Jump to content

Uğur Dündar: Hani Ortadoğu’yu Biz İnşa Edecektik!..


frezya

Önerilen Mesajlar

Sev­gi­li okur­la­rım,

ugur-dundar.pngUğur Dündar | Sözcü

 

Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, çok de­ğil bir­kaç ay ön­ce, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı­mız Ah­met Da­vu­toğ­lu “Or­ta­do­ğu­’yu BİZ, ye­ni­den in­şa ede­ce­ğiz. Bu coğ­raf­ya­da BİZ, oyun ku­ru­cu ola­ca­ğı­z” de­miş­ti.

Pe­ki son­ra ne ol­du?

Bı­ra­kın oyun ku­ru­cu ol­ma­yı, Tür­ki­ye oyu­nun dı­şın­da kal­dı.

Ken­di­ni bir an­da tri­bün­de bul­du!

* * * * *

Dik­kat eder­se­niz Ba­kan Da­vu­toğ­lu ne der­se, tam ter­si ger­çek­le­şi­yor.

“Dış po­li­ti­ka­mı­zın te­me­li kom­şu­la­rı­mız­la sı­fır so­run­du­r” de­miş­ti.

So­ru­nu­muz ol­ma­yan kom­şu­muz kal­ma­dı!

Ör­ne­ğin Su­ri­ye ile ruh iki­zi gi­biy­dik, kan­lı bı­çak­lı düş­man ol­duk!

Ma­lat­ya-Kü­re­ci­k’­e fü­ze kal­ka­nı kur­duk, İra­n’­ı kar­şı­mı­za al­dık!

Ira­k’­ın ida­ma mah­kum et­ti­ği ka­çak Haşimi­’yi sak­la­dık, ara­mı­zı aç­tık!

Rus­ya’dan gelen uça­ğı in­dir­dik, Pu­tin‘­i küp­le­re bin­dir­dik!

İs­ra­il’­i te­rö­rist dev­let ilan et­tik!

Ama Kü­re­ci­k’­i, ya­ni İs­ra­il’­i ko­ru­mak için Pat­ri­ot fü­ze­le­ri is­te­dik!

Ta­raf­sız göz­lem­ci­le­re “Bu ne ya­man çe­liş­ki­” de­dirt­tik!

* * * * *

Baş­ba­kan bak­tı ki, so­ru­nu­muz ol­ma­yan kom­şu­muz kal­ma­mış, du­rur mu?

He­men Ok­ya­nus öte­si­ne at­la­dı!

“Ey Çin, Ey Ame­ri­ka, Ey Sa­yın Oba­ma!..” de­di.

Bu yet­me­di,

“Ey İn­gil­te­re, ey Fran­sa!..” di­ye kük­re­di!

Bu da kes­me­di!

La­fı “Ba­tı­”ya ge­tir­di.

“Ey Ba­tı!..” di­ye­rek ver­yan­sın et­ti!

* * * * *

Pe­ki so­nuç?

So­nuç, sı­fır so­run po­li­ti­ka­sın­da sı­fır ba­şa­rı!

Ya­ni sı­fı­ra sı­fır, el­de var sı­fır!

Bak­sa­nı­za ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Hil­lary Clin­ton, Gaz­ze­’de ateş­ke­sin sağ­lan­ma­sın­da­ki gay­ret­le­ri ne­de­niy­le Mı­sır Dev­let Baş­ka­nı Mur­si­’yi kut­la­dı.

Tür­ki­ye­’den tek ke­li­mey­le söz et­me­ye ih­ti­yaç duy­ma­dı.

* * * * *

Baş­ba­kan Er­do­ğan dış po­li­ti­ka oyu­nu­nun ku­ral­la­rı­nı bil­mi­yor.

Dün­ya­yı, Tür­ki­ye gi­bi sa­nı­yor.

Atıp tu­ta­rak so­nuç ala­ca­ğı­nı umu­yor.

Çev­re­sin­de­ki­ler de ken­di­si­ni uyar­mı­yor.

“Ey Sa­yın Oba­ma!” di­ye ses­len­di­ği ABD Baş­ka­nı­’nın ken­di­siy­le ko­nu­şur­ken çek­tir­di­ği beyz­bol so­pa­lı fo­toğ­raf­la ver­di­ği me­sa­jı oku­ya­mı­yor.

Oba­ma­’nın o fo­toğ­raf­la “Yu­mu­şak ko­nuş, ama elin­de bü­yük­çe bir so­pa bu­lun­dur! Böy­le­ce da­ha uza­ğa gi­der­sin!” de­mek is­te­di­ği­ni dü­şü­ne­mi­yor.

* * * * *

Baş­ba­kan içe­ri­ye de, dı­şa­rı­ya da hay­kı­rı­yor.

“Ye­ni­len peh­li­van gü­re­şe doy­maz­mı­ş” mi­sa­li, ba­şa­rı­sız ol­duk­ça da­ha çok ba­ğı­rı­yor.

Gü­zel dü­şün­ce­nin ba­ğır­ma­ya ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı­nı unu­tu­yor!

Bı­ra­kın Or­ta­do­ğu­’yu, yurt­ta ba­rı­şı sağ­la­ya­mı­yor.

Uğur Dündar: Hani Ortadoğu’yu biz inşa edecektik!.. | Kemalistler

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...