Jump to content

Ekonomi Bakanlığı Eleman Arıyor!


ELA NAZ
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Ekonomi Bakanlığı, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

İktisat 10

Uluslararası İlişkiler 8Endüstri Müh. 7İşletme 6Hukuk 6Kimya Müh. 4Bilgisayar Müh. 2Ekonometri 2T O P L A M 45Bakanlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLERA. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:Sınava katılabilmek için;1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,3) Sınavın yapıldığı gün itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,4) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),- İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasındayapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak,- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvurudabulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (140) kişi içerisinde bulunmak,- İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlararasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,- Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasındayapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,- Kimya Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvurudabulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,- Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvurudabulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,- Ekonometri alanı için KPSSP-92 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,(Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)5) 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’nin yabancı dil bölümünden (Almanca, Fransızca, İngilizce) en az 48 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2010 Aralık, 2011 Mayıs-Kasım, 2012 Mayıs) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,6) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube Kodu: 709), TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırmak, gerekmektedir.Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 11/10/2012tarihinden itibaren Bakanlığın internet sitesinde (

www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.YAZILI SINAVYazılı (klasik) sınav: Yabancı dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) ve Alan bilgisi (İktisat, Uluslararası İlişkiler, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ekonometri) şeklinde iki oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edeceklerdir. Her iki oturum 100’er puan üzerinden değerlendirilecektir.YAZILI SINAV KONULARII. Oturum (Yabancı Dil Sınavı):- Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce)- Türkçe’den yabancı dile çeviri- Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri- Yabancı dilde kompozisyonII. Oturum (Alan Bilgisi Sınavı):- İktisat Alanı: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka- Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk,Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat- Endüstri Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislikİstatistiği ve Üretim Yönetimi ve Planlaması- İşletme Alanı: Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genelİşletme- Hukuk Alanı: Genel İktisat, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, BorçlarHukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)- Kimya Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Termo Dinamik, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı ve Tasarım- Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, İşletim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Veri TabanıSistemleri, Bilgisayar ağları ve Ağ Güvenliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim ve Bilişim Sistemleri- Ekonometri Alanı: Genel İktisat, Basit Doğrusal Regresyon modeli, Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli, Çoklu Bağlantı Problemi, Değişen Varyans Problemi, Otokorelasyon Problemi, Eşanlı Denklem Modelleri, Zaman Serisi Ekonometrisi Genel İktisat hariç, yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar, sadece İktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile Genel İktisat sorusunu cevaplandıracaklardır.Yazılı sınavda, bölümler itibarıyla sorulan soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:- İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi,- Diğer alanlardan sınava giren adaylar için %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat.Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yabancı dil bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %40) ve alan bilgisi bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %60) ağırlıklı ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav

14 Ekim 2012Pazar günü 09.00 –18.00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır.SÖZLÜ SINAVYazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun üç katının altında olursa yalnızca başarılı olanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.Sözlü sınav Ankara’da Bakanlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın internet sitesinde (

www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru ya datebligat yapılmayacaktır.SÖZLÜ SINAV KONULARI:Sözlü sınav, adayların;a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,e) Genel yetenek ve genel kültürü,f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.Adaylar, Yarışma Sınavı Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:Başvurular,24 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 05 Ekim 2012Cuma günü mesai bitiminde(18.00) sona erecektir.Başvurular aşağıda yer alan iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:a) “Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 11. Kat 06100 Emek/ANKARA” adresine şahsen,b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).05 Ekim 2012 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Bakanlık Genel Evrakına en geç 05 Ekim 2012tarihine kadar teslim edilmesigerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.GEREKLİ BELGELERŞahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:a) Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya Bakanlığın internet sayfasından (www.ekonomi.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,d) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube Kodu: 709) TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak Ad Soyad ve TC Kimlik Nobelirtilmelidir),e) 1 adet vesikalık fotoğraf.Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 15-31 Ekim 2012 tarihleri arasında ilgili Bankaya bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri geri ödenmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılacak adaylardan:

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair yazılı beyanı,c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,d) 4 adet vesikalık fotoğraf,e) Sabıka kaydına dair yazılı beyanı,f) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),istenecektir.NİHAİ SONUÇNihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (

www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecektir.IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER:T.C. Ekonomi BakanlığıPersonel Dairesi Başkanlığı 11. Katİnönü Bulvarı No:36 06100 Emek / ANKARA Tel: 204 79 02 – 204 75 33

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İktisat 10Uluslararası İlişkiler 8Endüstri Müh. 7İşletme 6Hukuk 6Kimya Müh. 4Bilgisayar Müh. 2Ekonometri 2T O P L A M 45Bakanlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLERA. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:Sınava katılabilmek için;1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,3) Sınavın yapıldığı gün itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,4) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),- İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasındayapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak,- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvurudabulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (140) kişi içerisinde bulunmak,- İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlararasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,- Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasındayapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,- Kimya Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvurudabulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,- Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvurudabulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,- Ekonometri alanı için KPSSP-92 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,(Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)5) 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’nin yabancı dil bölümünden (Almanca, Fransızca, İngilizce) en az 48 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2010 Aralık, 2011 Mayıs-Kasım, 2012 Mayıs) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,6) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube Kodu: 709), TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırmak, gerekmektedir.Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 11/10/2012tarihinden itibaren Bakanlığın internet sitesinde (

www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.YAZILI SINAVYazılı (klasik) sınav: Yabancı dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) ve Alan bilgisi (İktisat, Uluslararası İlişkiler, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ekonometri) şeklinde iki oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edeceklerdir. Her iki oturum 100’er puan üzerinden değerlendirilecektir.YAZILI SINAV KONULARII. Oturum (Yabancı Dil Sınavı):- Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce)- Türkçe’den yabancı dile çeviri- Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri- Yabancı dilde kompozisyonII. Oturum (Alan Bilgisi Sınavı):- İktisat Alanı: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka- Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk,Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat- Endüstri Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislikİstatistiği ve Üretim Yönetimi ve Planlaması- İşletme Alanı: Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genelİşletme- Hukuk Alanı: Genel İktisat, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, BorçlarHukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)- Kimya Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Termo Dinamik, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı ve Tasarım- Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, İşletim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Veri TabanıSistemleri, Bilgisayar ağları ve Ağ Güvenliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim ve Bilişim Sistemleri- Ekonometri Alanı: Genel İktisat, Basit Doğrusal Regresyon modeli, Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli, Çoklu Bağlantı Problemi, Değişen Varyans Problemi, Otokorelasyon Problemi, Eşanlı Denklem Modelleri, Zaman Serisi Ekonometrisi Genel İktisat hariç, yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar, sadece İktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile Genel İktisat sorusunu cevaplandıracaklardır.Yazılı sınavda, bölümler itibarıyla sorulan soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:- İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi,- Diğer alanlardan sınava giren adaylar için %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat.Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yabancı dil bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %40) ve alan bilgisi bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %60) ağırlıklı ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav

14 Ekim 2012Pazar günü 09.00 –18.00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır.SÖZLÜ SINAVYazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun üç katının altında olursa yalnızca başarılı olanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.Sözlü sınav Ankara’da Bakanlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın internet sitesinde (

www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru ya datebligat yapılmayacaktır.SÖZLÜ SINAV KONULARI:Sözlü sınav, adayların;a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,e) Genel yetenek ve genel kültürü,f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.Adaylar, Yarışma Sınavı Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:Başvurular,24 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 05 Ekim 2012Cuma günü mesai bitiminde(18.00) sona erecektir.Başvurular aşağıda yer alan iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:a) “Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 11. Kat 06100 Emek/ANKARA” adresine şahsen,b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).05 Ekim 2012 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Bakanlık Genel Evrakına en geç 05 Ekim 2012tarihine kadar teslim edilmesigerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.GEREKLİ BELGELERŞahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:a) Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya Bakanlığın internet sayfasından (www.ekonomi.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,d) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube Kodu: 709) TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak Ad Soyad ve TC Kimlik Nobelirtilmelidir),e) 1 adet vesikalık fotoğraf.Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 15-31 Ekim 2012 tarihleri arasında ilgili Bankaya bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri geri ödenmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılacak adaylardan:

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair yazılı beyanı,c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,d) 4 adet vesikalık fotoğraf,e) Sabıka kaydına dair yazılı beyanı,f) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),istenecektir.NİHAİ SONUÇ;

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (

www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecektir.

 

alıntı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...