Jump to content

Ziyaret Aşure Duası'nın Mucizeleri


Mesut85
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Ziyaret Aşure Duası İmam Hüseyin (a.s) duasıdır.belalar ve ağır felaketlere karşı

okunur.

 

İmam Cafer Sadık (a.s) anlatıyor, sıkıntı ile karşı karşıya geldiklerinde,ziyaret aşure duasını okuyun.

Zorluklar ve belalar ne kadar ciddi olursa olsun, kırk gün boyunca Ziyaret Aşure duası okuyarak sorunlar çözülebilir. Insanların deneyimleri ile ilgili kayıtlar aslında bu geleneğin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Ünlü Şii alimleri düzenli olarak bu Ziyaret aşure duasını okumuş.ve Onlar bu dua aracılığıyla hesaplanamaz faydalar görmüşler ve her zaman sıkıntı anlarında bu duaya başvurmuşlar.

Bu dua hem şiiler hem de ehli sünnet tarafından okunmaktadır.İmam Ali ve İmam Hasanın türbelerinin ziyaret edenler bu duayı okumaktadır.

Şeyh Abdül Kerim ziyaret aşure duasını ezberden okuyan hem şiiler hem de ehli sünnet hastalıktan kurtulmuşlardır.

İmam Hüseyin ağır felaketler için bu duayı okumuştur.

Hacetler için 40 gün sabah namazdan sonra 2 rekat sünnet namazı kılınır sonra

aşağıdaki dua 5 defa okunur.

Yâ Emmen yucîbul mudtarra izâ deâhu ve yekşifus sûe (27 / Neml - 62 )

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rab.

ya abbas ibn Ali ibn amaril müminen ibn Ebu Talib.

edrikni, edrikni, edrikni (nefesini ver)

Sonra ziyaret aşure duasını bir defa oku.Bu amel 40 gece için de yapılabilir.

Faydaları

1-Veba (Ölümcül Hastalıklar) Ayetullah Hacı Şeyh Abdül kerim yazdı.şehirde bir salgın vardı. Bir gün, bütün alimler hepsi toplandı Ayetullah Seyyid Muhammed Fasharki (r.a) ve

bütün öğretmenler sonra beklenmedik bir şekilde

Ayetullah Mirza Muhammed Taki Şirazi (r.a) eve girdi.Orada genel bir tartışma yaptık salgın hastalık üzerine bir iddia ortaya atıldı.Bu salgın hastalık şehri silip süpürecek

Bu tartışmanın ortasında Ayetullah Fasharki (r.a), gül ve tüm müçtehid

(İctihad eden, çalışan çaba sarfeden) olarak beni kabul ediyor musun 'diye sordu?' Hepimiz Evet 'dedik.

Sonra Ayetullah Fasharki (r.a) on gün boyunca ziyaret aşure duasını ezberden okuyalım dedi. Ölüm kalım meselesi olduğu için hepimiz onun bu tavsiyesi üzerine duayı ezberden on gün okuduk.ve Çok geçmeden mucize oldu ve bu salgın hastalık şehri terk etdi.

2) Büyük Felaketler

İlk Amaçlar

Bu üç zorluk için ziyaret aşure duası okuyun.

1. Ev almak için gerekli para

2. Ağır borçlar

3. Yoksulluk ve maddi sıkıntılar

4-Gerçekleşmesi zor hacetler için

40 gün veya 20 gün günde bir kez okunur.Bu duayı hacet için okuyanlar 38.gün niyetlerinin olduğunu anlatıyor.

3) Cezaevinden kurtulmak İçin

4) Garantili Rızık

Şeyh Abdul Cevad anlatıyor; yoksul bir kişi yanıma yaklaştı benden yardım istedi.geçimsizlik ve parasızlıktan yakınıyordu.Ben de kendisine ziyaret aşure duasını verdim.

Ezberden okumasını söyledim.Beklenmedik bir şekilde o fakirlikten kurtuldu.sorunları çözüldü sonra sık sık ziyaretime geldi.

Ziyaret Aşure Duası

Esselamu aleyke ya eba ebdillah Esselamu aleyke yebne resulillah Esselamu aleyke yebne emiril muminin vebne seyyidil vesiyyin Esselamu aleyke yebne fatimete seyyideti nisail âlemin Esselamu aleyke ya sarallah vebne sarihi vel vitrel mevtur Essleamu aleyke ve elel ervahilleti hellet bi finaike aleykum minni cemien selamullahi ebeden ma begitu ve begiye-l leylu vennehari

Ya eba ebdillah leged ezumeti-r reziyyetu ve cellet ve ezumeti-l musibetu bike eleyna ve ela cemi-i ehlil İslami ve cellet ve ezumet musibetuke fi-s semavati ela cemi-i ehli-s semavati fe leene-l lahu ummeten defeetkum en megamikum ve ezaaletkum en meratibikumu-l leti rattebekumu-l lahu fiha ve leene-l lahu ummeten gateletkum ve leene-l lahu-l mumehhidine lehum bi-t temkini min gitalikum beri’tu ile-l lah ve ileykum minhum ve eşyaihim ve etbaihim ve evliyaihim

Ya eba ebdillah inni silmun limen saalemekum ve herbun limen haarebekum ilee yevmi-l giyameti ve leene-l lahu ale ziyadin ve ale mervane ve leene-l lahu beni umeyyete gatibeten ve leene-l lahu-bne mercanete ve leene-l lahu omere-bne se’din ve leene-l lahu şimren ve leene-l lahu ummeten esrecet ve elcemet ve teneggebet ligitalike bi ebi ente ve ummi leged ezume musabi bike fe es’elu-l lahe-l lezi ekreme megameke ve ekremeni en yerzugeni talebe sarike me’e imamin mensurin min ehli beyti muhammedin salla-l lahu aleyhi ve alihi

Allahummec elni indeke vecihen bi-l huseyn aleyhi-s selam fi-d dunya vel ahireti Ya eba ebdil lahi inni etegerrebu ile-l lahi ve ilee resulihi ve ilee emiri-l muminine ve ilee fatimete ve ile-l heseni ve ileyke bi muvaalatike ve bi-l beraaeti mimmen gaateleke ve nesebe leke-l herbe ve bi-l beraaeti mimmen essese esaase-z zulmi ve-l cevri aleykum ve ebreu ile-l lahi ve ilee resulihi mimmen essese esaase zalike ve bena eleyhi bunyaanehu ve ceraa fi zulmihi ve cevrihi aleykum ve ela eşyaikum beri’tu ile-l lahi ve ileyku minhum ve etegerrebu ile-l lahi summe ileykum bi muvaalatikum ve muvaalati veliy yukum ve bi-l beraaeti min e’daikum ve-n nasibine lekumul herbe ve bil beraaeti min eşyaihim ve etbaihim

inni silmun limen salemekum ve herbun limen harebekum ve veliyyun limen vaalaakum ve eduvvun limen aadaakum fe es’elu-l lahe-l lezi ekremeni bi me’rifetikum ve me’rifeti evliyaikum ve rezegeniye-l beraete min e’daikum en yec’eleni meekum fi-d dunya ve-l ahireti ve en yusebbite li indekum gedeme sidgin fi-d dunya ve-l ahireti ve es’eluhu en yubelliğeniye-l megame-l mehmude lekum inde-l lahi ve en yerzugeni talebe sari me’e imamin haadin zahirin naatigin bi-l heggi minkum ve es’elu-l lahe bi heggikum ve bi-ş şe’nillezi lekum indehu en yu’tiyeni bi musabi bikum efzele maa yu’ti musaaben bi musibetihi musibeten maa e’zemeha e’zeme raziyyeteha fil İslami ve fi cemii-s semaavati vel erzi

Allahumme-c elni fi megami haza mimmen tenaaluhu minke selevaatun ve rehmetun ve meğfiretun Allahummec el mehyaye mehya muhammedin ve ali muhammedin ve memati muhammedin memate muhammedin ve ali Muhammed Allahumme inne haza yevmun teberreket bihi benu umeyyete ve-bnu aakileti-l ekbaad el-l leinubnu-l lein ela lisaanike ve lisaani nebiyyike salla-l lahu aleyhi ve alihi

Allahumme-l en eba sufyane ve muaviyete ve yezidebne muaviyete aleyhim minke-l le’netu ebede-l abidine ve haza yevmun ferihet bihi alu ziyadin ve alu mervan bi gatlihimu-l huseyn salavatu-l lahi aleyhi

Allahumme fe zaif aleyhimul le’ne minke ve-l ezabe Allahumme inni etegerrebu ileyke fi haza-l yevmi ve fi mevgifi haza ve eyyami heyati bi-l beraeti minhum ve-l le’neti aleyhim ve bi-l muvalati linebiyyike ve ali nebiyyike aleyhi ve aleyhimu-s selam.

 

Sonra yüz defa şöyle denilir; Allahummel en evvele zalimin zeleme hegge muhammedin ve âli Muhammed ve ahire tabiin lehu ela zalik Allahumme-l eni-l isabete-l leti cahedeti-l huseyn ve şayeet ve bayeet ve tabet ela gatlihi Allahumme-l enhum cemiien.

 

Sonra yüz defa şöyle denilir; Esselamu aleyke ya eba ebdillah ve ele-l ervahilleti hellet bi finaike aleyke minni selamullahi ebeden ma begiitu ve begiye-l leylu ve-n neharu ve la ceelehu-l lahi ahire-l ehdi minni li ziyaretikum Esselamu ele-l huseyn ve ele-l aliyyibni-l huseyn ve ele-l evladil huseyn ve ela eshabi-l huseyn

Sonra şöyle denilir; Allahumme husse ente evvele zalimin bi-l le’ni minni ve-b de bihi evvelen summe-s saniye ve-s salise ve-r rabie Allahumme-l en yezide hamisen ve-l en ubeydellahi-bne ziyadin ve-bne mercanete ve omere-bne sa’din ve şimren ve ale ebi sufyane ve ale ziyadin ve ale mervane ila yevmi-l gıyameti.

Secdeye gidilerek şöyle denilir; Allahumme lekel hemdu hemde-ş şakirine leke ela musabihim el-hemdu lillahi ela ezimi reziyyeti Allahum-mer zugni şefaaete-l huseyn yevme-l vurudi ve sebbit li gedeme sidgin indeke me’e-l huseyn ve eshabi-l huseyn ellezine bezelu muhecehim dune-l huseyn aleyhisselam.

Dua'nın Anlamı

Selam olsun sana ey Eba Abdillah! Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu! Selam olsun sana ey Mu'minlerin Emiri ve vâsilerin efendisinin oğlu! Selam olsun sana ey dünya kadınlarının efendisi Fâtıma'nın oğlu! Selam olsun sana ey Allah'ın kanına (intikamına) talip olduğu ve kanına talip olduğunun oğlu! Ey, (mukaddes) kanın intikamı henüz alınmayan!

Selam olsun sana ve senin eşiğine yerleşen (sana feda olup, senin haremine yerleşen) ruhlara. Hepinizin üzerine benden Allah'ın edebi selamı olsun; ben yaşadığım ve gece ve gündüz devam ettiği müddetçe.

Ey Eba Abdillah senin yasın ve musibetin bize ve İslam ehline çok ağır ve büyük oldu. Senin musibetin göklerde bütün gök ehline de çok büyük ve ağır oldu. Allah lanet etsin, siz Ehl-i Beyt'e yapılan zulüm ve haksızlığın temelini atan topluluğa. Allah lanet etsin, sizi. (ilahi) makamınızdan uzaklaştıran ve Allah'ın size tayin ettiği mertebeleri elinizden alan topluluğa. Allah lanet etsin, sizi şehit eden topluluğa. Allah lanet etsin, sizinle savaşabilmek için (zalimlere) zemin hazırlayan topluluğa.

Ben Allah'a ve siz (Ehl-i Beyt'e) doğru, o (zalimlerden) ve onların izleyicilerinden, takipçilerinden ve dostlarından beriyim.

Ey Eba Abdillah, hiç şüphesiz ben kıyamet gününe kadar sizin ile barışık olanlarla barışığım, sizinle savaşanlarla savaş halindeyim.

Allah lanet etsin Ziyad soyuna ve Mervân soyuna. Allah lanet etsin Ümeyye oğullarının hepsine. Allah lanet etsin Mercâne oğluna (İbn-i Ziyâd'a). Allah lanet etsin Ömer b. Sa'd'a. Allah lanet etsin Şimr'e. Allah lanet etsin senin ile savaşmak için at eğerleyen, dizgin çeken ve nikap bağlayan topluluğa.

Anam, babam sana feda olsun; senin için musibetim çok büyüktür. Şu halde senin makamını yücelten ve beni seninle değerli kılan Allah'tan istiyorum ki, Muhammed'in (s.a.a) Ehl-i Beyt'inden olan muzaffer imam (Hz. Mehdi) ile birlikte senin intikamını almayı bana nasip buyursun! Allah'ım, beni dünya ve ahirette Hüseyin (ona selam olsun) ile şerefli kıl.

Ey Eba Abdillah, hiç şüphesiz ben, Allah'a, Resulü'ne, Emir-ül Mu'minin'e, Fâtıma'ya, Hasan'a ve sana, senin sevginle ve sizin (Ehl-i Beyt'in) düşmanlarından beri olmakla yakınlaşıyorum. Onlar ki bu haksızlığın temelini atıp binasını kurdular ve size ve takipçilerinize karşı zulüm ve haksızlıklarını devam ettirdiler.

Ben, Allah'a ve size doğru onlardan beriyim ve önce Allah'a sonra da size, sizi dostlarınızı sevmekle ve düşmanlarımızdan, size savaş açanlardan ve onların izleyicilerinden beri olmakla yakınlaşıyorum.

Ben, sizinle barışık olanla barışığım, sizinle savaşta olana karşı savaştayım. Size dost olana dostum; size düşman olanla düşmanım. Şu halde sizi ve dostlarınızı tanımakla beni şereflendiren ve düşmanlarınızdan beri olmayı bana nasip eden Allah'tan istiyorum ki beni dünya ve ahirette sizinle birlikte kılsın ve dünya ve âhirette sizin yanınızda bana sebat versin. Beni, sizin Allah katında sahip olduğunuz beğenilmiş makama ulaştırsın. Bana, hidayet imamı olan zuhur etmiş halde hakkı söyleyen (Hz. Mehdi) ile birlikte intikamınızı almayı nasip buyursun.

Allah'tan, sizin hakkınızı ve onun katında sahip olduğunuz ilahî mertebenizi vesile ederek istiyorum ki sizin musibetinizi çektiğim için, bana, musibet çeken bir kimseye verilen mükâfatın en iyisini nasip etsin. Ne de büyüktür bu musibet ve bu musibetin İslam'da ve bütün göklerde ve yerde meydana getirdiği sıkıntı ve acı!

Allah'ım, şu bulunduğum halde-yerde beni, senin salâvat, rahmet ve mağfiretine mazhar olanlardan eyle. Allah'ım, benim hayatımı Muhammed ve Âl-i Muhammed'in hayatı, ölümümü de Muhammed ve Âl-i Muhammed'in ölümü gibi kıl.

Allah'ım, bu öyle bir gündür ki onu, Ümeyye oğulları ve ciğer yiyen (Hind'in) oğlu mübarek saymışlardır. O öyle bir kimseydi ki kendisi de babası da, Senin ve Resulü'nün dilinde lanetlenmiştir. Peygamber'in (Allah'ın salât ve selamı Onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun) bulunduğu her yerde ve durduğu her durakta onlara lanet okumuştur.

Allah'ım, Ebu Süfyan'a, Muaviye'ye ve Yezid b. Muâviye'ye lanet et. Senin lanetin ebediyyen onların üzerine olsun.

Bu, öyle bir gündür ki onda Ziyâd ve Mervan soyu, Hüseyin'i (Allah'ın salâvatı onun üzerine olsun) öldürdükleri için sevindiler. Şu halde, lanet ve acı azabını onların üzerine kat kat artır.

Allah'ım, ben, bu gün ve durduğum bu yerde ve bütün hayat günlerimde o (zalimlerden) beri olmakla ve onları lanetlemekle ve Peygamber'ini ve Ehl-i Beyt'ini (hepsinin üzerine selam olsun) sevmekle sana yakınlaşıyorum.

Sonra yüz defa şöyle söylersin:

Allah'ım, Muhammed ve Âl-i Muhammed'in hakkına ilk zulmeden kimseden, ona bu konuda en son tâbi olan kimseye kadar hepsine lanet et.

Allah'ım, Hüseyin'le savaşan ve onu öldürmek için birbirleriyle işbirliği yapan ve sözleşen topluluğa lanet et. Allah'ım, onların hepsini toplu olarak kendi lanetine mazhar eyle.

Sonra da yüz defa şöyle söylersin:

Selam olsun sana ey Eba Abdillah ve O (pak) ruhlara ki senin eşiğinde (hareminde) yer aldılar. (Sana canlarını kurban etme ve aynı mekânda defnedilme şerefine nail oldular.)

Allah'ın selamı benden, senin üzerine olsun ebediyen; yaşadığım ve gece ve gündüz devam ettiği müddetçe.

Allah, bunu, benim sizi son ziyaretim kılmasın. Selam olsun Hüseyin'e ve Ali b. Hüseyin'e, Hüseyin'in evlatlarına ve ashabına.

Sonra şöyle devam edersin:

Allah'ım, sen, (Resul ve Ehl-i Beyt'ine) ilk zulmedeni benim özel lanetime mazhar eyle. Bunun için de, önce birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü ve sonra da dördüncüden başla. Sonra da... Yezid'e lanet eyle. Ziyad'ın ve Mercâne'nin oğlu Ubeydullah'a, Sa'd oğlu Ömer'e, Şimr'e, Ebu Süfyan'ın, Ziyâd'ın ve Mervân'ın soyuna kıyamet gününe kadar lanet et.

Sonra secdeye kapanıp şöyle dersin:

Allah'ım onların musibetine karşı bana, şükredenlerin hamdı gibi hamt etmeği nasip eyle. Bu büyük acı ve musibetimden dolayı Allah'a hamdolsun. Allah'ım, (huzuruna) varacağım gün Hüseyin'in şefaatini bana nasip eyle ve indinde Hüseyin ve canlarını Hüseyin'e (ona selam olsun) feda eden ashabıyla birlikte, benim doğruluk ayağıma sebat ver.

 

 

Kaynak:Ziyaret Aşûre Mucizeleri Kitabı /Pet Yayınlar

 

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Allah'ım onların musibetine karşı bana, şükredenlerin hamdı gibi hamt etmeği nasip eyle. Bu büyük acı ve musibetimden dolayı Allah'a hamdolsun. Allah'ım, (huzuruna) varacağım gün Hüseyin'in şefaatini bana nasip eyle ve indinde Hüseyin ve canlarını Hüseyin'e (ona selam olsun) feda eden ashabıyla birlikte, benim doğruluk ayağıma sebat ver.amin allah razı olsun

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İmam Zeynel Abidin (as) Duası Dilekler için Cuma günü sabah namazdan (imsak) önce okunur çok etkilidir.

اِلهي غارَتْ نُجُومُ سَمآئِكَ وَ نامَتْ عُيُونُ اَنامِكَ وَ هَدَأَتْ اَصْواتُ عِبادِكَ وَ اَنْعامِكَ وَ غَلَّتِ الْمُلُوكُ عَلَيْها اَبْوابَها وَ طافَ عَلَيْها حُرّاسُها وَ احْتَجَبُوا عَمَّنْ يَسْأَلُهُمْ حاجَةً اَوْ يَنْتَجِعُ مِنْهُمْ فآئِدَةً وَ اَنْتَ اِلهي حَىٌّ قَيُّومٌ لا تَأخُذُكَ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ وَ لا يَشْغَلُكَ شَىْءٌ عَنْ شَىْءٍ اَبْوابُ سَمآئِكَ لِمَنْ دَعاكَ مُفَتِّحاتٌ وَ خَزآئِنُكَ غَيْرُ مُغَلَّقاتٍ وَ اَبْوابُ رَحْمَتِكَ غَيْرُ مَحْجُوباتٍ وَ فَوآئِدُكَ لِمَنْ سَأَلَكَها غَيْرُ مَحْظُوراتٍ بَلْ هِىَ مَبْذُولاتٌ اَنْتَ اِلهي الْكَريمُ الَّذي لا تَرُدُّ سآئِلاً مِنَ الْمُؤْمِنينَ سَئَلَكَ وَ لا تَحْتَجِبُ عَنْ اَحَدٍ مِنْهُمْ اَرادَكَ لا وَ عِزَّتِكَ وَ جَلالِكَ وَ لا تُخْتَزَلُ خَوآئِجُهُمْ دُونَكَ وَ لا يَقْضِها اَحَدٌ غَيْرُكَ اَللهُمَّ وَ قَدْ تَراني وَ وُقُوفي وَ ذُلَّ مَقامي بَيْنَ يَدَيْكَ نَغَصَّني مَطْمَعي وَ مَشْرَبي وَ اَغَصَّني بِريقي وَ اَقْلَقَني عَنْ وِسادي وَ مَنَعَني رُقادي كَيْفَ يَنامُ مَنْ يَخافُ بَياتَ مَلَكِ الْمَوْتِ في طَوارِقِ اللَّيْلِ وَ طَوارِقِ النَّهارِ بَلْ كَيْفَ يَنامُ الْعاقِلُ وَ مَلَكُ الْمَوْتِ لا يَنامُ بِاللَّيْلِ وَ لا بِالنَّهارِ وَ يَطْلُبُ قَبْضَ رُوحِهِ بِالْبَياتِ أوْ في آنآءِ السّاعاتِ

İlâhî ğâret nucûmu semâik ve nâmet uyûnu enâmik ve hede’et esvâtu ibâdik ve en’âmik, ve ğalletil mulûku aleyhâ ebvâbehâ ve tâfe aleyhâ hurrâsuhâ vehtecebû ammen yes’eluhum hâceten ev yenteci’u minhum fâideten ve ente ilâhî hayyun qayyûmun lâ te’huzuke sinetun ve lâ nevm, ve lâ yeşğeluke şey’un an şey’in ebvâbu semâike limen de’âke mufettihâtun ve hazâinuke ğayru muğalliqâtin ve ebvâbu rahmetike ğayru mahcûbâtin ve fevâidu-ke limen se’eleke ğayre mahzûrâtin bel hiye mebzûlâtun, ente ilâ-hil kerîmullezî lâ teruddu sâilen minel mu’minîne se’eleke ve lâ tehtecib an ehadin minhum erâdeke lâ ve izzetike ve celâlike ve lâ tuhtezelu havâicuhum dûneke ve lâ yaqzihâ ehadun ğayrak, Alla-humme ve qad terânî ve vuqûfî ve zulle maqâmî beyne yedeyke neğassanî matma’î ve meşrabî ve eğassanî birîqî ve eqlaqanî an visâdî ve mene’anî ruqâdî, keyfe yenâmu men yehâfu beyâte melekil mevti fî tavâriqil leyli ve tavâriqin nehâr, bel keyfe ye-nâmul âqilu ve melekul mevti lâ yenâmu bil leyli ven nehâri ve yetlubu qabza rûhihi bil beyâti ev fî ânâis sâ’ât.

Allah’ım, gökyüzündeki yıldızlar parladı, insanların gözleri uykuya daldı ve mahlûkatının sesleri kısıldı. Padişahlar onların yüzlerine kapıları kapattı ve hizmetkârlar etraflarında dönmeye başladı. Onlardan hacet dilendiğinde esirgediler ya da onlar umdukları faydayı bulamadılar.

Allah’ım, oysaki sen dirisin ve daima ayaktasın. Ne uyuklamaya kapılır, ne de uykuya dalarsın. Hiçbir şey seni başka bir işi yapmaktan alıkoyamaz. Göklerinin kapısı seni çağıran için açılmıştır. Hazinelerinin kapısı sürekli açıktır. Rahmet kapılarının önünde bir mani yoktur. Nimetlerin, dileyenler için esirgenmemiş, bilakis bağışlanmıştır.

Allah’ım, sen öyle kerem sahibi bir ilahsın ki, müminlerden hacet dileyeni geri çevirmezsin. Onlardan kim senden bir şey dilerse lütfünü esirgemezsin. İzzetine ve celaline ant olsun ki, onların hacetlerini senden başkası vermez, senden başka kimse hacetlerini yerine getiremez.

Allah’ım! Hâlimi ve karşında zelil bir şekilde duruşumu görüyorsun. Yiyecek ve içeceğimin tadı kalmamış, karnım aç olduğu hâlde lokmalar boğazımdan inmiyor, başımı rahatça yastığa koyamıyorum; uykularım kaçmış, uyuyamıyorum. Ölüm meleğinin gece veya gündüz ansızın kapıyı çalacağından korkan biri nasıl uyuyabilir ki? Ya da ölüm meleğinin gece ve gündüz uyumadığını, geceleyin veya gündüz saatlerinde ruhunu almak peşinde olduğunu bilen akıllı biri nasıl uyuyabilir ki?

Bu dua okunduktan sonra secdeye varılır ve alın toprağa değdiğinde şöyle denir:

اَسْئَلُكَ الرُّوحَ وَ الرّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عَنّي حينَ اَلْقاكَ

Es’elukerrûhe ver râhete indel mevt vel afve annî hîne elqâk.

(Allah’ım!) Ölüm anında huzur ve rahatlığı ve seninle mülakat ettiğimde affını dilerim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

cok farklı dualar paylaşıyorsunuz mesut bey allah razı olsun yanlız aşure duası başlıgı olunca sanki aşurede olması gerekiyor gibi bir his oluştu neden bilemiyorum acaba bu dualar aşure zamanınamı ait yada okuma zamanının en degerli oldugu zamanmı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...