Jump to content

İncil'in Kendi İçindeki Çelişkileri


Fatih
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

İlâhi vahiy olan semâvi kitaplar her türlü tezat ve ihtilaftan uzaktır. Zira gönderilen elçiye verilen kitap kelâmullahtır. İncilin tahrif edilmiş olduğu dört İncilin bulunmasından, bu incillerin, birbiri ile çelişip tezata düşmesinden, farklı bilgiler vermesinden, alenen anlaşılır.

 

Yine Matta incilinin amacı; İsanın yaşamı, ölümü, dirilişi üzerinedir. Markos en kısa İncil olup, insanların İsa Aleyhisselâma gösterdikleri ilgi ve İsâ Aleyhisselâmın hayatından çokca bahseder. Luka ise daha kitabının başında amacının İsa Aleyhisselâmın yaşamını doğru ve ayrıntılı biçimde anlatmak olduğunu açık seçik ortaya koyuyor. Kitabını Teofilosa hitaben (Luka: 1/3) yazdığını belirtmesi İsa Aleyhisselâma âit olmadığını gösterir. Yuhanna ise incili bizatihi kendisinin kaleme aldığını; Onun adıyla yaşama kavuşasınız (20/30-31) diyerek belirtmiştir.

 

İlâhi vahiy ise ancak Allahın kelâmı, sözü, beyanıdır. Peygamber ve ümmetine Allahın koyduğu kanunları, emirleri, nehiyleri içerir. Geçmiş peygamberlerden ve ölümden sonrasından haber verir.

 

Görüleceği üzere bu bahsedilen inciller İsa Aleyhisselâmdan sonra yazılmış ve onun hayatını kaleme almışlardır. İlâhi vahyin nüshaları karışmış ve fakat İsa Aleyhisselâma inen gerçek incil tahrif edilmiştir. İncelendiğinde, akl-iı selim ile düşünüldüğünde bu gerçek açıkça görülebilecektir.

 

Bir kere inciller, İsa Aleyhisselâmdan yüzyıl gibi bir zaman sonra yazılmışlardır, İsa Aleyhisselâmın dili ile yazılmamışlardır. Hatta Yeni Ahidde yazıldığına göre İncil yazarları; Sözlü söylentiyi saptayan ilk hıristiyan topluluğunun sözcülerinden başka birşey değildir.İncil yazarlarından herbiri kendi uslûbuna, kendi kişiliğine, kendine özgün dini kaygılarına göre, çevrelerindeki gelenekten aldıkları sözler ile hikayeler arasında bir takım bağlar kurmuşlardır.

Matta İncilinde (1/1-17) İsa Aleyhisselâmın babaları olarak verilen isimler toplamı (İbrahim Aleyhisselâm dahil) İbrahim Aleyhisselâma kadar 40'tır. Luka İncilinin verilen isimler toplamı ise İbrahim Aleyhisselâm dahil 55'tir.

 

Luka İncili (3/23-38), Mesihi Matata nisbet ederken. Matta İncili (1/16), Mesihi Dülger Yusufa nisbet etmiştir.

 

Matta İncili (11/18) Yahyanın yemiyerek ve içmeyerek geldiğini haber verirken, Markos İncili (1/6) Yahyanın çekirge ve yaban balı yediğini söyler ki, bu iki haber birbirini çürütür.

 

Matta (27/60); Markos (15/46); Luka (23/53)ya göre ceset alınıp Kaya içine oyulmuş bir kabre konulmuştur.Yuhanna (19/41)ya göre ise, İsanın cesedi bahçede olan bir kabre konmuştur.

Matta İncilinde (17/15) bir adamın Saralı oğlunu kurtarması için İsaya geldiğini belirtirken, Markos İncili (9/17) Dilsiz ruhu olan oğlunu İsaya getirdiğini söyler. Luka ise aynı olayı naklederken adamın, İsaya Muallim! Sana yalvarırım oğluma bak dediğini belirtir.

 

İnciller Yunanca yazılmışlardır. Yeni Ahidde orijinalliğini muhafaza eden bazı terimler Yunanca değil, İbranicedir. Bu dahi tahrife delildir. Zira İsa Aleyhisselâmın dili Âramice (İbranice)dir.

 

Matta İncilinin bildirdiğine göre Hazret-i İsa, Musa Aleyhisselâmın şeriatını yıkmaya değil, yapmaya geldiğini beyan etmiştir. (Matta: 5/ 17-18)

 

Halbuki bugünkü Yeni Ahid, Musa Aleyhisselâmın şeriatının İsa Aleyhisselâm tarafından tamamen kaldırıldığını öğretmektedir. Bu bir tenakuz, çelişkidir.

Hıristiyanlığın temeli sayılan teslisle ilgili âyet şöyle idi: Çünkü gökte şehadet edenler üçtür: Baba, kelime ve Ruhul-Kudüs ve bu üç birdir ve yerde şehadet edenler üçtür. Ruh ve su ve kan ve bu birde mutabıktır.(Yuhannanın Mek: 5/ 7-8)

 

1881 de basılan tashihli nüshadan birinci kısım çıkarılmış ve bugünkü yeni baskılarda bu yoktur.

 

Bu misal bize, Hıristiyanlığın kutsal kitabı üzerinde tahrifler yapıldığını ve bu tahriflerin devam ettiğini göstermektedir.

 

Mattanın (5/39-40) Kötüye karşı koma, ve senin sağ yanağına kim vurursa, ona ötekini de çevir, bir mahkemeye gidip senin gömleğini almak isterse, ona abani da bırak şeklindeki sözü ile, yine (Matta: 10/34) yeryüzüne selâmet getirmeğe geldim sanmayın; ben selâmet değil, fakat kılıç getirmeye geldim sözü arasında tezat vardır.

 

Mattaya göre (20/29) Erihadan çıkan İsaya, şifa için gelen körlerin sayısı ikidir. Markosa göre (10/46) ise şifa için gelen körlerin sayısı birdir.

 

Matta İnciline göre (10/9) İsa Havârilerine yanlarına Asâ bile almaya müsaade etmezken

 

Markos İncilinin ifadesine göre (6/8), yanlarında Asâ taşımalarını tavsiye etmiştir.

 

Matta (25/15) hizmetçileri üç gösterirken, Luka (19/33) hizmetçileri on kişi gösterir.

 

Göklerin melekutunda en büyüğün kim olduğu hakkında soruyu soran, Matta İnciline göre (18/1) İsanın talebeleridir.Markos İnciline göre (9/33-34) sorulan suali haber veren İsanın kendisidir.

 

Markos İncilinin bir yerinde (1/1) İsa Mesihin İncili denilirken, diğer bir yerinde de (1/14) Allahın İncili denilmektedir.

 

Luka İncilinde bir yerde Kurtarıcım Allah,(Luka: 1: 47) diğer bir yerde de Kurtarıcı İsa denilmektedir. (2: 11)

 

Hazret-i İsa için sık sık hem Allahın oğlu, hem de Yusuf oğlu, Davud oğlu, Âdem oğlu deyimleri kullanılmaktadır.

 

Bunların hangisi doğrudur? İlâhi dinde böyle büyük tenakuzlar, kesinlikle olmaz. Bu ifadeler İncildeki tahrifatın büyüklüğünü göstermektedir.

 

İncillerde dipnot olarak sık sık (Matta: 17/20-21, 18/10-11 - Markos: 7/15-16, 11/25-28, Luka: 8/45, 9-56) Birçok eski metinlerde şu sözler de yer alir denilmektedir.

 

Veya Markos (16/20)de olduğu gibi bu bölümün 9-20 ayetleri eski metinlerde yoktur denilmektedir.

 

Bu tahrifatı açıklayan alenilik Yuhannada (7/53 - 8/11)de de mevcuttur.

 

Bu gibi çelişki ve tutarsizliklar Allah-u Teâlâya nisbet edilen bir kitapta bulunmaz. Öte yandan Allah-u Teâlânın kulu ve elçisi olan bir peygamber de kendini Allah yerine koymaz ve kendine taptırmaz.

 

Binaenaleyh İsa Aleyhisselâma indirilen İncilin sonradan insan eliyle yazıldığı ve tahrif edildiği anlaşılmaktadır.

 

İncilin tahrif edildiğini Kuran-ı kerim şöyle haber vermektedir:

 

Onlardan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde Bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allaha iftirâ ediyorlar (Âl-i imran: 78)

dır

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Matta İncilinde (1/1-17) İsa Aleyhisselâmın babaları olarak verilen isimler toplamı (İbrahim Aleyhisselâm dahil) İbrahim Aleyhisselâma kadar 40'tır. Luka İncilinin verilen isimler toplamı ise İbrahim Aleyhisselâm dahil 55'tir..

Bu ayetler hangileri ben böyle bir şey görmedim. MATTA 1-17 de başka bir olay anlatılıyor.

Matta İncili (11/18) Yahyanın yemiyerek ve içmeyerek geldiğini haber verirken, Markos İncili (1/6) Yahyanın çekirge ve yaban balı yediğini söyler ki, bu iki haber birbirini çürütür..

18Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı, ona `cinli' diyorlar. 19İnsanoğlu geldiği zaman hem yedi, hem içti. Bu kez de diyorlar ki, `Şu obur ve ayyaş adama bakın! Vergi görevlileri ve günahkârlarla dost oldu!' Ne var ki bilgelik, ortaya koyduğu işlerle doğrulanır.» MATTA 1-18

6Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. MARKOS 1-6

 

Burda Yahya’nın yemez içmezliği değil oruçlu olduğu ve haramdan kaçındığı vurgulanır. Yahya bir insan elbet yemek yer ama haramdan kaçınır.

Matta (27/60); Markos (15/46); Luka (23/53)ya göre ceset alınıp Kaya içine oyulmuş bir kabre konulmuştur.Yuhanna (19/41)ya göre ise, İsanın cesedi bahçede olan bir kabre konmuştur..

Bahsettiğiniz yerler;

 

58Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. 59-60Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurmuş olduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. MATTA

46Yusuf da keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı ve kayadan oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. MARKOS

53Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı ve daha hiç kimsenin konulmadığı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı. 54Hazırlık günüydü ve Sept günü başlamak üzereydi. LUKA

40İkisi, İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. 41İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. 42O gün Yahudilerin Hazırlık günüydü. Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular. YUHANNA

 

İsa’nın kimsenin konulmadığı bir mezara gömüldüğünden bahseder LUKA ve YUHANNA’da. MATTA, LUKA ve MARKOS bunun kayadan oyulanbir mezarlık olduğunu YUHANNA’da yerini bildirir. İsa kayaya gömülmemiştir. Kayadan yapılmış bir mezara gömülmüştür. Bu mezar da bir bahçededir. Eeee niye bir tezatlık oluyor bu?

Matta İncilinde (17/15) bir adamın Saralı oğlunu kurtarması için İsaya geldiğini belirtirken, Markos İncili (9/17) Dilsiz ruhu olan oğlunu İsaya getirdiğini söyler. Luka ise aynı olayı naklederken adamın, İsaya Muallim! Sana yalvarırım oğluma bak dediğini belirtir..

 

17Halktan biri O'na, «Öğretmenim» diye karşılık verdi, «dilsiz bir ruha tutsak olan oğlumu sana getirdim. 18Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kaskatı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum, ama başaramadılar.» 19İsa onlara, «Ey imansız kuşak!» dedi. «Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Getirin çocuğu bana!» MARKOS

 

15«Ya Rab» dedi, «oğlumun haline acı! Çocuk saralı ve çok acı çekiyor. Sık sık ateşe ya da suya düşüyor. 16Onu senin öğrencilerine getirdim, ama iyileştiremediler.»17İsa, «Ey imansız ve sapmış kuşak!» dedi. «Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya, bana getirin.» MATTA

 

38Kalabalığın içinden bir adam, «Öğretmenim» diye seslendi, «yalvarırım sana, oğluma bakıver, o benim bir taneciğimdir. 39Bir ruh onu yakalıyor, o da birdenbire bağırmaya başlıyor. Ruh onu, ağzından köpükler akıtana dek şiddetle sarsıyor. Yara bere içinde bırakıyor, kendisinden zor ayrılıyor. 40Ruhu kovmaları için öğrencilerine yalvardım, ama başaramadılar.»

41İsa şöyle karşılık verdi: «Ey imansız ve sapmış kuşak! Sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım? Oğlunu buraya getir.» LUKA

 

Bu üç ayet birbiriyle çelişkili değildir.Ayetlerin birinde çocuk saralı diyor. Sara bilindiği gibi hastanın ağzından köpükler çıkmasına, vücudun titremesine neden olur. Dinde, saralı insanların içine cin girdiği inancı vardır.

İnciller Yunanca yazılmışlardır. Yeni Ahidde orijinalliğini muhafaza eden bazı terimler Yunanca değil, İbranicedir. Bu dahi tahrife delildir. Zira İsa Aleyhisselâmın dili Âramice (İbranice)dir..

 

 

 

bu konu uzun ilgilenirseniz;

http://www.ilahi-tr.org/diger-kutsal-kitaplar/29530-dort-incilin-dili.html

Matta İncilinin bildirdiğine göre Hazret-i İsa, Musa Aleyhisselâmın şeriatını yıkmaya değil, yapmaya geldiğini beyan etmiştir. (Matta: 5/ 17-18)

Halbuki bugünkü Yeni Ahid, Musa Aleyhisselâmın şeriatının İsa Aleyhisselâm tarafından tamamen kaldırıldığını öğretmektedir. Bu bir tenakuz, çelişkidir..

İsa Tevrat için tamamlamaya geldiğini söylemiştir. Hristiyanlar bugün Tevrat’ı reddetmez. O’na da inanırlar. Kutsal Kitap dedikleri Tevrat-Zebur‑İncil’dir. Ancak İncil’de şeriat biraz daha değişmiştir. Tamamlanan kısım bu değişiklikleri ifade eder. Hristiyanlar Tevrat ve Zebur’a inanırlar, İncil şeriatına uyarlar. Zaten Kutsal Kitap’lar büyük farklılıklar göstermez. Temel kuralar aynıdır.

Hıristiyanlığın temeli sayılan teslisle ilgili âyet şöyle idi: Çünkü gökte şehadet edenler üçtür: Baba, kelime ve Ruhul-Kudüs ve bu üç birdir ve yerde şehadet edenler üçtür. Ruh ve su ve kan ve bu birde mutabıktır.(Yuhannanın Mek: 5/ 7-8)

1881 de basılan tashihli nüshadan birinci kısım çıkarılmış ve bugünkü yeni baskılarda bu yoktur.

Bu misal bize, Hıristiyanlığın kutsal kitabı üzerinde tahrifler yapıldığını ve bu tahriflerin devam ettiğini göstermektedir..

-8Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür: Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. 9İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz; oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu, Tanrı'nın tanıklığıdır, kendi Oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. (Yuhanna 1. mektup)

 

Kutsal Kitap’ta bu ayet hala mevcuttur, çıkarılmamıştır.

Mattanın (5/39-40) Kötüye karşı koma, ve senin sağ yanağına kim vurursa, ona ötekini de çevir, bir mahkemeye gidip senin gömleğini almak isterse, ona abani da bırak şeklindeki sözü ile, yine (Matta: 10/34) yeryüzüne selâmet getirmeğe geldim sanmayın; ben selâmet değil, fakat kılıç getirmeye geldim sözü arasında tezat vardır.

Ayetlerin devamını okuyun

 

34«Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. 35Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim. 36`İnsanın düşmanları, kendi ev halkı olacaktır.' 37Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. MATTA

Bu ayetlerden savaş anlamı mı çıkıyor yani? İncil anne babayı herhangi bir insanı Tanrı’dan fazla sevmenin yasak olduğunu söyler. Bu ayetler bunu vurgular. Eğer onları sevmen gerekenden çok seversen Tnrı’ya layık değilsin.(aynı şey İsamiyet mantığında da vardır. Önce Allah, ardından Muhammed)

 

devam edicek...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu ayetler hangileri ben böyle bir şey görmedim. MATTA 1-17 de başka bir olay anlatılıyor.

 

18Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı, ona `cinli' diyorlar. 19İnsanoğlu geldiği zaman hem yedi, hem içti. Bu kez de diyorlar ki, `Şu obur ve ayyaş adama bakın! Vergi görevlileri ve günahkârlarla dost oldu!' Ne var ki bilgelik, ortaya koyduğu işlerle doğrulanır.» MATTA 1-18

6Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. MARKOS 1-6

 

Burda Yahya’nın yemez içmezliği değil oruçlu olduğu ve haramdan kaçındığı vurgulanır. Yahya bir insan elbet yemek yer ama haramdan kaçınır.

 

Bahsettiğiniz yerler;

 

58Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. 59-60Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurmuş olduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. MATTA

46Yusuf da keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı ve kayadan oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. MARKOS

53Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı ve daha hiç kimsenin konulmadığı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı. 54Hazırlık günüydü ve Sept günü başlamak üzereydi. LUKA

40İkisi, İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. 41İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. 42O gün Yahudilerin Hazırlık günüydü. Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular. YUHANNA

 

İsa’nın kimsenin konulmadığı bir mezara gömüldüğünden bahseder LUKA ve YUHANNA’da. MATTA, LUKA ve MARKOS bunun kayadan oyulanbir mezarlık olduğunu YUHANNA’da yerini bildirir. İsa kayaya gömülmemiştir. Kayadan yapılmış bir mezara gömülmüştür. Bu mezar da bir bahçededir. Eeee niye bir tezatlık oluyor bu?

 

 

17Halktan biri O'na, «Öğretmenim» diye karşılık verdi, «dilsiz bir ruha tutsak olan oğlumu sana getirdim. 18Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kaskatı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum, ama başaramadılar.» 19İsa onlara, «Ey imansız kuşak!» dedi. «Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Getirin çocuğu bana!» MARKOS

 

15«Ya Rab» dedi, «oğlumun haline acı! Çocuk saralı ve çok acı çekiyor. Sık sık ateşe ya da suya düşüyor. 16Onu senin öğrencilerine getirdim, ama iyileştiremediler.»17İsa, «Ey imansız ve sapmış kuşak!» dedi. «Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya, bana getirin.» MATTA

 

38Kalabalığın içinden bir adam, «Öğretmenim» diye seslendi, «yalvarırım sana, oğluma bakıver, o benim bir taneciğimdir. 39Bir ruh onu yakalıyor, o da birdenbire bağırmaya başlıyor. Ruh onu, ağzından köpükler akıtana dek şiddetle sarsıyor. Yara bere içinde bırakıyor, kendisinden zor ayrılıyor. 40Ruhu kovmaları için öğrencilerine yalvardım, ama başaramadılar.»

41İsa şöyle karşılık verdi: «Ey imansız ve sapmış kuşak! Sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım? Oğlunu buraya getir.» LUKA

 

Bu üç ayet birbiriyle çelişkili değildir.Ayetlerin birinde çocuk saralı diyor. Sara bilindiği gibi hastanın ağzından köpükler çıkmasına, vücudun titremesine neden olur. Dinde, saralı insanların içine cin girdiği inancı vardır.

 

 

 

 

bu konu uzun ilgilenirseniz;

http://www.ilahi-tr.org/diger-kutsal-kitaplar/29530-dort-incilin-dili.html

 

İsa Tevrat için tamamlamaya geldiğini söylemiştir. Hristiyanlar bugün Tevrat’ı reddetmez. O’na da inanırlar. Kutsal Kitap dedikleri Tevrat-Zebur‑İncil’dir. Ancak İncil’de şeriat biraz daha değişmiştir. Tamamlanan kısım bu değişiklikleri ifade eder. Hristiyanlar Tevrat ve Zebur’a inanırlar, İncil şeriatına uyarlar. Zaten Kutsal Kitap’lar büyük farklılıklar göstermez. Temel kuralar aynıdır.

 

-8Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür: Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. 9İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz; oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu, Tanrı'nın tanıklığıdır, kendi Oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. (Yuhanna 1. mektup)

 

Kutsal Kitap’ta bu ayet hala mevcuttur, çıkarılmamıştır.

 

Ayetlerin devamını okuyun

 

34«Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. 35Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim. 36`İnsanın düşmanları, kendi ev halkı olacaktır.' 37Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. MATTA

Bu ayetlerden savaş anlamı mı çıkıyor yani? İncil anne babayı herhangi bir insanı Tanrı’dan fazla sevmenin yasak olduğunu söyler. Bu ayetler bunu vurgular. Eğer onları sevmen gerekenden çok seversen Tnrı’ya layık değilsin.(aynı şey İsamiyet mantığında da vardır. Önce Allah, ardından Muhammed)

 

devam edicek...

 

dostum çelişkilere bakacağına ayetlere yorum yapmışsın ayrıca mattanın girişine bak ve luka ile karşılaştır göreceksin çelişkiyi

 

senin itikatını çözemedim bilsem ona göre yazacağım

incil değişmedi diyorsun hz.isa'ya rab ve tanrı oğlu deniyor kuran-ı kerimde hz.muhammet Allahın kulu ve elçisidir diyor ya inanılan tanrı başka bir tanrı yada tanrı (haşa) fikir değiştirdi kuran-ı kerimi indirirken bir insan seçip onu resul yaptı bu sence nasıl çelişkidir

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çelişkiler o kadar çok ki;

 

Mesela İncillerin iç çelişkisi:

İsa, Yeruşalim’e kaç hayvanla giriyor?

- Bir (Markos 11: 7 Sıpayı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi.)

- İki (Matta 21: 7 Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar, İsa sıpaya bindi.)

 

Mesela Tevratın iç çelişkisi:

Tanrı, Nuh’a her cinsten kaç hayvan almasını istiyor?

- İki [birer çift] (Yaratılış Kitabı 6: 19 Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al.)

- On dört [yedişer çift, kirli sayılanlardan birer çift] (Yaratılış Kitabı 7: 2-3 Yeryüzünde soyları tükenmesin diye, yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift, kirli sayılan hayvanlardan birer çift, kuşlardan yedişer çift al.)

Not: Sonuç olarak gemiye kirli temiz ayrımı yapılmaksızın her cinsten sadece birer çift hayvan alınmıştır: Yaratılış Kitabı 7: 8-9 Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi temiz ve kirli sayılan her tür hayvan, kus ve sürüngenden erkek ve dişi olmak üzere birer çift Nuh'a gelip gemiye bindiler.

 

Mesela Kitab-ı Mukaddesteki bir çelişki:

Tanrının ilk oğlu kimdir?

- İsa (İncil - Yuhanna 1:14 Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük. İncil - Yuhanna 1:18 Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul tanıttı. İncil - Yuhanna 3:16 «Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. İncil - Yuhanna 3:18 O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlunun adına iman etmemiştir. İncil - Yuhanna’nın birinci mektubu 4:9 Tanrı, biricik Oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye O'nu dünyaya gönderdi ve böylece bize olan sevgisini gösterdi.)

- Davud (Zebur - Mezmur.89:20 Kulum Davut'u buldum, Kutsal yağımla onu meshettim. Zebur - Mezmur.89:21 Elim ona destek olacak, Kolum güç verecek. Zebur - Mezmur.89:22 Düşman onu haraca bağlayamayacak, Kötüler onu ezmeyecek. Zebur - Mezmur.89:23 Düşmanlarını onun önünde kıracağım, Ondan nefret edenleri vuracağım. Zebur - Mezmur.89:24 Sadakatim, sevgim ona destek olacak, Benim adımla gücü yükselecek. Zebur - Mezmur.89:25 Sağ elini denizin, Irmakların üzerine egemen kılacağım. Zebur - Mezmur.89:26 'Babam sensin' diye seslenecek bana,'Tanrım, kurtuluşumun kayası.' Zebur - Mezmur.89:27 Ben de onu ilk oğlum, Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım. Zebur - Mezmur.89:28 Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim, Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak. Zebur - Mezmur.89:29 sonsuza dek, Tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim.)

- Efrayim (Tevrat - Yeremya 31:9 Ağlaya ağlaya gelecekler,Benden yardım dileyenleri geri getireceğim.Akarsular boyunca tökezlemeyecekleriDüz bir yolda yürüteceğim onları.Çünkü ben İsrail'in babasıyım,Efrayim de ilk oğlumdur.)

- İsrail (Tevrat - Mısırdan Çıkış 4:22-23 Sonra Firavun'a de ki, 'RAB şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur. Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın, dedim. Ama sen onu salıvermeyi reddettin. Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim. )

 

Sırf bu çelişkiler üzerine İslam alimleri birçok kitap yazmıştır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...