Jump to content

Salsala Da'vet


Guest BARON

Önerilen Mesajlar

1.) SALSALA DA'VET

 

Define çıkartma, sakkul ard, cinleri konusturma ve hazineleri meydana çıkartmak için bu Salsala daveti müessir bir davettir.Salsala davetini okurken Lübani zeker, senderus, sema hadim,ibibik tüyü, domuz kılı, meshatırı hindi ve kurtum tohumunu buhur olarak yakarsın. Okunacak Salsala daveti budur:

 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ecîbû vahdurû yâ zevbeatür riyâhı ve yâ salsalatil ardı ve yâ târis ve yâ kerâkîli ve yâ meymûni ve yâ semradelit tayyâri ve yâ celceyâîli ve yâ âmiru hâzel mekân. n kâne fî hâzel mekâni habiyyeti ev defînin min zehebin ev fıddetin feezhirûhâ bi hakkil kâdiril muhîti rabbil ceyûsi allâhü lâ ilâhe illâ hüve. zes semâ ünsakkat. Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. Ve izel ardu müddet. Ve elkat mâ fîhâ ve tahallet. Ezhirû vel mâlellezî fî hâzel mekâni bi hakki. Veylün li külli hümezetin lümezeh. Ellezî cemea mâlâ. cmeûl mâlellezî fî hâzel mekâni bi hakki. Nûn. Vel kalemi ve mâ yesturûn. Ve bi yevmil hasri ven nüsûri illâ mâ sekaktüm hâzihil arda evil hâitı evil âmûdi evit tennûri ve ezhirûl mâlellezî fî hâzel mekân. Ecîbû yâ zevbeatür riyâhı ve yâ salsalatil ardı ve yâ târi si ve yâ kerâkîli ve yâ meymûni ve yâ semradeli ve yâ celceyâîli ve yâ âmiru hâzel mekân. Ve bi hakki kef he ye ayın sat ha mim ayın sin kaf. Ve bi hakki suretit tegabün. Ve bi yevmil hasri ven nüsûri illâ mâ sekaktüm hâzihil arda evil hâiti evil âmûdi evit tennûri ve ezhirtüm mâ fîhi minel mâli evid defîni evil habiyyeti min fıddetin ev zehebin ev nühâsin vefalû mâ tü'merûne bihi bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm. Ve men yezig minhüm an emrinâ nüzikhü min azâbis seîr. Ecîbû min kable en yürselü aleykümâ süvâzun min nârin ve nühâsün felâ tentesirân. Ev nelanehüm kemâ leannâ ashâbes sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. Elvâhan elacele essâate ifalû mâ emertiküm bihi bârakallâhü fîküm ve aleyküm.

 

 

 

 

2.) DAVET I ERCIYE

 

kalbleri tesir etmek ve kabül olunmak için, hergün sabah namazından sonra 3 defa bu daveti okursun.Okunacak Erciye daveti buduır:

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ercin ercecin heyûcin heylecin heylûcin câcin ecin yâ ma'seral ervâhır rûhâniyeti eksûnî

envârakümül mudıyyeti ve suââtekümül behiyyeti ve ahlâkakümür radiyyeti ve enfâsikümül atriyyeti ve kûnû avnen

lî alâ celbir rızkı ve teshîril halki bi hakkıl kelimâtil mukaddesetil ezeliyyeti vez zâtil ehadiyyetil ebediyeti bi hakki mâ aksemtü bihi aleyküm.Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. Tekâdüs semavâtü yetefettarne minhü ve ten sakkul ardu ve tehırrül cibâl. Hâzâ zecertiküm zecran ve deavtüküm da'vetel ihlâsi minküm minhâ ve lâ müferra leküm anhâ hattâ tefalû mâ tü'merûne bihi elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate heyûmin heyûmin heyûcin heyûcin heyûhin heyûhin âhin âhin âhan âhan birahmetike yâ erhamer râhimîn.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...