Jump to content

Türk Kavimine Gönderilen Peygamber


Guest mole
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Bu yazımızı okuyan bazılarının; “Türk’ün Peygamberi de nereden çıktı” dediklerini duyar gibiyim. Her şeye rağmen bir yaraya parmak basmak zorundayız. Her kavme bir Peygamber gönderildiğine göre Türk Kavmine(milletine) gönderilen Peygamberi neden bilemiyoruz? Birer Türk olarak bunu bilmek bizim hakkımız değil midir? İşte bu müktesep haktan ve meraktan hareketle bu araştırmayı yapma lüzumunu gördük.

 

Türk denince, hemen ırkçılık damgası vuran, Arap-Fars dendiği zaman ağzının suyu akanların yanlış anlamalarına izin verilmemesi için öncelikle şu açıklamayı yapmak lüzumunu görüyoruz: Hz. Muhammed, “Son Peygamber” olup, bütün Alemlere Rahmet olarak gönderildi. Kainat onun hürmetine yaratıldı. Bütün İnsanlar, Cinler ve Peygamberler ondan Şefaat dileyecekler. O bütün kainatın Peygamberidir. Diğer Peygamberler Kavim Peygamberidirler. Buna hiç birimizin itirazı yok.

 

Bu İman ve İnanç çerçevesi içerisinde kalarak, bu güne kadar diğer kavimlerin Peygamberlerinin bilindiğini, ancak Türk Kavmine gönderilen Peygamberin kasıtlı olarak gizlenmesi düşündürcüdür.

 

Şimdi Ayetlerin ışığında bu konuyu aydınlatmaya çalışalım: Cenab-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’inde; “Andolsun ki biz, Allah’a kulluk edin diye her Ümmet’e bir Peygamber gönderdik...”(Nahl s.36) buyurmaktadır. Bir başka Ayetinde; “Rabbin, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir Peygamberi memleketlerinin ana merkezine göndermedikçe, o memleketi helak edici değildir.”(Nahl s.59) buyurmaktadır. Her kavme mutlaka bir Peygamber gönderildiğini bu iki Ayet-i Kerime’den anlamaktayız.

 

Bazı araştırmacılar, Hz. İbrahim’in babasının takma adının(Hazar Bölgesinden geldiği için) Azer olduğu, asıl adının Tarekh(Taruh) olduğu ve Tarekh, Tarıkh, Türükh’den hareketle TÜRK olduğunu ve KANTURA adında Türk bir hanımla evlendiğini beyan etmektedirler. Hz. Muhammed’in; “Kantura Oğullarına ilişmeyiniz. Mürüvvet, nimet ve saltanat onların olacak” mealinde bir de Hadisi vardır. İbrahim tezinden hareketle, Hz. İsmail’in soyundan gelen Hz. Muhammed’in de Türk olduğu ileri sürülmektedir. Arap kaynaklarında Peygamber Efendimize ve Ailesine “Arab-ı Müstağribe” denilmektedir. Yani “Garip Arap, Yabancı Arap, sonradan Araplaşan” manalarına gelmektedir.

 

Yine Peyganber Efendimiz; “Ben Arabım, Arap benden değil” derken, bir bakıma “Arab-ı Müstağribe” olduğunu anlatmak istemiş olabilir. Evs ve Hazreç Kabilelerinden olan Hz. Muhammed’in KURT(Hazreç) kabilesinden olması bir tesadüf olabilir mi?

 

Mısır Kralı Mukavkis, Peygamber Efendimize dört Cariye(taze genç kız) gönderir. Bu dört kızın Türk Sahabi oldukları beyan edilmektedir. Dedesi İbrahim’in geleneğine uyan Hz. Muhammed, Mariye İsimli Türk Kızı ile evlenir. Mariye’den oğlu İbrahim doğar.(Hz. Hüseyin de Türktür.Ayyıldız Yayınları) Bu konuya başka bir araştırmada geniş yer vereceğiz.

 

Biz asıl konumuza gelelim:

Türk’ün Peygamberini düşünüp dururken, Arslan BULUT’un “Türklüğün Yeni Dünya Düzeni” başlıklı araştırmasını okuyunca, Türk’ün Peygamberini öğrenmiş olduk. Ayrıca millet olarak nasıl aldatıldığımızı, uyutulduğumuzu acı bir şekilde öğrenmiş olduk. Hemen Yavuz Sultan Selim’in zamanına giderek, İran ve Mısır seferleri ile bağlantı kurduk:

 

Yavuz Sultan Selim, İran ve Mısır’a sefer yaptığında, İran’da ŞİA Mezhebinden yaklaşık 1000, Mısır’da EŞ’ARİ Mezhebinden yaklaşık 1000 dolayında Alimi, işsiz kaldıkları gerekçesi ile Anadolu ve İstanbul Medreselerine yerleştirmiştir. Yavuz Selim’in Alimlere olan saygısından dolayı yapmış olduğu en gafilce bu hata, Osmanlı’nın sonunu hazırlamıştır. Yavuz’un İran ve Mısır’a sefer yapmasının asıl nedeni toprak olmayıp, İslam adına İslam’a zarar veren ŞİA ve EŞ’ARİ(şimdiki Vahhabilik) fitnesini bastırmak gayesini taşıyordu. Bir toplumu Alimler bozar, yine Alimler dizer.. Alim bozulursa Alem bozulur...

 

Aslında İran ve Mısır’daki Fitnenin ve sapıklığın müsebbipleri ve uygulayıcıları yine bu “Sapık Alimler” idi. O zaman İran’da, Humeyni gibi “Kadınlarla Fiil-i Livata’yı” meşru gören Sapık Mezhep İmamı Alimler mevcuttu.(Tavzihul Mesail-Tahrirul Vesile s.61-62)

Zamanın İstanbul ve Anadolu Üniversitelerinde Türk olup, AKILCILIĞA dayanan İmam-ı MATURİDİ’nin Ekolünün geçerli olduğu bir çağda, bu Sapık Alimlerin Medreselere yerleştirilmeleri sonucu, NAKİLCİLİĞE dayanan Arap ve Pers Ekolünün geçerli kılınması sonumuzu hazırlamıştır. Bu NAKİLCİLER aynı zamanda İCTİHAT KAPILARINI da kapatmışlardı. Bu dönemden sonra Osmanlı yeniliklere kapandığı için, gerilemeye başladı. Matbaa’nın 150 yıl kadar Osmanlı’ya girmesine engel olan Türk Alimler değil, İctihat Kapılarını kapatan işte bu Nakilci Sapık Alimlerdi.

 

Bu Sapık Alimler, Kur’an Tefsirlerimizle oynayarak Türk’ün Peygamberi ZULKARNEYN’in Rum Hükümdarı İSKENDER olduğunu ileri sürdüler. Bu durumda İskender’in Mü’min olması gerekirdi. Halbuki İskender, Tahrif Edilmiş bir Din olan Hristiyanlığa inanıyordu. Yavuz’un gününden bu güne kadar hala Tefsir ve Meallerimizde ŞİA ve EŞARİ’nin tesirini görmek mümkündür. Zülkarneyn’i “Veli mi, Nebi mi” tartışmasına sokan bu Alimler, Kur’an-ı Kerim’de ismi zikredilen 28 Peygamberi, Din Dersi kitaplarımıza 25 Peygamber olarak yazdırmayı başarmışlardır. Asıl amaçları, Türk’e gönderilen Peygamberden söz ettirmemek, onu yok saymaktır.

 

Zülkarneyn’in Peygamber mi, yoksa Veli mi olduğu tarışılır ancak, Pakistanlı Prf. Ahmet DEEDAT’ın Kur’an-ı Kerim’de tesbit etmiş olduğu 19 rakamı, onun Peygamber olduğunu tasdik etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de 513 yerde Resul ve Nebi kelimeleri geçmektedir. 513’ü 19 rakamına böldüğümüzde (513:19=27) 27 çıkmaktadır. Bu hesaba göre, Kur’an’da Kıssa’sı geçen Peygamberlerin sayısının 27 olduğunu anlıyoruz. Kur’an’daki sıralamaya göre Zulkarneyn’in ilk 27’nin içerisine girdiğini görmekteyiz.. Tabii ki bu 19 rakamına itiraz edenler de vardır.

 

Vani Mehmet Efendi eserinde “Kehf Süresinde” kıssası geçen Zülkarneyn’in, Oğuz Han olduğuna işaret etmiştir. Kur’an-ı Kerim’in El Kehf Süresi’nde 85. Ayetten, 92. Ayete kadar Zulkarneyn’nin Kıssa’sı anlatılır: “O da (batıya ulaşmak için) bir yol tuttu.- Nihayet Güneş’in battığı yere(Okyanus kıyısına) vardığı zaman, Güneş’i(sanki) siyah bir çamura batıyor buldu.- Sonra Zulkarneyn(doğuya doğru) bir yol tuttu.- Nihayet Güneş’in doğduğu yere(uzak doğuya) vardığı zaman Güneş’i öyle bir kavim üzerine doğuyor buldu ki, onlara, Güneş’ten kendilerini koruyacak bir siper yapmamıştık.- Sonra da(güneyden kuzeye doğru üçüncü) biryol tuttu.” Diye buyurulmaktadır.

 

Kur’an-ı Kerim’de, Zulkarneyn’nin Doğuya, Batıya ve Güneyden Kuzeye üç ayrı sefer yaptığı belirtilmektedir. Oğuz Han’ın 126 yıl süren Hanlığı sırasında, Turan ve Hindistan’a, Irak, İran, Şam ve Mısır’a kadar yürüdüğü, oralara Vali tayin edip, yurduna döndüğü anlaşılmaktadır. Bilge Kağan Kitabelerinde şöyle diyor; “Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına(kutuplarda altı ay gece, altı ay gündüz olur) kadar ülkelerde yaşayan bütün milletler hep bana bağlıdır. Bunca milleti düzene soktum. Artık karışıklık yok. Türk Kağanı Ötüken’de oldukça, ülkede düzen bozulmaz.”(A.Bulut)

 

Yine Vani Mehmet Efendiye göre, Oğuz Han’ın kurduğu hakimiyet ve yapmış olduğu seferler, Zulkarneyn’in yapmış olduğu seferlerle çok benzerlik arzetmektedir. Bu nedenle Oğuz Han adı ile anılan Türk’ün Peygamberi’nin ZULKARNEYN ile aynı kişi olduğu görüşü gittikçe kuvvet kazanmaktadır. Tarikçilere göre aynı dönemde yaşayan iki kişinin, aynı dönemde Dünya Hakimiyeti olamaz. Öyle ise bahsi geçen bu iki isim aynı kişidir denilmekltedir.

 

“Kaşgarlı Mahmut’un Divanında(C1.S.111-113) Uygurlar anlatılırken; “Zülkarneyn, Uygur illerine geldiğinde Türk Hakanı ona 4000 kişi göndermiş. Bunların tuğlarında Şahin Kanatları takılı imiş. Bunlar hem öne, hem arkaya ok atarlarmış. Zülkarneyn, bunlara şaşmış kalmış ve güya Farsça; ”inan khuz khurend” yani bunlar, kendi kendilerine geçinirler, başkalarının yiyeceğine muhtaç olmazlar. Çünkü bunların elinden av kurtulmaz, istedikleri zaman avlanıp yiyebilirler” demek istemiş.”(E.Yavuz. Tarih Boyunca Türk Kavimleri. S.224)

 

Uygur bölgesine gelen Zülkarneyn’e karşı Türk Hükümdarının 4000 kişiyi savaşmak için değil de, karşılamak için gönderdiğini anlıyoruz. Eğer Zülkarneyn’in Türklerle bir soy bağı olmasaydı, Türk Hakanı karşılama yerine, ona savaş açarak karşılık verebilirdi. Çünkü Zülkarneyn’e peşinen bir teslimiyet ve bağlılık görülmektedir. Bu durum, Zülkarneyn’in Oğuz Han olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

 

“Türk Han’dan, Oğuz Han’a kadar hüküm süren Hanları sayan ve Oğuz Han’ın, Kara Han’ın oğlu olduğunu belirten Ebulgazi Bahadır Han’a (Şecere-i Terakkime) göre Türkler, Oğuz Han’dan üç nesil öncesine kadar Müslüman(yani Mü’min) idi.”(A.Bulut-Türklüğün Yeni Dünya Düzeni)

 

Vani Mehmet Efendi’ye göre “Oğuz Han, Türklere Hanif Dini’ni öğretiyordu.” Bu görüşe göre Oğuz Han, Hz. İbrahim’in dini olan Hanif Dini’ni yaymakta idi. Yani İslamiyet’ten 3700, günümüzden yaklaşık 5200 yıl önce Türkler Hanif Dini’ne inanıyorlardı ve Mü’min idiler.

 

Başka bir çalışmamızda “Şamanizm-Hanif Dini ve Şamanizm-İslam benzerliğine” ve Hz. Muhammed’in Kırk yaşına kadar Hanif Dinine inandığına değinmiştik. Belkide Tarihteki adı ile Şamanizm, Kur’an’daki adı ile Hanif olan bu din aynı dindir. Çünkü Tarihteki adı ile Oğuz Han, Kur’an’daki adı ile Zulkarneyn denen kişi eğer Hanif Dinini yaymış ise, bir kişi aynı anda hem Şaman, hem Hanif sayılır. Öyle ise bahsedilen din aynı dindir diyebiliriz.

 

Batı kaynaklı yalancı tarihçilerimiz, Türklerde “Yer Tanrı-Gök Tanrı” inancının hakim olduğunu iddia etmektedirler. Burada İki Tanrı ortaya çıkmaktadır. Asıl Tarihimiz ise Türklerde “Tek Tanrı İnancının Hakim olduğunu” yazmaktadır. Bu durumda bir çelişki gündeme gelmektedir. Hani Türkler Tek Tanrıya inanıyorlardı? Bu iki Tanrı da nereden çıktı?

 

Buradaki yanlış şudur:

Asırlarca Kitabelerimizi biz tercüme edemedik. İlk önce Çinliler tercüme ettiler. Çince’den Macarca’ya, Macarca’dan Fransızca’ya, oradan Türkçe’ye yanlış olarak tercüme edilen Kitabelerimiz, bize hatalı olarak ulaştılar. Çünkü bir dilde olan bir kelimenin tam karşılığı sayılan kelime başka bir dilde olmayabiliyor. Biraz yakın veya benzeri kelime ile tercüme edilebilmektedir.

 

“Yer Tanrı-Gök Tanrı” ibaresine sadece “in” veya “ün” eki eklediğimiz takdirde kitabenin doğrusu ortaya çıkacaktır ve doğrusu “Yer(in) Gök(ün) Tanrısı” olduğu kolayca anlaşılacaktır. Böylece iki Tanrı inancı da ortadan kalkmış olacaktır. Türkler, yaklaşık bundan 5200 yıl önce Tanrı’yı “Yerin-Göğün Tanrısı” olarak tarif etmişler. Bu görüş İslam İnancına en uygun görüştür. Yaklaşık bu inanıştan 3700 yıl sonra Nazil olan Kur’an-ı Kerim’de bu tarif şekli, aynen Ayet olarak yerini almıştır.

 

Kur’an’da “Rabbussemevatü vel ard” olarak yerini alan bu Ayet’in meali, aynen Türklerin Tarifi gibidir: “Göklerin ve Yerin Rabbı” tanımı Dinlerin benzerliğini tescil etmektedir.

 

Şaman veya (Hanif) iken Mü’min olan Türkler, bu dinin tamamlayıcısı ve son din olan İslam ile tanışmakla daha da mükemmeliyet kazanmışlardır. Tabii ki, bu arada İslamlaşalım derken Araplaşma ve Persleşme’den de kurtulamamışız. Tarih, dinlerin benzerliğinden dolayı Türklerin Müslümanlığı seçtiklerini yazıyor. İşte bu benzerliğin sırrı, Hanif(Şamanizm) Dininde yatmaktadır. Attila Diyor ki; “Ben ve Milletim, Tanrının Kırbacıyız. Tanrı kendi yolunda çıkanları cezalandırmak için bizi göderdi.

 

”(DLT) O dönemde henüz Müslüman olmayan Attila’nın “Tanrının Kırbacıyız” sözünden, onun da Hanif olduğu manasını çıkarabiliriz. Sonuç olarak, Hanif Dininin Oğuz Han, İslam Dininin Osmanlı Türkü tarafından dünyaya yayıldığını görüyoruz. Takdiri sizlere bırakıyorum. 12.10.1994- Mehmet Demir Atmalı. Gazeteci Yazar.

 

Kaynak:

1-A. Fikri YAVUZ. Kur’an Meali.

2-Arslan BULUT. Türklüğün Yeni Dünya Düzeni-ORTADOĞU GAZT.

3-Bektaş “AYYILDIZ YAYINLARI”.- Hz. Hüseyin de Türktür.

4-İmam Humeyni- Tavzihul Mesail ve Tahrirul Vesile adlı kitaplar

5-Kaşgarlı Mahmut- Divan-ı Lügat-it Türk.

6-Edip YAVUZ- Tarih Boyunca Türk Kavimleri.

Mehmet Demir Atmalı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arkadasım cok güzel yazmıssında ben su hz hüseyin hakkında sunu söyliyim soy anneden devam etmez babadan devam eder.eger anneden devam edecek olsaydı osmanlıda padisahları bi cok yabancı kadınla(hürrem gibi) evlendi.o halde osmanlı padisahlarının büyük kısmı rus ukrayna gibi ülkelerden olması lazım gelir.velhasıl kişinin babası hangi ırksa oglu da o ırka tabi olr.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bir başka Ayetinde; “Rabbin, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir Peygamberi memleketlerinin ana merkezine göndermedikçe, o memleketi helak edici değildir.”(Nahl s.59)

arkadaşım Nahl suresi 59. ayet aynen şöyle:

59. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür!

konuları açarken özellikle içinde ayet varsa kısa bir araştırma yapın zor değil bu iş???

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Her şey bitti şimdide bu çıktı.ALLAH niye Türke ait bir peygamber göndermemiş.İyi durun bakalım ALLAH belki işini bilmiyordur bunu iddia edenler söylesinler biz MUHAMMED a.s.v. mi kabul etmiyoruz bizede özel bir peygamber isteriz diye. Tövbe ya RABB i

 

Koskoca cihana gönderilmiş olan Yüce peygamberin dediklerini yaptılarda geriye tek bir kavme gönderilmiş peygamber kalmış ölemi.ALLAH akıl fikir versin bu insanoğluna.Tabii teknoloji ilerledikçe insanoğlu kolay kanmaz oldu her yalana,nasıl fitne çıkarsınlarki.Düşünmüşler taşınmışlar bakalım bu tutarda insanlar DİN den biraz daha uzaklaşırlar aralarına belki bir ayrılık sokarız diye düşünmüşler bu açık olarak anlaşılıyor.Şeytan asla boş durmuyor.

 

Şimdi kitabın adını hatırlayamayacağım ama bir kitapta okumuştum.Peygamberimiz bir beldeye varır,orda iki kavim arasında savaş vardır bunlardan bir kavmin sayısı çok azdır. diğer bir kavim vardır orda ve o zayıf olan kavme yadım eder ve aralarında sulh sağlarlar.Peygamberimiz olaya şahit olur ve sorar bu sayısı az olan kavme yardım edenler kimlerdir? derlerki ya resulallah onlar falanca kavimdir.Resulalah derki zayıfa yardım eden bir kavim hak katında makbul kişilerdir.onların reisini çağırın ve islama davetimi bildirin.Reisleri gelir peygamberimizi dinler ve mantıklı bulur hiç itirasız peygamberimize tabi olur.İşte bu kavmin bu günkü Türkler olduğu söylenir.

 

Çok uzun zaman önce okuduğum bir kitaptı o nedenle kaynağını yazamıyorum arkadaşlar.Ben bir Türk olarak yüce RABB im bana ne emretmişse ondan razıyım.Hamdolsunki peygamberim MUHAMMED MUSTAFA dır. kalın sağlıcakla

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Efendim; malumunuz Sümer medeniyetinin %99 ihtimalle Türki olduğu kabul edilmektedir artık.Ortaya çıkan Sümer yazıtlarında yüzlerce kelimenin, günümüz Türkçesi ile aynı olduğu bilinir.Gerek dini ritüeller,sosyal yaşam kuralları,gelenekleri ve tarihteki menşei bilgiler,gerekse dilleri ve hatta fiziksel yapıları (kafatası yapısı=brekisefal) Sümerler'in Türki-Turani bir medeniyet olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

 

(Ayrıca: Avrupa Tarih konseyi bu gerçeği 1930 yıllarında açıkladığında,bazı Avrupalı ileri gelenler "İnsanlığın bütün medeniyet alametlerinin kaynağı olan Sümerleri,barbar Türklerin ırkına sokmayın,Türk olmadıklarını ispat edene kadar çalışın" deselerde,Sümerlerin Türk olduğu kesinlik kazanmıştır ve aksi bilimsel olarak iddia edilemez.)

 

Şimdi "bize ne Sümerlerden" diyebiliriz.

 

Sümerlerin bizi ilgilendiren özelliği,Hz.İbrahim'in de bir Sümerli olması olasılığının oldukça yüksek olmasıdır.

Şimdi uzun uzun yazmayayım,dileyen araştırsın bu meseleyi.

 

Ancak,bu büyük olasılık eğer hakikaten gerçekse,Hz.İbrahim bir Sümerli olduğuna göre aynı zamanda bir Türk olmuş oluyor.

 

Hz.İbrahim Türk olduğuna göre, Adnan'da Türk olmuş oluyor ve aşağıdaki tablo bizi Hz.Muhammed'e götürüyor.

 

secere-1.png

 

 

Mekke'de müşrikler Peygamber efendimizi kovmaya yeltendiklerinde "Atalarının geldiği yere git" diyerek Akhunları işaret etmişlerdir.

 

Akhunlar Türktür ve Sümerlerin bakiyesidir.

 

Şimdi bu meselelerede detaylı girmeyeyim,dileyen yine araştırsın efendim.

 

Ancak boşuna demiyoruz "İbrahim milletinden,Türk kavmindeniz" diye :)

 

Türklük ve peygamberlik mevzusu açıldığında hep bu meseleler aklıma gelir.

 

Birde Zülkarneyn...

 

Oğuz Han'ın mucizeleri ayrıca uzun bir konu olur.Annesinden doğduğunda "Tanrı tektir ve sen buna inanmıyorsan sütünü emmeyeceğim" diyerek kundak hali ile annesini tek olan yaratıcıya çağırması beni hep düşündürür.

 

Selametle efendim

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sevgili perde peygamberimiz tüm insanlığa gönderilmiştir ..peygamberlerin nesebi soyu Türkler'le bağlantılı olabilir ama yine de Peygamber sadece Türklere geldi demek yanlış olur ...Peygamberimiz tüm insanlığa gönderilmiştir...

 

 

Efendim, bu meselenin farklı bir yönüdür.

Peygamberler,kavimler üstüdür,milleti önemli değildir.

Ancak elbette peygamberlerinde tabi oldukları bir soyları vardır.Ben daha çok bunu anlatmaya çalıştım.

Peygamberler elbette tüm insanlığa gönderilmiştir, ama bu hakikat peygamberlerinde diğer insanlar gibi bir seceresi olduğu gerçeği ile tamamen farklı bir konudur.

 

Kaldı ki yorumumda "peygamber Türklere geldi" demedim.

 

"Peygamber tüm insanlığa gönderilmemiştir" hiç demedim.

 

Sanırım konunun tamamını okumadınız veyahut yanlış anladınız.

 

Sağlıcakla

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

olayı ne kadar yanlış anlamışsınız.elbetteki efendimiz tüm mahlukata gönderilmiştir.arkadaşımızın anlatmaya çalıştığı bu değil.anlatıma bu şekilde yaklaşmayın.kimsede türklerin üstün bir ırk olduğundanda bahsetmiyor.mesele efendimizin hangi soya mensup olduğu konusunda verilerden yararlanarak sonuca ulaşmak.ilahiyatçılarda bu konuda hemfikir sayılır.efendimizin türk olduğu kanısındalar.ayrıca efendimizin türklere ilişmeyiniz şeklinde bir çok da hadisleri vardır.bunlarda kanıt olarak gösterilmektedir bu konuda.arkadaşımız gizlenen bir bilgiyi açıklamış.teşekkür etmek gerekir.kuranda da soy larla ilgili açıklamalarda bulunur.ilahiyat fkültelerinde tüm bilinen peygambrlerin soyları da öğretilir.bunu bilmek ve bildirmekte bir sakınca yok ne ırkçılıkla ne üstünlükle ilgili bir konu diildir.bilgi önemlidir.insan ancak takvada birbirinden üstün olabilir.hz peygamberimizin hz ayşe anamızında hacc zamanları türk çadırında konakladığıda bilinen bir gerçektir.bu konuda bir çok yazılar yazılmıştır.hakkında bilgi edinmediğiniz şeyleri inkara yada onaylamaya kalkışmayın.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

olayı ne kadar yanlış anlamışsınız.elbetteki efendimiz tüm mahlukata gönderilmiştir.arkadaşımızın anlatmaya çalıştığı bu değil.anlatıma bu şekilde yaklaşmayın.kimsede türklerin üstün bir ırk olduğundanda bahsetmiyor.mesele efendimizin hangi soya mensup olduğu konusunda verilerden yararlanarak sonuca ulaşmak.ilahiyatçılarda bu konuda hemfikir sayılır.efendimizin türk olduğu kanısındalar.ayrıca efendimizin türklere ilişmeyiniz şeklinde bir çok da hadisleri vardır.bunlarda kanıt olarak gösterilmektedir bu konuda.arkadaşımız gizlenen bir bilgiyi açıklamış.teşekkür etmek gerekir.kuranda da soy larla ilgili açıklamalarda bulunur.ilahiyat fkültelerinde tüm bilinen peygambrlerin soyları da öğretilir.bunu bilmek ve bildirmekte bir sakınca yok ne ırkçılıkla ne üstünlükle ilgili bir konu diildir.bilgi önemlidir.insan ancak takvada birbirinden üstün olabilir.hz peygamberimizin hz ayşe anamızında hacc zamanları türk çadırında konakladığıda bilinen bir gerçektir.bu konuda bir çok yazılar yazılmıştır.hakkında bilgi edinmediğiniz şeyleri inkara yada onaylamaya kalkışmayın.
iyi de arkadaşım sen biizm yazdıklarımızı okumuyor musun??birincisi konu başlığı sakat ne demek türk kavmine gönderilen peygamber??eğer bunu kabul edersek tüm iman ettiğimiz meseleleri ve ayetleri red etmiş oluruz öyle şey olur mu..peygamberimiz tüm insanlara gönderilmiştir sadece türk kavmine değil....

ikinci mevzu ise konuda bir ayet ile örnek verilmiş nahl suresi 59 bu ayet burda yanlış verilmiş onu sordum konuyu açan kişiden halen bir cevap yok...

yoksa bizim peygamberimizin soyu veya nesebine bi itirazımız yok ki...itiraz ettiğimiz noktalar farklı...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ta ilköğretim çağlarında türk adının haz nuhun oğlu yafesin oğlu türkten geldiği söylenir. herkes takdir ederki nuh tufanından sonra gemide kalanlar kurtulmuştur sadece. Sonuç soyumuzn nuha dayanmasından doğal bir şey yoktur. neyi açıklamaya çalışıyoruz. Elbetteki türkler bir kavimdir ve peygamber gelmiştir. Zaten gök tanrı dini ile islamın uyuşmasından dolayı bu kadar benimsenmedi mi islamiyet.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...