih zamanıdır. İstediğini o saatte yap.

 

Saat 9 - Şems'in vakti olup nikah, izdivaç ve kadınların kalplerini celp için salih bir zamandır.

 

Saat 10 - Zühreye mensup olmakla beraber, güzel ve mesut bir saat olmadığından onda bir şey yapmak müsait ve münasip değildir.

 

Saat 11 - Utarit'in zamanıdır. Yoldan alıkoymak, izdivacı bozmak gibi şeylerin vaktidir.

 

Saat 12 - Kamer'in nispeti vardır. Araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve ayrılık gibi hep şer işlerine yarar.

 

 

 

ÇARŞAMBA:

 

Saat 1 - Utarid saati olup muhabbet, meveddet, kalpleri celb ve teshir gibi şeylere müsait bir saattir.

 

Saat 2 - Kamer nispeti olmakla beraber, nahıs olduğundan onda bir şey yapmak münasip değildir.

 

Saat 3 - Zuhal'dir. İlka-yı emraz, hastalıklar icat etmek, ve emsali şeylerin yapılması için sait bir zamandır.

 

Saat 4 - Müşteriye mensuptur. Cidden mübarek bir an olduğundan hayır işlerinden her ne arzu edilirse muafık olunur.

 

Saat 5 - Merih'e mahsus olup cidden mezmum bir zaman olduğundan insanlar ile muhasama ve fenalık için her şeye müsaittir.

 

Saat 6 - Şems saatidir. Denizde ve karada yolculuk yapmaya muafık bir andır. Onda yapılan her şeyde muafakiyet peyda olur.

 

Saat 7 - Züreye mensup ve mesut bir zamandır. Onda her istenilen yapılır ve hayırla muaffak olunur.

 

Saat 8 - Utarid vaktidir. Ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek, gözden kaybolmak için nüsha yazmak ve emsali şeyleri yazmak zamanıdır.

 

Saat 9 - Kamer içindir. Onda fenalık için yapılan her şey icra-yı tesir etmez. Yani yapılan kötülüklerin tesiri olmaz.

 

Saat 10 - Zuhal'e aittir. Selatin ve ekabirin huzuruna girmek, onların rızalarını celbetmek ve menfaatlerini çekmek için salih bir zamandır.

 

Saat 11 - Müşteri vaktidir. Mesut bir zamandır. Onda vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeyleri iyidir.

 

Saat 12 - Merihe mahsus olduğundan nahıstır. Onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır.

 

 

 

PERŞEMBE:

 

Saat 1 - Müşteriye mensuptur. Onda rızık celbetmek ve iyi şeyler için okuyup yazmak münasiptir.

 

Saat 2 - Merihe aittir. Şer şeylere ait saattir.

 

Saat 3 - Şems saatidir. Kalpleri teshir için münasip saattir.

 

Saat 4 - Zührenin zamanıdır. Muhabbet ve izdivaca uygun saattir.

 

Saat 5 - Utarit saatidir. Onda kadın ve erkekleri bağlama olarak münasiptir.

 

Saat 6 - Kamer saatidir. Hayır amellere uygundur.

 

Saat 7 - Zuhal saati olup hacet istemeye uygun zamandır.

 

Saat 8 - Müşteri saati olup hayır amellere münasiptir.

 

Saat 9 - Merih saati olup sultanlar, hakim ve memurlarla görüşmeye uygun zamandır.

 

Saat 10 - Şems olup hayırlı isteklere uygun zamandır.

 

Saat 11 - Zühre saati olup hayırlı isteklere uygun zamandır.

 

Saat 12 - Utarite mensup olup son derece sakıncalı bir saattir. Bu saatte hiç bir şey yapılmaz.

 

 

 

CUMA:

 

Saat 1 - Zühredir. Muhabbet celbedilir ve maksatların hasıl olması için yapılan şeylerden fayda temin edildiği vakittir.

 

Saat 2 - Utarite aittir. Arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsait bir andır.

 

Saat 3 - Kamere mensuptur. Son derece mezmum ve fena bir zaman olduğundan bu saatte hiç bir şeye teşebbüs etmemek lazımdır.

 

Saat 4 - Zuhaldir. Kuyu kazmak ve emsali şeylerhayırlıdır, şerleri def etmek için okunan dualar tesirlidir.

 

Saat 5 - Müşteriye mahsustur. Kadınların muhabbetini, ekabir indinde sevgiyi celbetmek için yapılan şeylere müsaittir.

Saat 6 - Merih zamanıdır. Onda yolculuğa çıkmak hayırlıdır. İstenilen şeyleri yapmakta beis yoktur.

 

Saat 7 - Şems saatidir. Sultanların kalplerini celbetmek, onlarla buluşmak ve hacetlerin kabulü için okumak ve yazmak münasiptir.

 

Saat 8 - Zühreye mahsustur. Onda kadınları celb ve teshir, izdivacı temin etmek için çalışmak tesirlidir.

 

Saat 9 - Utarite mensuptur. Her ne ister isen yap, güzel netice hasıl olur, ve muaffakiyet temin edilir.

 

Saat 10 - Kamerin saatidir, bunda ara açmak, araya buğz ve adavet koymak ve emsali şeyleri yapmak münasiptir, tesiri görülür.

 

Saat 11 - Zuhaldir. Nehs-i ekber yani büyük nahıs bir zaman olduğundan onda hiç bir iş görülmez.

 

Saat 12 - Müşteriye mensuptur. Said olduğundan hayır için yapılan şeylerin yazılması ve okunmasına muafık bir zamandır.

 

 

 

 

CUMARTESİ:

 

Saat 1 - Zuhaldir. O saatte istenilen her şey icra edilebilir, çünkü zuhalin mesut bir saati var ise o da cumartesi gününün ilk saatidir.

 

Saat 2 - Müşteriye ait olup onda insanlar arasını sulh etmek, ara bulmak aralarına sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılan şeylere müsaiitir.

 

Saat 3 - Merihe mensup olup buğz ve adavetin ilkası için yapılan şeylere müsaittir.

 

Saat 4 - Şems vakti olup, meliklerin, sultanların yanlarına girmek ve onlardan hacetlerin kabulünü istemek hususunda yapılan şeylere müsaittir.

 

Saat 5 - Zühre içindir.Mesut bir saat olduğundan hayır amellere yarar.

 

Saat 6 - Utarit zamanı olup çpk av için yazılan havas icrayı tesir eder.

 

Saat 7 - Kamer için olmakla beraber hayırsız bir saat olduğundan onda hiç bir şeyin yapılması uygun değildir.

 

Saat 8 - Zuhal içindir. Onda marazlar, doğum hastalıkları, buğz ve adavetin igası için yapılan şeyler tesirlidir.

 

Saat 9 - Müsteriye mahsustur. Said bir saatir, işlemekte fayda temin edilir, hayır işlerini yapmaya yaramaz.

 

Saat 10 - Merih saati olduğundan şer amellerini işlemeye müsaittir, hayır işlerini yapmaya yaramaz.

 

Saat 11 - Şemse ait bir zaman olduğu için karı koca arasını bulup sulh etmek ve aralarına sevgi ve muhabbet verdirmek vesair buna benzer işleri işlemeye, yapmaya yarayan bir saattir.

 

Saat 12 - Kamer zamanıdır. Melikler, vezirler, sultanlar, hükümet erkanı indinde itibar temini maksadıyla okumaya ve yazmaya yarayan bir saattir

 

kaynak:kenz-ül havas-seyyid süleyman el-hüseyni

not alıntı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Pazar (489 kere Ya Fettah), Pazartesi (129 kere Ya Latif), Salı (903 kere Ya Kabız), Çarşamba (111 kere Ya Kafi), Perşembe (308 kere Ya Rezzak), Cuma ( 256 kere Ya Nur), Cumartesi (1060 kere Ya Gani) her güne ait bu mubarek esmaları hergün sabah veyahut beş vakit namazı müteakiben okumanın kalbleri tesir etmede ve her türlü hacette faydaları mücerreptir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kusura bakma geç intikal ettim kardeşim Allah (c.c) sendende razı olsun. Celp ve rızk için sana şunu tavsiye ederim. Akşam namazını müteakiben 41 gece 41 kere allahümme ya rızgıl mügalline ve ya veliyyelmüminine ve ya erhamelmesakine ve ya zatilizzetil metinü ve ya mücibüdda'vetilmüzattarine iyya kena'budu ve iyya kenestain allahümmağfirlena verhemna verzukna ve ente hayrurrazikin hulusi kalp ile okursan maişet hususunda inşaallah müsmir netice alırsın.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...