Jump to content

Abdest Duaları


Guest 0o Rapunzél o0
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Guest 0o Rapunzél o0

Abdeste başlarken önce niyet edilir, sonra eûzübesmele çekilir. Sonra da her bir âzayı yıkarken şu duâlar okunur:

 

ELLERİ YIKARKEN

"Elhamdü lillâhi'llezi ceale'l-mâe tahûran ve'l-İslâme nûran..."

"Suyu temizleyici, İslâm'ı da nûr kılan Allah'a hamdolsun..."

AĞIZA SU VERİRKEN

 

"Allahümme e'inni alâ tilâveti'l-Kur'an ve

zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike..."

"Ey Allah'ım, Kur'an okumak, seni zikir ve sana şükür etmek, sana olan ibadeti güzelleştirmek hususlarında bana yardım et!.."

BURNA SU VERİRKEN

 

"Allahümme erihnî râihate'l-Cenneti velâ turihnî râihate'n-nâr..."

"Allah'ım, bana Cennet kokusunu duyur, Cehennem kokusunu hissetirme!"

 

YÜZÜ YIKARKEN

 

"Allahümme beyyid vechî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh.."

"Allah'ım, yüzlerin kiminin ak, kiminin kara olduğu o günde, benim yüzümü ak çıkar!"

SAĞ KOLU YIKARKEN

 

"Allahümme a'tinî kitâbî biyemînî ve hâsibni hisâben yesîrâ..."

"Allah'ım, kitabımı sağımdan ver, hesabımı da kolay eyle!"

SOL KOLU YIKARKEN

 

"Allahümme lâ tu'tinî kitabî biyesârî velâ min verai zahrî..."

"Allah'ım, kitabımı solumdan ve arkamdan verme."

BAŞI MESHEDERKEN

 

"Allahümme Ezillenî tahte zilli arşike yevme lâ zılle ilâ zıllü arşik..."

"Allah'ım, Arş'ın gölgesinden başka gölge olmadığı günde, beni Arş'ın gölgesinde gölgelendir..."

KULAKLARI MESHEDERKEN

 

"Allahümme'c alnî mine'llezîne yestemiûne'l-kavle feyettebiûne ahseneh..."

"Allah'ım, beni sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan eyle..."

BOYNU MESHEDERKEN

 

"Allahümme a'tik rakabetî mine'n-nâr..."

"Allah'ım, boynumu Cehennem ateşinden âzâd eyle!..."

AYAKLARI YIKARKEN

 

"Allahümme sebbit kademeyye alâ's-sırati yevme tezillu fîhi'l-akdâm..."

"Allah'ım, ayakların sırat üstünde kaydığı günde, ayaklarımı sırat üstünde sabit eyle, kaydırma!.."

ABDESTTEN SONRA

Abdestten sonra bir veya üç kere de Kadr Sûresini okumak da abdestin âdâbındandır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Namaz kılabilmek için, Kur'an'ı tutabilmek v.s. bazı ibadetleri yapabilmek için abdest almak lazımdır. Abdest alırken okunacak dualar vardır ki bunlar salih atalarımızdan bize kadar nakledilmiştir. Bunların okunması güzel (müstehab) görülmüştür.

 

1) Abdeste başlarken eûzu besmeleden sonra:

 

abdest1-1.jpg

 

"Elhamdu lillahillezî ce'ale'l-mâ'e tahûran ve ce'ale'l-islâme nûra!"

 

(Suyu temiz, islamı nur kılan Allah'a hamdolsun)

 

2) Ağıza su verirken:

 

abdest2-1.jpg

 

"Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke'sen lâ azma'u ba'dehû ebedâ"

 

(Allah'ım, bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamıyayım)

 

3) Burnuna su verirken:

 

abdest4-1.jpg

 

"Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na'imike ve cinânike"

 

(Allah'ım, bana ni'metinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma)

 

4) Yüzünü yıkarken:

 

abdest6-1.jpg

 

"Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh"

 

(Allah'ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart)

 

5) Sağ kolu yıkarken:

 

abdest7-1.jpg

 

"Allahumme a'tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ"

 

(Allahım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır)

 

6) Sol kolu yıkarken:

 

abdest8-1.jpg

 

"Allahumme lâ tu"tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ'i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ"

 

(Allah'ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme)

 

7) Başı meshederken:

 

abdest9-1.jpg

 

"Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik"

 

(Allah'ım, başımı rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir)

 

8) Kulakları mesederken:

 

abdest11-1.jpg

 

"Allâhumme'c'alnî minellezîne yestemi'ûne'l-kavle fe-yettebiûne ahseneh"

 

(Allah'ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle)

 

9) Boynu meshederken:

 

abdest12-1.jpg

 

"Allâhumme a'tik rakabetî mine'n-nâri vehfeznî mine's-selâsili ve'l-ağlâl"

 

(Allah'ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru)

 

10) Sağ ayağı yıkarken:

 

abdest13-1.jpg

 

"Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi'l-akdâm"

 

(Allah'ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut)

 

11) Sol ayağı yıkarken:

 

abdest14-1.jpg

 

"Allâhumme'c'al-lî sa'yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra"

 

(Allah'ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle)

 

12) Oruçlu değilse abdest aldığı sudan biraz içip, kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmeli:

 

abdest15-1.jpg

 

"Eşhedu en lâilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh"

 

(Ben şehadet ederimk ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki, Muhammed (a.s.), O'nun kulu ve Rasûlüdür)

 

13) Ve şu duayı okumalıdır

 

abdest16-1.jpg

 

"Allâhumme'şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va'sımnî mine'l-velehi ve'l-emrâdı ve'l-evca'"

 

(Allah'ım, bana şifanla şifa ver, devanla deva ver. Beni âfetlerden, hastalıklardan ve acılardan koru)

 

14) Abdestten sonra bir veya üç kez Kadr Sûresini okumak ta abdestin âdâbındandır:

abdest17-1.jpg

 

"İnnâ enzelnâhu fî-leyleti'l-kadri. Vemâ edrâke mâ leyletu'l-kadri. Leyletu'l-kadri hayrun min-elfi şehr. Tenezzelu'l-melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi izni rabbihim min-kulli emr. Selâmun hiye hattâ metle'ıl-fecr"

 

(Biz O (Kur'an)'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh, o gece her türlü işle iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir.)

 

NOT:Arapçalarını ezberleyemem diyenler türkçe yapsınlar dualarını yine kabul olur..

 

 

Kaynak:Ömer NasuhiBilmen İslam İlmihali

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Guest kırmızı_gül

1) Abdeste başlarken eûzu besmeleden sonra:

abdest1-1.jpg

"Elhamdu lillahillezî ce'ale'l-mâ'e tahûran ve ce'ale'l-islâme nûra!"

(Suyu temiz, islamı nur kılan Allah'a hamdolsun)

2) Ağıza su verirken:

abdest2-1.jpg

 

"Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke'sen lâ azma'u ba'dehû ebedâ"

(Allah'ım, bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamıyayım)

3) Burnuna su verirken:

abdest4-1.jpg

"Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na'imike ve cinânike"

(Allah'ım, bana ni'metinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma)

4) Yüzünü yıkarken:

abdest6-1.jpg

"Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh"

(Allah'ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart)

5) Sağ kolu yıkarken:

abdest7-1.jpg

"Allahumme a'tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ"

(Allahım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır)

6) Sol kolu yıkarken:

abdest8-1.jpg

"Allahumme lâ tu"tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ'i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ"

(Allah'ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme)

7) Başı meshederken:

abdest9-1.jpg

"Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik"

(Allah'ım, başımı rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir)

8) Kulakları mesederken:

abdest11-1.jpg

"Allâhumme'c'alnî minellezîne yestemi'ûne'l-kavle fe-yettebiûne ahseneh"

(Allah'ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle)

9) Boynu meshederken:

abdest12-1.jpg

"Allâhumme a'tik rakabetî mine'n-nâri vehfeznî mine's-selâsili ve'l-ağlâl"

(Allah'ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru)

10) Sağ ayağı yıkarken:

abdest13-1.jpg

"Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi'l-akdâm"

(Allah'ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut)

11) Sol ayağı yıkarken:

abdest14-1.jpg

"Allâhumme'c'al-lî sa'yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra"

(Allah'ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle)

12) Oruçlu değilse abdest aldığı sudan biraz içip, kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmeli:

abdest15-1.jpg

"Eşhedu en lâilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh"

(Ben şehadet ederimk ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki, Muhammed (a.s.), O'nun kulu ve Rasûlüdür)

13) Ve şu duayı okumalıdır

abdest16-1.jpg

"Allâhumme'şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va'sımnî mine'l-velehi ve'l-emrâdı ve'l-evca'"

(Allah'ım, bana şifanla şifa ver, devanla deva ver. Beni âfetlerden, hastalıklardan ve acılardan koru)

14) Abdestten sonra bir veya üç kez Kadr Sûresini okumak ta abdestin âdâbındandır:

abdest17-1.jpg

"İnnâ enzelnâhu fî-leyleti'l-kadri. Vemâ edrâke mâ leyletu'l-kadri. Leyletu'l-kadri hayrun min-elfi şehr. Tenezzelu'l-melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi izni rabbihim min-kulli emr. Selâmun hiye hattâ metle'ıl-fecr"

(Biz O (Kur'an)'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh, o gece her türlü işle iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir.)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

  • Benzer Konular

    • Abdest Duaları

      Gusül( Boy) Abdest Niyeti Boy abdesti almak için: (Neveytü raf'al cenabeti.) Cünüblüğü gidermeye niyet ettim, denir, veya:     (Neveytül ğusle liraf'il cenabeti.)   Cünüblüğü gidermek için gusle niyet ettim, denir. Abdestin başında besmele çekmek sünnet, her organı yıkarken besmele çekmek ise abdestin âdâbındandır. Abdest aldıktan sonra Hz. Peygamber(s.a.v.)'e salat u selâm getirmek sünnettir. Kelime-i şehâdet ve duâ mendup olup, Müslim, Ebû Dâvûd ve İbni Mâce'nin Hz. Ömer (r.a.)'da

      , Yer: İslamiyet

×
×
  • Yeni Oluştur...