Jump to content

Salavatı İksiri Azam (En Büyük İlaç)


Mesut85

Önerilen Mesajlar

Salavatın doğru okunuşunu yazdım yakamosa;

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Nahmedühü ve nusallî alâ Rasûlihil Kerîm.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tagbelü bihê duâ-enâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tesmeu bihê istiğâsetenâ ve nidâ-enâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüsellimu bihê eymânenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tügavvî bihê îgânenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tağfiru bihê zünûbenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten testuru bihê uyûbenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tahfezunâ bihê min iktisâbis seyyiâti,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuveffigunâ bihê li-amelis sâlihât,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuflihu bihê ammâ yurdînâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten teksibu bihê mâ yuncînâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tucennibu bihê anneş şerra kullehû,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten temnehunê bihel hayra kullehû,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuhassinu bihê ahlâgenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuslihu bihê ahvâlenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tağsimunâ bihê anil mağsiyeti vel ğavâyeh,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten terzügunâ bihê ittibâ-as sünneti vel cemâ-ah,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüba'idünâ bihê min igtirânil âfât,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tekleünâ bihê aniz zellêti vel hefvêt,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuhassilu bihê âmêlenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuhallisu bihê leke ağmêlenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tec'alu bihet tagvâ zêdenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tezîdü bihê fî dînike ictihêdenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten terzügunâ bihel istigâmete fî tâ-atike,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten temnehunâ bihel ünse bi ibâdetike,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tühassinu bihê niyyetenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten temnehunâ bihê ümniyyetenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tücîrunâ bihê min şerril insi vel cin,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüîzünê bihê min şerrin nefsi veş şeytân,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tahfezunâ bihê minez zilleti vel gılleti,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuîzunê bihê minel gasveti vel ğafleti,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tahfezunâ bihê ammâ yeşğalünâ anke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuveffigunâ bihê limâ tügarribunâ minke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tec'alü bihê sağyenâ meşkûran ve amelenâ magbûlê,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tamnehunâ bihê izzen ev gubûlê,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tagteu bihê ammen sivâke ihtiyâcenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüdîmu bihê binağmâ-ikeb tihêcenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tekûnu bihê fî cemî-i umûrinâ vekîlê,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tekûnu bihê li gadâi havâicinâ kefîlê,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüîzünê bihê min cemî-il belâyâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tamnehunâ bihê cezîlel atâyâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten terzügunâ bihê ayşer ruadâ-i,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten temnehunâ bihê ayşus suadâ-i,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüsehhilü bihê aleynâ cemîal umûr,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüdîmu bihê berdel ayşi ves sürûr,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tübêrikü bihê fîmâ ağteytenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tamnehunâ biher rıdâ-e bimâ âteytenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüzekkî bihê anil hevê nüfûsenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tütahhiru bihê ammen sıvâke gulûbenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüsağğiru bihed dünyâ fî uyûninâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuazzimu bihê celâleke fî gulûbenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten turdînâ bihê bi gadâike,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüvziunê bihê şükra nağmâike,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tusahhihu bihê tevekkülenâ vağtimâdinâ aleyk,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuhaggigu bihê vüsûganê ve ilticâinâ ileyk,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten turdîke ve turdîhi ve terdâ bihê annâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tücîru bihê mâfâte minnâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuîzunê bihê minel ucbi ver riyâi,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tahfezunâ bihê minel hasedi vel kibriyâi,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tükessiru bihê şehevâtinâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tücziü bihê âdâtinâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tasrifu bihê anid dünyâ ve lezzêtihê gulûbenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tecmeu bihê fil iştiyâgi ileyke hümûmünâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tûhişunâ bihê ammen sivâk,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tûnisünâ bihê bi gurbi velâike,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tugirru bihê fî münâcâtike uyûnenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tühassinu bihê bike zünûnenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten teşrahu bihê bi mağrifetike sudûrenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüdîmu bihê fî zikrike sürûrunâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten terfeu bihê an gulûbinel hucube vel estâr,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten temnehunâ bihê şuhûdeke fî cemî-il êsêr,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tagtau bihê hadîse nüfûsinâ bi ağlâmik,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tubeddilü bihê hevêcise gulûbinâ bi ilhâmik,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tufîdu bihê aleynâ cezebâtik,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten teşmilünâ bihê bi nefehâtik,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuhillunâ bihê menâziles sêtirîne ileyk,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten terfeu bihê menziletenâ ve mekânetenâ ledeyk,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten teshagu bihê fî irâdetike âmâlünâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten temhagu bihê fî ef'âlike ef'âlünâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tefnî bihê fî sıfâtike sıfâtinâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten temhû bihê fî zâtike zevâtinâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tuhaggigu bihê ileyke ligâenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüdîmu bihê bi tevâturi envârike safâunâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten teslükunâ bihê mesleke evliyâike,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten türvînâ bihê min şerâbi asfiyâik,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tûsilnâ bihê ileyk,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tudîmu bihê hudûrenâ ileyk,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tühevvinü bihê aleynâ sekerâtil mevti ve ğamarâtihî,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tücîrunê bihê min vahşetil gabri ve kürbetihî,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten temlu bihê gubûrenâ bi envârir rahmeti,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tec'alü bihê gubûrenâ ravdatem min riyadil cenneti,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tahşurunê bihê mean nebiyyîne ves sıddîygîn,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten teb'asunâ bihê meaş şühedâ-i ves sâlihîn,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten temnehunâ bihê gurbehû ve şefâ-ateh,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tufîdu bihê aleynâ berakâtihî,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tahfezunâ bihê min killi sûin yevmel gıyâmeh,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten teşmelunâ yevmel cezâi bir rahmeti vel kerâmeh,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüseggilü bihê mîzânenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüsebbitü bihê ales sırâtı agdâmenâ,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tüdhilnâ bihê cennâtin naîmi bilâ hisêb,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tübîhu lenâ bihen nazra ilâ vechikel kerîmi ma-al ahbâb,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin salâten tenhalunâ bihê hubbe âlihî ve ashâbihî ecmaîn,

Allâhümme innâ netevesselü ileyke bi se3yyidil mürselîne ve şefî-il müznibîne Nebiyyir rahmeti ve şefî-il ümmeti,

Allâhümme bi hurmetihî indeke ve bigadrihî ledeyke nes'elükel fevze indel gadâi ve nuzûleş şühedâi ve ayşes süadâi

ven nasra alel ağdâi ve mürâfegatel enbiyâi ve nahnu ibâdeked duafâu lâ nağbudu sivâku velâ natlubu izê messened

durru illâ iyyâke fe âminu ruâtinâ ve ecibu dağvâtinâ vagdi hâcâtinâ fağfir zünûbenâ vestur uyûbenâ ,

Yâ Rahîmu yâ Kerîmu yâ Halîmu verhamnâ,inneke alâ külli şet'in gadîr.

Ve bil icâbeti cedîrun.

Niğmel mevlâ ve niğmen nasîr.

Yâ Aliyyu yâ Azîm yâ Alîmu yâ Halîm.

Allâhümme innâ abîduke ve cündün min cünûdike mütealligûne bi cenâbi Nebiyyike müteşeffiûne ileyke

bi habîbike yâ Rabbel Âlemîne ve yâ erhamer Râhimîn.

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ ve Nebiyyinâ Muhammedin h'atemin Nebiyyîne ve imâmil mürselîne verda an âlihî

ve sahbihî ecmaîn.

Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yasifûn,ve selâmün alel mürselîn,velhamdulillâhi Rabbil Âlemîn.

  • Beğen 1
  • Thanks 1
  • Şaşkın 1
İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İnşallah salavatı kübranın da latince okunuşunu ben buraya yazacağım.

 

daha çok salavatlar var,mesela yine Gavsı Azamın salavatı kibrit ahmeri,Muhyiddini Arabinin salavatı kutbu,Cüneydi bağdadinin salavatı vasfiyesi daha birçokları var.peyderpey bu salavatları yayınlayalım.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
İnşallah salavatı kübranın da latince okunuşunu ben buraya yazacağım.

 

daha çok salavatlar var,mesela yine Gavsı Azamın salavatı kibrit ahmeri,Muhyiddini Arabinin salavatı kutbu,Cüneydi bağdadinin salavatı vasfiyesi daha birçokları var.peyderpey bu salavatları yayınlayalım.

 

Aylardir bekliyoruz Allah rizasi icin biran once yazin lutfen.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...