Jump to content

Yobazların Yanlış Din Anlayışı ve Bunun Verdiği Zararlar


serbest
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Yobazların yanlış din anlayışı ve bunun verdiği zararlar

 

Yobazların insanların İslam dininden çekinmelerine neden olan yanlış din anlayışlarının kaynağı nedir?

 

Gerçek İslam inancı ile yobazların hurafelerle dolu inançları arasındaki farklar nelerdir?

 

Yobazlık, Allah’ın Kuran’da bildirdiği ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in yaşadığı İslam’dan çok farklı bir anlayışı din gibi göstermeye çalışan bir sistemdir. Günümüzde yobazların İslam anlayışı İslam dışında bambaşka bir inanca dönüşmüştür. Çünkü yobazlıkta, Kuran ve sünnet değil, hurafeler ve bidatlar esastır. Ancak yobazlar İslam adına ortaya çıktıklarını iddia ederler. Peygamberimiz (s.a.v.) de ahir zamanda yobazlığın bu özelliğine dikkat çekmiş ve yobazlığın çok önemli bir tehlike olduğunu hadis-i şeriflerinde haber vermiştir:

 

“İlim, alimlerin kaldırılması (vefat etmeleri, Allah’ınkatına alınmaları) ile ortadan kalkar. Ortalıkta hiçbir alim kalmaz. Nihayetinsanlar cahilleri rehber ve önder edinirler; meselelerini onlara sorarlar. Onlarilme dayanmadan halka fetva verir; hem kendisi sapar ve hem de halkı saptırır.”(Buhari, nr. 100, 7307; Müslim, ilim 13 (nr. 2673); Tırmizi, ilim 5 (nr. 2652))

 

Yobazlar İslam Dininin Temeli Olan Sevgi ve Barışa Düşmandırlar

 

Yobazlar her türlü güzelliğe nefretle bakarlar. Çiçekten, çocuktan, hayvanlardan kısacası Allah’ın yarattığı her güzellikten nefret ederler. Ruhlarında sevgiye dair hiçbir şey olmadığından içleri ve ruhları bomboş ve kapkaradır. Ruhlarındaki bu boşluk nedeniyle bağnaz ve anlayışsızdırlar. Bu nedenle de her türlü güzelliğe, estetiğe, sanata, bilime, neşeye, sevince, mutluluğa hatta hayata düşmandırlar. Sevginin olmadığı, nefretin ve öfkenin hakim olduğu, temizliğe, sanata ve bilime karşı olan, neşenin ve güzelliklerin yasaklandığı, kadınlara ve çocuklara amansız bir öfke duyan bu sistem, aslında şeytanın insanları din ahlakından uzaklaştırmak için meydana getirdiği bir beladır. Dolayısıyla bu zihniyetin hakim olduğu bir dünya adeta cehennem gibi sıkıcı ve karanlıktır. İşte insanlar yobazlığın bu şeklinden çekinirler. Oysa gerçek İslam dini sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, yardımlaşmayı, affedici olmayı kısaca güzel olan her ahlak özelliğini emreder. Yüce Allah bir ayette İslam dininin sevgi ve yardımlaşma özelliğini şöyle haber verir:

 

“Kendilerinden önce o yurdu (Medine’yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin “cimri ve bencil tutkularından” korunmuşsa, işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.” (Haşr Suresi, 9)

 

Yobazlar Gerçek Sevgiden Uzak Bir Yaşam Sürerler

 

Yobaz, kimseyi sevmediği gibi kendisi de sevilmez, çünkü herkes yobazın mantığından ve yaşam şeklinden, düşünce tarzından nefret eder. Yobazlardan yobazlar bile nefret ederler. Bu nedenle kendi aralarında sürekli olarak ayrılık ve husumet vardır. Hiçbir zaman birlik içinde, rahat ve mutlu şekilde yaşayamazlar. Gerçek İslam’ı yaşayan Müslümanlar ise neşeli, dışa dönük, sevgi, şefkat, dostluk ve kardeşlik üzerine kurulu, demokrasi ve özgürlüğü savunan, modern ve ileri görüşlüdürler. Çevreleri tarafından üstün ahlakları nedeniyle çok sevildiklerinden dolayı yobazlardan tamamen farklı olarak müminlerin canlı bir sosyal hayatları vardır.

 

Yobazlar Sanat ve Estetik Anlayışından Yoksundurlar

 

Yobazlar, Kuran’da olmayan emirleri İslam dinine dahil etmeye çalışırlar. Kuran’da kendi hurafelerine uymayan hükümleri ve emirleri de reddederler. Onlar için, Kuran’da tüm güzelliklerin övülmesi, sanatın, bilimin teşvik edilmesi (Allah’ı tenzih ederiz) büyük bir öfke sebebidir. Oysa güzelliklerden ve estetikten zevk almak derin imana sahip insanlara ait bir özelliktir. Allah insanın ruhunda, güzelliğe karşı bir duyarlılık hissi yaratmıştır. Ancak, bu estetik anlayışının açığa çıkması ve gelişmesi, insanın imanı ve aklı ile doğru orantılıdır. Müminler karşılaştıkları bütün güzellikleri yaratanın Allah olduğunu bildikleri için, bu güzellikler karşısında heyecan duyarlar. Kendilerine bunların tümünü sunan Allah’ın gücünü ve sanatını gereği gibi takdir edebilmeye çalışırlar. Cennete karşı duydukları özlem de, güzelliklerden zevk alma kabiliyetlerini artırır. Allah’ın Kuran’da haber verdiği cehennem ortamını düşünüp kıyas yaptıklarında ise, ruha zevk veren estetiğin değerini daha iyi kavrarlar.

 

Yobazlar Kadın Düşmanıdırlar

 

Yobazlar insana değer vermez, canlı hiçbir varlığa önem vermezler. Ruhlarında hiçbir inceliğe, şefkate ve merhamete yer yoktur. Bütün bunların sonucu olarak yobaz, kadından da nefret eder. Yobazların başlıca özelliklerinden biri de kadın düşmanı olmalarıdır. Kadına üçüncü sınıf muamelesi yapmak yobazlığın ana özelliğidir.

 

Allah Kuran’da kadınların toplum içerisinde korunup kollanmaları, ayrıca hak ettikleri saygı ve sevgiyi görmeleri için toplumsal alanda alınması gereken tedbirleri bildirmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Kuran ayetlerini hayata geçirerek uyguladığı tüm davranışlar, kadınların lehinedir ve kadınların zarara uğramalarını, ezilip yıpratılmalarını önleme amacı taşımaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in eşlerine ve ashabındaki hanımlara gösterdiği güzel davranış şekli tüm Müslümanların kadınlara olan bakış açılarını belirleyecek en güzel örnektir. Kuran’da kadınlara verilen değer bir ayette şöyle bildirilir:

 

“Onda ‘sükun bulup durulmanız’ için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.”” (Rum Suresi, 21)

 

Yobazlar Samimiyet ve Dürüstlükten Uzaktırlar

 

“Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler.” (Nahl Suresi, 116) ayetinde bildirildiği gibi yobazların sahtekârlıklarını örtebilmek için en çok başvurdukları yollardan biri de Allah adına yalan söylemektir. Aslında yobazlar her konuda yalan söylemeyi bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Dini olduğundan daha zor göstermek için dinde olmayan konuları var gibi gösterirler veya dinde olanları dinde yokmuş gibi tanıtırlar. Kendilerini daha takva göstermek için helal olan şeyleri kendilerine ve çevrelerine haram kılarlar. Oysa Allah helal ve haram kıldığı her konuyu Kuran'da bildirmiş, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadislerinde de bu konular açıklanmıştır. Bu nedenle gerçek İslam ahlakını yaşayan kişiler yalnızca Kuran’daki haram ve helallere ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sünnetine uyarlar. Bu yaklaşımları ve Allah’ın sınırlarını koruma konusundaki titizlikleri onları dürüst ve samimi yapar. Bu kimseler yobazların aksine doğru sözlü olduklarını kanıtlamak ve çevrelerindeki insanları samimiyetlerine ikna etmek için özel bir çaba harcamaya gerek duymazlar. Yaşadıkları samimiyetin, Allah'ın izniyle hal ve tavırlarına da yansıyacağını bilirler. Nitekim gerçek İslam anlayışına sahip olan bir kişinin bakışlarından, yüz ifadesinden, ses tonundan, üslubundan, olayları anlatım şeklinden bu samimiyeti açıkça anlaşılır.

 

Yobazlık Tarih Boyunca İslamiyet’e Zarar Vermiştir

 

Dünyada İslam adına ortaya çıkan, sevgiden, merhametten uzak, bilim, sanat, güzellik ve estetiğe karşı olan, savaşlar çıkaran, zulüm yapan, öldürme ve kan dökme peşinde olan Müslüman modeli, bir kısım insanların İslam dini hakkında yanlış bir kanaat sahibi olmalarına sebep olmaktadır. Onlar, Müslümanlık adına ortaya çıkarılan yobaz zihniyeti, İslam zannetmektedirler. Bu kan dökücü vahşi sistemin, gerçekte İslam ile ilgisinin olmadığını, hatta İslam’a tamamen muhalif bir yaşam şekli olduğunu bilmemekte, yobazların anlattıkları ve yaşadıkları bu modeli İslam dini zannederek bundan ürkmektedirler. Gerçek İslam ve Müslümanlık ise Allah'ın Kuran'da bildirdiği, Peygamberimiz (s.a.v.)'in tefsir ettiği İslam’dır. Bu nedenle çok şefkatli, sevgi dolu, koruyucu, asil, sanata, estetiğe, güzelliğe, temizliğe, nezakete çok değer veren İslam anlayışının en ideal yaşam şekli olduğunun bilinmesi çok önemlidir.

 

İnsanların Gerçek İslam Ahlakını Tanımaları İslam Ahlakının Yeryüzüne Yayılmasına Vesile Olacaktır

 

Yobazlık yanılgısı telkin edildiği için üstün İslam ahlakının bir topluma getireceği güzellikler bazı çevreler tarafından gereği gibi fark edilememektedir. Oysa bu yanlış düşüncenin aksine, Yüce Rabbimiz’in Kuran’da bildirdiği ahlak, baskıdan ve zorlamadan uzak; sevgiye, saygıya, hoşgörüye, adalete dayalı üstün bir ahlaktır. Bu üstün erdemlerin yaşanmasıyla Allah’ın izniyle pek yakında demokrasi, kardeşlik, sevgi, dostluk, barış tarihte eşi görülmemiş bir şekilde tüm dünyaya hakim olacak, insanlar imanın neşesini, sevincini, bereketini doya doya yaşayacaklardır.

 

Ayetlerin işaretlerinden, Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinden ve büyük İslam alimlerinin sözlerinden açıkça görüldüğü üzere içinde yaşadığımız dönem ahir zamandır. Ahir zamanın çileli, sıkıntılı, zor günleri Hz. İsa (a.s.)‘ın ve Hz. Mehdi (a.s.)‘ın vesilesiyle bu yüzyılda son bulacak, dünya yepyeni aydınlık bir döneme girecektir. Allah’ın varlığını ve birliğini en güzel ve hikmetli şekilde anlatmak ve insanlara Kuran’daki ve Asr-ı Saadet dönemindeki İslam’ı tanıtmak ise yakın gelecekte kavuşacağımız aydınlık günler için çok önemli bir zemin hazırlamaktadır. Temennimiz Allah’ın bu yazıyı da söz konusu güzelliklere vesile kılması ve “insanların Allah’ın dinine akın akın girdiklerini” gördüğümüz günlerin bir an önce gelmesidir. Nurun yegane sahibi olan Allah’ın bu müjdesi Kuran’da şöyle haber verilmektedir:

 

“Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.” (Nasr Suresi, 1-3)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yobazlık denilince benim aklıma Şems'in şu sözleri gelir hep...

 

Yaradanı hangi kelimelerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Şayet tanrı dendi mi öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, demek ki sen de korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok, eğer, tanrı dendi mi evvela aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sende de bu vasıflardan bolca mevcut demektir...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ayrıca hepsi istisnasız Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır.Bildikleri ayet sayısı dört,onları da çarpıtarak karşınıza getirirler.Bildikleri hadis sayısı ise en fazla yirmi.Sakalı kesmek haramdır diyor,gerekçesi ise erkek kadına benzermiş ! Kadın ile erkeği ayırt edemeyecek kadar aptal olan insanlarla tartışmaya girdim,ki down sendromlu bir kişi bile bu ayrımı rahatlıkla yapabiliyor.

 

Ehli Sünnete uymak Hz Muhammed'in ahlâkına uymak demektir.İnancında riyakâlıklık / iki yüzlülük bulaştırmayacaksın diyorum.İnanca riyakârlığın bulaştırılmayacağına dair delil istiyor benden ! Kitaptan uzak yozlaşmış İslâm'ın hüküm sürdüğü yerlerde kız çocukları dokuz yaşında evlendiriliyor diyorum.O çocuklar bundan şikayet etmiyor da sana ne oluyor ? diye cevap veriyor.Çünkü oralarda yaşanan sözde İslâm'a imreniyor.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yobazlıgın emevı devletını mevalı polıtıkası sonucu kı bu da yobazlıktır arap olmayanları dıslamak develt ıslerı vermemek Osmanlıda son donemlere dogru medrese egıtımlerının amacının sapması ve bunda hocaların da kaynaklı oldugu asıkar Osmanlı ya su lale devrı cok buyuk ddarbe vurdu laleyı aldık koca ımparatorlugun mezarına torende koyduk sen rahat uyu Osmanlı...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Dinciler Atatürk’ü sevmezler, çünkü;

1. Hilafeti kaldırmıştır.

2. Öğrenim birliğini kurarak, eğitimi din yobazlarının elinden almıştır.

3. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırarak, halkın dini vecibelerini hiçbir baskı olmadan yerine getirebilmesinin önünü açmış, din yobazlarının halk üzerindeki tahakkümünü kırmıştır.

4. İçerideki din yobazlarıyla işbirliği yapan emperyalist ülkelerin sömürüsüne karşı gelmiş, tüm dünyadaki mazlum halkların uyanmasını sağlamıştır.

5. Türk kadınını erkeğiyle eşit haklara sahip vatandaş statüsüne getirmiş, kadını, uydurma hadislerle erkeğin kölesi haline getiren din yobazlarının tahakkümünden kurtarmıştır.

6. Din bezirgânlarının elinde oyuncak olan halkın, yaptırdığı Kur’an tercümeleri ile dinini öğrenmesini ve anlamasını sağlamış, din bezirgânlarının “Din elden gidiyor” nidalarına aldırış etmemiştir.

7. Halkı cehaletten kurtarmak için eğitim ve öğretime büyük önem vermiş, halkın okuma ve yazmayı çabuk öğrenebilmesi için Arapça harfleri kaldırmış, onun yerine okunması ve yazılması daha kolay olan yeni Türk alfabesini getirmiş, Halk Mektepleri, Köy mektepleri, Köy Enstitüleri açarak halkın aydınlanmasını sağlamıştır. Halkın aydınlanması gayretleri ise, din yobazlarını işine gelmemiştir.

8. Halkın dilini ve tarihini öğrenmesi ve geliştirebilmesi için bilimin rehberliğinde faaliyet gösteren kurumların kurulmasını sağlamıştır. Halk düşmanı dinciler ise ahalinin dilini, dinini, tarihini öğrenmesini hiçbir zaman istememişlerdir.

9. Halkını başkalarından aldığı sadakaya muhtaç etmemek, kendi gayretiyle kazandığı parasını gururla harcayabilir hale getirebilmek ve halkın gönencini yükseltmek için elde mevcut imkânları seferber ederek her türlü ekonomik tedbiri almıştır.

10. Halkını raiya olmaktan kurtarıp çağdaş yurttaş haline getirmiştir.

11. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

 

 

Bunları sağlayabilmek için ise, kendisi hayatta iken aşağıda sıralanılan işleri yapmış, vefatından sonra ise,1950 senesine kadar, işler O’nun görüş ve düşünceleri doğrultusunda arkadaşları tarafından devam ettirilmiştir.

 

 

1923 - Ankara Başkent ilan edildi. (13 Ekim 1923)

1923 - Cumhuriyet ilan edildi (29 Ekim 1923)

1923 - Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.

1924 - Hilafet kaldırıldı.

1924 - Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kabul edildi.

1924 - İlköğretim zorunlu hale getirildi.

1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

1924 - Gölcük’te ilk tersane ünitesi kuruldu.

1924 - Devlet Demiryolları kuruldu.

1924 - İstanbul - Ankara arasında ilk yolcu uçağı seferi yapıldı.

1924 - Türkiye İş Bankası kuruldu.

1924 - Türk Kadınlar Birliği kuruldu.

1924 - Ankara ilk planlı şehir olarak tanzim edildi.

1924 - Cumhurbaşkanlığı Orkestrası kuruldu.

1924 - Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu.

1924 - İlk milli sigorta Anadolu Sigorta faaliyete geçti.

1924 - Bursa’da Karacabey Harası kuruldu.

1924 - Milli Sahne Ankara’da ilk tiyatro olarak kuruldu.

1924 - Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.

1924 - Türkiye Cumhuriyeti yazılı ilk madeni para tedavüle çıktı.

1924 - Atatürk’ün önerisiyle ismini de verdiği Cumhuriyet Gazetesi yayına başladı.

1925 - Danıştay kuruldu.

1925 - Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti) kuruldu.

1925 - İstanbul’da Liman İşleri inhisarı kuruldu.

1925 - Osmanlı’da köylülerden alınan Aşar Vergisi kaldırıldı.

1925 - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü kuruldu.

1925 - Sanayi ve Madenler Bankası kuruluş kanunu kabul edildi.

1925 - 1920’de Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Anonim Şirkete dönüştürüldü.

1925 - Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edildi.

1925 - Gazi Orman Çiftliği kurulmaya başlandı.

1925 - Eskişehir Cer Atölyelerinde demiryolu malzemesi üretecek birimler hizmete girdi.

1925 - Adana Mensucat Fabrikası üretime başladı.

1925 - Türkiye’nin ilk betonarme köprüsü Menderes Nehri üzerine yapıldı.

1925 - İlk Cumhuriyet altını basıldı.

1925 - Adana ve Bergama Müzeleri açıldı.

1925 - Tayyare Cemiyeti’nin katkılarıyla Ankara’da Türk yapımı ilk planör uçuruldu.

1925 - Şeker Fabrikaları kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1926 - Demir Çelik Sanayiinin kurulmasına ilişkin kanun yayımlandı.

1926 - Uluslararası saat ve takvim uygulanmasına başlandı.

1926 - Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Kanunla kadın erkek eşitliği sağlandı.

1926 - Türk Telsiz Telefon Şirketi kuruldu.

1926 - Eskişehir Uçak Bakım İşletmesi açıldı.

1926 - Yabancı gemilere tanınan ayrıcalıkları kaldıran Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.

1926 - İlk şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

1926 - Ankara otomatik telefonu işletmeye açıldı.

1926 - İstanbul’da inşaat demiri üreten ilk haddehane açıldı.

1926 - Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kuruldu.

1926 - Amasya, Sinop ve Tokat Müzeleri açıldı.

1926 - Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açıldı. (1950’li yıllarda Adnan Menderes hükümetince kapatılana kadar bu fabrikada toplam 112 savaş uçağı üretildi.)

1926 - Bakırköy Çimento Fabrikası kuruldu.

1926 - Uşak Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

1927 - Teşviki Sanayi Kanunu kabul edildi.

1927 - Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi.

1927 - Ankara - Kayseri demiryolu açıldı.

1927 - Emlak ve Eytam Bankası kuruldu.

1927 - İstanbul Radyosu yayınlarına başladı.

1927 - Samsun - Havza - Amasya demiryolları açıldı.

1927 - Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı.

1927 - Eskişehir Bankası kuruldu.

1927 - Ankara Arkeoloji Müzesi ve Sivas Müzesi kuruldu.

1927 - Okullarda karma eğitime geçildi.

1927 - İlk basketbol ligi düzenlendi.

1927 - Köy Öğretmen Okullarından ilki Kayseri’de açıldı.

1927 - Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kâğıt parası tedavüle çıkarıldı.

1927 - İzmir Müzesi açıldı.

1927 - Ankara’da Çocuk Sarayı açıldı.

1927 - İlk düzenli radyo yayını İstanbul’da gerçekleştirildi

1928 - Laiklik Cumhuriyetin temel ilkesi olarak kabul edildi.

1928 - Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alındı.

1928 - Haydarpaşa-Eskişehir-Konya ve Yenice-Mersin Demiryolları yabancılardan satın alındı.

1928 - Ankara Çimento Fabrikası açıldı.

1928 - Türk Halkına okuma-yazma öğretmek için Millet Mektepleri açıldı. (1936’ya kadar 16-45 yaş arası yaklaşık 3 milyon kişiye temel eğitim verildi.)

1928 - Ankara Numune Hastanesi açıldı.

1928 - Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kuruldu.

1928 - Türk Eğitim Derneği (TED) Atatürk’ün koruyuculuğunda Ankara’da kuruldu.

1928 - Türk Vatandaşlığı Yasası kabul edildi.

1928 - İstanbul Bomonti’de Türk Mensucat Fabrikası hizmete girdi.

1928 - Amasya - Zile demiryolu açıldı.

1928 - Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkındaki kanun kabul edildi.

1928 - Malatya Elektrik Santralı açıldı.

1928 - İlk defa Kadınlar Mahkemelerde Avukat olarak görev aldılar.

1928 - Kütahya - Tavşanlı demiryolu açıldı.

1928 - İstanbul’da Üsküdar, Bağlarbaşı ve Kısıklıda tramvay hatları açıldı.

1928 - Ankara’nın ilk büyük oteli Ankara Palas açıldı.

1928 - Gaziantep’te Mensucat Fabrikası işletmeye açıldı.

1929 - Mersin- Adana demiryolu yabancılardan satın alındı.

1929 - Ankara ile İstanbul arasında telefon konuşmaları başladı.

1929 - Ayancık Kereste Fabrikası açıldı.

1929 - Trabzon Vizera Hidroelektrik Santralı hizmete girdi.

1929 - İstanbul’da Fatih-Edirnekapı tramvay hattı hizmete girdi.

1929 - Anadolu-Bağdat, Mersin- Tarsus Demiryolları yabancılardan satın alındı.

1929 - Haydarpaşa Limanı yabancılardan satın alındı.

1929 - Kütahya- Emirler, Fevzipaşa-Gölbaşı demiryolları açıldı.

1929 - Deniz Ticaret Kanunu kabul edildi.

1929 - Yeni Türk harfleriyle ilk posta pulları basıldı.

1930 - Ankara - Sivas Demiryolu Hattı ulaşıma açıldı.

1930 - Kadınlar Belediyelerde seçme ve seçilme hakkı kazandı.

1930 - Ankara’da Ziraat Enstitüsü kuruldu.

1930 - Kayseri - Şarkışla demiryolu açıldı.

1930 - Türkiye Gazeteciler Birliği kuruldu.

1930 - İstanbul Galata Köprüsü’nden 70 yıldan beri alınan köprü geçiş ücreti kaldırıldı.

1930 - Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

1931 - Bursa- Mudanya demiryolu yabancılardan satın alındı.

1931 - Gölbaşı - Malatya demiryolu açıldı.

1931 - 10 ilde Bölge Sanat Okulları açıldı.

1931 - Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu.

1931 - Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu.

1931 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu.

1931 - Uluslararası ölçü birimleri kabul edildi.

1931 - Türk Tarih Kurumu kuruldu.

1932 - Devlet Sanayi Ofisi (DSO) kuruldu.

1932 - Samsun- Sivas demiryolu açıldı.

1932 - Sanayi Teşvik Kanunu ile toplam 1473 işletme teşvikten yararlandırıldı.

1932 - İzmir Rıhtım İşletmesi yabancılardan satın alındı.

1932 - Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruldu.

1932 - Kütahya - Balıkesir demiryolu açıldı.

1932 - Ulukışla - Niğde demiryolu açıldı.

1932 - Halkevleri açıldı. (1951’de Demokrat Parti-Adnan Menderes hükümetince kapatıldıklarında 478 Halkevi, 4322 Halk Odası vardı.)

1932 - Türk Dil Kurumu kuruldu.

1932 - Türkiye Milletler Cemiyetine üye oldu.

1933 - Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.

1933 - Sümerbank resmen faaliyete geçti.

1933 - İstanbul - Ankara arasında düzenli uçak seferleri başladı.

1933 - Adana-Fevzipaşa demiryolu açıldı.

1933 - Ulukışla - Kayseri demiryolu açıldı.

1933 - Yerel Yönetimlere finansal yardım için İller Bankası kuruldu.

1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu.

1933 - Zonguldak Yatırım Bankası ve Kayseri Milli İktisat Bankası kuruldu.

1933 - Havayolları Devlet İşletmesi kuruldu.

1933 - Samsun- Çarşamba demiryolu hattı yabancılardan satın alındı.

1933 - Halk Bankası kuruldu.

1933 - Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı.

1934 - Bandırma- Menemen- Manisa demiryolu yabancılardan satın alındı.

1934 - İlk Türk Operası sahnelendi.

1934 - Kadınlar birçok Avrupa ülkesinden önce genel seçimlerde seçme/seçilme hakkı kazandı.

1934 - İzmir -Kasaba demiryolu yabancılardan alınarak devletleştirildi.

1934 - Keçiborlu Kükürt Fabrikası üretime başladı.

1934 - Soyadı Kanunu kabul edildi.

1934 - Turhal Şeker Fabrikası açıldı.

1934 - Isparta Gülyağı Fabrikası üretime başladı.

1934 - Kayseri Uçak ve Motor Fabrikasında yapılan ilk uçağın deneme uçuşu yapıldı.

1934 - Basmane (İzmir) - Afyon demiryolu yabancılardan satın alındı.

1934 - Sümerbank Bakırköy Bez Fabrikasının açılışı yapıldı.

1934 - İlk Süttozu Fabrikası Bursa’da açıldı.

1934 - Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası işletmeye açıldı.

1934 - Demiryolu Elazığ’a ulaştı.

1935 – Hafta sonu tatili Cumartesi - Pazar olarak kabul edildi.

1935 - Aydın Demiryolları yabancılardan satın alındı.

1935 - Amortisman Sandığı kuruldu.

1935 - MTA Enstitüsü kuruldu.

1935 - ETİBANK kuruldu.

1935 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu.

1935 - Türkkuşu kuruldu.

1935 - İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan satın alındı.

1935 - Ankara’da troleybüs hattı işletmeye açıldı.

1935 - Fevzipaşa - Ergani - Diyarbakır demiryolları açıldı.

1935 - İlk Arkeolojik kazılar Alacahöyük’te başladı.

1935 - Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası üretime başladı.

1935 - Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı.

1935 - Afyon - Isparta demiryolu açıldı.

1935 - Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası’nın açılışı yapıldı.

1935 - Ankara Mamak’ta Gaz Maskesi Fabrikası açıldı.

1935 - Ayasofya müze olarak ziyarete açıldı.

1935 - Ankara’da Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi açıldı.

1936 - Kabotajın Deniz Yolları İdaresi’ne geçmesi sağlandı.

1936 - Ankara Çubuk Barajı açıldı.

1936 - Motreux Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

1936 - Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında askerden arındırılmış bölgelere Türk askerleri yerleştirildi.

1936 - Ankara’da Devlet Konservatuarı açıldı.

1936 - Edirne-Sirkeci Şark Demiryolları yabancılardan satın alındı.

1936 - Haydarpaşa Numune Hastanesi hizmete girdi.

1936 - Sümerbank Malatya İplik ve Bez Fabrikası kuruldu.

1936 - İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi.

1936 - Elazığ Şark Kromları İşletmesi kuruldu.

1936 - İzmir Enternasyonal Fuarı açıldı.

1936 - İzmir Havagazı Şirketi yabancılardan satın alındı.

1936 - İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.

1936 - SEKA’nın İzmit’teki fabrikasında ilk kağıt üretildi.

1936 - Ankara 19 Mayıs Stadyumu hizmete açıldı.

1937 - Sümerbank Konya Ereğlisi Dokuma Fabrikası üretime başladı.

1937 - Ziraat Bankası Kanunu kabul edildi.

1937 - Kozlu Kömür İşletmeleri yabancılardan satın alındı.

1937 - Çatalağzı - Zonguldak demiryolu açıldı.

1937 - İstanbul Resim Heykel Müzesi açıldı.

1937 - Toprakkale - İskenderun demiryolu yabancılardan satın alındı.

1937 - Ankara’da Motorlu Tayyarecilik Okulu açıldı.

1937 - Urfa’da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği açıldı.

1937 - Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası açıldı.

1937 - Denizbank kuruldu.

1937 - İstanbul ve Trakya Demiryolları yabancılardan satın alındı.

1937 - Diyarbakır - Cizre Demiryolu açıldı.

1937 - Yozgat Termo-Elektrik Santralı hizmete verildi

1938 - Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı.

1938 - İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.

1938 - Ankara Radyoevi hizmete girdi.

1938 - Divriği Demir Madenleri üretime başladı.

1938 - Bursa Merinos Fabrikası faaliyete geçti.

1938 - Murgul Bakır İşletmeleri satın alındı.

1938 - Türk askerleri Hatay’a girdi.

1938 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu.

1938 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü kuruldu.

1938 - Eskişehir İspirto Fabrikası açıldı.

1938 - İstanbul Elektrik Şirketi yabancılardan satın alındı.

1938 - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuruldu.

1938 - Sivas - Erzincan demiryolu açıldı.

1938 - Giresun’da Fiskobirlik kuruldu.

1939 - Ergani Bakır İşletmesi hizmete girdi.

1939 - Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime başladı.

1939 - İstanbul’da yabancıların işlettiği Tramvay Şirketi tesislerini hükümete devretti.

1939 - İstanbul’daki Tünel İşletmesi tüm tesislerini hükümete devretti.

1939 - Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.

1939 - Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi.

1939 - Sivas Demiryolu Makineleri Fabrikası kuruldu.

1939 - Aydın’da 4000 köylüye toprak dağıtıldı.

1939 - İstanbul’da İETT kuruldu.

1939 - Fransız askerleri Hatay’dan çıkartıldı, Hatay Türkiye’ye katıldı.

1939 - Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları hizmete girdi.

1939 - Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.

1939 - Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi.

1939 - Milli Piyango İdaresi kuruldu.

1939 - Unkapanı Atatürk Köprüsü açıldı.

1939 - İlk Türk denizaltısı Haliç’te denize indirildi.

1939 - Sivas - Erzurum demiryolu açıldı (Cumhuriyetin ilk 15 yılında yapılan demiryolu 3.000 km.ye ulaştı.)

1940 - Koza birlik kuruldu.

1940 - Türk Petrol Şirketi kuruldu.

1940 - Köy Enstitüleri kuruldu. (Toplam sayısı 21’i bulan köy enstitüleri

1954 yılında Adnan Menderes Hükümeti tarafından tamamen kapatıldı.)

1940 - İstanbul Radyo İstasyonu hizmete girdi.

1940 - Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu.

1940 - Haliçte yapılan İkinci Türk denizaltısı donanmaya katıldı.

1940 - Taksim Gezi Parkı İstanbul’da açıldı.

1940 - Eğitim amaçlı Halk Odaları kuruldu. İlk etapta 141 Halk Odası açıldı.

1940 - Ankara’da Milli Halk Kütüphanesi Açıldı.

1940 - Garp Linyitleri İşletmesi kuruldu.

1941 - Gebere Barajı açıldı.

1941 - Petrol Ofisi kuruldu.

1941 - Türk Hava Kurumu Ankara’da uçak fabrikası kurdu.

1941 - THY Yurtiçi uçuş merkezlerini 11’e çıkardı.

1941 - Elazığ’da Cüzzam Hastanesi açıldı.

1942 - Ankara Etimesgut’ta üretilen ilk Türk uçağı deneme uçuşları yaptı.

1942 - Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.

1942 - İlköğretim seferberliği başladı.

1942 - Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü açıldı.

1942 - Dalaman ve Hatay Devlet Üretme Çiftlikleri kuruldu.

1942 - Bursa, Denizli, Mersin, Çorum ve Urfa’da Kız Sanat Enstitüleri açıldı.

1942 - İlk büyük Türk ilaç fabrikası Eczacıbaşı İlaç Fabrikası Levent’te açıldı.

1942 - Atatürk Devrim Müzesi açıldı.

1943 - Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsası Kanunu kabul edildi.

1943 - Zonguldak - Kozlu demiryolu açıldı.

1943 - İstanbul’da Atatürk Bulvarı açıldı.

1943 - Ankara’da Gençlik Parkı açıldı.

1943 - Diyarbakır - Batman Demiryolu açıldı.

1943 - Seyhan Regülâtörü açıldı.

1943 - Sivas Çimento Fabrikası açıldı.

1943 - İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü kuruldu.

1943 - İstanbul’da Yıldız Parkı açıldı.

1943 - Ankara Fen Fakültesi açıldı.

1944 - Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) kuruldu.

1944 - İzmit Klor Alkali Fabrikası hizmete girdi.

1944 - İzmit Selüloz Fabrikaları işletmeye alındı.

1944 - Türk Hava Kurumu’nun Ankara’daki uçak fabrikasında 140 eğitim uçağı, ambulans uçakları ve çok sayıda planör üretildi. (Ankara, Kayseri ve Eskişehir’deki Uçak ve Uçak Motoru Fabrikalarının tamamı 1950’li yıllarda Adnan Menderes hükümeti tarafından kapatılmıştır.)

1944 - İzmit’te Gazete ve Sigara Kağıdı Fabrikası açıldı.

1944 - Yeşilköy’de yerli sermaye ile üretilen ilk Türk özel yolcu uçağının denemesi yapıldı.

1944 - Anıtkabir’in temeli atıldı.

1944 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kuruldu.

1944 - Mersin Limanı hizmete açıldı.

1944 - Gaziantep Havaalanı açıldı.

1944 - Fevzipaşa - Malatya, Diyarbakır - Kurtalan demiryolu hizmete girdi.

1944 -Sakarya’da Ziraat Alet ve Makineleri Fabrikası üretime başladı

1944 - İzmir’de Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu açıldı.

1945 - Şirketi Hayriye devlet tarafından satın alındı.

1945 - Türkiye Birleşmiş Milletlere kurucu üye olarak katıldı.

1945 - İskenderun Limanı hizmete girdi.

1945 - Türkiye ilk defa yerli ampul üretimine başladı.

1945 - Balıkesir, Van, Rize, Erzurum, Erzincan ve Çankırı’da lise ve enstitüler açıldı.

1945 - Çiftçiyi ve Köylüyü Topraklandırma Kanunu kabul edildi.

1945 - Ormanlar koruma amacıyla devletin mülkiyetine geçti.

1945 - İstanbul -Londra, İstanbul - Paris uçak seferleri başladı.

1946 - İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.

1946 - İşçi Sigortaları Kurumu yürürlüğe girdi.

1946 - İstanbul - Ankara arasında yataklı tren seferleri başladı.

1946 - Ankara Üniversitesi kuruldu.

1946 - İstanbul ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1946 - Türkiye’nin ilk çok partili seçimleri yapıldı.

1947 - Heybeliada Sanatoryumu hizmete girdi.

1947 - İstanbul Açıkhava Tiyatrosu açıldı.

1947 - İşçi ve İşveren Sendikaları Kanunu kabul edildi.

1947 - Palu - Genç demiryolu açıldı.

1947 - Türkiye Dünya Sağlık Örgütüne üye oldu.

1947 - Rize Çay Fabrikası hizmete girdi.

1947 - Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası hizmete girdi.

1947 - İstanbul’da İnönü Stadyumu açıldı.

1948 - Köprüağzı - Maraş demiryolu açıldı. (Açılan son demiryolu hattı oldu, 1950 DP-Adnan Menderes hükümetinden itibaren demiryolu yapımları durduruldu.)

1948 - Çatalağzı Termik Santralı hizmete girdi.

1948 - Türkiye Milli Talebe Federasyonu kuruldu.

1948 - Milli Kütüphane hizmete girdi.

1948 - Ankara Etimesgut’ta kurulan Uçak Motor Fabrikası hizmete girdi.

1949 - Porsuk Barajı açıldı.

1949 - Emekli Sandığı kuruldu.

1949 - Türkiye İnsan Hakları Bildirgesini onayladı.

1949 - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu.

1949 - İstanbul’da Kartal- Yalova araba vapuru hattı açıldı.

1949 - Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası Filyos’ta açıldı.

1949 - Muş’ta Alparslan Devlet Üretme Çiftliği kuruldu.

1949 - Murgul Bakır İşletmeleri üretime başladı.

1949 - Türkiye Avrupa Konseyi’ne kabul edildi.

 

 

Bunlar yapılırken;

 

 

• 1923 - 1950 arasında tüm bu eserler yaratılırken ve yatırımlar gerçekleştirilirken tek kuruş bile borç alınmamıştır. Borç alınmadığı gibi Osmanlı’nın bıraktığı Düyun-u Umumiye borçları da ödenmiştir.

 

 

• 1929 -1932 arası Dünya tarihinde şu ana kadar yaşanan ve en büyük kriz olan

"Dünya Ekonomik Bunalımı" dönemidir.

 

 

• 1939 - 1945 arası tüm dünyanın yıkıma sürüklendiği II. Dünya Savaşı dönemidir. Bu dönemde tüm dünya kana bulanırken ve komşu ülkelerde bile milyonlarca insan ölürken, savaştan dolayı tek bir Türk vatandaşının burnu kanamamıştır.

 

 

Atatürk’ü sevmeyenler ve her şeyi kendilerinin yaptığını ifade edenler yukarıdaki listeye tekrar baksınlar.

 

 

Bu yazının elverdiği ölçüde kısaltılarak yukarıda sıralanılan ve halkın alın teriyle biriktirilen paralarla yaratılan değerlerin kimler tarafından, ne zaman, nasıl ve kimlere peşkeş çekildiğinin değerlendirmesini ise okurlara bırakıyorum.

 

 

Atatürk’ün kurduğu kurumların nasıl yok edildiğine ve yok edilmeye devam edildiğine, hatta Atatürk’ün fotoğraflarının dahi asılı olduğu yerlerden indirilmeye çalışıldığına, yapılan hakaretlerin ayyuka çıktığına, kanla ve irfanla kurulmuş bu ülkenin nasıl bölünüp parçalanmakta olduğuna şahit olduğumuz, at izinin it izine karıştığı bu günlerde, “Gerçek Atatürkçü benim.” diyerek ortaya dökülenleri de ibretle seyrediyor ve takip ediyoruz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Serbest , verdigin bilgiler cok guzel, Atamizin ruhu nurlara bogulsun, Ama bastski ifadeni bence kaldir, benim etrafimda Atamizi cok seven dindarlarda var, hepsinin hakkina girmis oluyorsun, mahserde hepsiyle odesmek var, sen bilirsin

 

dinci ile dindar ayrı kavramlardır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...