Jump to content

Kurandaki kötü sözler


Mira

Önerilen Mesajlar

 • Bir arkadasin derlemesi

Allaha şart koşan ve inanmayanlar için

 

BAKARA (171) : İnkar edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.

 

A'RÂF (179) : Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.

 

FURKÂN (44) : Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

 

MUHAMMED (12) : Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir.

 

MÜDDESSİR (51) : Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.

 

MÂİDE (60) : De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.”

 

MERYEM (86) : Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevkedeceğimiz günü düşün!

 

 

 

EN'ÂM (28): Hayır, (bu yakınmaları) daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü (de ondan). Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar.

 

TEVBE (107) : Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok” diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.

 

NAHL (39) : (Diriltecek ki) ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kâfir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler!

 

NAHL (105) : Yalanı, ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir.

 

MÜ'MİNÛN (90) : Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar.

 

ŞU'ARÂ (222) : Onlar, her günahkâr yalancıya inerler. (223) Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır.

 

ZÂRİYÂT (11) : Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve “Muhammed şairdir, delidir” diyen) yalancılar kahrolsun!

 

MÜCÂDELE (18) : Allah’ın onları hep birden dirilteceği, onların da (kendilerini kurtaracak) bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah’a da yemin edecekleri günü düşün! İyi bilin ki, onlar yalancıların ta kendileridir.

 

 

 

BAKARA (15) : Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.

 

A'RÂF (186) : Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır, bocalayıp dururlar.

 

YÛNUS (11) : Eğer Allah insanlara, onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi, şerri de acele verseydi, elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz, bize kavuşmayı ummayanları, kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.

 

MÜLK (21) : Peki, Allah rızkını keserse, kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.

 

KALEM (31) : Şöyle dediler: “Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!”

 

MUTAFFİFÎN (12) : Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkar eder.

 

ve daha yüzlerce...

 

 

 

FÂTİHA (7) : Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

 

BAKARA (16) : İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır. (175) İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!) (256) Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 

ÂL-İ İMRÂN (90) : Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. (164) Andolsun, Allah, mü’minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

 

NİSÂ (116) : Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür. (136) Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

 

A'RÂF (146) : Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım. (Onlar) her âyeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu (hemen)yol edinirler. Bu, onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep ****** olmaları sebebiyledir.

 

İBRÂHİM (3) : Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. (18) Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır.

 

NAHL (36) : Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan kaçının” diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.

 

HAC (12) : O, Allah’ı bırakır da kendine ne zarar, ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir.

 

NEML (81) : Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.

 

ŞU'ARÂ (97) : “Allah’a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.”

 

SEBE' (8) : “Allah’a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?” Hayır öyle değil! Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler.

 

ZÜMER (22) : Allah’ın, göğsünü İslâm’a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.

 

FUSSİLET (52) : De ki: “Ne dersiniz? Eğer o (Kur’an) Allah katından olup da siz de onu inkâr etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir?”

 

ŞÛRÂ (18) : Kıyamete inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise, ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki, Kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

 

ZUHRUF (40) : Sağırlara sen mi duyuracaksın; yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin?

 

AHKÂF (32) : Kim Allah’ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah’ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah’tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

 

KÂF (27) : Arkadaşı (olan şeytan) der ki: “Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi.”

 

 

 

ENBİYÂ (98) : Hiç şüphesiz siz ve Allah’tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız.

 

CİN (15) : “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.”

 

 

 

BAKARA (13) : Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.

 

MÂİDE (58) : Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.

 

 

EN'ÂM (74) : Hani İbrahim babası Âzer’e, “Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.

 

HAC (30) : Bu böyle. Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.

 

MÂİDE (41) : Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla “İnandık” diyenler (münafıklar) ile yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler...

 

MÂİDE (51) : Ey inananlar! yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.

 

MÂİDE (64) : Bir de yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar!..

 

MÂİDE (82) : (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle yahudiler ile Allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün...

 

TEVBE (30) : yahudiler, “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hırıstiyanlar ise, “İsa Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!

 

AHKÂF (5) : Kim, Allah’ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar, bunların tapınmalarından habersizdirler.

 

 

NOT:arkadaşlar konuyu yanlış açtım benim hatam kimseyi suçlamayın lütfen sizden rica ediyorum ve hepinizden özürdiliyorum konu başlığını değiştiremedim moderatörlerden bir arkadaşa bana yardım etmesi için rica ettim inşallah konuyu kilitler inanın çok bunaldım nasıl böyle bir hata yaptığımı bende bilmiyorum beni affedin çok özür dilerim bütün üyelerden

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

inananlarla inanmayanları nasıl ayıracak peki Allah? bi anne düşün yada bir baba..çocuğunu en mükemmel şekilde baksın sonra ewladı onu tanımasın başka anne babalar edinsin..o zaman o anne baba onu ewlatlıktan red etmez mi? böyle düşünmek lazım bence..sadece basit bir örnek werdim..Allah çok fazla mucize wermiş ama yine de iman etmemişler..yine de inanmamak da diretmişler..warlığını belli etmiş onlara..dua etmişler kabul etmiş..hala Allah'a ortka koşmuşlar..inanmamışlar..Allah da onları cezalandırmış..bence Allah'ın hikmetinden sual olmaz.. inanmayanı napacak ki başka?? hoşqörü dini İslam..her surede tövbe eden kulunu huzuruna tekrar kabul edeceği yazıyor..tövbe etsinler o zaman..inanıp..o kadar mucize warken..yanlış mı düşünüyorum?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bence Allah'ın kelamına karışılmaz..büyük qünaha qiriyoruz böyle düşünerek..biz bilemeyiz ki..onun takdiri..o yarattı tabiki de o karar wericek..biz onun kullarıyız.. bize düşen onun bizden istediklerini yapmak..mükemmel bi orqanizma olarak hayata qöndermiş bizi..ona sabah akşam tesbih eden meleklerine secde ettirmiş Hz.Adem'i.. bizden tabiki de ona iman etmemizi bekliycek..meleklerden üstün tutmuş nankör olacağımızı bile bile..qerçekten de nankörüz..çok hem de..Allah'ın ayetlerini okumak bizim işimiz yorum yapmak değil..Kur'an tövbe haşa makale mi de biz eleştiriyoruz..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

pınar bir arkadaşın derlemesi diye yazmışsın

benim öyle arkadaşım olmaz seninde olmasın

kuranı bilmeyen anlamayan kişilerin sapıkça düşünmeleri normaldir

zira Allahü taela kuran ı kerimde şöyle buyuruyor

ve nünezzilü minel kur ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lilmü'minin

ve la yezidizzalimine illa hasara

yani ayetin meali şudur

kuranda müminlere için şifa ve rahmet verdik

zalimler için yalnız zarar vardır

onun için kuranı okudukça zalimlere kafirlere zararı vardır

bizde şifa rahmet buluruz

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ZÜMER (22) : Allah’ın, göğsünü İslâm’a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.

 

bu yukarıda yazanı bu sitedeki bir arkadaş okusunda anlasın diye kopyaladım.....

 

 

MÂİDE (51) : Ey inananlar! yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.

 

ve bunuda ılımlı islam diyen arkadaşlara özel kopyaladım. konuyu açan arkadaşın konu başlığını bile çok hatalı yaptığı kanaatindeyim... Allah dostlarından olmayı Rabbimiz bizede nasip etsin... Amin

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu nedir biliyor musun cahilliktir.. Basma cahilin izine, gitme şeytanın sözüne Ruhsati

Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur.cahillik sapıklığa götütürür sapıklığa düşürmek şeytanın işidir imanını koruyamayıp sapıklığa düşenlerinde böyle kuranı dini çarpıtıp istedikleri yöne çekmelerine şaşmamak gerek esasında..

"Eğer gerçek, onların keyfi arzularına göre belirlenseydi, gökler, yer ve oralarda bulunanlar bozulup giderdi." (Müminun Suresi, 71) "(Ey Muhammed!) Seni de din konusunda bir şeriat sahibi kıldık, ona uy; bilmeyenlerin keyfi arzularına uyma."(Casiye Suresi, 18) allah kimsenin gözünü kör etmesin ..gözlerine perde indikleri için apaçık hakikatleri görememektedirler..sapıklık küfüre sokar şirke sokar....selametle ..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ALGILAMA VE SORGULAMA MEKANİZMALARI SORUNLU OLAN KİŞİLER KURAN-I KERİMDE GEÇEN BİR TAKIM DERİN TEFEKKÜR GEREKTİREN AYETLERİ YANLIŞ ANLAR DOLAYISIYLA YANLIŞ YORUMLARLAR,AYRICA;

Kur-an , İnsanları ve İnsansıları ayrı tutmaktadır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

pınar kardeşim alıntı yaptığın arkadışın kim olduğunu bilmiyorum ama bu sitede ise şunu bilmesini isterim kuranda kötü söz yoktur kötüye kullanılan söz vardır. arkadaşın yaptığı gibi. bu yazıda misyoner faaliyetleri ile tarih boyunca kuranı lekeleme yoluna giden batılı müsteşriklerin hakaret ve küfür lerini seziyorum küfür demişken aşağıda verilen tarifte reddetmek diye verilmiş küfür KFR sözcüğünden türemiştir ve kuranda kullanılma şekli ise hakkı örtmek gizlemek anlamındadır bunu hazırlayan arkadaşında arabçaya ve kurana vakıf olduğunu zannetmiyorum olamazda çünkü bu kadar bariz hataları ancak geri zekalı ve nefsinin zebunu, cahil insan yapar aynı şekilde sapıklık ifadesiki bu dalal kelimesinin karşılığı olarak türkçeye sapık olarak tercüme edilirki aslı doğru yoldan ayrılmış manalarına haizdir. bu arkadaşın düştüğü durum gibi. maalesef bu tür uygulamalar ithamlar tarih boyunca yapılmıştır yapılıyor ve kıyamete kadarda yapılacaktır. bu zihniyetteki insanlara ben yine kurandan örnek vereceğim=KAFİRLER ALLAHIN NURUNU AĞIZLARIYLA (DİLLERİYLE İFTİRA ATARAK) SÖNDÜRMEYİ İSTİYORLAR FAKAT ALLAH KAFİRLER HOŞLANMASADA NURUNU TAMAMLAYACAKTIR. SAF SURESİ 8.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

üzüldüm gerçektenyüce kitabımızda kötü söz mü haşa:(tabiki herkes yaptıgının bedelini ödeyecek:sonsuz adalet sahibi değil mi ki O?bu dünyada cekilen nedir ki?görmüyor musnuz bugün tüm dünyada insanlar ne kadar cani; ne kadar vahşi:doguda bir savas var gencecik yasında bizim için ölenler var anaları her gece aglıyor elebasları hala yasıyor:ne yani bunlar hayvanın da asagısında değil mi şimdi; bunlar cezasız mı kalacaktı?bu ülkede birini öldürenin üç yıl hapishanede kaldıgını gördük:adalet mi bu?ALLAH kim ne yaptı niyeti nedir herşeyi biliyor kitabımızla bizi uyarıyor gönül gözünüzün acılmasını diliyorum hakediyorsanız

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Misafir
Bu konu artık başka yanıtlara kapalıdır.
 • Benzer Konular

  • İş HayatınıN KötÜ Gitmesİ İçiN

   hindistanda artık kullanılmayan bir uyguılamadır çünkü herkez tarafından artık biliniyor bu uygulama eskiden bir oyun olarak hediye edilirdi santraç gibi ilerlemeli bir oyun 17 idi adı ama bu oyuna gizlenmiş bir büyüdür. hediye edilen kişiye birde oynaması için fildişi bir kale hediye edilirdi. kalesi her uynadığında bir kaleye geldiğinde bir olmsuzluk yaşardı. öfke para kaybı hastalık gibi.   örnektir yapsanızda bir işe yaramaz

   , Yer: Büyü

  • Manalı Sözler...

   İnsan en çok kimin yanında susuyorsa, Aslında en çok onunla konuşmak istiyordur...

   , Yer: Serbest Kürsü

  • Kötü Huylardan Kurtulmak ve Manevi Derece Sahibi Olmak İçin

   hepimizin kendince dine uygun olmayan davranışları var,belki gıybet belki de beyaz yalan dediğimiz yalanlar şimdi tüm kötü huylarımızdan kurtulmak ve aynı zamanda manevi olarak yükselmek için bir terkip paylaşıyorum bir tane yasin okumaya başlıyıp her mübinde 48 kere allahümme kema hassente halkiy fe hassen hulukiy okuyorsunuz bu uygulamayı hergün sabah yada akşam yapmanız gerekiyor,kendinizde olan değişime siz bile inanamıycaksınız:)   not:bu duayı yaparken aynı zamanda dilekleriniz de yav

   , Yer: Havas & Hüddam

  • En Sevdiğiniz Felsefi Sözler...

   En sevdiğiniz felsefi sözler   Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar. Konfüçyüs (MÖ.551 -479)   Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.Aristoteles(Mö.384- Mö.322)   Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir. Sokrates (Mö. 470-399)   Özler(varlıklar) gereksiz yere çoğaltılmamalıdır. Ockham’lı William (1285 – 1349?)   Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. Mevlana(1207-1273)   Büyük fikirleri düşünenler büyük hatalar yaparlar. Martin Hei

   , Yer: Felsefe Tartışma Platformu

  • Kötü Şansı Def Etmek İstiyorsanız

   Bu büyüyü gün doğumuna yakın saatlerde yapmalısınız. Bir taş bulun.(Belli bir standartımız yok.Kısaca uygun olduğunu düşündüğünüz büyüklükte bir taş).Onu sıkıca tutun ağlayabiliyorsanız ağlayın.Tüm kötü şansınızın kederinizin o taş tarafından emildiğini ve o taşın içine hapsolduğunu hayal edin ve o taşa çok iyi odaklanın.Ve şunları söyleyin: "I release the past I release my fears I let go of all that harms My future is clear And I am charmed" Taşı güneş tam ufuk çizgisinde görünmeye başla

   , Yer: Wicca & Witchcraft

×
×
 • Yeni Oluştur...