Jump to content

Paganizm Nedir?


Guest kaLihora
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Paganizm kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan spiritüel bir yaşam tarzıdır. Temelde kökleri Avrupa’nın eski dinlerindedir. [burada kasıt yakındoğuyu da içine alan kültür dairesinedir, ancak elbette ki aslen tüm bir coğrafyayı kapsar.çn] Ancak takipçilerinin bir kısmı diğer ülkelerin yerel inançlarına da büyük önem ve değer verirler. Herşeydeki kutsallığa dair bir inanç dünyanın heryerinde bulunabilir. Paganlar bunu mirasları ve kökenleri olarak görüp, bunların modern yaşama uyumlu olacak şekilde adapte edilmiş formlarıyla, öncüllerinin inanç ve değerlerini korurlar. Doğanın kutsallığını kutlar ve herşeyde varolan ilahiliğe -evrenin içinden akan ve hem görülebilen hem de görülemeyen bilinemez tine– saygı duyarız.

 

Paganlar ilahi [lahuti diye de geçer,burada lahuti ve latuhi denebilir de.çn]olanı, eril veya dişil olan kutsal bütünün parçaları olarak her yönüyle onurlandırırlar. Her erkek ve kadın bir pagan için güzel ve eşsiz bir varlıktır. Çocuklara da sevgi ve saygı duyulur ve kuvvetli bir toplum bilinci mevcuttur. Tabiatın vahşi hayvan ve kuşlara yuvalık eden açık alanları ve ormanlarına derin ve içten bir sevgi besleriz. Paganizm, bireysel ruhani deneyimin önemini vurgular ve paganlar sıklıkla bu deneyimi sevdikleri doğal dünya ile kurdukları ilişki aracılığı ile yaşarlar. İlahi olanla birleşmeyi kendimizi doğanın gelgitlerine uyumlayarak ve içsel benliğimizi keşfederek gerçekleştirmeyi amaçlar ve bu ikisinin birbirinde yansıtıldığını görürüz. İlahi olanla bir aracının yardımı ile dolaylı olarak değil de kendi deneyimimiz içinde yüzyüze karşılaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bazı yollarda rehber ve öğretmenler bulunsa da, bu kişiler kendi bilgelik ve deneyimlerini sorumlulukları altındaki kişilerin ilahi olanla ilgili kendi anlayış ve yorumlarını keşfetmeleri için sunan birer hızlandırıcı rolü üstlenirler. Ritüellerimiz doğal döngüler ile uyum içinde olmamıza yardımcı olurlar, bu nedenle sıklıkla mevsimlerin dönüm zamanlarında, ay ve güneş’in safhalarında ve yaşamımızın dönüm noktalarında gerçekleştirilirler.

 

Paganizmin geniş spektrumu içinde çok çeşitli gelenekler bulunmaktadır. Bu bizim manevi deneyimlerimizin kapsamını yansıtır. Çünkü herkesin eşsiz olduğuna ve dolayısıyla herkesin manevi deneyiminin aynı biçimde eşsiz olması gerektiğine inanırız. Bazı paganlar isimleri Avrupa folklorü ve mitolojisinden de tanıdık olabilen çok sayıda tanrı ve tanrıçaların izinden giderken, diğerleri cinsiyeti belirgin olmayabilen [metaforik düzlemde.çn.] tek bir yaşam gücüne odaklanırlar ve yine başkaları kendilerini kozmik bir çifte adarlar – Tanrıça ve Tanrı veya Hanım ve Efendi. [Lord and Lady.çn] Çeşitliliğimizi kutlarız çünkü herkesin kendi maneviyatını kendi özünün içsel sesi uyarınca bulması gerektiğine inanırız. Bu nedenle bu içtenlikte olan tüm inançlara saygı duyar, misyonerliğe karşı çıkar ve insanları kendi inançlarımıza döndürmeye çalışmayız. Diğer inançlar ve genel olarak toplumdan tek beklentimiz toleranstır.

 

Çevreyle ilgili kaygıların arttığı ve ekolojik farkındalığın yaygınlaştığı günümüzde paganlar sıklıkla yeşil farkındalık hareketinin [“Green awareness” ekolojik duyarlılığı tanımlayan bir kavramdır.çn] ön saflarındadırlar. Her gelenekten paganlar; insan, hayvan, bitki veya taş yaşayan herşeyin varlığına saygı duyar. İster düşünce, ister eylem yoluyla olsun, neden sonuç ilişkilerinin dünyanın canlıları üzerindeki etkilerinin her zaman farkındayız. Özgür düşünce, yaratıcı imgelem ve insanların pratik yaratıcı zekasını destekleriz, çünkü yaşamımızın doğal dünyanın ritmleriyle uyum içinde sürmesinde, bunların temel bir rol üstlendiklerine inanıyoruz .

 

 

--------------------

ISIK-1.gifPaganlar

...Çogu zaman Cadi ve Wiccan kavramlari birbiriyle karistirildigi için, çogu insan degisik inanç sistemlerine tanidik olmayanlarla konusurken kendini "pagan" ya da "neo pagan" olarak adlandirir. Çözülemeyen bir din olarak adlandirilan Wicca, kendi içinde çesitli rütbe ve dereceleri olan bir inanç sistemidir. Burada anlatilmak istenen, mesela her Hiristiyan' in Katolik ya da Protestan olmamasi gibi, her pagan da Wiccan degildir. Neo pagan genelde toprak bazli inanç sistemlerini takip eden insanlari tanimlamak amaçli kullanilir.

Wiccalık nedir?

 

 

 

WICCA cadılığın modern adıdır.Peki Cadılık nedir?Masallardan ve folklordan çıkan haliyle yaşlı,çirkin,kurba gözlü,uzun tırnaklı,büyük bir kazanın önünde sihirli içecekler hazırlayan bir kadın olarak resmedilir.Süpürgesine binip,uçarak çocukları yakalayan bir mahluk.Erkekler ise,insanlara büyü yapıp,gözleriyle olayları etkileyen kişiler.Genç kadınlar,kötü ruhlarla işbirliği içinde olup,büyü yapıp,insanları,zamanı dondurabilen kişiler olarak resmedilmişdir.Bunlar,özellikle film endustrisinin yarattığı tablolardır.

 

Aslında Cadılığın bu anlatılanlarla alakası yokdur.Neyle alakalıdır,nedir o zaman?

 

 

 

Wiccanın kesin bir açıklamasını yapmak aslında zordur.Wicca,kökleri Pagan inanışına dayanan,doğanın merkezde yeraldığı bir inanışdır.Bir yaşam tarzı,gidilecek yoldur.Cadılığın diğer adı olarak da adlandırılabilir, Modern Cadılıkdır.

 

Her Cadı,kendine ait bir yola sahipdir.Bu yol Wicca veya Cadılık olabilir.Wicca inanışına sahip olanlar,kendilerini Wiccan olarak adlandırırlar.

 

Cadı kelimesi genellikle negatif çağrışımları da beraberinde getirir.Bunda,Hıristiyanlığın, cadılığı kötülemesinin büyük etkisi vardır.Pekçokları Cadılık ve Satanizm(şeytana tapma)arasında ilişki görür ki,bu kesinlikle büyük bir hatadır.Bu kelimeler Wicca için kullanılamaz.Şeytan,Hristiyanlık,Müs lumanlık inanışlarında vardır.Wiccalar,şeytanın varolduğunu bile kabul etmezler .

 

Kendilerini Paganist olarak da adlandırırlar çünkü Wicca ,Neopaganizm içinde bir akımdır.Örnek olabılecek diğer akımlar Şamanizm,Durudizm ve Asartu’dur.Cadılar daima Paganistdir ama her Pagan Cadı değildir.

 

İnsanlar genellike kadınların Wicca olduğunu duşünse de bu doğru değildir.Erkekler de Wicca olabilir.Tahminlere göre Wiccanlar arasında,kadınlar, erkeklere nazaran daha fazladır.Bunun sebebi,dinlerdeki bağnazlığın,özellikle kadınları ikinci sınıfa düşürmesi ve erkek baskın yasaların çokluğudur.İnsanlar kadın ve erkek arasında bir uyum aramaktadırlar.Belkide bu nedendenWicca,insanlar arasında,her geçen gün daha da popüler olmaktadır.

 

 

 

Kısaca Wicca,doğa tabanlı bir inanış şeklidir ve pekçok doğa inanışında olduğu gibi,Wiccada da sevgi,hayat,doğa ve maneviyat(spritualizm)vardır.

 

.

 

Wiccalığın merkezinde,Tanrı ve Tanrıca bulunur.Tanrıça Dünya ve Ay’da vücüt bulur.Dünyadaki ürünleri meydana getirir.Wiccanlar,doğadaki mevsimler ve onların beraberinde getirdiği değişimlere değer verirler.Bu,ay devreleri için de geçerlidir.

 

 

 

Wicca,organize bir inanış değildir ve merkezinde bir lider yokdur.Buna rağmen Wiccalıkda Covenlar(türkçe kovan da denebilir) vardir.Bunlar,Cadı halksı olarak da adlandırılır.Coven,Rituelleri,beraber yerine getirmek için en fazla onüç kişinin biraraya gelmesi ile oluşan grupdur.Bu ritueller,bir başrahibe ve başrahip kılavuzluğunda yerine getirilir.Rahip ve başrahibe,grup üyelerinin,onların fikirlerini kabul etmeleri beklenen liderler değildirler.Onlar,daha çok öğretmen rolündedirler.

 

 

 

Bir Wicca,Coven olabileceği gibi,Solitary(yanlız) da olabilir.Solitary bir Wicca,herşeyi kendi öğrenir.Ritülleri kendi başına gerçekleştirir.Bir Wicca,Coven veya yanlız(solitary) olabilir.Bunlardan birinin,diğerinden daha iyi olmasi diye bir durum söz konusu değildir.Çünkü önemli olan kişinin kendini nasıl ve hangi durumda daha iyi hissettiğidir.

 

 

 

Wiccada kutsal bir kitap yada uyulması geren kurallar listesi yokdur.Ama Wiccanın içinde,merkezde değişmeyen bir kural vardır.

 

 

 

Kimseye(kendine de)zarar vermediğin sürece ne istiyorsan yap.

 

(An it harm none,do as ye will)

 

 

 

Bu kural,Wicca kuralı veya Cadı Öğüdü olarak adlandırılır.Kulağa basit bir kural gibi gelse de değildir.Çünkü bu,kendine verdiğin sözde durduğun için,güvenilirliğini eksiksiz ortaya koyar.Bu kuraldan,üçkatlı yasa olarak da adlandırılan başka bir kural ortaya çıkar.

 

 

 

Yapdığın herşey sana üc kere geri dönecekdir.

 

 

 

Yapdığın bütün pozitif veya negatif şeyler(yada düşündüğün)sana çoğalarak geri gelecekdir.O halde önemli olan,bir şeyi yapmadan veya düşünmeden önce etkilerine(sonuçlarına)göz gezdirmekdir.

 

 

 

Wiccanın önemli bir özelliği,kainatdaki herşeyin tanrısal bir güçde olduğudur.Böylelikle onlar,bu dünyadan uzakda olan birşeye inanmazlar.Tanrısallık,bize gelen herşeyde ve kendi içimizde bulunabilir.Sadece yaşamsal şeylerde değil.Bu nedenle,wiccanlar doğada olan herşeye saygı duyarlar.Örneğin taşlar,kristaller,bitkiler de Wiccanlar için kutsaldır.

 

 

 

Bu tanrısallık,kadınsal ve erkeksel enerji arasındaki bir birliktelik gibi sembolize edilir.Tanrı ve Tanrıça.Bir taraf,diğeri olmadan olamaz ve iki taraf beraber bir uyum içinde devam eder.Bu belki kulağa biraz karışık gelebilir,bunun için bir örnek verelim;

 

Bir günde iki bölüm vardır,gündüz ve gece.Bunlar beraber,içiçe sürüp giderler.Eğer bir gün olmasaydı ,gecenin ne olduğunu da bilemeyecekdik.Bir taraf yanlız olabilir,bu mevcut olan diğer taraf için de geçerlidir.Bu yanlız mevcudiyetler,bir birliktelik meydana getirirler.

 

 

 

Bir diğer özellik ise,Wiccaların diğer insanların dinlerini değiştirmek istememesidir.Her birey kendi yolunu bulup seçmekde özgürdür çünkü farklı yollar da aynı amaca gidebilir.Wicca diğer inanışlara göre çok töleranslıdır,kimseye zarar vermediği sürece elbetde(Wicca Rede).Wiccalar her zaman diğer insanların inanışlarını öğrenmeye açıkdır.

 

 

 

Wiccalıkda uygulanan bazı rituller vardır ki bunlar,genellikle dolunayda(esbats) ya da yıllık bayramlar (sabbats) esnasında gerçeklestirilir.Elbette ki ritueller başka zamanlarda da gerçekleştirilebilir.

 

 

 

Wicca ile Cadılık aynı şeymidir?

 

Bir grup aynı olduğunu savunsa da,temelde aynı olup,ince bir çizgiyle birbirinden ayrılırlar.

 

Pekçok Wicca kendini Cadı olarak adlandırabilir ama bu,Cadılar için söylenemez.Cadılık çok daha eskidir ve daha fazla bir adanmışlık söz konusudur.Geleneklere bağlı şekilde yaşarlar.Cadılık yüksek bir mertebedir.

 

Wiccalık ise Cadılıkdan türemiş bir inanış biçimidir.Modern cadılık olarak da adlandırılır.

 

 

 

BIR WICCA OLARAK NELER YAPARSINIZ

 

Bu soruya bir-iki-üç gibi bir sıralama yapılarak cevap verilemez.Wicca,şahıs olarak,

 

* sürekli yapmış olduklarındır.Wicca içindeki farklı görüşlerle de kişi meşgul olabilir.

 

 

 

* Doğayla ilgili bilgi edinmek,mevsimlerin enerjilerini ve kozmozun bize verdiği gücü kullanmak.

 

* İsanların ruhsal ve bedensel kuşatılmışlıklarına yardım etmek,bitkiler,kremler ve içeceklerle,tedavilerine yardımcı olmak.

 

* Psikolojik durumlarla ilgili bilgi edinmek ve bunu tedavi amaclı kullanmak

 

*Tarot ve gelecegi görmek için diğer malzemeleri kullanmak

 

*Kılavuzlardan bilgi edinmek,bitkiler ve onlardan krem ve içecek yapımını öğrenmek

 

*Ay dönemlerini ve bunların insanlar üzerindeki etkisini öğrenmek

 

Wicca içinde bunun gibi pek çok şey keşfedilip öğrenilebilir.

 

Wicca da biri hariç belirtilmiş kurallar yokdur.

 

“KİMSEYE ZARAR VERMEDİGİN MUDDETCE NE İSTİYORSAN YAP”

 

Bu fiziksel ve mantıksal eylemlerinin değerine sahipdir.

 

 

 

Wicca ne değildir?

 

Wicca bir tarikat değildir.

 

Wiccanlar(wiccalığa inanan kişi) üzerinde düşünmeksizin tapmazlar(tapınma yokdur), bir lideri ve onun fikirlerini takip etmezler.Wiccanlar kimsenin dini değiştirmeyi denemezler ve wicca yandaşlarının ticari kaygıları da yokdur.Bir Coven(beraber rituelleri gerçekleştiren ve sabbatsları kutlayan grup)ASLA birine,onlara katılmasını teklif etmez.Böyle bir törene katılmak öncelikle gönüllü olmayı gerektirir ve bu belli bir eğitim ve alıştırmalardan sonra gerçekleşebilir.

 

Wiccan lar ŞEYTANın varlığına inanmazlar ve SATANİST de değillerdir.

 

Wicca ile aktif olarak uğrasan kişiler Tanrı ve Tanrıca‘ya inanırlar.Şeytan Hıristiyanlık ve Müslümanlığın bölünmez bir parçasıdır.Kötülüğü şahıslandırma ve bu şekilde yapılan hataların suçunu başkasına yükleme,Wiccada yeralmaz.

 

Aklıbaşında her yetişkin birey,iyi ve kötüyü ayırt edebilir ve kötülük yapıldıkdan sonra, yapan tek suçludur ve cezasını,üç katı fazlasının kendisine geri döndüğü şekliyle öder.Wiccanlar,kişinin yapdıklarından,kendisinin sorumlu olduğuna inanırlar,iyi veya kötü.

 

Bu kuraldan yola çıkarak.Wicca hakkında öğrendiğin şeylere saygı duyulduğu ve uyulduğu sürece kimsenin başına kötü birşey gelmeyecektir.

 

Bir rituel sırasında hata yapılırsa kimse ölmez.Öğrenmeli ve yaşam boyu da öğrenmeye devam edilmelidir.Sahip olunan bütün bilgilerden yararlanılabilir.

 

Neye başladığını bil ve neyle meşgul oldugunu da!

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ OLAN BAZI ŞEYLER

 

-Kendini tanı:

 

Hayatın neresinde olduğunu bil,kendin için iyi şeyler dile ve kendini iyi hissetmeyeceğin hiçbirşeye başlama.Beceri ve niteliklerini bil ama daha az iyi taraflarını ve korkularını da.

 

-Sanatını tanı:

 

Ne ile meşgul oldugunu bil.Ruhsal gelişimin önemlidir.Meşgul olduğun şeylerin iyi ve kötü taraflarını tanı ve daha fazla ilgilendiklerini hatasız bir şekilde öğren.

 

-Öğren ve keşfet

 

Ruhunu yeniliklere açık tut,kullanmak yada yapmak istemiyeceğin şeylere de.

 

Bağlı olduğun şeyleri derinlemesine araştır.Bunların herzaman Wicca ile alakalı olması gerekmez.Entellektuel gelişim ruhsal gelişim kadar önemlidir.

 

- Bilgiyi,bilgelikle kullan

 

Bu sözler kendin içindir.Anlayışlı ol ve bilgilerini hayata geçirirken kalbine de kulak ver.

 

-Dengeli ol

 

Bedense,özellikle de ruhsal dengede ol.Düşündüklerin ve yapdıkların bir denge içinde olsun.

 

-Kabul edilebilir düşüncelere sahip ol

 

Açık bir ruh,genelde edindiğin bilgilerdir.O halde,biraz açık düşünmek için ısrar etmekde,bir zorunluluk vardır.

 

-Hayatı kutla

 

Yapdığın şeylerden mutlu ol.Hiçbirşey,mecburen yapılmak zorunda olunan,yükümlülük değildir.Mizacına göre davran.Neşeli bir insan isen,bunu yapdığın işlerde de kullan.

 

-Dünyanın döngüleri ile uyumlu ol

 

Bu döngüleri anlamaya çalış ve hayatındaki benzerlikleri ara.Bu senin dengede olmana da yardim eder.

 

-Kendine iyi bak

 

Ruhsal ve fiziksel kendine iyi bak.Sadece o zaman kendi içinde bir denge bulabilirsin ve kendini güçlendirip,büyüyebilirsin.

 

-Meditasyon yap

 

Bu,ruhunu,belli bir sakinliğe ulaştırmak için en iyi yardımcıdır.Bu anlama gücünü arttırır ve düşüncelerini genişletir.

 

-Tanrı ve Tanrıçayı onurlandır

 

Hayatda sahip olduğun şeylere saygı duy.Saygı ve sevgi çok normal ve söylenmesi kolay olsa da,bazen önemli şeyler olduğunda unutulabiliyor.Onları an,bayramlar kutlanarak onlar onurlandırılabilir ya da kendine ait farklı bir yolla bunu yapabilirsin.

 

 

 

Wicca içinde pekçok şey,izlenmesi gereken Yasa değildir.Bunlar,sadece yardımcı olmak için talimatlardır.Genellikle solitary Wiccanlar için çok yardımcı olabilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ÖNEMLİ OLAN BAZI ŞEYLER

 

-Kendini tanı:

 

Hayatın neresinde olduğunu bil,kendin için iyi şeyler dile ve kendini iyi hissetmeyeceğin hiçbirşeye başlama.Beceri ve niteliklerini bil ama daha az iyi taraflarını ve korkularını da.

 

-Sanatını tanı:

 

Ne ile meşgul oldugunu bil.Ruhsal gelişimin önemlidir.Meşgul olduğun şeylerin iyi ve kötü taraflarını tanı ve daha fazla ilgilendiklerini hatasız bir şekilde öğren.

 

-Öğren ve keşfet

 

Ruhunu yeniliklere açık tut,kullanmak yada yapmak istemiyeceğin şeylere de.

 

Bağlı olduğun şeyleri derinlemesine araştır.Bunların herzaman Wicca ile alakalı olması gerekmez.Entellektuel gelişim ruhsal gelişim kadar önemlidir.

 

- Bilgiyi,bilgelikle kullan

 

Bu sözler kendin içindir.Anlayışlı ol ve bilgilerini hayata geçirirken kalbine de kulak ver.

 

-Dengeli ol

 

Bedense,özellikle de ruhsal dengede ol.Düşündüklerin ve yapdıkların bir denge içinde olsun.

 

-Kabul edilebilir düşüncelere sahip ol

 

Açık bir ruh,genelde edindiğin bilgilerdir.O halde,biraz açık düşünmek için ısrar etmekde,bir zorunluluk vardır.

 

-Hayatı kutla

 

Yapdığın şeylerden mutlu ol.Hiçbirşey,mecburen yapılmak zorunda olunan,yükümlülük değildir.Mizacına göre davran.Neşeli bir insan isen,bunu yapdığın işlerde de kullan.

 

-Dünyanın döngüleri ile uyumlu ol

 

Bu döngüleri anlamaya çalış ve hayatındaki benzerlikleri ara.Bu senin dengede olmana da yardim eder.

 

-Kendine iyi bak

 

Ruhsal ve fiziksel kendine iyi bak.Sadece o zaman kendi içinde bir denge bulabilirsin ve kendini güçlendirip,büyüyebilirsin.

 

-Meditasyon yap

 

Bu,ruhunu,belli bir sakinliğe ulaştırmak için en iyi yardımcıdır.Bu anlama gücünü arttırır ve düşüncelerini genişletir.

 

-Tanrı ve Tanrıçayı onurlandır

 

Hayatda sahip olduğun şeylere saygı duy.Saygı ve sevgi çok normal ve söylenmesi kolay olsa da,bazen önemli şeyler olduğunda unutulabiliyor.Onları an,bayramlar kutlanarak onlar onurlandırılabilir ya da kendine ait farklı bir yolla bunu yapabilirsin.

 

 

 

Wicca içinde pekçok şey,izlenmesi gereken Yasa değildir.Bunlar,sadece yardımcı olmak için talimatlardır.Genellikle solitary Wiccanlar için çok yardımcı olabilir.

 

 

 

harika maddeler !

onlarla ortak noktalarimiz var !

ama birtakim inceliler olmali :

butun bunlar ancak ihlasla yapilmali !

yoksa meditasyon bosa cikar !

sanat ta saluk ve mat kalir !

tanri ve tanricalari onurlandirmak hic bi seref vermez ! :D

kendini tanimak ta boslukta birakir !

o halde ihlas ve samimiyet sart !

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

  • Benzer Konular

    • Paganizm Nedir?

      Paganizm tüm insanlığın atalarının dinlerindendir. Bu eski dini bakış açısı bugün Japonya ve Hindistan gibi karmaşık uygarlıklarda ve dünyanın her yerinde daha az karmaşık kabile toplumlarında dünyanın pek çok yerinde aktif kalmaktadır. Avrupa klasik antik dinlerinin (Pers, Mısır, Yunanistan ve Roma) yanı sıra kuzey eteklerinde "barbar" komşularının ortaya çıkışı ile Avrupa biçimi Paganizm modern Batı'da açık farkındalık olarak yeniden ortaya çıktı.  Pagan bakış açısı üç kat olarak görül

      , Yer: Diğer Din ve İnanışlar

×
×
  • Yeni Oluştur...