Jump to content

Toplumsal Kontrol Mekanizması,Toplumsal Normlar


logos

Önerilen Mesajlar

Bir toplumda düzenin bozulmaması ve top-lumsal birlik ve beraberliğin sağlanması için insanlar üzerinde etkili denetim görevi yapmaya "toplumsal kontrol" denir. Toplumsal kontrolün amacı gerek insanlar gerekse kurumlar arası denetimi düzenleyerek toplumun düzenini devam ettirmektir. Toplumsal kontrolün olmadığı yerde toplumun devamından söz edilemez.

 

Toplumsal Kontrolü Sağlayan Faktörler:

 

I. Yazılı (Resmi) Normlar:

Hukuk Kuralları: Toplum içerisindeki bireylerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkisinde haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen ve devlet gücüyle desteklenen sosyal kurallar bütünüdür. Hukuk kuralları yazılı ve devletin güvencesi altındadır. Kurallara uymayanlar devlet tarafından cezalandırılır. Bu kurallar genel olarak insanların hepsini kapsayacağı gibi, etnik bir topluma da özgü olabilir. Etnik bir toplumda hukuk kurallarının etkin olması için uygulanacak kuralların, toplumun inancıyla ve töreleriyle aynı paralellikte olması gerekir. Aksi takdirde hukuk kuralları toplumda uygulanma zemini bulamaz.

 

II. Yazısız (Resmi olmayan) Normlar:

a. Töreler: Uyulması zorunlu davranışlardır. Yazısız kuralların en etkili olanıdır. Birçoğu yasalarla desteklenmiştir. Cepheden kaçmamak, namusu korumak…

 

b. Adetler: Toplumdaki yaygınlaşmış alışkan-lıklardır. Uyulması ve yapılması toplumca gerekli görülen davranışlardır. Düğünler, bayram ziyaretleri…

 

c. Gelenekler: Bir kuşaktan diğerine aktarılan köklü ve eski alışkanlıklardır. Türk misafirperverliği, belirli yörelere göre değişen kız isteme biçimleri…

 

d. Görgü Kuralları: Bireylerin birbirlerinden görerek yaptıkları davranışlardır. Yaptırım gücü en az olandır.

 

Toplumsal Kontrolün Özellikleri:

• Toplumsal yaşama göre ortaya çıkar.

• Toplumsal bütünleşmeyi ve ulusal birliği sağlar.

• Toplumda düzeni ve devamlılığı sağlar.

• Toplumdan topluma ve bir toplumda zaman içerisinde değişirler.

• Bireylerin toplumsallaşmasına katkı sağlar.

 

 

 

ÖRNEK :

 

Batı ülkelerinde, ikram edilen bir yiyeceği alması için misafire ısrar edilmez. Bu ülkelerde, karnı aç olduğu halde misafirlikte ikram edilen yiyeceği almayıp ısrar bekleyen ve bu nedenle aç kalan Türkler olmuştur. Oysa Türkiye’ye gelen yabancılar kendilerine ikram edilen yiyecekleri, eğer istiyorlarsa, ısrar beklemeden alırlar. Bu durum Türkler tarafından genellikle yadırganır ve böyle davrananlar görgü kurallarını bilmeyen kişiler olarak değerlendirilir.

Bu parçada, toplumsal değerlerin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

 

A) Yaptırım gücüne sahip olma

B) İnsan gereksinimlerine cevap verme

C) Toplumdan topluma değişme

D) Zaman içinde değişme

E) Bireylere belli sorumluluklar yükleme

 

(1993/ÖSS)

 

Çözüm :

Anlatılan örnekte asıl vurgulanan iki kültürel özelliğin birbirleri arasındaki farkın vurgulanmasıdır. Özellikle batı ülkelerinde olan anlayış ile ülkemizde uygulanan anlayış farkı ortaya konmuştur. Böylece anlatılmak istenen asıl konu toplumsal değerlerin “toplumdan topluma değişebileceğidir”.

Bu nedenle doğru yanıt: C’ dir.

 

 

c. Toplumsallaşma (Sosyalleşme)

 

Bir toplum içinde yaşayan bireyin o toplumun tüm davranış, değer ve düşünme biçimlerini öğrenmesi, benimsemesi ve yapmasıdır. Birey, top-lumsal yaşama katılmak için sahip olması gereken beceri, değer ve davranış kalıplarını toplumsallaşma sayesinde öğrenir. Toplumsallaşma doğumla başlar ve ölünceye kadar devam eder. Toplumsallaşmada en etkili kurum "aile"dir. Daha sonra bunu akraba, arkadaş çevresi ve okul takip eder.

 

 

d. Toplumsal Sapma

 

Bireyin içinde bulunduğu toplumun davranış, değer ve düşünme biçimlerini öğrenemediği ya da onlarla uyum içinde bulunmadığı, yani “toplumsallaşamadığı” durumlarda gösterdiği davranışlara “toplumsal sapma” denir. Örneğin: çöplerini sokağa döken, görevini yapmayan kişilerin davranışları.

 

 

ÖRNEK :

 

Bir toplumda;

– Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçilmesi

– Piknik yapılan yerlerde, çöplerin çöp kutusuna atılmayarak açıkta bırakılması

– Toplu taşıma araçlarında gençlerin, yaşlılara yer vermemesi

gibi davranışların yaygın olması aşağıdakilerden hangisinin en güçlü göstergesidir?

 

A) Bazı toplumsal kuralların gereği gibi benimsenmemiş olduğunun

B) Teknolojik ilerleme karşısında yasaların yetersiz kaldığının

C) Endüstri toplumlarında, duygu ve düşünce alışverişinde azalma olduğunun

D) Nüfusun hızla artmakta olduğunun

E) Kültürler arası etkileşimin ulusal değerleri değiştirdiğinin

 

(1992/ÖSS)

 

Çözüm :

Verilen örneklerde insanların toplum içerisinde konulmuş olan bazı kurallara uymadığı görülmektedir. Ancak bunun nedeni konusunda bize kesin bir bilgi verilmemiştir. Bu nedenle kurala uymama davranışının “teknolojik ilerleme karşısındaki yasaların yetersizliği” olarak düşünmemizi sağlayacak bir bilgi de bulunmamaktadır. Aynı şekilde karşımızdaki toplumun “endüstri toplumu” ya da “nüfusu hızla artmakta olan bir toplum olduğunu” da söyleyememekteyiz. Ayrıca bu toplumun bir başka toplumla “kültürel etkileşime girmesinden dolayı ulusal değerlerini yitirdiğini” de paragrafta bulamıyoruz.

 

Ancak elimizdeki bilgilerden bu toplumdaki insanların “bazı toplumsal kuralların gereği gibi benimsenmediklerini” anlayabilmekteyiz.

Bu nedenle doğru yanıt: A’ dır.

 

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...