Jump to content

Kurban Kesmek


Guest Pleiades

Önerilen Mesajlar

İnsanlık tarihi incelendiğinde kurbanın insanlıkla birlikte başlamış olduğu ve bütün manevi inançların içinde yaşamış olduğu görülür,

 

Kurban Kesmenın Başlıca 3 Sebebi Vardı

 

Bu farklı amaçların hepsininde birleştikleri bir nokta "Kanın akıtılması zaruretiydi" kurban esnasında akıtılan kanın meydana getirdiği bir etki bu her üç uygulamadada önemli bir fonksiyon görmekteydi ..

 

Kurbanın kesilmesiyle birlikte aniden kanın boşalması esnasında durugörü medyomları gayet garip renklerde "tesir girdapları" görürler bu tesirler gerçekten girdap gibi dönerek yükselir bunlar açıkça gözlemlenmiştir sözünü ettiğimiz bu "tesir girdapları" varlığın bünyesindeki yoğun "psişik-esiri enerji" alanlarının meydana gelen ani ölümle bir anda boşalmasından ileri gelmektedir çünkü bütün vücudu dolaşan kan vücudun tüm tesirlerini üzerinde yoplayabilen bir özelliğe sahiptir ..

 

1- Negatif Tesirlerin Polarizasyonu

 

Kurban keserek hedeflenen amaç gelen negatif tesirlerin polarize edilmesidir ,kanla etrafa yayılan "yarı esiri-psişik enerjilerin" negatif tesirleri nötralize etme özelliği vardır Örneğin: Araba yada ev alındığında kurban kesilir bunun kökeninde yatan bilgi bu olmasına rağmen işin özü unutulmuş sadece şekil uygulaması kalmıştır ..

 

2-Majik Uygulamalar

 

çok eski devirlerden beri majik çalışmalarda kurban kesilmesinin önemli bir yeri vardır buradaki amaç ise kurban olarak kesilen canlının kanı vasıtasıyla çevreye yayılan psişik enerjisinden yararlanmaktı bu enrji elde etmek istenilen amaca özel bir yöntemle yönlendirilirdi öyle topluluklar vardıki bu enerjiden yararlanmak için çocukları ve genç kızları bile kurban ederlerdi

 

Ezoterik bilgilere göre çok eski çağlarda Atlantis’in ilk devirlerinde varlıklar yarı trans halinde yaşıytorlardı duyu dışı algılamaları son derece gelişmişti.

telapati,durugörü,telekinezi gibi yeteneklerini kolaylıkla kullanabiliyorlardı sonralrı bu yetenekler oluşmay başlayan dejenerasyonun doğal bir sonucu olarak kaybolmaya başladı daha onraları insanlar kaybolan bu eski uygulamaları yeniden yapabilmek için bazı katalizör yardımcı araçlara ihtiyaç duydular bu araçlardan biride kandı psişik yetenekler hayvan kanları katalizör olarak kullanılmak suretiyle canlandırılıyordu dahası İnsan ve Hatta Yetenekli insanları kurban ederek bu güç arttırılıyordu zamanla bu uygulamlar negatif anlamda kullanılmaya başlandı

 

Daha sonra Dinler Atlantis’in son döneminden gelen bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak ve insanları vazgeçirmek için insan yerine hayvan kurban etme meselesini ortaya koymuşlardır

 

3-Dünya’ya Spiritüel Tesirlerin Aktarılması

 

Kurbanın kökenlerinden biride Dünya ile ilgili bir meseleye dayanır; Nasılki insanlar birbirleri ile sürekli tesir alış verişi içindeyseler buna benzer bir şekilde yeryüzünün de aldığı ve verdiği enerjiler vardır Yeryüzü kendi yolunda ilerlerken ve kendi verlığını sürdürürken bu enerjiler çok büyük bir fonksiyon görürler Dünya kozmos içinde mevcutiyetini sürdürebilmesi ve ayakta kalabilmesi için sürekli olark kozmostan enerjiler lır ve enerjiler yollar bu enrji alışverişi ile dengesini muhafaza eder bu tesir alış verişi sadece Dünya ile Kozmos arasında sürmez Dünya kendi ihtiyacı olan enerjileri –tesirleri öncelikle kendi üzerinda yaşayan canlılrdan lır

 

Günümüzde Kurban

 

Artık Dünyanın bu tür enerjilere ihtiyacı yoktur Dünyanın insandan istediği artık kendisinin ihtiyacı olan tesirleri insanın bizzat kendisinden üretmesidir yani kurbanlardan gelecek tesirler değil bizzat şuurlu olarak insanın ürettiği tesirlere ihtiyacı vardır

 

Artık Kurban kanlarının akıtılmasına gerek yoktur çünkü değişen pek çok şeyde olduğu gibi artık negatif tesiri polarize etme metoduda değişmiştir biz kendi içimizde sürekli olarak düşüncellerimizi negatif yönde çalıştırmaktan vazgeçtiğimiz andan itibaren negatif tesirleri polarize etmek için kurbanda gerek yoktur.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

* Kurban ne demektir?

Kurban, kelime anlamı ile yakınlaşma demektir. Buradan hareketle, kurban kesmek; Allah’a yakınlaşma gayesiyle, O’nun verdiği mallardan, kurban edilmesi mümkün olan birini, yine O’nun rızası için boğazlamak demektir.

 

* Kurbanın dinî dayanağı nedir?

Kurban kesmek, ilk insanla beraber başlamıştır. Hz. Adem’in çocukları Allah için kurban kesmişlerdi, ama birisinin niyeti halis olmadığı için onun kurbanı kabul edilmemişti. Kardeşinin kurbanı ise kabul edilmişti. Diğeri de onu kıskanmış ve öldürmüştü.

 

Bu olayı bize Kur'ân-ı Kerim nakleder. (Mâide 5/27). Buradan hareketle kurbanda asıl olanın Allah rızası için kesme olduğunu da anlıyoruz. Bunun dışında Kur'ân-ı Kerim’de pek çok yerde çeşitli vesilelerle önceki peygamberlere emredilen kurbanlardan, hacda kesilecek kurbanlardan söz edilir.

 

Bütün dinlerde kurban vardır. Nihayet Kevser Suresi’nde ise Hz. Muhammed’e hitap edilerek onun ve ümmetinin kurban kesmesi emredilir. Hz. Peygamber de Medine’de sürekli kurban kesmiş ve hacda ise, muhtemelen altmış üç yıllık ömrünü esas alarak, 63 tane kurban kesmiştir. İbn Mâce’nin naklettiği hasen derecesinde bir hadisi şeriflerinde ise: “Kim imkân bulur da kurban kesmezse bizim namazgâhımıza yaklaşmasın” buyurmuştur.

 

* Kurban kesmenin dini hükmü nedir?

Kevser Suresindeki emrin bir başka manaya da gelme ihtimalinden ötürü, alimlerin çoğu kurbanın kesin bir farz olmadığı kanaatine varmışlardır. Hanefiler ise bu emrin, kesin yapılması gereken bir talepte bulunduğu, ancak bu farklı yorum ihtimaline bakarak buna inanmayanın dinden çıkmayacağı kanaatine varmışlardır.

 

Böyle yapılması kesin olarak istenen, ama mahiyeti konusunda başka yorumlar da yapılabilecek şeyler için Hanefîler “farz” değil de “vacip” kavramını kullanırlar. Bu sebeple kurban Hanefilere göre vaciptir. Yani imkanı olanlar onu kesmelidirler ama bunu başka yorumlara bakarak yumuşatmakta serbesttirler.

 

Şafiilere göre ise kurban sünnettir, ama sıradan bir sünnet değildir. Yapılması gereken bir sünnettir, yani “sünneti lazıme” dir. Bütün bu ve benzeri delillere bakıldığında kurbanın ‘sünnettir, olmasa da olur’ denecek bir sünnet olmadığını, hali vakti yerinde olanlar için gerçekten de Hanefilerin dediği gibi vacip olduğunu anlarız.

 

Müslim’in naklettiği bir hadisi şerife göre, Allah Rasulü Medine’de kurban bayram namazını kıldırmıştı. Bazı insanlar acele davranıp kurbanlarını kestiler. Hz. Peygamber’in kestiğini zannetmişlerdi.

 

Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) kendinden önce kesenlerin tekrar kurbanlarını kesmelerini emretti. Eğer kurban sadece isteyenlerin kesecekleri bir ibadet olsaydı, onların iade etmelerin emretmezdi.

 

* Kurban ne için kesilir?

Hac Suresinde Allah (cc): “kurbanlarınızın etleri ya da kanları Allah’a ulaşmaz, ama sizin takvanız Allah’a ulaşır” (22/37). Dendiğine bakıldığında, kurban kesmenin asıl amacının Allah’ın emrini yerine getirmek, böylece takvalı olduğunu göstermek olduğu anlaşılır. Bunun anlamı, Allah isterse en değerli malımızı dahi O’nun yoluna feda edebiliriz, demektir.

 

Tıpkı Hz. İbrahim’in İsmail’i kurban etmeye karar vermesi gibi, gerekirse bizim de canımızı dahi kurban edebileceğimizi göstermektir. Bir bakıma da kurban malperestlik duygusunu kırmak, Allah’ın rızası karşısında her şeyimizden geçebileceğimizi göstermek anlamına gelir.

 

 

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku A.B.D Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Beşer Tarafından Hazırlanmıştır…

--------------------

--------------------

---------------------

 

Diyanet İşlerinden;

 

İnsanlık tarihi boyunca devam edip gelen kurban kesme uygulaması, maksat ve şekil bakımından farklılık arzetmekle birlikte, bütün dinlerde mevcuttur. Kur’an-ı Kerim’de, Hac sûresi’nin 34. ayetinde şöyle buyurulmaktadır: “Biz her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine Allah’ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. İlahınız tek bir ilahtır. Artık O’na teslim olun. Ey Muhammed, itaatkâr, alçak gönüllü insanları müjdele.”[1]

 

 

İslam dininin öngördüğü kurban, ibadet maksadıyla muayyen bir zamanda, belirli şartları taşıyan bir hayvanı usûlüne göre kesmek demektir. Yüce Allah, bir çok canlı ve cansız varlığı insanların hizmetine vermiştir. Kurbanlık hayvanlar da bu cümledendir. Öyle ise, bir Müslüman kurban kesmekle, Allah’ın vermiş olduğu bu nimetlere, fiili bir şükürde bulunmuş olur.

 

 

Bir Müslümanın, kurban niyetiyle bir hayvanı kesmesi, hem malî bir fedakarlık ve hem de Allah rızası için yapılan önemli bir ibadettir. Bu gerçek, Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmaktadır: “(Ey Muhammed!), o halde Rabbin için namaz kıl. Kurban kes.”[2] “De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru yola iletti. Dosdoğru dine, puta tapanlardan olmayan İbrahim’in tevhîd dinine iletti. De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur; böyle emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim.”[3]

 

[1] Hac,22/34.

 

 

[2] Kevser, 108/2.

 

 

[3] En’âm, 6/162-163.

 

-Malesef bunun yazarı bulunmuyor. Diyanet işlerinin resmi sitesinden alıntıdır..-

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

pleiades paylaşım için sağol ama kurban olayı bu kadar basit değildir. çok önemli manası olan bir olaydır.alıntı yaptığın kitabın yazarı tüm peygamberleri gizli ezoterk okullarda eğitim alarak ustalaşmış isimler olarak gören biri.yada tek bi kişi olduğunu söler.tamam şimdi her düşünceye saygımız var.ama bizim kutsallarımızı böle yazılarla değersizleştirmeye çalışıolar:(

--------------------

KURBANIN HİKAYESİ

İlk kurban Hz Ademe dayamaktadır rivayete göre Hz Ademin iki oğlu(Habil ile Kabilden)Allah kendisine kurban adamalarını vahyediyor.Habil hayvanları içinde en besili ve sıhhatli olanı Kabil ise en zayıf olanı Rabbine Kurba adıyor. Allah Habilin Kurbanını kabul ederken Kabilinkini kabul etmiyor.

'Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Allah'a) yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen) Demişti ki: "Seni mutlaka öldüreceğim." (Öbürü de:) "Allah, ancak korkup-sakınanlardan kabul eder." (MAİDE SURESİ / 27)

İslam Alimleri Kurban kesmeyi Hz İbrahime dayandırmaktadırlar.

 

 

 

HZ İBRAHİM VE KURBAN...

Hz İbrahim Allahın peygamberlerindendi yaşı oldukça ilerlemişti ancak çocuğu yoktu Hz İbrahim Rabbine yalvararak eğer kendisine bir evlat bahşederse onu Rabbi için Kurban edeceğini söyleyerek Rabbine evlat vemesi için dua ediyordu .Kendisinin ve hanımının yaşı oldukca ilelemesine rağmen yüce Allah HZ İbrahime Zz İsmaili bahşetti Hz İsmail büyüyüp buluğ çağına gelince yüce Allah Hz İbrahimde Rabbine verdiği sözü yerine getirmesini istedi. Hz İbrahimde Hz İsmaili Kurban etmek için ıssız bir yere götürdü

'Sonunda ikisi de (Allah'ın emrine ve takdirine) teslim olup (babası, İsmail'i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı. (SAFFAT SURESİ / 103) tam Hz İbrahim Hz İsmaili Kurban edeceği sırada Cebrail Aleyhisselam yanında bir koçla Hz İbrahimin yanında belirdi 'ey irahim Allah insanı Kurban etmeyi haram kılmıştır onun yerine bu hayvanı kurban et dedi Hz ibrahimde o hayvanı kurban etti işte ilk kurban kesme buradan başlamıştır.

KUR'ANDA KURBAN...

Son peygamber Hz Muhammed'e indirilen Kur'an ı Kerimde de kurban vardır ve Allah şöyle buyurmaktadır.

'Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun. (HAC SURESİ / 28)

' O gövdeli hayvanlar varya biz onları Allah için kesilen kurbanlıklar arasında kıldık sizin için onlarda hayır vardrr. Bu yüzden alllahın adını anın(öyle boğazlayın)yanları yere yaslandığı vakitte onlardan yiyin kanaat edipistemeyenede,isteyenede yedirin.

Rabbin için namaz kıl kurban keS .(KEVSER SURESİ/ 2)

 

HZ MUHAMMED DE KURBANI TEŞVİK ETMİŞTİR...

Ayrıca peygamber efendimizde kurbanı teşvik etmiş ve şöyle buyurmuştur;

'Kurbanlar babanız Hz İbrahimin sünnetidir.Her kılında bir sevap vardır.'

'Kurban kesin ve bununla kalbinizi hoş tutun,çünkü kurbanını kıbleye karşı yatırıp herkim keserse ,onun kanını,boynunu ve yünlerini kıyamet gününde mizanında birer sevap olarak hazır bulur.'

 

KURBANIN HÜKMÜ...

Kurban farz mıdır? sünnet midir ?yoksa vacip midir.?

Kurban vacipdir. vacip(farz gibi kesin olmayan fakat farza yakın bir ibadettir)alimlerin çoğunluvu vacip üzerinde ittifak etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

KİMLER KURBAN KESER?...

Kurban kesebilmek için birinci şart Müslüman olmak ,Hür olmak ,Mukim olmak,(yani misafir olmamak) Fitre verecek kadar zengin olmak yani kişinin oturduğu ev,bu evdeki zaruri eşyalar,binek vasıtaları,mesleği icabı sahip olunması gereken malzeme ve alet dışında kalan(96gıram altın veya 640gıram gümüş tutarı mala sahip olan kişi kurban keser

NELER KURBAN OLUR?...

Sığır ,Deve ,Manda,Koyun, Keçi ,Koç yani büyük baş hayvanlar kurban olur. Bunlardan Koyun,Keçi ,Koç bir kişi için ;Manda ,Sığır ve Deve yedi kişi için kurban edilir

 

NELERDEN KURBAN OLMAZ?...

Hindi, Tavuk,Horoz vb gibi hayvanlar ile av hayvanlarıda kurban olmaz ayrıca kurban edilecek Sığır ,Deve,Manda ,Koyun ,Koç,Keçi de gözlerinin biri yada ikisi kör olan,aşırı zayıf olan,yürüyemeyecek kadar topal olan,kulağını yada kuyruğunun tamamı kopmuş ya da yarıdan fazlası kesik olan,dişlerinin çoğu düşmüş olan,memelerinin başları kopmuş olan,boynuzunun biri veya her ikisi kökünden kopmuş olan hayvanlardanda kurban olmaz

KURBAN NEZAMAN KESİLİR?...

Kurban kurban bayramını 1.2.3. ve 4. günü kesilir dördüncü günü ikindi vakti kurban işlemi son bulur .En evla olan 1.gün kesmektir .Ayrıca kurban gündüz vakti kesilmelidir.

KURBA KESME ADABI...

Kurban kesilirken hayvanın iki ön ve bir arka bacağı birbirine sıkıca bağlanır arka ayaklarında biri bağlanmaz .Hayvan incitilmeden başı kıbleye gelecek şekilde yatırılır ve bilinen bir dua okunup besmele çekilerek boğazlanır.

 

Gördüğünüz gibi İslamda Kurban vardır Allah kurbanı emretmekte Hz Peygamberde hadisleriyle kurdanı teşvik etmektedir. Ve kurbanın hükümleride bellidir.

Unutmayalım ki her ibadet Allah rızasını kazanmak için yapılır kurbanda bir ibadettir ve Allahı rızasını kazanmak için kesilir.

Kurban Müslümanların birlik ve beraberliğini gösteren müminler arasında kaynaşmayı sağlayan bir ibadettir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
pleiades paylaşım için sağol ama kurban olayı bu kadar basit değildir. çok önemli manası olan bir olaydır.alıntı yaptığın kitabın yazarı tüm peygamberleri gizli ezoterk okullarda eğitim alarak ustalaşmış isimler olarak gören biri.yada tek bi kişi olduğunu söler.tamam şimdi her düşünceye saygımız var.ama bizim kutsallarımızı böle yazılarla değersizleştirmeye çalışıolar:(

.

 

 

Katılıyorum sana malcomx

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...