Jump to content

Salavat-ı Kibrit-i Ahmer (Kırmızı Kükürt) Altın Madeni


Mesut85

Önerilen Mesajlar

Salavat-ı Kibrit-i Ahmer ruhsal etkisi çok güçlü ve yüksek gelir,bereket getiren sırlarla dolu bir salavatdır.Şeyh Muhyiddin Abdül Kadir Geylani Hz.yazmıştır.O Dünyanın Kralı Adem soyunun lideri yüce ışık yansıyan, ısı kalem manevi usta her yıl milyonlarca müslüman tarafından anılır.Türbesi Irak Bağdatdadır.Kibrit-i Ahmer kırmızı kükürt ve felsefe taşı anlamına da gelmektedir.

 

Kırmızı tasavvuf'un rengidir.İslamiyetin kırmızı gelinli elbiseleri bu yüzdendir.Evliliğin kalıcı olacağına inanılmıştır.Bu salavat-ı şerifenin özel bir gücü vardır.

 

Okuyan kişi çok şanslıdır.Maddi ve Manevi ilerlemek için seçmeli güçlü bir araçtır. Kibriti Ahmer Şerif Bereket,Nimet ve İlahi güçle doludur.

 

Bismillahirrahmannirrrahim

İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ(teslîmen).33 / AHZÂB - 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdul kadir Geylani Hz.Bu 3 önemli salavatı iyi belgelemiştir.Bunlar şunlardır.

Bolluk Taşan Salavatlar

1-Salavat-ı Suğra:küçük salavat kısa bir salavat olmasına rağmen dünya çapında ün yapmıştır.

Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik.

2-Salavat-ı Vusta (Orta salavat) Kibrit-i Ahmer (Kırmızı Kükürt) Felsefe taşı anlamınada gelmektedir.Maddi manevi ilerlemek için çok güçlü bir araçtır.

 

a) Kenzül Azam (Büyük Hazine) kibriti ahmer bu salavatla başlar.

b) salavatı suğra (Küçük Salavat)

c) salavatı İn'am (Salavat-ı Müchever)

ve kibriti ahmer kuran-ı kerimin bu ayetleriyle biter. (saffat:180-181-182)

3-Es Salavat-ı Kübra (En Büyük Salavat) 33 salavat ve 25 adet kuran-ı kerimin zengin ayetlerinden oluşan yaklaşık 20 sayfalık manevi baş yapıt, çok güçlü bir duadır.

 

Delailül Hayrat (iyiliğin kanıtları) İmam Muhammed Süleyman Cezûli, Hizbul Azam (Büyük Dua) Hazreti Molla Ali el- Kâri

 

Hayrat arasında Mecmuah salavat-ı resul Şeyh Abdur Rahman tarfından,(Efendimiz s.a.v hakkında derleme)

 

Mecmuatül ahzab derlemeleri Şeyh Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhanevi'nin üç ciltlik bir dua mecmuası.İmam Yusuf Bin İsmail in salavat-ı el efdal seyyidi es sadet (En büyük nimet)

 

Muhammed Salim Bevvab tarafından derlenen Evrad-ı Kadiriyyeh (Gönüllü Dualar) Nithar Ahmed tarafından salavat-ı şerif (yüce nimet)

 

El-Allâme Habibul Beşar Kadiri tarafından Faziletli salavat-ı şerif (yüce nimetin faydaları) Bunlar aynı zamanda yazılmıştır.

 

 

 

Onun En iyi Bilinen Salavatları

 

• Salavat-ı Suğra (Küçük Salavat)

• Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)

• Es-Salavat-ı Kübra (En Büyük Salavat)

• Kenzü'l A'zam (Büyük Hazine)

• Hurûfu Mukatta Duası

• Sevgili Peygamberimiz hakkında Selatü Selam

• Kutsal Peygamberin kutsanmış Oğlu

Salavat yanında (nimetler), Şeyh Abdul Kadir Geylani Onun Büyük Manevi Eserleri Şunlardır.

1. Sırr'ül Esrar (Gizli Sırlar)

2. Fütûh' ül - ğayb (Gaybın Anahtarları)

3. Gunyet'üt Talibin (Arayanlar İçin Zenginlik)

4. El- Fethu'r Rabbani (Alemlerin Anahtarı)

 

Kaynak:Muhammed Riaz Kadiri Abdül Kadir Geylani Hz Öğretileri

 

Salavat-ı Kenzül Azam (Büyük Hazine)

Salavat-ı kibriti ahmer ve salavat-ı kübra her iki salavatda da mevcut Kenzül Azam (büyük hazine) olarak adlandırılan bir mücheverdir.Bu salavat El- Fethu'r Rabbani (Alemlerin Anahtarı) kitabında ayrı basılmıştır.

Bu salavat Gavsa'ul Azam Şeyh Muhyiddin Abdul Kadir Geylani Hz.tarafından yazılmıştır.

Allâhümmec’al efdale salavatike ebeden.

Ve ennema bereketike sermeden

Ve ezka tahiyyetike fadlen ve adeden *

alâ eşrefil halâigıl insâniyyeti

Ve mecmail hakâigıl iy-âiyyeh

Ve tûrittecelliyetil ihsâniyyeti

Ve mehbitıl esrârı-r-Rah-niyyeti

Ve arûsil memleketi-r-Rabbâniyyeti

Vevâsıtati ıgdi-n-Nebiy-yine ve mukaddemi ceyşil mürseliyn

Ve gâidi râkbil enbiyâil mü-kerremiyn

Ve efdalil halgi ecmaiyn *

Hâmili livâil izzil a’lâ ve mâliki ezimmetil mecdil esnâ

Şâhidi esrârıl ezel * Ve müşâhidi envâri-s-Se-vâ bigıl üvel

Ve tercumâni lisânil gıdem *

Ve men beil ilmi ve hılmi vel hikemi mazhari sırril cûdil cüz-i vel külli

Ve insâni aynil vücûdil ulvi ve sûfli rûhi cesedil kevneyn

Ve ayni hayâti-d-dâreynil mütehaggı bia’lâ rutebil ubûdiyyeti

Vel mütehalligı bi ahlâkıl mekâmetil astıfa iyyetil hâlilil a’zâmi vel habiybil ekrem

Seyyidina ve Mevlana ve Habibina

Muhammedibni abdillâh ibni abdilmuttalib ve alâ sâiril enbiyâi vel mürseliyne

ve ala melaiketikel mugarrebiyn* ve alâ ibadillâhi-s-Sâlihiyn * min ehli-s-Semâvâti ve ehlil erdiyna kül-lemâ

zekereke-z-zakirûn * ve ğafele anzikrikel ğâfilûn* ve sellim ve radiyallâhu an eshâbi resulillâhi ecmaiyn. Amin

Salavat-ı Suğra

Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik.

 

Manası:

Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e bundan önce gelip geçen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içinde said ve şaki olanlar sayısınca, hatta öyle ki, had ve hesaba sığmayacak, sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve Senin yüce varlığının devamı süresince salat ve selam eyle. O’nun aline ve ashabına da aynen bu mertebede salat ve selam eyle.

 

Bu salavat-ı şerif sabah 10 ve akşam 10 kez okur ise, Allah teâlâya yaklaşacaktır.. Bunun dışında, dünyanın bütün felaketlerinden güvende olacaktır. Allah'ın sonsuz rahmeti ve bereketi onun üzerine başlayacaktır.Bu salavatı şerifte özel büyük bir nimet vardır.Şeyh Abdul Kadir Geylani Hz.Bağdatda yazmıştır.Dünya çapında ün yapmıştır.çok kutsal çok önemli ve çok etkili bir salavatdır.% 100 başarı getirir.sabah ve akşam 10 defa okunur.İstersen günde 20 defada okuyabilirsin.

 

Salavat-ı İn'am (Mücevher)

 

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve ifdalih.

 

Dünya ve ahiretde rızık bolluğu için.Bu salavat-ı şerif yatmadan önce 313 defa okunmalıdır.Bir salavat bir mücheverdir.Ödülü büyüktür.

 

Salavat-ı Kübra (Büyük Salavat) Kuran-ı Kerimin 25 ayetleri arasında 33 salavat manevi bir mozaik serpiştirimiş salavatdır.El Hac İsmail ibn Es Seyyid Muhammed El Kadiri Seid tarafından

derlenmiştir. ( el füyuzat ı rabbaniyye)

 

Es-Salavatı Kübra Duası (En Büyük Salavat)

 

Bismillahirrahmanirrahim

Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz

aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm.(9 / TEVBE - 128 )

 

A'büdu'llahe rabbi ve lâ üşrike bihi şey'en

Allahümme inni ed'ûke bismik elhüsna külliha

La ilahe İla ente Sübhaneke en tusalliye alâ muhammedin ve alâ muhammedin

Kema sallayte 'ala İbrahime ve' ala ali Ibrahim inneke hamidün mecid.

 

Allahümme Salli 'ala Muhammedi-nin-Nebiyi'l ümmiyyi

Ve 'ala alihi ve sahbihi ve sellim teslima

Ve sallallahü 'ala ve Muhammed-in' ala ali Muhammed-in Salaten mâ hüve ehlüha

 

Allahümme Ya Rabbi Muhammed-ve ali Muhammed-in salli alâ Muhammedin

ve alâ ali muhammedin ve eczi muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme mâ hüve ehlühü

 

Allahümme rabbis-semavatis seb'i ve Rabbe'l 'arşil azim.rabbenâ ve rabbe küllü şey'in

ve münzilet tevrâti vel incili vez zeburi vel Kur'anil azim.

Allahümme entel evvelü feleyse kableke şey'ün Ve entel âhirü feleyse ba'deke şey'ün

Ve entez zahirü feleyse fevkake şey'ün Ve entel bâtınü feleyse dûneke şey'ün felekel hamdü

Lâ ilahe İlla ente Sübhaneke İnni küntü minez zalimin

Mâşâallahü kane ve mâ lem yeşa lem yekün lâ kuvvete İlla billah.

 

Allahümme Salli 'ala Muhammed-in' abdike ve Nebiyyike ve Resulike

Salaten MübâreketenTayyibeten kemâ emerte en nusalliye aleyhi ve selleme teslima

 

Da'vâhum fîhâ subhânekellâhumme ve tehiyyetuhum fîhâ selâmun,

ve âhıru da'vâhum enil hamdulillâhi rabbil âlemîn (10 / YÛNUS - 10 )

 

Yâ sîn.Vel kur’ânil hakîm.İnneke leminel murselîn.Alâ sırâtın mustekîm.(36 / YÂSÎN 1-4)

 

Le kad mennallâhu alel mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî

ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete),

ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin). (3 / ÂLİ İMRÂN - 164 )

 

Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun

limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tensurunnehu,

kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn.(3 / ÂLİ İMRÂN - 81)

 

Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.(21 / ENBİYÂ - 107)

 

Allahümme salli ve sellim 'ala' abdike ve nebiyyike ve resûlike

seyyidina ve nebiyyinâ Muhammed ellezine yettebiûner resûlen nebiyyel-ümmiyellezi

ver-râsûlil-arabiyyi ve alâ alihi ve eshâbihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi

Salaten tekûnü leke rıdan ve lehü veli hakkihi eda.

 

Ve âtihil -vesilete ve'l fazilete

Veş-şerefe ved-derecetel aliyeter-refi'âte Veb'ashül makâmel mahmûdellezi

ve adtehü yâ erhamer rahimin.

 

Allahümme innâ netevesselü bike ve nes'elüke ve neteveccehü ileyke

bi kitâbikel -azizi ve nebiyyikel kerimi seyyidina muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem.

 

Ve bi şerefihil-mecidi

Ve ebeveyhi ibrâhime ve ismaile

Ve bi sâhibeyhi Ebi Bekrin ve Umera ve zinnûreyn usmâne

ve âlihi fâtımete ve aliyyin ve veledeyhima el-Haseni vel Hüseyni

ve ammeyhi hamzete vel abbase ve zevceteyhi hadicete ve Âişete.

 

kaynak Delâil-i Abdulkadir Geylani salavat-ı kübra tercüme ve şehri

 

gerçek salavatı kübra duası budur.bunun dışında iki salavatı kübra daha var ama gerçeği bu salavatı kübra 33 salavat ve 25 kuranı kerim ayetinden oluşmaktadır.Yaklaşık 20 sayfalık bir duadır.Bu sadece özetidir.Kitapta tamamı var.

 

Fazileti

 

Kim bu Es-Salavatı Kübra duasını okursa Allah üzerinden 72 bin çeşit bela ve musibeti alır.Hasta ise şifa bulur.Onu kıyamet günü şiddetinden kurtarır.Çok büyük rızık ve nimet alır.Duası kabul olur.Günahları bağışlanır.Dileği gerçekleşir.Hacet için Cuma gecesi niyetlenip okunur.

11.jpg

10.jpg

9.jpg

8.jpg

7.jpg

6.jpg

5.jpg

4.jpg

3.jpg

2.jpg

1.jpg

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Es-Salavat-ı Kübra Duası

 

[ATTACH]33635[/ATTACH]

 

[ATTACH]33636[/ATTACH]

 

[ATTACH]33637[/ATTACH]

 

[ATTACH]33638[/ATTACH]

 

[ATTACH]33639[/ATTACH]

 

[ATTACH]33639[/ATTACH]

 

[ATTACH]33640[/ATTACH]

 

[ATTACH]33641[/ATTACH]

 

[ATTACH]33642[/ATTACH]

 

[ATTACH]33643[/ATTACH]

 

[ATTACH]33644[/ATTACH]

 

[ATTACH]33645[/ATTACH]

 

[ATTACH]33646[/ATTACH]

 

[ATTACH]33647[/ATTACH]

 

[ATTACH]33648[/ATTACH]

 

[ATTACH]33649[/ATTACH]

 

[ATTACH]33650[/ATTACH]

 

[ATTACH]33651[/ATTACH]

 

[ATTACH]33652[/ATTACH]

 

[ATTACH]33653[/ATTACH]

 

[ATTACH]33654[/ATTACH]

 

[ATTACH]33655[/ATTACH]

 

[ATTACH]33656[/ATTACH]

 

[ATTACH]33657[/ATTACH]

 

[ATTACH]33658[/ATTACH]

 

[ATTACH]33659[/ATTACH]

 

p442[1].gif

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben kibriti ahmer duasını çok iyi araştırdım bu dua herkese okuması için izin verilmiştir.Bahsedilen altın madeni kırmızı altın sırrı çözülmemiş olan dua budur.Es-salavatı kübrada herkesin aradığı zirve duası yani hemen kabul olan dua

 

Salavatı Kübra Resullullah Muhammed'e (s.a.v ) Cebrail a.s aracılığıyla verildi Allah 'tan bu salavat bir hediye.Bu salavata gökyüzü de denir.

 

 

Faydaları ve Etkinliği ( Veliyullah İmam El-Bağdadi Cüneyd)

 

 

1. Allah'tan nimet beklenmedik şekilde tüm yollar açılacak geniş bir servet,zenginlik ve rızık

 

 

2. Temel bir ihtiyaç (herhangi bir zorluk sorunları, derece ve rütbe) ve aile içinde barış ve huzur elde etmek için.

 

 

3. Gözlerin görmediği Allah'tan bir hediye alacaksın kulakların duyacak ve kalbin hissetticek

 

 

4. Allah dualarına karşılık verecek

 

 

5 Yüksek zafer

 

 

6. 1 defa gece veya gündüz düzenli olarak salavatı Kübra okuyan herkes yeterli rızık (yiyecek ve giyecek) nimet alacak , aile içinde barış ve huzur ve tüm istenen niyetler verilmiş olacaktır.

 

 

7. Salavatı Kübra 600.000 (altı yüz bin) nimet 'dünyanın ve ahiret

 

 

8. Salavatı Kübra okuyan herkes kendini güvence altına alacak

 

 

9. Mekke ve Medine kutsal topraklara hacca gitme kolaylığı

 

 

10. Günahları bağışlanır.Kıyamet gününün şiddetinden kurtulur.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...