Jump to content

Kuran_ı Kerimden örnek dualar


Mira
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Bu bölümde de size Kur’ân-ı Kerîm’den bazı duâ örneklerini nakletmek ve onların yararlarının bazılarından sözetmek istiyorum.

Okunuşu:

Rabbena âtina fiddünya haseneten ve filâhıreti haseneten vekına azaben nar.

Anlamı:

Rabbimiz dünyanın (gerçek) güzelliklerini, âhıretin (gerçek) güzelliklerini ver, ateşin azabından bizi koru.

Bilgi:

Rasûlullah salla’lâhu aleyhi ve sellem’in pek çok duâsında bu âyete yer verdiğini Enes radıya’llâhu anh naklediyor bize. Bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm dünya ve âhıret güzelliklerini dileyip; dolayısı ile ateş azabına yolaçacak şeylerden korunmayı talebetmeyi öğretiyor bize bu dua.

Okunuşu:

Rabbena lâ tuzığ kulûbena bâ’de iz hedeytenâ, ve heblenâ min ledünke rahmeh, inneke entel vahhab

Anlamı:

Rabbimiz gerçeğe erdirdikten sonra kalplerimizi o gerçekten saptırma; bize indinden rahmet bağışla; kesinlikle sen sonsuz bağışlarda bulunansın.

Bilgi:

"Mü’min’in kalbi Rahmân’ın iki parmağı arasındadır" hadîs’inin işaret ettiği şekilde, kalplerimiz yâni bilincimiz her an ilâhî kudrete tabiîdir. Bu sebeble ne kadar gerçeğe ermiş olursak olalım, her an o gerçekten sapmak mümkündür. İşte bu dua, haline güvenmeyip, ilâhî inayeti taleb içindir.

Bu duâya devam, kişinin saadet hâli üzere ölümü tatması için iyi bir işaret olarak değerlendirilebilir. Çünki ısrarla devam edilen duâ icâbet işareti taşır.

Namazlarda son oturuşta, salâvatlardan sonra okunması şayanı tavsiyedir.

Okunuşu:

Rabbena ma halâkte haza bâtıla, subhaneke fekına azabennar. Rabbena inneke men tudhılin nâre fekad ahzeyteh ve mâliz zâlimine min ensar. Rabbena innena semi’na münadiyen yunadi lil’iymani en aminu birabbikum feamenna. Rabbena fağfir lena zünûbena ve keffir anna seyyiâtina ve teveffena mâal ebrar. Rabbena ve âtina mâ vaadtena alâ rusûlike ve lâ tuhzina yevmel kıyameh. İnneke la tuhliful miyad.

Anlamı:

Rabbimiz, gökleri yerleri ve her ikisi arasındakileri boşuna, hikmetsiz yaratmadın. Münezzehsin (berisin) sınırlılık ve ilkellik ifâdesi olan kavramlardan. Bizi ateşin azabından koru.

Rabbimiz, imana davet edeni duyduk ve iman ettik. Rabbimiz bağışla bizim kusurlarımızı ve sil günâhlarımızı ve dahil et bizleri iyiliğe ermişlere. Rabbimiz, resûllerine bizim için vaad ettiklerini ihsan buyur, kıyâmet günü mahcûb olmaktan bizi koru. Elbette sen sözünden asla caymazsın!..

Bilgi:

Burada da Allâhu Teâlâ bizlere en kıymetli duâ şekillerini öğretiyor.

Ayrıca, bu şekilde duâ edildiği takdirde, bu duâya icabet edileceği de daha sonraki âyette kesinlikle ifâde edilmiştir.

Artık Cenâb-ı Hak tarafından icabet sözü verilmiş bir duaya da devam edemiyorsak, elbette diyecek bir şey kalmaz.

Okunuşu:

Rabbena zalemma enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasırıyn.

Anlamı:

Rabbimiz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, hüsrana uğrayanlardan olacağız.

Bilgi:

Hazreti Adem ve Havva cennet hayatı yaşarken, kaderlerindeki o mahut hatayı yaptıktan sonra, kendilerinden sâdır olan bu fiîlin üzüntüsü içinde, yukarıda ifâde olunan biçimde bağışlanma taleb ettiler.

Ve bu duâları kabul olunarak, bir süre dünyada yaşadıktan sonra, yeniden cennet yaşamına dönme imkânına ulaştılar.

İşte Kur’ân-ı Kerîm’deki bu duâ bize, "nefse zulmetmek" halinde ne yapmamız gerektiğini öğretiyor.

Hayatı nefsine zulmetmekle, yani "nefs"inde mevcût olan sonsuz kemâlin hakkını yerine getirememek suretiyle ona eziyet etmekle geçen bizlere de bu duâya devamdan başka bir şey kalmıyor.

Okunuşu:

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hu, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azıym.

Anlamı:

Allâh’a güvendim (bana yeter) tanrı yoktur O vardır, ki ben de O’na bağlanıp işimi ona bıraktım; O arşın aziym rabbidir.

Bilgi:

Başınız haksız yere derde girdiği zaman bu âyet-i günde beşyüz veya bin kere okumaya devam ederseniz, inşâallah kısa zamanda selâmete çıkarsınız.

Bu âyetteki duâyı ilk okuyan İbrahim peygamberdir.

İbrahim aleyhi’s-selâm Nemrud tarafından yakalattırılıp, mancınıkla ateş dağının içine fırlatıldığı zaman, havadayken Cebrâil isimli melek gelir ve sorar.

-Yâ İbrahim senin için ne yapmamı istersin?

İbrahim aleyhi’s-selâm cevab verir:

-Allâh’a güvendim. O bana yeter. Tanrı yoktur O vardır! Ben O’na bağlanıp, işimi ona bıraktım. Ki O arş’ın azîm rabbıdır.

İşte İbrahim aleyhi’s-selâm’ın bu şekildeki ifâdesinden sonra mûcize olur; ve İbrahim aleyhi’s-selâm yavaş bir şekilde ateşin içine düşer fakat onu ateş yakmaz. Çünki, Kur’ân-ı Kerîm’de anlatıldığı üzere "ateş soğumuş ve selâmet verici olmuştur" İbrahim peygamber için, Allâh emri ile. İşte, böyle bir mûcizenin meydana gelmesine vesile olan anlayış ve ifâde vardır bu duâda.

Bakın bu duâ için ne buyuruyor Rasûlullah salla’lâhu aleyhi ve sellem efendimiz bizlere:

-Kim sabah kalktığında ve geceye girdiğinde «Allâh’a güvendim o bana yeter, Tanrı yoktur, arş’ın azîm rabbi olan O vardır» derse; bunu ister sıdk ile söylesin ister YALANDAN (inanmıyarak) söylesin, yedi defa söylediğinde Allâh ona kâfi gelir.’ Ebû Davud.

Dikkat edin!..

Bu hadîs-i şerîfte çok önemli bir hususa işaret ediliyor!.. Allâh’ın SİSTEM’ine!.. "Allâh’ın düzeninde asla değişiklik olmaz" âyetiyle de vurgulanan SİSTEME.

Siz belli duâları veya zikirleri yaptığınız zaman, inansanız da, inanmasanız da, o yapılan çalışma, ilgili mekânizmayı, sistemi harekete geçirir ve mutlaka semeresini verir; demiştik.

İşte bu hadîs-i şerîf, söylediklerimizin açık-seçik ispatıdır. "Kişi ister SIDK ile ister yalandan yâni inanmıyarak" yaptığında denmesi bunun apaçık göstergesidir.

Bu sebeple diyoruz ki, siz inanmasanız dahi bu zikirlere veya duâlara bir süre devam edin, söylenildiği sistem üzere. Elbette neticesine ulaşacaksınız.

Allâh bize bunun manâsına ermeyi ve bu duâyı edebilmeyi nasîb etmiş olsun.

Okunuşu:

Rabbi inniy euzü bike en eseleke ma leyseliy bihi ilmün ve illâ tağfirliy ve terhamniy ekün minel hasıriyn.

Anlamı:

Rabbim sana sığınırım neticesi hakkında kesin bilgim olmayan bir konuda ısrarla senden bir şey istemekten. Böyle bir hatam dolayısıyla beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana uğramışlardan olurum.

Bilgi:

Nuh aleyhi’s-selâm kavmini uyarmış, ama kendisini dinlememişlerdi. O da aldığı emri ilâhî üzerine bir gemi yaptı ve hayvanlardan birer çift ile yakınlarını gemiye davet etti. Ne çare ki oğlu ona inanmamış ve gemiye de binmemişti.

Tufan başladıktan sonra, seller üzerinde gemi yüzerken, dalğaların arasında boğulmak üzere olan oğlunu gördü ve onun kurtulması için ısrarla rabbine duâ etti. Ama ne çare ki duâsına icabet gelmiyordu.

-(sulbünden olabilir ama) O senin ailenden değildir!.. Yaptıkları sâlih olmayan işlerdir. Gerçeğini bilemediğin şey için bana ısrarla duâ etme. Cahillerden olmaman için seni uyarıyorum." (11-46)

İşte bu uyarıdan sonra Nuh aleyhi’s-selâm, yukarıda metnini verdiğimiz özrü, bağışlanmayı ihtiva eden duâyı yaptı.

Bize, burada büyük ders vardır!.. Bir çok akrabamız veya daha yakınımız, ailemizden kişiler vardır ki, gerçeği örtmekte, inkârda, tanrı kabulünde inad edip dururlar. Oysa onlarla her ne kadar kan bağımız varsa da, ölümötesi yaşam içinde hiç bir yakınlığımız mevcût değildir. Bu sebebten de onlar hakkında ısrar etmemiz, ya da onları zorlamamız abestir. Bize düşen sadece onların hidâyet bulması için rabbimize duâ edip, gerisini O’na bırakmaktır.

Muhakkak ki Allâh’ın takdiri yerine gelecektir!.

Öyle ise bize hayırlı nesil talebetmek düşüyor. Bakın o da bize nasıl öğretiliyor:

Okunuşu:

Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyâtina kurrete a’yunin Vec’alna lilmuttakıyne imama.

Anlamı:

Rabbimiz bizlere, gözlerimizi nurlandıracak, korunmak isteyenlere yol gösterecek evlâdlar bağışla eşlerimizden.

Bilgi:

Evlâd isteyen ana - babalara Cenâb-ı Hakk’ın öğrettiği bir duâ bu. Hayırlı evlâdı olsun isteyenler, şayed bu duâya namazlarından sonra devam ederken çocukları olursa, umulur salih bir nesil sahibi olurlar.

Okunuşu:

Rabbic’alniy mukıymes salâti ve min zürriyyeti, rabbena ve tekabbel duaiy. Rabbenağfirliy ve livalideyye ve lilmü’miniyne yevme yekûmül hisab.

Anlamı:

Rabbim beni ve benden doğanları namazı ikâme edenlerden eyle. Duâmı kabul eyle. Hesab gününde beni ebeveynimi ve mü’minleri bağışla.

Bilgi:

İbrahim aleyhi’s-selâm’ın Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan bu duâsı NAMAZ ile ilgili tek duâdır.

NAMAZI ikâme etmeyi hedef alan bu duâ, namazın hakikatına yönelmek isteyenlere özellikle tavsiye olunur.

Namaz vardır kılınır.

Namaz vardır ikâme olunur.

Namaz vardır içinden hiç çıkılmaz, dâimidir.

Biz namaz konusuna Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin yazmış olduğu -Risâlei Gavsiye’ isimli eserin şerhi olan "GAVSİYE AÇIKLAMASI" isimli kitabımızda; ve "8" numaralı "İslâm" kasetinde ve çok geniş olarak da "TEMEL ESASLAR" kitabımızda değindik. Arzu edenler namaz hakkında geniş ve derinlemesine bilgiyi buralarda bulabilir.

"Namaz dinin direğidir" uyarısı gereğince, Allâh bize namaza gereken önemi vermeyi ve hakkını edâ edebilmeyi nasib etsin.

Tekrar ediyorum, namazın özüne ermeyi dileyenler, secdelerde bunu talep etsinler.

Okunuşu:

Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab. Rabbî euzü bike min hemezatiş şeyâtıyni ve euzü bike rabbî en yahdurun. Ve hifzan min külli şeytanin marid.

Anlamı:

Rabbim şeytan bana sıkıntı veriyor ve işkence yapıyor. Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım; ve yine sana sığınırım onların çevremde bulunmalarından. Ve bütün reddedilmiş şeytanlardan koruduk.

Bilgi:

ŞEYTANLARA yâni CİNLERE KARŞI OKUNACAK EN TESİRLİ DUALAR. CİNLERİN her türlü zarar veren tesirlerine karşı Kur’ân-ı Kerîm’de bulunan bir iki duâ âyeti, beraberce okunduğu zaman son derece tesirli olmaktadır.-Sad’ Sûresinin 41. âyeti olan kısmı Eyyûb aleyhi’s-selâm okumuştur. "Mü’minun" Sûresinin 97 ve 98. âyetleri olan kısmı ise Cenâb-ı Hak tarafından Rasûlullah salla’lâhu aleyhi ve sellem’e öğretilmiştir.

CİNLER tarafından kandırılmış bulunan herkes bu duâya devam halinde çok büyük faydalar görür.

MEDYUMLAR, RUHLARLA, UZAYLILARLA GÖRÜŞTÜKLERİNİ SANANLAR; KENDİNİ EVLİYA, ŞEYH veya MEHDÎ zannedenler bu duâlara şayet bir süre devam ederlerse, o zannı oluşturan tüm veriler kesiliverir.

* * *

Bu duânın tesirli olabilmesi için bir kaç yol vardır.

1. Kişinin kendisinin, üzerindeki etki kesilene kadar hergün sabah ve akşam 200 veya 300 kere bu duâyı okuması ve ayrıca her okuyuşta bir sürahi su içine nefesini de üfliyerek ve daha sonra da o suyu içerek bünyesini güçlendirmesi.

2. Güvenilen sâlih birkaç kişinin biraraya gelerek o kişinin üzerine üçyüzer kere okumaları ve bu arada ortada geniş ağızlı bir kap içinde su bulundurmaları ve daha sonra o kişiye peyder pey bu suyu içirmeleri. Mümkünse o kişinin kendisinin de bu duâlara devamı.

3. Ayrıca bu kişinin hergün 41 defa "kul euzü birabbil felâk" ve "kul euzü birabbin nâs" sûrelerini sabah akşam okumaları.

Şayet bunların hepsi bir arada yapılırsa daha kolay neticeye ulaşılır.

* * *

Burada şunu da belirtmeden geçmeyelim.

Gerek "âyet-el kürsî" ve gerekse "muavvizeteyn" denilen "kul euzüler" pasif korunma sistemleridir. Kişinin beyin gücünü kuvvetlendirmeye, ruh gücünü kuvvetlendirmeye ve koruyucu manyetik kalkan içine almaya yarayan formüllerdir.

Yukarıda verdiğimiz âyetler ise tamamiyle aktif formüldür!. Yani kişi bu duâlara devam ettiği zaman; o kişinin beyni laser tabancasının ışını gibi, fakat çevresine yaygın olarak öyle bir mikrodalga yayın yapmaktadır ki; bundan bütün CİNLER rahatsız olmakta ve uzaklaşma zorunluluğunu hissetmektedirler.

Burada ayrıca şu hususu da belirtmeden geçmeyelim:

CİNLERİN musallat olduğu kişiler ve CİNLERİN çeşitli etkileme sistemleri hakkında -RUH İNSAN CİN’ isimli kitabımızda ve "RUH CİN MELEK" isimli video kasetimizde son derece geniş kapsamlı bilgi vermeye çalıştık; İlâhî lûtfu inayet neticesinde. Burada şunu da özellikle vermek istiyorum.

* * *

CİNLERİN etkisi altında olan kişiler, bu duâları okumaya başladıkları zaman, önce içlerinde büyük sıkıntı duyarlar. Hatta bırakın kendilerinin okumasını; çevresindekiler okumaya başlasa, hemen oradan uzaklaşmak isterler.

Bunun sebebi, bilinçleri dışında kendilerini elegeçirmiş olan cinlerin o dalgalardan zarar görerek uzaklaşmak istemeleri ve onları da yanlarında götürmeyi arzulamalarıdır.

Sıkıntının arkasından, ateş basması, tepeye ateş çıkması gibi haller hissedilir, avuç içlerinde terlemeler görülür. Cinlerin etkisi sonucu; adrenalin salgısının kana karışması neticesi hissedilen şeylerdir bunlar.

Şayet kişi bütün bunlara dayanabilir ve kendisi de duâya devam edebilirse, birkaç gün içinde bu sıkıntıları azalır ve rahatlamaya başlar. Bütün mesele, kişinin iradesini kullanıp, direnebilmesi ve korkuyu atabilmesindedir.

Bu bahsettiğimiz duâların tatbiki için de, bize göre, hiç bir hocaya gidip para kaptırmanın âlemi yoktur!.. Kişinin kendisi veya güvendiği yakın dostları, bunu rahatlıkla yapabilirler.

Allah cümlemizi bu konuda bilinçlendirsin ve CİNLER’in elinde oyuncak olup, elâleme rüsvây olmaktan korusun.

Okunuşu:

Lâ ilâhe illâ ente Subhaneke, inniy küntü minez zalîmîn.

Anlamı:

Tüm sınırlılık ve eksiklik ifâde eden ilkel kavramlardan beri olan sonsuz sınırsız AHAD olan sen varsın Tanrı yoktur; bense nefsimin hakkını edâ edememekten dolayı zulmedenlerdenim.

Bilgi:

Bakın bu hususta Rasûl aleyhi’s-selâm ne buyuruyor:

"Zün Nun (Yunûs aleyhi’s-selâm) balığın karnında iken "lâ ilâhe illâ ente Subhaneke inniy küntü minez zalîmîn" diye duâ ederdi. Bir şey hakkında bunu okuyan müslüman yoktur ki, Allâh onun duâsını kabul etmesin."

Yunûs aleyhi’s-selâm Kur’ân-ı Kerîm’in -Enbiya’ sûresinin 87. âyetinde belirtilen şekilde, bu duâya devam ederek, yaptığı bir yanlıştan dolayı bağışlandı. sonra da o devir şartlarına göre yüz bin kişiden fazla olan büyük bir topluluğa hidâyet ulaştırdı.

Dünya şartları ve şartlanmaları içinde, âdeta balık karnında boğulmak üzere olan insan gibi, sıkıntı içinde olanlara çok büyük ferahlık ve kurtuluş getirecek olan bir tesbihdir, duâdır bu âyet.

İleride tavsiyemiz olan çeşitli zikir formülleri içinde de yer alan bu duâya günde 300 defa çekmek sûretiyle devam edenler çok büyük fayda görürler. Kesinlikle devam edin.

Okunuşu:

Rabbiş rahli sadriy ve yessirliy emri.

Anlamı:

Göğsümü genişlet (hazım ver), işlerimi kolaylaştır.

Bilgi:

Mûsâ aleyhi’s-selâm’ın duâsının bir kısmıdır yukarıdaki bölüm. Yapılan çalışmalara göre görülmüştür ki, günde 300 defa çekenlerde bir süre sonra iç sıkılmaları, daralmalar ortadan kalkmakta, daha hazımlı olunmakta ve işler yoluna girmektedir.

Yanısıra -Elem neşrah leke sadrek’ âyeti de 300 defa okunursa, tesiri çok daha kısa zamanda da görülebilir.İç sıkıntılarından yakınan, içe kapanık, huzursuz, bunalımlı kişilere bu formül yanısıra -Bâsıt’ ismi de 1800 kere çekilmek sûretiyle bir üçlü tertip şeklinde tavsiye edilir.

Okunuşu:

Ve in yemseskâllâhu bidurrin felâ kâşife lehû illâ Hu ve in yüridke bihayrin felâ radde lifadlih, yusıybu bihi men yeşaumin ibadih ve huvel gafûrur rahiym.

Anlamı:

Eğer Allah sana içini daraltacak bir sıkıntı verirse, O’ndan başka feraha çıkartacak yoktur. Bir hayır da dilemişse sana, onu geri çevirecek de yoktur. Kullarından dilediğine fazlını nasib eder. O gafûr ve rahiymdir.

Bilgi:

-Yunûs’ sûresinin 107. âyeti olan bu metin iç sıkıntısına düşenler, bir derdi sıkıntısı olanlar tarafından günde yüz defa okunursa büyük yarar sağlarlar. Kısa sürede Allâh o dertlerinden, sıkıntılarından selâmete çıkartır.

Kime böyle Allah’a yönelmek kolaylaştırılırsa, sıkıntıdan kurtulmak da ona yakındır elbet!..

Okunuşu:

Rabbirhamhüma kemâ rabbeyaniy sağiyra

Anlamı:

Rabbim, anne ve babama, bana küçücükken gösterdikleri gibi merhamet eyle, rahmetinle sar!..

Bilgi:

İnsan üzerindeki en büyük hak anne ve baba hakkıdır. Dünyada varoluş vesilesi olan anne - baba hakkının bir evlâd tarafından ödenebilmesi çok güçtür.

Ama bu âyet-i kerîmede onlar için yapabileceğimiz dilde çok kolay fakat manâda çok değerli bir duâyı öğretiyor Cenâb-ı Hak bize.Şayet ana - babamızın hakkını bir nebze olsun ödeme sorumluluğunu haiz bir vicdanımız varsa, duâlarımızda mutlaka şu dört kelimeye de yer verelim.

Okunuşu:

Rabbi evzi’niy en’eşküre nimetekelletiy en’âmte aleyye ve alâ vâlideyye ve en amele salihan terdahu ve aslıhliy fiy zürriyetiy inniy tübtü ileyke ve inniy minel müslimiyn.

Anlamı:

Rabbim bana ve ana - babama verdiğin nimetlere şükretmeyi, razı olacağın güzel davranışlar ortaya koymayı, ilham eyle; beni ve zürriyyetimi islah eyle. Sana yanlışlarımdan dolayı tövbe ederim, kesinlikle ben sana teslim olmuşlardanım...

Bilgi:

Yukarıdaki duayı ihtiva eden Âyet-i Kerime’nin (46-45) inzaline sebep Hazret-i Ebû Bekir Sıddik Radıya’llahu Anh’h dır.

Ailesinin de mü’minlerden olması yolunda bu şekilde yapyığı duâ Cenâb-ı Hak tarafından kabul olmuş ve bu durum, iş bu Âyet ile de tasdik olmuştur…

Aynı duâya biz de devam edersek,ailemizin ve neslimizin kurtuluşu için çok hayırlı bir iş yapmış oluruz… Namaz ardından yapılan duâlar içinde bu duânın da yer almasını özellikle tavsiye ederiz.

 

Okunuşu:

İnne rabbiy yebsutur rızka limen yeşâu ve yakdıru leh ve ente hayrur razıkîyn.

Anlamı:

Rabbim, şüphesiz ki sen dilediğinin rızkını genişletir, dilediğinin de daraltırsın…En hayırlı rızık ihsan edicisin.

Bilgi:

Daha önce metnini verdiğimiz “Al-i İmrân” sûresinin 26 – 27. Âyetleri olan “Allahümme malikel mülk” duâsıyla birlikte bu duaya devam edilirse,rızık sıkıntısı çekenler çok fayda görürler. Bu duanın günde üç yüz defa okunması tavsiye olunur…

 

Okunuşu:

Rabbiy edhılniy müdhale sıdkın ve ahrıcniy muhrace sıdkın vec’alliy min ledünke sultanen nasıyra.

Anlamı:

Rabbim beni sıdk üzere girdiğim yere girdir ve çıktığım yerden sıdk ile çıkmayı nasib et… Ve bana indinden bir güç ile zafer kazanmayı nasib et.

Bilgi:

Kur’ân-ı Kerîm’deki çok önemli duâlardan biridir bu… Girişilen işe sıdk ile girmeyi, o işten sıdk üzere tamamlanmış olarak ve o işte başarıya ulaşmak için özel ilahî güçle donnamayı talep etmeyi öğretiyor Cenab-ı Hak bizlere…

Sıdk; sadakat doğruluk,teslimiyet iyi niyet,güvenirlilik gibi kavramları içine alan bir kelimedir. Hazret-i Ebu Bekir’e “sıddîk” denilmesi de işte bu özelliklerin hepsinin onda mevcût olması dolayısıyladır. Bütün bu özelliklerle bezenmiş bir işe girişmek veya bir ortama girmek,elbetteki başarılı olmanın birinci basamağıdır. İkinci basamak ise, ilâhi güçle destekli olmaktır ki,bunun ne kadar önemli olduğunu ehli bilir…

Allah,yolunda çalıştığımız sürece indinden bir güçle bizi desteklesin ve başarıdan başarıya koştursun!..

Okunuşu:

Rabbena âtina min ledünke rahmeten ve heyy’lena min emrinâ raşeda.

Anlamı:

Rabbimiz bize Zâti rahmetinden ihsan buyur ve işimizde bize başarılı olmayı nasib et!..

Bilgi:

Bu Âyette de Cenâb-ı Hak bize, işlerimizde başarılı olmamız için DUA etmemiz gerekliliğini öğretiyor… Ayrıca, başarı niyâzında bulunurken,Allah’ın “İNDİNDEN” yâni ZÂTİ rahmetinden talep etmemiz yolunda uyarıda bulunuyor…

Öyle ise bu işareti iyi değerlendirip,”İNDİNDEN” diyerek talep edelim,ZÂTİ sıfatlarıyla alâkalı konularda,İlim, Rahmet, Kudret gibi…

Okunuşu:

Rabbî lâ tezerniy ferden ve ente hayrül varisiyn!..

Anlamı:

Rabbim beni hayatta kendi başına bırakma; ve şüphesiz ki hayırlı vâris sensin

Bilgi:

Zekeriya Aleyhi’s-Selâm ihtiyarlamış ve buna rağmen hâlâ bir çocuğu olmamıştı…

Bunun üzerine yukarıda naklettiğimiz şekilde duâ etti Rabbine…

Ve duası kabul edilerek Yahya ismini koyduğu bir oğula kavuştu…

Bu, İsâ Aleyhi’selâm’ın gelişni müjdeleyen Yahya Aleyhi’s-Selâm idi…

Çocuğu olmayıp da ısrarla çocuk isteyenlerin, bu duâya devamları çok faydalı olur… Gece yarısından sonra birkaç gece, ileride tarif ettiğim,”Hâcet namazı” kılınır, ardından da bin defa bu duâya devam edilirse, umarım Allahu Teâlâ bir kolaylık ihsan eder.

 

ALINTIDIR...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...