Jump to content

Kadin-Erkek ve Cinsellik


Guest krema
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Kadın ve erkeğin iki zıt enerji kutbunu gördükten son­ra, şimdi insanoğlunun yedi bedeninde erkek ve kadını ta­nımaya başlayalım.

 

Arzuların zihni

Kadın:+

Erkek:—

Duygusal Beden

Kadın: -

Erkek:+

Enerjetik Beden

Kadın:+

Erkek:—

Fiziksel Beden

Kadın:-

Erkek:+

Yedi bedenin ilahi üçlüsünde, kadın erkek ayırımı ol­madığı için kişiliğimizi oluşturan dörtlemede kadın ve er­kek özelliklerine, hangisinin hangi bedende güçlü, hangi bedende zayıf olduğuna bakalım.

 

En kaba bedenimiz olan fiziksel bedende erkek daha güçlüdür. Daha yapılı, daha kuvvetli ve daha aktif. Kadın ise daha zayıf ve narin. Dolayısıyla fiziksel bedende daha pasif.

Bu, erkeğin, dış dünya dan gelen zorluklara karşı kadı­nı korumasını gerektirmektedir. Erkeğin centilmen olması bu özelliğinden ötürüdür. Örneğin centilmen bir erkek asla yanındaki kadına ağır bir şey taşıtmaz. Onu gözetler, korur, diSsdünya dan gelen zorluklara karşı kendini siper eder. Er­kek, erkek görüntüsünde, kadın ise giyimiyle kuşamıyla daha feminen (eteği, buluzu, elbisesi, topuklu ayakkabısı ile 1960'ların bayanlarını düşünün) bir görüntüdedir. Ve er­kek fiziksel bedenin en önemli güdüsü olan sekste de kadı­na göre daha aktiftir.

 

Enerjetik bedende kadın daha güçlü, erkek daha zayıf­tır. Kadının yaşam enerjisi erkekten güçlüdür. Acıya daha dayanıklıdır. (Dış dünya dan gelene değil içeriden gelene.) Çocuk doğurur. Daha uzun yaşar. Daha az hasta olur. Tabii doğalından bahsediyoruz. Eğer tüm bedeniniz dengede ise geçerlidir. Halbuki günümüzde bütünlüğünü koruyamayan ve dengesi bozulan kadın erkek bir çok kişi hastalıklarla mücadele etmektedir.

 

Duygusal beden de erkek güçlü, kadın zayıftır. Kadın erkeğe nazaran daha çok duygularının esiri olmaktadır. Er­kekler duygularını kontrol altına alabilirken kadınlar bu bedende telef olup gitmektedirler. Daha çabuk alınır, kıs­kanır, öfkeleniriz. Erkeklerin bize hiçbir anlam veremediği duygu karmaşasına yenik düşerek, ne zaman ne yapacağı­mızın belli olmamasından ötürü "Kadın deniz gibidir, ne zaman nasıl olacağı belli olmaz," denmiştir.

 

 

Erkeğin, doğal yapımızda ki bu zayıflığımıza saygı du­yarak biz kadınlara daha hoş görülü, anlamasalar bile daha sevecen davranmaları gerekmektedir. Hele duygusal bede­nin yarattığı en büyük olay olan aşkta, biz tam olarak tes­lim bayraklarını çekmekteyiz. 40 yıllık kocasıyla bile her seks yapışından sonra erkek bunu gayet olağan kabul edip öyle davransa bile, kadın duygusal bedeninin de tatmin edilmesini beklemekte, bunun eksikliğinde burulmakta ve kırılmaktadır. Hatta durup dururken ağlayarak erkeğin hepten şaşkın bir vaziyete gelmesine bile sebebiyet verebi­lir.

 

Arzuların zihninde, kadın güçlü erkek zayıftır. Kadın erkeğe göre daha stratejiktir. Daha detaycıdır. Aynı anda bir çok şeyi düşünüp konsantre olabilir. Erkek tek konuya takılıp kalır. Daha düz düşünür. Kadının zihninde adeta kurnaz bir tilki vardır. Ve zihnin oluşturduğu düşüncelere hükmedebildiği için de sezgisi erkeğe nazaran daha açıktır. Örneğin organizasyon işlerinde kadın daha başarılıdır. Bu özelliğinden ötürüde eşini, çocuklarını, ailesini bizim tabi­rimizle "çekip çevirmeli" onları organize etmelidir.

 

 

Devamlı tartışılıp durulan erkek kadın eşitliği konusu burada da net bir şekilde anlaşılıyor ki kadın ve erkek çok farklı zıt iki kutup ama bütünü meydana getiren iki eşit enerjidir. Bu eşitliğin bozulması; ilişkilerin, evliliklerin ve evrenin dengesini bozmaktadır. Bazı tarihler de dişi enerji öne geçmiş anaerkil bir düzen kurulmuş, bazı tarihler de eril enerji ağır basmış ataerkil düzen kurulmuştur. Ama denge ikisinin eşitliğindedir.

 

Bu arada hem yukarıda belirttiğim kişiliğin 4 bedenin­deki erkek özellikleri, hem de yin ve yang dediğimiz dişi ve eril enerjinin özellikleri, her kadın ve her erkekte aynı değildir. Her erkekte dişi, her dişi de erkek taraf olduğu için bazı kadınların erkek özellikleri daha fazla, bazı er­keklerin ise kadm özellikleri daha fazladır. Örneğin ben di­şiliği çok sevmeme, dolu dolu yaşamama rağmen, erkek enerjiyi ve özelliklerini bariz bir şekilde daha çok taşımaktayım. Bu benim erkek gibi olmamı gerektirmemektedir.

 

Bu konunun güncel öneminden ötürü değişik bakış açılarından bazı bilgilere yer vermek istedim.

 

Örneğin, Kabalayı anlatan Yehuda Berg'in kitabı Ka-bala'nın gücü ( Kabala: Ana metni Zohar olan ruhani, felsefeye dini Öğretidir) göre Adem ile Havva cennetin bah-çesmde bulunan iki insan değil, evrendeki dişi ve eril ener­jinin kod adıdır. (Şahsen, bu fikir bana aykırı görünmedi.)

 

Dişi ve eril enerji konusundaki, Osho'nun beni çok et­kileyen bazı görüşlerini size aktarmadan önce Osho hak­kında bilgisi olmayanlar için kısa bir bilgi vermek istiyo­rum.

 

Osho'nun öğretileri hiçbir kategoriye sokulamamaktadır. Güncel bir çok konuda kendine has öğretiler sunmak­tadır. Çalışmalarında yeni insan türünün doğumu için ko­şulları hazırlamaya yardımcı olduğunu söylemiştir. Bu in­sanı çoğunlukla "Zorba Buda" olarak tanımlamıştır. Hem bir Yunanlı Zorba gibi, dünyevi zevklerin, hem de bir Ga-utama Buda'nm sessiz dinginliğinin tadını çıkaran dünya dengesinde bir insan.

 

Bu konuyla ilgili Osho'nun YOGA kitabından bazı bil­gileri aktarmadan, o bilgiler arasında adı geçecek şakralar hakkında önce size bilgi vereyim ki; eğer bilmeyenleriniz varsa neden bahsediyor demeyesiniz.

 

Yedi ana şakramız vardır.

1) Kök şakrası, omurilik ile kuyruk sokumu hizasın­da yer alır. Bu şakra, yaşam gücünün, yaşama bağlılığın toprakla bağlantısını temsil eder. Bu şakra açık olduğu za­man fiziksel gerçeklik içinde yaşamak için büyük bir arzu duyar. Varlığı kuvvetlidir yaşam doludur. Birey sık sık enerji jeneratörü gibi davranır çevresindeki insanların enerji sistemlerini (bir pilin yaptığı gibi) tekrar doldurarak onlara canlılık verir. Bu şakra engellenmişse, fiziksel hare­ketlerden kaçınır, çabuk yorulur ve kolay hastalanır.

 

2) Hara şakrası, göbeğin altında, hafifçe solda yer alan bu üreme merkezi, bir kişinin açığa vurabileceği sev­gi niteliğini temsil eder. Hara şakrası fiziksel ve cinsel zev­kin merkezidir. Bu şakra açık okluğu zaman, tatmin edici ve güçlü bir cinsel deneyim yaşanır. Buna karşılık tam tat­min tüm şakraların açık olmasını gerektirir.

 

3) Karın şakrası, mide ve omurga arasındaki sempa­tik sistem örgüsünde yer alır. İnsanlar arası ilişki açısından çok önemlidir. Bu merkez kapalı olduğu zaman, birey duy­gularını hiçbir şey hissetmeyecek kadar engeller. Evrende­ki tekliğin hiçbir zaman bilincine varamaz ve bunun sonu­cu da oradaki gerçek yerini alamaz. Evrende yerini almak aynı zamanda sorumluluk almak demektir. Bu insanların sorumsuz olduğunu gözlemlersiniz.

 

4) Kalp şakrası, fiziksel boyut şakralanyla, ruhsal boyut şakralarına eşit uzaklıkta yer alan, evrensel sevgi merkezidir. Kapalı oluşu, kalp hastalıkları, astım gibi has­talıkları ortaya çıkararak sevginin boğuluşunu temsil eder. Bu şakra aynı zamanda iradenin egonun merkezidir. Aynı zamanda şifa merkezidir. Bu şakrası açık kişilerin ellerin­den ve gözlerinden şifa enerjisi akar. Demek ki bütün iyi­leştirme süreci sevgi üzerine kurulmuştur. Bu şakra kapalı olduğunda, kişi karşılıksız sevmeyi bilemez. Hiçbir şeyin yolunda gitmediğini düşünür. Herkesten şüphelenir. Mes­lektaşlarının onun işini baltaladığını sanır. Devamlı kendi

sini methederek; "Size rağmen... Ben olmasaydım, zor ya­pardınız..." gibi sözcüklerle söylenir durur. Bu kişi, sevgi­ye ve saygıya dayalı bir ilişki yaşayamaz. Hep baskın olma eğilimindedir.

5) Boğaz şakrası, Bu merkez ruhsal seviyeleri yöne­tir. Aynı zamanda algılama ifade etme ve iletişim merkezi­dir. Bu şakra açık olduğu zaman birey, evrimi için ihtiyaç duyduğu "karşılık"a doğru çekilir. Bu şakra kapalıyken bi­reyin kendisine sunulanları reddettiği gözlemlenir. Bu on­da kurban rolü oynama şeklinde gelişir.

 

6) Üçüncü Göz şakrası; İki kaş arasında yer alan bu şakra ruhsal merkezi temsil eder. Bu önsezi merkezi psiko­lojik ve manevi olarak kendimizi geliştirdiğimizde açılır. Bu açılış kişinin evrenin gerçekliğini kavrama ve dünyayı nasıl algıladığına bağlıdır. Bu merkezi açmak için sürekli meditasyon şarttır. Baş ağrısı bu şakranın kapalı olduğunun bir işaretidir.

7) Taç şakrası; Ruhsal bilgilerin merkezidir. Orada yaratıcı düşünceler oluşur. Bireyin ruhsal dünyası ile bağ­lantısı olduğu kadar, fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bütünlüğü ile de ilgilidir. Bu merkez açık olduğu zaman bi­rey ruhsallığını, çok kişisel ve kendine özgü bir şekilde ya­şar. Kişide rahatlık, huzur ve güven hissi vardır.

 

Eveeeet artık Osho'nun söylediklerine gelebiliriz: "...İnsanlar cinsellik hakkında her şeyi anladıklarını zannederler. Henüz fazla bir şey bilinmiyor. Daha doğrusu bildiklerini sanıyorlar. Fakat temel nokta hala eksik. Yoga insanı yedi katmana, yedi adıma, yedi merkeze ayırır. İlki mooladhara, cinsellik merkezi, güneş merkezi ve sonuncusu yani yedincisi sahasrara, Tanrı merkezi, omega noktası. Cinsellik merkezi aslında aşağıya doğru hareket eder. Cin­sellik merkezi senin doğayla ilişkindir, geride bıraktığın dünyayla, geçmişinle. Kendini cinsellik merkezine hapse­dersen, gelişim gösteremezsin. Olduğun yerde kalırsın. Geçmişinle temas halinde kalır, gelecekle bağlantıya geçe­mezsin. Orada takılırsın. İnsanoğlu cinsellik merkezinde takılıp kalmıştır. Cinsellik aşağıya doğru hareket eder. Çünkü insanda aşağıya doğru hareket etme mekanizması mevcuttur. Ayrıca bu mekanizma hayvanlarda ve bitkilerde de mevcuttur. İnsanın önemi, hayvanlarda ve bitkilerde mevcut olmayan, içindeki gelişim merdiveninin bulunma­sıdır. Yedi merkez demekle bunu kastediyoruz. O senin içinde mevcuttur. Yukarı çıkabilirsin. Tabi tercih edersen. Tercih etmezsen aşağıya inmeye devam edeceksin. Yani artık insanla birlikte evrim bilinçli olacak. Şimdiye kadar sana yardım edilmiş. Seni bu noktaya doğa getirmiş. Şim­diden sonra kendi sorumluluğunu alman gerekecek. Bu yüzden eğer bilinçli hareket etmezsen, evrim geçirmek için bilinçli bir çaba sarf etme/sen, sorumluluk almazsan, sap­lanıp kalacaksın. Bu saplanma, mooladhara'dan cinsellik merkezinden, Güneş merkezinden gelmektedir.

 

Tanrı'yı anlamadan, cinsellik hakkında her şeyi bile­mezsin çünkü Tanrı, cinsel enerjinin dönüşümünün en son noktasıdır. Kim olduğunu bilmediğin sürece onun bütünlü­ğü içinde hangi cinsiyetin olduğunu bilemeyeceksin. Onu kavrayamayacaksın. Yalnızca bir kısmı biliniyor: Güneş kısmı. Ay kısmı henüz yeterince bilinmiyor. Psikoloji, dişil enerji için henüz yeterince gelişmemiştir. Freud, Jung, Adler ve diğerleri tüm araştırmalarında erkeğe odaklandılar. Kadın hala keşfedilmemiş bir bölge olarak duruyor. Freud, Güneş odaklıdır. Jung birazcık Ay'a yönelmiştir. Freud'un öğrencisi olan Jung'a bu kadar öfke duymasının sebebi bu­dur.

 

Güneş odaklı biri, daima Ay odaklı insanları tehlikeli bulur. Güneş odaklı insan daima aklın düzgün ana yollarında ilerlerken Ay odaklı insan labirentlerde hareket eder. Hiçbir şeyin düzenli olmadığı bir yerde hareket eder. Her şey canlıdır ama düzenli değildir.

 

Erkeğin en büyük korkusu kadındır. Erkek, bir şekilde ölümün kadından geleceğinden şüphelenir. Çünkü hayat ondan gelmiştir. Herkes bir kadından doğar. O zaman ölüm de kadından gelecektir. Çünkü döngüsel olan evrende son, daima başlangıcı karşılar. Yalnızca o zaman halka tamam­lanır.

 

Akıl daima korkar. Dolayısıyla erkek daima korkar. Çünkü erkek akıl odaklıdır. Erkeğin daima kadın zihnini ve kadını anlamayı zor bulduğunu fark etmedin mi? Ve aynı­sı kadın için de geçerlidir. Erkeği anlayamazlar. Bir boşluk vardır, sanki tek bir insanlığın parçalan değillermiş gibi...

 

Erkek kadını, kadın erkeği anlamaz. Güneş'le Ay gibi. Güneş varken Ay yok olur. Ay varken Güneş yok olur. Hiç­bir zaman buluşamazlar. Sezgin çalışmaya başladığında. aklın, zihnin yok olur. Kadınlar daha sezgilidir. Bir şey için fikirleri olmasa da sezgileri olabilir ve ön sezileri enteresan bir şekilde hemen hemen her zaman doğrudur.

 

Dişil psikolojisi henüz gelişmemiştir ve Ay psikolojisi gelişmediği sürece, psikoloji tam bir bilim sayılmaz. Erkek önyargısı olarak kalacaktır.

 

Tüm vücudun dişi ve erkek olarak bölünmüştür. Bu anlaşılmalıdır. Bir çok solak insan bastırılmaktadır. Sol "eliyle yazan çocuğu, ebeveynleri hemen düzeltmeye çalı­şır. Çünkü eskiden beri bu kabul edilmiştir. Neden? Sağ el, Güneş merkeziyle ilintili, içindeki erkekle. Sol el ay merkeziyle ilintili içindeki dişiyle. Sol burun deliğin, Ay mer­keziyle ilintili, sağ burun deliğin Güneş merkeziyle ilintili­dir. Sıcak bastığında sağ burun deliğini kapat ve sol burun deliğinden nefes al ve on dakika içinde bir serinlik hisse­deceksin. Ya da üşüyorsan sol burun deliğini kapat ve sağ­dan nefes al, on dakika içinde terliyor olacaksın. Dene!

Her zaman sol burun deliği çalışıyorken kalk, tüm gün içi etkinliklerinde köklü bir değişiklik göreceksin. Daha az öfkelenecek, daha dingin olacaksın. Meditasyonun daha derine inecek. Dövüşmek istiyorsan sağ burun deliği iş gö­rür. Nefes alıp verişin sen fark etmesen de devamlı değişir. Kırk dakika bir burun deliği çalışır, kırk dakika diğer bu­run deliği. Sürekli olarak içinde ki Güneş ve Ay değişir. İş­te ruh halinin bu kadar çabuk değişmesinin nedeni budur.

Unutma, tüm beden bölünmüştür. Beynin dahi iki be­dene ayrılmıştır. Beyninin sol tarafı Güneşe, sağ tarafı Ay'a aittir. Her şeyin solu Ay'da, neden beynin sağ tarafı ay di­ye kafan karışabilir. Beynin sol tarafı vücudun sağ tarafı ile ilintilidir. Çapraz. Ve Güneş ile ay enerjisi arasında, bir denge tutturamadığın sürece aşkın hale gelemezsin. Bey­nin sağ yanı, sol yanı ile buluşup birleşmediği sürece, sahasrara'ya ulaşamazsın. Sahasrara'ya ulaşmak için, tek ol­mak zorundasın. Çünkü sahasrara, varlığındaki omega noktasıdır. Oraya erkek olarak ulaşamazsın. Oraya kadın olarak da ulaşamazsın. Oraya arı bilinç olarak ulaşman ge­rek. Tek, bütün, tam. Bunun için enerjin yukarı çıkmalı. Bunun metodu:

 

Öncelikle erkeksen, Güneş'inin, cinsellik merkezinin tamamen bilincinde olman gerek. Mooladhara'da olmalı, mooladhara'yı bilincinle sulamalısın. Mooladhara bilinçle sulandığında, takip edecek ve enerjinin açığa çıktığını ve Ay'a hara merkezine doğru hareket ettiğini göreceksin ve enerji Ay merkezinde dolaştığında kendini çok mutlu his­sedeceksin. Cinsel orgazmların bununla karşılaştırıldığın­da hiçbir şey değildir. Güneş enerjin Ay enerjisinde dolaş­tığında yoğunluk on kat fazladır. O zaman gerçek erkek, gerçek kadınla buluşur.

 

Eğer kadmsan bilincini hara merkezine doğru verirsen enerjinin güneş merkezine doğru hareket ettiğini görecek­sin. Enerjiler buluştuğunda, Güneş ile Ay tek vücut oldu­ğunda yükseldiğini göreceksin. Yükselmeye başlayacak­sın..."

 

Evet, ilginç değil mi?

Aslında, kendi içerisinde dengeli olmayıp bütünlüğe erişmemiş insanlar, aşkın hale gelmeyi bırakın, dünya da bile doğru dürüst ilişkiler kuramamaktadırlar. Mesela de­vamlı kendini yalnız hisseden kadınların ve erkeklerin şi­kayetlerini dinler şaşar kalırım. Yalnızlık negatif bir ruh ha­lidir. Karşı cinsten biriyle beraber olursun veya olmazsın o başka bir konu ama sen kendini yalnız hissediyorsan o se­nin kendi eksikliğinden kaynaklanıyordur. Şu an kimseyle birlikte olmasan bile tek başına olmanın keyfini ve hazzını yaşar dengeli birisi. Yalnızlık sıkıntıdır. Tek başınalık mut­luluk. Yalnızlık hisseden kişi her zaman endişelidir. Bir şeyleri kaçırdığını hisseder. Derin bir arzu içerisindedir. Oysa tek başına olan kişi son derece doymuş, mutlu, hu­zurlu bir ruh hali içerisindedir. Yalnızlıkta merkezin dışın-dasın, tek başınalıkta merkezde. Yalnız insan bağımlı bir kişidir. Kendini eksik hissettiği için kendisini bütüne ta­mamladığını hissettiği çeşitli ilişkilere (aşk, arkadaşlık, ak­raba ilişkileri vb.) kendisini bağımlı kılar. Ve onları kaybet­menin korkusu endişesi ile yaşar. Tek başına olan ise özgür. Ve insanların çoğu, kadın olsun erkek olsun, yalnız ol­dukları için bir ilişkiye girmektedirler. Bunlar karşısında-kileri kendilerini tatmin edecek birer araç gibi görmekte ve birbirlerini ve ilişkilerini sömürüp bitirmektedirler. Hiç kimse başka birisinin beklentilerini yerine getirmek için dünyaya gelmemiştir. Bu tip yalnız bir kadın veya erkeğin genelde şöyle söylenip durduğuna sıkça rastlarsınız.

 

"Ben ne şanssız birisiyim. Hiç mi karşıma doğru dü­rüst birisi çıkmayacak?"

Aslında bunun cevabı "Hayır çıkmayacak!" Çünkü doğru dürüst dediğin dengeli ve kendi içinde bütün, tek ba­şına olabilen bir kişidir. O çok çekicidir. Ama sen ona çe­kici gelmeyeceksin ki. Çünkü o ancak kendi gibi dengeli bir kişi ile uzun ve güzel bir ilişkiye girebilir.

 

İlk önce kabul etmemiz gereken bir gerçek, bir kadın veya bir erkek sizin yaşamınıza anlam kazandırmaz. Yaşa­mınıza anlam kazandıracak tek kişi sizsiniz. Ve yaşamına anlam kazandırmış bir kişiyle de yaşamı tatmin edici bir boyutta paylaşabilir ve zevkli, huzurlu, coşku ve sevgi do­lu bir beraberlik yaşayabilirsiniz. Her çeşit ilişkilerde bir­birinizin lüksü olun, ihtiyacı değil. Lüks çok keyif verici bir durumdur ve birlikteliğinden keyif alırsın ama her han­gi bir durumda eksikliği sana acı vermez. Sadece lüksün o sıra yoktur. Ama birlikteliğini ihtiyaç haline getirirsen , bu durum bağımlılık haline gelir ve eksikliğinde kendini de eksik hissedersin. Bu durum ise sana acı verir.

 

Eğer sadece zihin bedende, egonun yarattığı ve bede­ninin arzu ettiği bir ilişki yaşıyorsan, gerçek sevgiden uzak olan bu ilişki, çok geçmeden sevgi/nefret ilişkisine dönü­şür. O zaman zihnin sevgisi en ufak bir darbede vahşi bir saldırıya veya düşmanlığa dönüşecektir: Bu tip bir ilişki birkaç ay, hatta belki birkaç yıl sevgi ve nefret kutupları arasında gidip gelir bu iki tarafa da acı verdiği kadar haz da verebilir. Çiftlerin bu duruma bağımlı hale gelmeleri sey­rek görülen bir şey değildir. Ancak olumlu ve olumsuz ku­tuplar arasında ki denge yitirildiğinde ve olumsuz taraf gi-derek arttığında ki bu er geç olacaktır, o zaman ilişki çöker. Kişi, ilişkiyi koruyabilme adına olumsuz ya da yıkıcı dev­releri, ortadan kaldırarak her şeyin düzeleceğini ve ilişki­nin güzel bir şekle oturacağına inansa da bu maalesef mümkün değildir. Çünkü dualite dünyasında kutuplar kar­şılıklı olarak birbirine bağlıdır. Her olumlu, içinde henüz ortaya çıkmamış olumsuzu, her olumsuz da henüz ortaya çıkmamış olumluyu taşır. Oysa zihin ötesinden kaynakla­nan gerçek sevginin karşıtı yoktur. Sürekli bir hal olarak sevgi henüz bilinçli insanlar kadar nadir görülen bir şeydir. Ancak düşünce akışında bir kesinti, bir boşluk olduğunda kısa ve geçici sevgi anları yaşamak mümkündür.

 

 

Bihin Edige'nin Denge isimli kitabından dır.

 

 

Krema- Paylaşmak Önemsemektir

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

süper bir yazı olmuş ayrıca bilimsel olarak kadınların vücudundaki elektrik sayısı ile erkeğinki aynı değildir kadın kararlı yapıdadır yani 8 elektron vardır erkekte ise 7 yani kararsız elektron alıcı yapıdadır buda cinsel isteklerin artmasın da ve bi çok ayrımda rol oynamaktadır ;)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Erkek ile Kadınların çakraları koşulsuz sevgi merkezi olan Kalp çakrası hariç spiral çizerek birbirlerine ters yönde dönmektedir.

 

Cinsel arzu duymamızın nedeni bedenimizde bulunan kutbiyetli enerjilerin Erkekte pozitif ağırlıklı olması Kadında ise negatif yönde baskın olmasıdır.

 

Eşcinsellerde ise kendi cinsiyetinin olması gereken yönünde çakraları spiral çizerek dönmezler. Yine Eşcinsellik konusu Spatyomda doğmadan Ruh tarafından kendi hür iradesi alınan bir karardır. Çünkü Ruhsal Aydınlanmayı ve Tekrardoğuşu istemeyen Ruh, nesnel olandan uzaklaşmak ve yaşamı sorgulayıp öznel içe odaklanabilmek için ailesinden ve toplum tarafından istenmediği takdirde bunu başarabileceğini hesaplamıştır. Eşcinseller aydınlanmaya olağan toplumsal bilinçtekilere göre daha yakınmışlar.

 

Burada benim kanım, elbette onlar kendi enerji kutbiyetlerini de nihayet dengelemek şartıyla.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...