Jump to content

Salavatı İksiri Azam (En Büyük İlaç)


Mesut85

Önerilen Mesajlar

Bismillahirrahmanirrahim resulih Nehmedü la venus elliyu keriyumi,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat,tegbekü bihadü ala ene allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tesümeh biha istiğâsetene venide enne

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüsellimu biha eyyühenne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüfeniyyu biha iyyake nena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tahfiru biha zünubena

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.üstür biha uyûbenâ

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehufzuna biha minkütesebi bi seyyiatı

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüveniguna bihe li ameli sedie ati

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tefdih bihe amme yuridü yuna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküsibü biha mayün ciyune

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.cennibü biha anne şerra küllehü ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temüsehüne bihe lühayuna külleha

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühassinü bihe ehulegane Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüsidühü bihe ehulena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehusümine bihe anil mehusiyeti veluğveyeti ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.terusüguna bihe ittibea sünneti ve veli cemiati ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tübeiidü nebihe minü igutinani lüefeti

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküleüne bihe anizzelle tivelühefü veti ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tühassilü bihe amalena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühallisü bihe leke eumelenne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tecüalü bihe teku vezedene Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teziyyüdü bihe füyüdinyünike icutihe dena ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teruzi guna bihe ilisütika metefiyuda etike ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünehine bihe ülünise bi ibadetike

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühassinü bihe niyetine (niyetini söyle) ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.

tecüyurune bihe min şerril insü vel cenni ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüiyuzune bihe min şerri nefüsi ve şeydani

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehufezüne bihe minel zilleti velilülgılleti ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüiyüzüne bihe mine lügasü veti velü gafülleti ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehüfezüne bihe amme yeşügalüne anüke

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tuvefifigune bihe lime tügarribüne minüke ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tecüali bihe seuyena meşüküvvüran ve amalena (haceti söyle) ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehüne bihe izzen ve gubuvulen

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tegudemü bihe ammenü siveke ihüdiye cene ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküvüni bihe ficemiyümi ümürina ve kiyyulen ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküvinü bihe likate leyi haveenni cine kefiyülen

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüiyüzüne bihe mim cemiyüini lübeleya ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünehü bihe cezüyike lüadeya ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teruzüguna bihe ayüşerru gadei ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünehünne bihe ayüşisüadei tüsehlilü bihe aleyüne cemiyüa lü ümüvüri ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüdiyümi bihe berrude lüayüsü vessurivüri ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teberikü bihe fiyüme eudeyütene ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünühünne bihe ride bime eteyütena ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüzekkiyü bihe anilühe ve nüfüvüsena

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüdehirru bihe ammenü siveke gulüvübena ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. yüseğğiru bihe dünüyefiyü uyuvünina ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüazimü bihe celaleke figulubena (hacetini söyle)

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüvüziunen bihe şüküra neumeike ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tüsehimü bihe tevekkülena veutimedine aleyüke ,

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.

 

Tüha gıy gu bihe vü "sü" (peltek) ğane ve itticâine iyüke allahümme

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.türûdiyüke vetrudiyuhi ve teruda bihe anne

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüciyurû bihe ma feteminne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tüıyyüzü nebihe minnna lüucübi verriyai

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehû fezüne bihe mine lühaseribe lükibüriyâi

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tükessiru bihe şehavetina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tücüziyü bihe adetina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tesürifü bihe amidü annidünüya velezze tiha gulübena

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat..tecümeu bihe fiülüşitiya gıileyke

hümüfümune

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüfühışune bihe ammenü sinevake

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüfünisüna bihe bigurubi veleike

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tügiyru biha fimünecatike (hacetini söyle) uyuvunena

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühasinü bihe bike zünuvünena

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşurahu bihe bimeuri fetike südüfürana

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüdiyümü bihe fizikürike vefikürüke süruvuruna

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Terüfcu bihe anu gulubena lühücübe velüesute

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehune bihe şühü vedeke ficeiyuli lüeseri

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tegudamü

bihe hadiyüse nüfüvüsina bieula mike

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tübedilü bihe havacise guluvübine biiluhe mike

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüfüyudü bihe aleyune cezebetike

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşumilüne bihe binefahatike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühuilüne bihe menezile seturiyune ileyke

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Terufcu bihe menuziletene vemekanetene

lemeyuke

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tesü hagu bihe fi iradetike amelü

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.

Temühagu bihe fi efüalike efüalüna

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tefüniyu bihe fi sivatike sivatina

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temühüvü bihe fi zetike zevatina

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühagıygu bihe bitevatürienü ve rike savveune

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tesülüküna bihe mesuleke evüli yenike

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Türubiyuna bihe min şerrabi

esufiyaike

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüvüsilüne bihe İleyüke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Türüyimü bihe hudürvürana ileyüke

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühavvinu bihe aleyuna sekerati lümeveüti ve gameratihi

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüciyüruna bihe minü vehuşeti lügabiüri ve kürübetihi

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temuleu bihe gubüvunana binüveri

rrahimetti

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tecvalü bihe gabürverana rabvudeten minnü riyadi lü cenneti

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehuşürüna bihe meannebbiyyüne ve sıddıyugıyune

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tebüasüna bihe meaşsühadei ve

saadilgıyune

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehüne bihe gurubetüve şeveateü tüfiyüdübiha aleyüna berakatihi

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehûvezüna bihe min külli süvüin yevüme lügıyyemeti

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşümelüne yevümelü cezei birrahümeti

velü kerameti

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüşeggılü bihe miyüzenene Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüsebitü bihe ala sırati egudemena

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüdehıluna bihe cenneti neiyümü bile hisabin

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tübüyühülena bihenne züraila vecühike lükeriyü mimealüle hübebi

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tenühaluna bihe hübbe alihi ve asühabihi ecümeiyune

Allahümme inna netaveselü ileyüke bi seyyiri lümüruseliyune vesefiilümüzüni biyune nebbiyyi rahümeti ve şefiyüi (hasta kullarına şifa iste) lüemmeti

Allahümme bihurümetihi inudeke vebi gadürü lileneyüke nesulelüke lefevüze indelugadaei

nenüzüvüke şühedai ve ayüşe süadei vennezura ala üleude ivemüra fekate ülenü biyei venahünü ibadike düafeu lenaubüdü sivakü vela nedülübü iddamessena durru ilaiyyeke feeminü

ravüatina ve ecibü deuvetina (isim söyle kime kavuşmak istiyorsan eşin ailen sevdiğin) vegudihacetina (hacet bildir) fegufiru zünüvübena vesütruuyuvübena ya rahimü ya kerimü ya halimü ve ruhamüne inneke ala küllü şey'in kadir.Gadiyyürh vebi ülücebeti cediyyür niume mevule veniume nesiyyur ya aliyyu ya aziymu ya aliyyumü ya haliyyumü

Allahümme inna abiyüdüke vecünüdüminnü cünüvüdike mütealligunevüne bicenebi nebiyyike müteşeffiuvüna ileyüke biha biyübike ya rabbe lü alemiyyuna veyâ eruhamerra rahimiune Ve salllallahü ala seyyidina

ve nebiyyina Muhammedin hâtemin nebbiyyiyüna ve imami lümürû seliyuna verude anu elihi ve sahibü ecümeiyün (ellerini kaldır dua et) sübühane rabbike rabbil izzeti ammâ yesifuvüne

ve selamün alâl mürseliyûne velhamdülillahi rabbil alemiyyün.

 

 

once Ahzab Suresi 56.ayeti okusaniz daha guzel olur

[TABLE=width: 540]

[TR]

[TD=width: 150]innallâhe (inne allâhe)[/TD]

[TD]: muhakkak ki Allah[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 150]ve melâikete-hu[/TD]

[TD]: ve onun melekleri[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 150]yusallûne[/TD]

[TD]: salât ederler[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 150]alen nebiyyi (alâ en nebiyyi)[/TD]

[TD]: peygambere[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 150]yâ eyyuhâ[/TD]

[TD]: ey[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 150]ellezîne[/TD]

[TD]: onlar, o kimseler[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 150]âmenû[/TD]

[TD]: âmenû oldu, Allah'a ulaşmayı diledi[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 150]sallû[/TD]

[TD]: salat edin[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 150]aleyhi[/TD]

[TD]: ona[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 150]ve sellimû[/TD]

[TD]: ve selâm verin, salât edin[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 150]teslîmen[/TD]

[TD]: teslim olarak, selâm ederek[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu Salavatın Faziletleri

*Bu salavatı şerifi okuyan kişide hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak,maddi manevi akla hayale gelmeyecek altın değerinde değişikliller olacaktır.

*Muradına ermek, özellikle bu salavat, dileklerin, hacetlerin gerçekleşmesi için ve (haftada 1 kez)

*Nimet elde etmek için

*sevab kazanmak için

*Maneviyatın güçlenmesi ve o kişiye manevi kapılar açılması için.

*Ruhsal durumun düzelmesi için sabah namazından sonra ve yatsı namazından sonra 1 defa okunur.

*Mürşidi Kâmil’i arayan onu (dosdoğru yol) bulacaktır.

*Bu salavatı şerifeyi okuyacak kişi haftada bir kez bile okursa Allah’ın izniyle tüm istekleri yerine gelecektir,

*Kendini sorunlara ve kötülüklere karşı koruma altına almak için

*Bereket ve bolluk rızık elde etmek için okunursa, rızkında inanılmaz artış olması için

*Fakirlikten,borçlardan,yoksulluktan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak için

*sıkıntılardan, kötülüklerden kurtulmak,korunmak için (haftada 1 kez).

*Allah’ın sevdiği kulları arasında yerini almak için.

*Kabir azabından güvende olmak için ,

*Zenginlik ve Servet artışı kazanmak için

*Kalbi huzura kavuşturmak için

*Ailesi,arkadaşları ve tüm insanlar tarafından sevilmek için

*herkes ona saygı, hürmet göstermesi için

*Cezaevinden kurtulmak için ve hapiste olan kişi için okunursa Allah’ın izni ile o özgürlüğüne kavuşacak(bu salavatı arapça olarak safran mürekkebi ile

bir kağıda yazarsa çok iyi olur).

*Bu salavatı şerifi,hastalıktan kurtulmak, iyileşip ayağa kallkması ve sağılığa kavuşmak için okunursa şifa bulur.Dirençli,güçlü ve çok sağlıklı bir hale gelir, korunur (haftada 1 kez).

*ağır hasta için bulunmaz bir nimet ve hazinedir.

*işe girmek,

*evlenmek için,

*sevdiğine kavuşmak

*dönmesini, gelmesini istediğin kimse için (haftada 1 kez)

*Her şey için bu salavatı oku kıymetini bil (haftada 1 kez)

*büyü varsa bozulur, korunur (haftada 1 kez).

Kaynak:Salavatı İksir Azam Kitabı yazarı Muhammed İsmail Hüseyin

iksir Azam (Büyük İlaç)

الإكسير الأعظم للإمام عبد القادر الجيلاني

İksir Azam İmam Abdulkadir Geylani

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم

Bismillahirrahmanirrahim.

Nahmeduhu ve nusalli ala Resulullahil kerim.

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْبل بها دُعاءنا

Allahumme salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten

tagbelu biha Dua’ena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْمع بها اسْتغاثتنا و نداءنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten

tesma’u biha’a istiğâsetena ve nida’e na

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُسلِّم بها إيماننا

Allahumma salli ala sayyidina ve nebiyyina muhammedin salaten

tusallimu bih’a iymanena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُقوِّي بها إيقاننا

Allahumme ala seyyedina ve nebiyyina muhammadin salaten tugavvi biha iyganena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَغْفر بها ذُنوبنا

Allahumme salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tağfir biha zunubena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْتر بها عُيوبنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten testuru biha uyubena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظُنا بها من اكتساب السيِّئات

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tahfazuna biha minik tisabis seyyiati

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُوَفِّقنا بها لعمل الصَّالحات

Allahumme salli ala seyyidina ve Nebbiyina muhammadin salaten tufiguna biha li amalis sallihati

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تفلح بها عمَّا يُرْدينا

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuflihu biha amme yurdiyna

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكسب بها ما يُنْجينا

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten

teksibu biha ma yuncina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجنِّب بها عنَّا الشرَّ كلَّه

Allahümma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tucannibu biha anne؛؛erra kullehu

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها الخَيْر كلَّه

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tamnehuna bihal hayra kullehu

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصْلِح بها أحوالنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tusallihu biha ehvalena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَعْصمَنا بها من المَعْصية و الغِواية

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten ta’asimuna biha anil ma’siyeti vel gaviyyeti

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقَنا بها اتِّباع السنَّة و الجماعة

Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten terziguna biha ittiba’as sunneti vel cema’ati

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبْعدَنا بها اقْتران الآفات

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tubaiduna biha igteranil afati

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَكْلؤنا بها عن الزَّلَّات و الهَفْوات

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten takle’una biha aniz zilleti vel hafvati

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْصل بها آمالنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassilu biha’ amalena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَخْلص بها لك أعمالنا

Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammadin salaten

tahlisu biha biha leke amelena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها التَّقْوى زادنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tecalu bihat tagva zadena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَزيد بها في دينك اجْتهادنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten teziydu biha fi diynike ectiha dina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقنا بها الاسْتقامة في طاعتك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin terzuguna bihal istigameti fi ta’atike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها الأُنْس بعبادتك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten temnehuna bihal unsa bi’ibadetike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها نيَّتنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassinu biha neyeytina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها اخْلاصنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassinu biha ehlasena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها أُمْنِيَتنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten

nebiyyina muhammedin salaten temnehuna biha emniyetina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها من شرِّ الإنْس و الجانَّ

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten

nebiyyina muhammedin salaten minşerril insi velca’inne

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من شرِّ النَّفْس و الشَّيطان

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuezzuna biha mina ؛errin nefsi veş şeytani

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من الذِّلَّة و القِلَّة

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tahfezuna biha minez zilleti vel gılleti

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من القَسْوة و الغَفْلة

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tu’izuna biha minel gasveti vel ğafleti

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها عمَّا يَشْغلنا عنك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tahfezuna biha amma yeşğaluna anke

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُوَفِّقنا بها لما يُقَرِّبنا منك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina salaten tuvaffiguna biha lemma yugarribuna minke

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها سَعْينا مَشْكورًا و عملنا مَقْبولًا

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tecalu biha seayena meşkurav ve’amalena magbulen

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها عِزًّا و قُبولًا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha izza ve gubulen

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْطع بها عمَّن سِواك احْتياجنا

Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tagtau biha ammen sivake ihtiyacina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بنَعْمائك ابْتهاجنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha binamaike ibtihacina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكون بها في جميع أمورنا و كيلًا

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha fi cemiy’a umurina ve kıylen

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكون بها لقضاء حوائجنا كفيلًا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha likadai havaicuna kefiylen

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من جميع البلايا

Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten

tuazzina biha min cemi’al belaya

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها جزيل العطايا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha ceziyl ataya

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقنا بها عَيْش الرُّغداء

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten terzukuna biha ayşir ruğada

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها عيش السُّعداء

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten

temnehuna biha ayşis suada

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُسهِّل بها علينا جميع الأمور

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusehhilu biha aleyna cemiyal umuru

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بَرْد العَيْش و السُّرور

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha berudel ayşu ves surur

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبارك فيها فيما أَعْطَيْتنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebareke fiyha fiyma ataytena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُزكِّي بها عن الهوى نُفوسنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzekki biha anil heva nufusina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُطهِّر بها عمَّن سِواك قُلوبنا

Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tutahhiru anis sivake gulubina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصغِّر بها الدُّنيا في عُيوننا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusaggiru bihad dünya fi ayunena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعظِّم بها جلالك في قُلوبنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuazzimu biha celaleke fi gulubina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُرْضينا بها بقضائك

Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turdina biha bigadaike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توزعنا بها شُكْر نَعْمائك

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzzeana biha şükran ne’ameik

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصحِّح بها تَوَكُّلنا و اعْتمادنا عليك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusehhibuha tevekkelna ve atimedina aleyke

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحقِّق بها وُثوقنا و الْتجاءنا اليك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhagiygu ve suguna ve itticaina aleyke

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُرْضيك و تُرْضيه و تَرْضى بها عنَّا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turiyduke vetrudiyuhi ve teruda biha anna

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها ما فات منَّا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüciyrûna biha ma feteminna

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من العُجْب و الرِّياء

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüıyyüzüna biha minel ucbi verriyai

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من الحسد و الكِبْرياء

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehfezuna biha minel haside vel kibriyai

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَكْسر بها شَهْواتنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten teskur biha şehavetina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تجزء بها عاداتنا

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tecza biha adetina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَصْرف بها عن الدُّنيا و لذَّاتها قُلوبنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tesürifü biha amidü anniddünya velezzetiha gulubina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْمع بها في الاشْتياق إليك هُمومنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tecümeu biha fil üştiyagı ileyke humuna

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توحشنا بها عمَّن سِواك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhu؛una biha ammen sivake

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُؤْنسنا بها بقُرْب آلائك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tu nisuna biha bigurubi elaike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُقرَّ بها في مُناجاتك عُيوننا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tugiyru biha fi munacatike (hacetini söyle) uyuvunina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها بك ظُنوننا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhassinu biha bike zünubena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْرح بها بمَعْرفتك صُدورنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşrahu biha bimeuri fetike sudurina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها في ذِكْرك و فِكْرك سُرورنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdiyümü biha fi zikruke ve fikuruke sururina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْفع بها عن قُلوبنا الحُجب و الأَسْتار

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terüfcu bihe anu gulubinal hucube vel ustera

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها شُهودك في جميع الآثار

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temünehune biha ؛uhuvi deke fi cemiy al esar

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْطع بها حديث نُفوسنا بإِعْلامك

?Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tegudamü

biha hadiysi nufusina bailan mik

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبدِّل بها هواجس قُلوبنا بإِلْهامك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tübedilü bihe havacise gulubina bil ha mik

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَفيض بها علينا جذباتك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tufiydü biha aleyna cezebetike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْملنا بها بنفحاتك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Te؛umilune biha binefahatik

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحلَّنا بها منازل السارين

Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tühuilüne bihe menaziles sariyne

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْفع بها مَنْزلتنا و مكانتنا لديك

Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terifa biha menuziletene ve mekanetina ledunke

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْحق بها في إرادتك آمالنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tesü hagu biha fi iradetike amelena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْحق بها في أَفْعالك أَفْعالنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temuhagu biha fi efaluke efaluna

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُفْني بها في صِفاتك صِفاتنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tefüniyu bihe fi sifatike sifatina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْحو بها في ذاتك ذواتنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temühüvü bihe fi zetike zevatina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحقِّق بها إليك لقاءنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhaygigu bihal leyke ligaina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بتواتر أَنْوارك صفاءنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tetiymubiha bitevatır envarike safeuna

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْلكنا بها مسالك أَوْليائك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teslukuna biha mesulike evliyaike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْوينا بها من شراب أَصْفيائك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Turuvina biha mineş şarrabi esfiyaike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توصلنا بها إليك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuvassiluna biha İleyke

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها حُضورنا إليك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tudiymu biha hudurina ileyke

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُهوِّن بها علينا سكرات المَوْت و غمراته

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhavvin biha aleyna sekeratil mevta ve gameratihi

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها من وَحْشة القَبْر و كُرْبته

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuciyrina biha min ve haşetil gabri ve kurbeti

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْلؤ بها قُبورنا بأَنْوار الرَّحْمة

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temuleu bihe guburina binurir rahmeti

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها قُبورنا رَوْضةً من رياض الجنَّة

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tecvalü bihe guburina ravudeten min riyadil cenneti

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْشرنا بها مع النَّبيِّين و الصِّدِّيقين

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehuşürüna bihe mean nebiyyine ves sıddıgiyne

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَبْعثنا بها مع الشُّهداء و الصَّالحين

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebausena meas sehude ve salihiyn

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها قُرْبه و شفاعته

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha gariybuhu şefa atihi

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَفيض بها علينا بركاته

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüfiydü biha aleyna berakatihi

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من كلِّ سوءٍ يَوْم القيامة

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehûvezüna biha min kulli suvuin yevmel gıyameti

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْملنا يَوْم الجزاء بالرَّحْمة و الكرامة

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Te؛ümelina yevmel cezai bi rahmeti vel kerameti

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُثقِّل بها ميزاننا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuseggılu biha miyüzenena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُثبِّت بها على الصِّراط أَقْدامنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüsebbitu biha ala sıratı egdamina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُدْخلنا بها جنَّات النَّعيم بلا حساب

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdehıluna biha cennatin neiymu bila hisabin

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبيح لنا بها النَّظر إلى وَجْهك الكريم مع الأَحْباب

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tübüyühülena bihan na zara ila vechikel keriym meal ehbabi

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تنحلنا بها حُبَّ آله و صَحْبه أَجْمعين

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tenuhaluna biha hubbe alihi ve sahbihi ecmaiyn

Allahümme inna netevesselu ileyke bi seyyidinel murseliyn ve

şefial müznibin nebiyyir rahmeti ve şefiyul (hasta kullarına şifa iste) ummeti Allahümme bi hurmeti indeke vebi gadrihi ledeyke nes ulelükel fevzi indel gadai

ve nuzuluş şüheda ve ayşıs sueda vennasri alel ada ve murfegal enbiyai ve nahnu ibadiked daiyf la neabudu sivake ve la netulubu iza messenad durru

illa iyyake femin ravatina ve ecibu deavatina ve ikdi haceti (hecetini sِöyle)

fağfir zenubina vestur uyubina ya rahmanu ya keriymu ya haliymu ve erhamuna

ala kulli şey’in kadir.ve bil ucabeti cediyrun nimel mevla ve nimen nasr ya aliyyu

ya azim ya ilmu ya hakiym Allahümme inna ibadike ve cundum min cunudike

mutealligune bicenabi nebiyyin muteşeffiuna ileyke bi habbetike ya rabbel alemiyn

ya erhamer rahiymin ve salllallahu ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin

hatemin nebiyyin ve imamil murseliyn ve arda an alihi ve sahbihi ecmain

subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murseliyn vel

hamdulillahi rabbil alemin.

alıntı

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...