Jump to content

Mubarek Salavat-i Şerife


melbourne
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillâhirrahmânirrahîm,

"Innallâhe vemelâ iketehû yüsallûne alennebiyyi;Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme."Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessiddîkin vessühedâi vessâlihîn. Vemâ sebbaha leke sey'ün Yâ Rabbel âlemîn.Alâ seyyidinâ Muhammed Ibn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve Imâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn Essâhidil besîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî ridvânullâhi aleyhim ecmaîn.

Sallalâhü alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.

“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedini’l fâtihi limâ uğlika ve’l hâtimi Limâ sebeka ve’n nâsiri’l hakki bi’l hakkî ve’l hadî ilâ sırâtıke’l mustakıymi, ves sâbikı li’l halkı nûruhû ve rahmetün li’l âlemîne zuhûruhû, ve’n nûriz zâtiyyi ve’s sirri’s sâriyyi sirruhû fî cemiy’ıl âsâri vel esmâi ve’s sıfâti, ve’n nebiyyi’l ümmiyyi’t tahiri’z zekiyyi, venûri’l envâr Ve sirri’l esrâr ve tiryâkı’l ağyâr ve miftâhi bâbi’l yesâr Seyyidinâ Muhammedini’l muhtâr Ve âlihi’l athâr Ve ashâbihi’l ahyâr, ve’z zâti’l muhammediyyeti’l latiyfeti’l ehadiyyeh, Şemsi semâi’l esrâr Ve mazhari’l envâr, Ve merkezi medâri medâri’l celâl, Ve kutbi feleki’l cemâl, ve’z zâti’l künhi, Kıblete vücûhi tecelliyâti’l künhi ayni’l künhi fil künhi, Elcâmiı li hakâıkı kemâli künhi’l künhi, Elkâimi bi’l künhi fi’l künhi, ve alâmen rûhuhû mihrâbü’l ervâhı ve’l melâiketi ve’l kevn ve men hüve imâmü’l enbiyâi ve’l mürselîn ve men hüve imâmü ehli’l cenneti ıbâdillâhi’l mü’minîn, vealâ ayni’r rahmeti’r rabbâniyyeti ve’l yâkûteti’l mütehakkıkati’l hâitati bi merkezi’l fühûmi ve’l meânî ve nûril ekvâni’l mütekevvineti’l âdemiyyi sâhıbi’l hakkır rabbâniyyi’l berkıl estaı bi müznil eryâhıl mâlieti li külli mütearridın mine’l bühûri ve’l evânî ve nûrike’l lâmiıllezî mele’te bihî kevneke’l hâitı bi emkineti’l mekânî, veayni’l hakkılletî tetecellâ minhâ urûşül hakâikı ayni’l meârifi’l akvemi sırâtıket tâmmi’l eskam, vetal’atil hakkı bi’l hakkıl kenzil a’zami ifâdatike minke ileyke ihâtatin nûri’l mutalsemi, vetıbbi’l kulubi ve devaiha ve âfiyetiha’l ebdani ve şifaiha ve nuri’l ebsari ve ziyaiha, veşecarati’l aslin nûrâniyyeti ve lem’ati’l kabdatir rahmâniyyeti ve efdali’l halîkati’l insâniyeti ve eşrafi’s suveri’l cismâniyyeti ve menbeı’l esrâri’l ilâhiyyeti ve hazâini’l ulûmi’l ıstıfâiyyeti sâhıbi’l kabdati’l asliyyeti ve’r rutbeti’l aliyyeti ve’l behceti’s seniyyeti meninderacetin nebiyyûne tahte livâihî fehüm minhü ve ileyhi vealâ bahri envârike ve ma’deni esrârike ve lisâni huccetike ve arûsi memleketike ve imâmi hadratike ve tırâzi mülkike ve hazâini rahmetike ve tariykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insâni ayni’l vücûdi ve’s sebebi fî külli mevcûdin ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri dıyâike, vebahri envârike ve ma’deni esrârik Ve ayni ınâyetike ve şemsi hidâyetike Ve emni vilâyetike ve lisâni mehabbetike Ve hayri halkıke Ve ehabbi’l halkı ileyk, Abdike ve habiybike ve halilike ve rasulike ve nebiyyi’r rahmeti rasûlike’n nebiyyi’l ümmiyyillezî hatemte bihi’l enbiyâe ve’l mürseliyn, vealâ efdali ıbâdike min halkıke ve safvetike min enbiyâike’z zati’l mükemmeleh Ve rahmeti’l mürseleti’l müfaddaleh ve sırrı hayati’l vücûd, veseyyidi’l kevneyni ve’s sekaleyni ve’l ferîkayn, ceddi’l haseni ve’l huseyn, Mahbûbi rabbi’l meşrikayni ve’l mağribeyn, El maksûdi ve’l matlûbi bi kâbi kavseyn, ve alâ rûhı seyyidinâ Muhammedin fi’l ervâh ve cesedi seyyidinâ Muhammedin fi’l ecsâd ve kabri seyyidinâ Muhammedin fi’l kubûr, ve alâ men cealtehû sebeben linşikâkı esrârike’l ceberûtiyyeh, Venfilâkı envârike’r rahmâniyyeh Fe sâra nâiben ani’l hadrati’r rabbâniyyeh, Ve halîfete esrârike’z zâtiyyeh, fe hüve yâkûtetü ehadiyyeti zâtike’s samediyyeh, Ve aynü mazheri sıfâtike’l ezeliyyeh, Fe bike minke, Sâra hıcâben anke, Ve sirran min esrâri ğaybike, Hucibte bihî an kesîrin min halkıke, Fe hüve’l kenzü’l mütalsem, ve’l bahruz zâhiru’l mütamtam , fe nes’elükellâhümme bi câhihî ledeyk Ve bi kerâmetihî aleyk En ta’müra kavâlibenâ bi ef’âlih Ve esmâanâ bi akvâlih Ve kulûbenâ bi envârih Ve ervâhanâ bi esrârih Ve eşbâhanâ bi ahvâlih Ve serâiranâ bi müâmeletih Ve bevâtınenâ bi müşâhedetih Ve ebsâranâ bi envâri mühayyâ cemâlih Ve havâtime a’mâlinâ fî merdâtih ve alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyetihî ve ehli beytihî ve ashârihî ve ensârihî ve varisihi ve eşyâıhî ve muhıbbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmeıyne ve melâiketikel mukarrabiyne ve Âdeme ve Nûh’in ve İbrâhîyme ve Mûsâ ve Iysâ ve mâ beynehüm minen nebiyyîne vel mürselîn salâten ta’dilu cemiya salevati ehli mehabbetike ve selâmen ya'dilu selâmehüm ebeden daimen”

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyalah

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiyai

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiyai

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede idame

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddesir

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefi’a yevmil mahşer

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Mi’rac

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide evveliyn vel ahiriyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsinin

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessakaleyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahiben Na’leyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemel enbiyai vel mürseliyn

Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn.

1. Allahümme salli alâ Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.

2. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ âli İbrahime fil-âlemine inneke Hamidün Mecid.

3. Allahümme salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.

4. Allahümme salli alâ Muhammedin'in-Nebiyy'il-ümmiyyi ve alâ âli Muhammedin.

5. Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve Resulike.

6. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.Allahümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.Allahümme ve tarahhem alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tarahhamte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.Allahümme ve tahannen alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tahannente alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.Allahümme ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema sellemte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.

7. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin verham Muhammeden ve alâ Muhammedin ve barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime fil-âlemine inneke Hamidün Mecid.

8. Allahümme salli alâ Muhammedin 'in-Nebii ve ezvacihi ümmehat'il-mü'minine ve zürriyetihi ve ehli beytihi kema salleyte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.

9. Allahümme berik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.

10. Allahümme dahiyel-medhüvvati ve bariel mesmukâti ve cebbar'elkulubi alâ fıtratiha şekiyyiha ve saidiha'c'al şeraife salâvatike ve nevamiye berekâtike ve re'fete tahannünike ve re'fete tahannünike alâ Muhammedin abdike ve resulikelfatihi lime uğrika vel-hatimi limasebaka vel-mu'lin'ilhakka bil-hakkı ved-damiği liceyşat'il-ebatıli kema hummile faztalaa biemrike bitaatike müstevfizen fi merdatike vaıyen livahyike hafızan liahdike maziyen alâ nefazi emrike hatta evra kabsen likabisin alâullahi tasılü biehlihi esbabehu bihi hüdiyet'il-kulubü ba'de havdat'il-fiteni vel-ismi ve ebhece muzıhat'il-a'lami ve nairat'il-ahkâmi ve münirat'il-a'lami ve nairat'il-ahkâmi ve münirat'il-İslâmi fehüve eminükel-me'munü ve hazinü ilmikel-Mahzuni ve şehidüke yevm'ed-dini ve beisüke ni'meten ve Resulüke bil-hakkı rahmeten Allahümmefsah lehu fiadnike veczihi müdaafat'il-hyari min fazlike mühennatin lehu gayre mükedderatin min fevzi sevabik'el-mahluli ve cezili ataik'el-ma'luli Allahümme a'li alâ binain-nasi binaehu ve ekrim mesvahü ledeyke ve nüzülehu ve etmim lehu nurehu veczihi min'ibtiasike lehu makbul'eş-şehadeti ve mardiyy'el-mekaleti za mantıkın adlin ve huttatin faslin ve bürhanin azim.

11- innelahe ve melâiketehu yusallune alen-nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimen lebbeykellahümme Rabbi ve sa'dyeke salâvatüllah'il-berr'ir-rahimi vel-melâiket'il-mukarrebine ven-nebiyyine ves-sıddıkine veş-şehedai ves-salihine vema sebbeha leke min şey'in ya Rabbel'âlemine alâ seyyidina Muhammedibn-i Abdillahi hatem'in-nebiyyine ve seyyid'il-mürseline ve imam'il müttakine ve Resuli Rabbilâlemine eş-şahid'il-beşir'id-dai ileyke biiznikessirac'il-müniri aleyhisselâm.

12- Allahümmec'al salâvatike ve berekâtike ve rahmetike alâ seyyid'il-mürseline ve imam'il-müttakine ve hatem'in-nebiyyine Muhammedin abdike ve resulike imam'il-hayri ve kaid'il-hayri ve resul'ir-rahmeti Allahümmeb'ashü makamen mahmuden yağbituhu fihil-evvelune vel-âhirune Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.Allahumme berik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.

13- Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ahl-i beytihi ve asharihi ve ansarihi ve eşyaıhi ve muhibbihi ve ümmetihi ve aleyna maahüm ecmain ya erhamerrahimin.

14- Allahumme salli alâ Muhammedin adade men salla aleyhi ve salli alâ Muhammedin adade men lem yusalli aleyhi ve salli alâ Muhammedin kema emertena bis-salâti aleyni ve salli aleyni kema yuhibbu en yusalla aleyni.

15. Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema emertena en nusalliye aleyhi Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema hüve ehlühu.Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tuhibbü ve terdahü lehu.

16.Allahümme ya Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin a'tı Muhammeden'id-derecete vel-vesilete fil-cenneti.Allahümme ya Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin'iczi Muhammeden sallallâhü aleyhi ve selleme ma hüve ehlühu.

17. Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve alâ ehl-i beytihi.

18. Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hatta lâyebka mines-salâti şey'ün verham Muhammeden ve ale Muhammedin hatta lâyebka miner-rahmeti şey'ün ve barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hatta lâyebka minel-bereketi şe'ün ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hatta lâyebka mines-selâmi şey'ün.

19. Allahumme salli alâ Muhammedin fil-evveline ve salli alâ Muhammedin fil-ahirine ve salli alâ Muhammedin fin-nebiyyine ve salli alâ Muhammedin fil-mürseline ve salli alâ Muhammedin fil-meleil-a'lâ ilâ yevm'id-din.Allahümme a'tı Muhammedenilvesilete vel-fazilete veş-şerefe ved-derecet'el-kebirete Allahümme inni amentü bimuhammedin velem erehu felâ tahrimni fil-cinani rü'yetehu verzukni suhbetehu ve teveffeni alâ milletihi veskınî min havzıhi meşreben reviyyen saiğan henien lânazmeü ba'dehu ebeden inneke alâ külli şey'in kadir.Allahümme ebliğ ruhe Muhammedin minni tahiyyeten ve selâma.Allahümme ve kema amentü bihi ve lem'erehu felâtâhrimni fil-cinani rü'yetehu.

20. Allahümme takabbel şefaate Muhammedin'il-kübra verfa' derecetehül-ulya ve atihi sü'lehu fil-âhireti vel-ulâ kema ateyte İbrahime ve Musa.

21. Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ ibrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.

22. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin nebiyyike ve resulike ve İbrahime Halilike ve safiyyike ve Musa Kelimike ve Neciyyike ve İsa Ruhike ve kelimetike ve alâ cemii melâiketike ve resülike ve enbiyaike ve hıyretike min halkike ve asfiyaike ve hassatike ve evliyaike min ehli arzıke ve semaike ve sallallâhü alâ seyyidina Muhammedin adede halkıhi ve rızae nefsihi ve zinete arşıhi ve midade kelimatihi ve kema hüve ehlühu ve küllema zekerehüz - zakirune ve gafele an zikrihil - gafilune ve alâ ehli beytihi ve ıtretihit - tahirine ve sellim teslima.

23. Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ ezvacihi ve zürriyetihi ve alâ cemiin - nebiyyine vel - mürseline vel - melâiketi vel - mukarrebine ve cemii ibadillah'is -salihine adede maamtarat es-semaü münzü beneyteha ve salli alâ Muhammedin adede ma enbet'il-arzu münzü dahavteha ve salli alâ Muhammedin aded'en-nücumi fis-semai feinneke ahşayteha ve salli alâ Muhammedin adede ma teneffeset'il-ervahu münzü halakteha ve salli alâ Muhammedin ma halakte ve matahluku ve maahata bihi ilmüke ve ad'afe zalike.Allahümme salli aleyhim adede halkıke ve rızae nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike ve meblağa ilmike ve ayatike.Allahümme salli aleyhim salâten tefuku ve tafdulü salât'el - musalline aleyhim minel - halkı acmaine kefazlike alâ cemii halkıke.Allahümme salâten daimeten müstemirreted - devami alâ merr'il - leyali vel - ayyami muttassilet'ed - devami lenkıdae leha ve lensırame alâ merr2il - leyali vel - eyyami adede külli vabilin ve tallin.

24-Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyike ve İbrahime Halilike ve alâ cemii enbiyaike ve asfiyaike men ehli arzıke ve semaike adede halkıke ve rızae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatike ve münteha ilmike ve zinete cemii mahlukatike salâten mükerreten ebeden adede maahsa ilmüke ve mil'e maahsa ilmüke ve ad'afe ma ahsa ilmüke salâten tezidü ve tefuku ve tafdulü salât'el-musalline aleyhim min'el-halkı uzlike alâ cemii halkıke.

[ ( Sümme ted'u bihazed'duâi feinnehu mercüvvül-licabeti inşallahü taalâ...ba'des-salâti alâ en-nebiyyi sallalâhü aleyhi ve sellem (not:Çizgili kısım vird olarak okunmamalıdır.)

Allahümmec'alni mimmen lezime millete Nebiyyike Muhammedein sallallâhü aleyhi ve selleme ve azzame hürmetehu ve eazza kelimetehu ve hafıza ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve da'vetehu ve kessere tabiiyhi ve firkatehu ve vafa zümretehu ve lemyuhalif sebilehu ve sünnetehu.

Allahümme inni es'elükel-istimsake bisünnetihi ve euzü bike minel-inhirafi amma cae bihi.

Allahümme inni es'elüke min hayri maseeleke minhü Muhammedün Nebiyyüke ve Resulüke Sallallâhü aleyhi ve sellem.

Ve euzü bike min şerri mesteazeke minhü Muhammedün Nebiyyüke ve Resulüke Sallallâhü aleyh, ve sellem.

Allahümme'asımni min şer'ilfiteni ve afin min cemiil-mihani ve aslih minni mazahara va ma batana ve nakkı kalbi minel-hıkdivel-hasedi ve lâtec'al aleyye tibaaten liahaden.

Allahümme inni es'elükel-ahze biahseni matalemü vet-terke liseyyii matalemü ve es'elüket-tekeffülebirrızkı vez-zühde fil-kifafi vel-mahrace bil-beyani min külli şüphetin vel-felece bis-savabi fi külli huccetin vel-adle fil-gazabi ver-rızai vet-teslime lima yecri bihil-kazaü vel-iktisade fil-fakri vel-gına vet-tevazua filkavli velfi'li vessıdka filciddi vel-hezeli.

Allahümme inne li zunuben fima beyni ve beyneke ve zünuben fima beyni ve beyne halkıke.

Allahümme makâne leke minha fağfirhu ve makâme minha lihalkıke fetahammelhü anni ve ağnini bifazlike inneke vasiul-mağfireti Allahümme nevvir bil-ilmi kalbi vesta'mil bitaatike bedeni ve hallis minel-fiteni sırri veşgal bil-itibari fikri ve kıni şerre vesavis-iş-şeytani ve ecirni minhü ya Rahmanü hatta lâyekûne lehu aleyye sultan.

Allahümme inni es'elüke min hayri mata'lemü ve euzü bike min şerri mata'lemü inneke ta'lemü ve lâna'lehü ve ente allâm'ül-guyub.

Allahümme min zemani haza ve ihdakıl'ıl-fiteni ve tatavüli ahl'il-cür'eti aleyye vestiz'afihim iyyaye.

Allahümmec'alni minke fiiyazin meniin ve hırzin hasinin min cemii halkıke hatta tübelliğani eceli muafen.) (Bu kısım merhum Delâlil-i Hayrat kitabının yazarı tarafından okuyuculara dua olarak sunulmuştur.Salavat-ı Şerif içindeki dualardan biridir.) ]

25-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede men sallâ aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tenbağis-salâtü aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tecibüs-salâtü aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema emarte en yusalla aleyhi.

26- Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin'illezi nuruhu minnur'il-envari ve eşraka bişuai sırrih'il-esraru.

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve alâ ehli beytihil-ebrari ecmain.

27-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi bahri envarike ve ma'dini esrarike ve lisani huccetike ve arusi memleketike ve imami hazretike ve hatimi enbiyaike.Salâten tedumü bidevamike ve tebka bibekaike salâten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya erhamerrahimin.

28-Allahümme Rabbelhilli vel-harami ve Rabb'el-meş'ar'il-harami ve Rabb'el Beytil-harami ve Rabb'er-rükni vel-makami ebliğ liseyyidina ve mevlâna Muhammedin minnes-selâm.

29-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin seyyid'il-evveline vel-âhirin.

Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin fikülli vakatin ve hin.

Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin fil-meleila'la ilâ yevm'id-din.

Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin hatta terisel-arza ve men aleyha ve ente hayrül-varisin.

30-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin 'in-nebi'il-ümmiyyi ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecidün ve barik alâ Muhammedin'in-nebiil -ümmiyyi kema barekte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.

31-Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin aded ma ahata bihi ilmüke ve cera bihi kalemüke ve sebakat bihi meşietüke ve sallet aleyhi melâiketüke salâten dimeten bidevamike bakiyeten bifazlike ve ihsanike ilâ ebed'il-ebedi ebeden lânihahayete liebediyetihi ve lâfenae lideymumiyetihi.

Allahümme salli alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin adede maahata bihi ilmüke ve ahsahü kitabüke ve şehidet bihi melâiketüke varda an ashabihi verham ümmetehu inneke Hamidün Mecid.

32-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve alâ cemii ashabi Muhammedin.

33-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin vealâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime fil-alemine inneke Hamüdün Mecid.

34-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede maahata bihi ilmüke.

Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede maahsa hü kitabüke.

Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretüke.

Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mahassasathü iradetüke.

Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mateveccehe ileyhi emrüke ve neyhüke.

Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mavesiahu sem'uke.

Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede maahata bihi basaruke.

35-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede mazekerehüz-zakirun.Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede magafele an zikrihil-gafilun.

36-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede katr'il-emtari.Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede evrak'il-escari.Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede devabb'il-kıfari.Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede devabb2il-bihari,Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede miyah'il-bihari.Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede maazlame aleyh'il-leylü ve edae aleyh'in-neharu.

37-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevâna Muhammedin bil-gudüvvi vel-asali. Allahümme salli , âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedi din aded'er-rimali. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedi'n aded'en nisai ver-ricali.

38. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin rızae nefsike. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin midade kelimatike. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin mil'e semavatike ve arzıke. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin zinete arşıke. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin zinete arşıke. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede mahlukatike. Allahümme salli âlâ seyyidina. ve mevlâna Muhammedin efdale salâvatike.

39. Allahümme salli âlâ nebiyyir-rahmeti, Allahümme salli âlâ Şefiil-ümmeti. Allahümme salli âlâ kâşifil-gummeti. Allahümme salli âlâ mücliz-zulmeti Allahümme salli âlâ mulin-ni'meti.Allahümme salli âlâ mü'tir-rahmeti.

40. Allahümme salli âlâ sahib'il-havz'il-mevrudi. Allahümme salli âlâ sahib'il-makam'ü-mahmudi. Allahümme salli âlâ sahib'il-livail-ma'kudi. Allahümme salli âlâ sahib'il-mekân'ü-meşhudi. Allahümme safli alel-mevsufi bil-keremi vel-cudi. Allahümme salli alâ men hüve fis-semai Mahmudün ve fil-arzi Muhammedün.

41. Allahümme salli âlâ sabib iş-şâmmeti. Allahümme salli âlâ sahibil-alâmeti. Allahümme salli alel-mevsu fi bil-kerameti. Allahümme salli alelmahsusi bizzeameti. Allahümme salli âlâ men kâne tuzillüh'ül - gamametü Allahümme salli ala men kâne yera men halfehu kema yera men emamehuAllahümme salli alâş-şefiil-müşaffaiyevm'el-kıyameti.

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL MURSELİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL MÜCAHİDİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİŞ ŞAHİDİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL HAİFİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL HAŞİIN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİT TABİİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL ABİDİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL HAMİDİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİS SALİHİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİR RAKIİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİS SACİDİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL KAİMİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL KAİDİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL MÜTTEKIN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL MÜSTAĞFİRİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL NADİMİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİS ŞAKİRİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL HAFİZIN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİZ ZAKİRİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL AKILİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL MUHSİNİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL EKRAMİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİT TUNZİRİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL MÜBEŞŞİRİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİT TAYYİBİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİN NEBİYYİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SEYYİDİL ALEMİN

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SAHİBİS SIRATELMÜSTEKIYM

ALLAHÜMME SALLİ VESELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİV VE ALA CEMİIL ENBİYAİ VEL MURSELİN VE ALA CEMİIL MELAİKETİL MÜKERREMİN VE ALA İBADİLLAHİSSALİHIYN.

MİN EHLİS SEMAVATİ VE ALEYNA MEAHÜM ECMAİYNE BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMİYNE VE SALLALLAHÜ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİV VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ VE SELLİM ECMAİYN

Subhane rabbike rabbil izzeti amme yesifun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn.

ALLAH c.c razı olsun

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

allahümme salli vesellim ala seyyidina muhammediv ve ala cemiil enbiyai vel murselin ve ala cemiil melaiketil mükerremin ve ala ibadillahissalihiyn.

Min ehlis semavati ve aleyna meahüm ecmaiyne birahmetike ya erhamerrahimiyne ve sallallahü ala seyyidina muhammediv ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmaiyn

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Hiç bir yerde Türkçe anlamını bulamadım. Latince  yi, Türkçeye çevirebilecek varmı. 

Google da, çeviri sitelerinde bulamadım. 

Güzel Bir salavat ve ben ilk kez gördüm. 

Allahümme salli ala Muhammedin adede matahluku külle yevmin ve mayamutu fihi ilâ yevmil-kıyameh.
Entehebe li minelhayri malaya’lemu ilmehu illa ente ve tasrife anni minessui malaya’lemu ılmehu illa ente

Merak ettiğim kelimeler

Matahluku, 

Mayamutu, 

Malaya, 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...