Jump to content

Kul Nesimi


güneşin kızı
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 100%, align: left]Hoşca Yanalım

Şem'e düşen pervaneler

Gelsin bir hoşça yanalım

Aşka düşen divaneler

Gelsin bir hoşça yanalım

 

Yanmaktır bizim karımız

Harcedelim hep karımız

Pervaneler yaranımız

Gelsin bir hoşça yanalım

 

Varın söylen şol bülbüle

Neden aşık olmuş güle

Ermek istersen ol kül'e

Gelsin bir hoşça yanalım

 

Bülbül yuvan yıkıldı mı

Yavrun yere döküldü mü

Ölüm sana dokundu mu

Gelsin bir hoşça yanalım

 

Nesimi döğünsün taşlar

Akıtalım gözden hep yaşlar

Hakk tanıktır hey kardaşlar

Gelsin bir hoşça yanalım

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 100%] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 100%, align: left]

Kul Nesimi

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sorma Be Birader Mezhebimizi

Biz Mezheb Bilmeyiz Yolumuz Vardır

Çağırma Meclis-İ Riyaya Bizi

Biz Şerbet İçmeyiz Dolumuz Vardır

Bizim Söyleyecek Sözümüz Vardır

 

Biz Müftü Bilmeyiz Fetva Bilmeyiz

Kıl-Ü Kal Bil Meyiz İfta Bilmeyiz

Hakikat Şehrinde Hata Bilmeyiz

Şah-I Merdan Gibi Alimiz Vardır

Bizim Söyleyecek Sözümüz Vardır

 

Nesimi Özünü Farş Etme Sakın

Ne Bil Sin Ham Ervah Likasın Hakkın

Hakkı Bilmeyene Hak Olma Yakın

Bizim Hak Katında Elimiz Vardır

Bizim Söyleyecek Sözümüz Vardır

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

[h=5]Dostluklar kurulsun insanlar gülsün

Barış güvercini uçsun Dünya da

Yok olsun kötülük düşmanlık ölsün

Barış güvercini uçsun Dünya da

Dostluklar kurulsun insanlar gülsün

Son bulsun savaşlar kimse ölmesin

 

Dünya cennet olsun yaşasın insan

Gelin barışalım dökülmesin kan

Son bulsun savaşlar kesilsin figan

Barış güvercini uçsun Dünya da

Dostluklar kurulsun insanlar gülsün

Son bulsun savaşlar kimse ölmesin

 

İnsancıl insanlar barıştan yana

Ancak zalim olan kıyar insana

Barış aşkı yayılmalı cihana

Barış güvercini uçsun Dünya da

Dostluklar kurulsun insanlar gülsün

Son bulsun savaşlar kimse ölmesin

 

Nesimi der ki ey füze yapanlar

Acımasız zalim cana kıyanlar

Bırak ey yaşasın bütün insanlar

Barış güvercini uçsun Dünya da

Dostluklar kurulsun insanlar gülsün

Son bulsun savaşlar kimse ölmesin[/h]kul nesimi

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş


Aç gözünü uyan gafil

 

Şeytanîn sözünü tutma

Kendini boşa avutma

Kötü yolu bırak gitme

Aç gözünü uyan gafil

 

 

Vazgeç kötü hayalinden

Allah duyulsun dilinden

Hayırlar gelsin elinden

Aç gözünü uyan gafil

 

 

Din kardeşe tutup atma

Hiçbir zaman haram tatma

Emaneti alıp satma

Aç gözünü uyan gafil

 

 

Kimseye kötülük etme

Aman dur yetimi itme

Boşa kendini aldatma

Aç gözünü uyan gafil

 

 

Kimsenin canını yakma

Allah’ın emrinden çıkma

Allah’a kulluktan bıkma

Aç gözünü uyan gafil

kul nesimi

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

SEYYİDET NEFÎSE

 

Dünyâya düşkün olmaması, haramlardan çok sakınması, kerem ve cömertliği ile meşhûr hanım velîlerden. İsmi, Nefîse binti Hasan olup, hazret-i Ali'nin dördüncü göbekte torunudur. Tâhire ve Kerîmet-üt-dâreyn lakabları vardır. 762 (H.145) senesinde Mekke-i mükerremede doğdu. Annesi, Lübâne binti Abdullah bin Abbâs bin Abdülmuttalib'dir. 823 (H.208)de Kâhire'de vefât etti. ÖnceMedîne-i münevverede yerleşti. Seyyidet Nefîse, İmâm-ı Ca'fer-i Sâdık'ın oğlu İshâk-ı Mu'temen ile evlendi. Bu evlilikten Kâsım ve Ümmü Gülsüm isminde iki çocukları oldu.

 

Tefsîr, hadîs ve başka ilimlerde âlim idi. Halk onun büyüklüğünü kabûl ederdi. Seyyidet Nefîse ümmî olmasına rağmen çok hadîs-i şerîf öğrenmişti. Kur'ân-ı kerîmi ezbere bilirdi. Çok kerâmetleri görüldü. Kabr-i şerîfi, zamanımıza kadar ziyâret olunmakta ve istifâde edilmektedir.

 

Seyyidet Nefîse, otuz defa hacca gitti. Gündüzleri oruç tutar, geceleri ibâdetle geçirirdi ve üç günde bir yemek yerdi. Efendisinden ayrı hiçbir şey yemezdi.

 

Seyyidet Nefîse'nin, zamânından günümüze kadar Mısır'da bulunanlar ve bütün müminler için bereket olduğunu, İslâm âlimleri buyurmuşlardır. Kendini, günahı çok ve duâ etmeğe yüzü yok bilerek, "Hastam iyi olursa veya şu işim hâsıl olursa, sevâbı Seyyidet Nefîse hazretlerine olmak üzere, Allah rızâsı için üç Yâsîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim, adağım olsun." deyince, bu dileğin kabûl olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada, Allahü teâlânın rızâsı için Kur'ân-ı kerîm okunup veya koyun kesip, sevâbı hazret-i Seyyidet Nefîse'ye bağışlanmakta, onun şefâati ile, Allahü teâlâ hastaya şifâ vermekte, kazâyı, belâyı gidermekte, duâyı kabûl etmektedir.

 

Zevci ve evlâdı ile berâber, Mısır'a yerleşmek için Medîne-i münevvereden ayrıldılar. Gelmekte olduğunu haber alan halk yollara dökülüp, kendilerine çok hürmet gösterdi. Herkes onları, kendi evlerinde misâfir etmek istiyordu. Abdullah-ı Cessâs adında velî bir zâtın kullanılmayan boş bir evi vardı. Oraya yerleştiler. Herkes, bereketlenmek ve kıymetli sözlerinden istifâde etmek için Mısır'ın her tarafından ziyâretine gelirlerdi. Ziyâretine gelenlerin sayısı haddi aşınca, onlarla meşgûl olmanın, her an Allahü teâlâya ibâdet etmesine mâni olabileceğini düşündü. Tekrar memleketi olan Hicaz'a dönmeye karar verdi. Herkes çok üzülüp yalvardılar ise de kabûl etmedi. Nihâyet bu durumu, Mısır emîri Sırrı bin Hakem'e arzettiler. Mısır emîri bu haber üzerine, doğruca Seyyidet Nefîse'nin yanına gelip, Mısır'dan ayrılmak istemesinin hikmetini sordu. Seyyidet Nefîse cevâbında "Mısır'da ikâmet etmek istiyorum. Lâkin ziyâretçilerim çok fazladır. Ben zaîf bir kimseyim. Evimiz de dardır. Ayrıca gelen ziyâretçilerle meşgûl olmak mecbûriyetinde kalmam, her an Allahü teâlâya ibâdet yapmama mâni oluyor." diye cevap verdi. Bunları dinleyen Mısır emîri;"Falan yerde, şahsıma âit geniş bir evim vardır. Onu size hediye ettim. Lütfen kabûl ediniz." dedi. Seyyidet Nefîse bunu kabûl edince, Mısır emîri çok sevindi. Seyyidet Nefîse; "Haftada sâdece Çarşamba ve Cumartesi günleri ziyâretime gelsinler. O iki gün onlarla meşgûl olurum. Diğer günlerde hep ibâdet yapmak istiyorum." buyurdu.

 

Rivâyet edilir ki, Seyyidet Nefîse zamanında Mısır'da, dört tâne kız çocuğundan başka kimsesi bulunmayan ihtiyar bir kadın vardı. Bunlar iplik eğirirler, her Cumâ günü ihtiyar kadın ipliği pazara götürüp, yirmi dirheme satardı. On dirheme, iplik yapmak için pamuk, kalan on dirhem ile de yiyecek bir şeyler satın alır, gelecek Cumâya kadar bunlarla idâre ederlerdi. Yine bir Cumâ günü, ihtiyar kadın bir hafta müddetince eğirdikleri ipliği, kırmızı bir beze sarıp, çarşıda satmak için yola çıktı. Bohçayı başında taşıyordu. Yolda giderken büyük bir kartal gelip, ipliklerin bulunduğu bohçayı kaparak kaçtı. Kadıncağız düşüp bayıldı. Kendine geldiğinde olanları hatırlayıp ağlamaya başladı. Başına toplananlara hâlini anlatıp; "Bir hafta boyunca çocuklarım nafakasız ne yaparlar?" diye sızlandı. Oradakiler kendisine; "Falan yerde Seyyidet Nefîse isminde velî bir hanım vardır. Hâlini ona arzet, bakalım ne diyecek?" dediler. Kadın gelip Seyyidet Nefîse'ye durumu anlattı, o da ellerini açıp duâ etti. Kadına da; "Sen şimdi evine git. Allahü teâlâ her şeye kâdirdir." buyurdu. Kadıncağız evine gitti. Bir müddet sonra Seyyidet Nefîse'ye bâzı kimseler gelerek; "Biz deniz yolculuğunda idik. Gemimiz bir ara su almaya başladı. Ne yaptıysak su giren yeri kapatamadık. Sizi vesile ederek Allahü teâlâya duâ edip bizleri o sıkıntıdan kurtarmasını istedik. O sırada büyük bir kartal göründü. Pençesinde kırmızı bir bohça vardı. Gemimizin üzerine gelince, bohçayı bırakıp gitti. Bohçayı açtık. İçinde çok miktarda iplik vardı. Bunlarla gemimize su sızan yeri iyice kapadık. Bundan sonra selâmetle memleketimize geldik. Bu hâlimize şükür için, size hediye olarak beş yüz dirhem getirdik, lütfen kabûl ediniz." deyip gittiler. Seyyidet Nefîse, Allahü teâlâya şükredip ağladı. Sonra o ihtiyar kadını yanına istedi. Kadın gelince ona; "Kartalın kaptığı iplikleri kaça satacaktın?" dedi. Kadın; "Yirmi dirheme." deyince, Seyyidet Nefîse ona beş yüz dirhemi verip hâdiseyi anlattı ve; "Allahü teâlâ senin her dirhemine 25 kat ihsân etti." buyurdu.

 

Hıristiyan bir kadının, genç bir oğlu vardı. Bu genç, bir sefere çıktı ve yolda, esir düştü. Annesi kiliselere gidip çok araştırdı ise de, oğlundan bir haber alamadı. Bir gün kocasına, "Bu şehirde Seyyidet Nefîse isminde, duâsı makbûl bir hanım varmış, ona git. Belki çocuğumuzun bulunması için duâ eder. Eğer onun duâsı hürmetine oğlumuz bulunursa, ben de o hanımın dînini, İslâmiyeti kabûl edeceğim." dedi. Kocası gelip, Seyyidet Nefîse'yi buldu ve durumlarını anlattı. O da duâ etti. Adam eve gelip hanımına; "Oğlumuzun bulunması için duâ etti." dedi. Gece olunca evlerinin kapısı çalındı. Kadın kalkıp kapıyı açınca, oğluyla yüz yüze geldi. Kadın hem hayret etti, hem de çok sevinip, nasıl geldiğini sordu. Genç; "Nasıl geldiğimi ben de bilmiyorum. Ancak, beni bağladıkları zincirin üzerinde bir el gördüm ve; "Bunu salın. Buna Seyyidet Nefîse şefâat etmiştir" diye bir ses duydum. Zincirlerim çözüldü ve birden kendimi burada buldum." diye anlattı. Gencin anlattıklarını dinliyen annesi hemen müslüman oldu.

 

Zâlim bir kimse, eziyet etmek için bir adamı çağırttı. O adam Seyyidet Nefîse'ye gidip, yardım istedi. Kurtulması için duâ ettikten sonra; "Gidiniz. Allahü teâlâ seni zâlimlerin gözünden saklar." buyurdu. Adamcağız, zâlim kimsenin adamları ile berâber, onun huzûruna vardılar. Zâlim, "O kimse nerededir?" diye sordu. "Huzûrunuzda duruyor." dediler. "Benimle alay mı ediyorsunuz? Ben onu göremiyorum" dedi. Adamları; "Bu adam buraya gelmeden önce Seyyidet Nefîse'nin yanına gidip duâ istedi ve duâ aldı. "Gidiniz Allahü teâlâ seni zâlimlerin gözlerinden saklar" buyurdu." dediler. Zâlim kimse bunları duyunca, demek ben zâlimim, dedi. Yaptığı işlere çok pişman oldu. Başını eğip tövbe ve istigfâr etti. Sonra başını kaldırdığında, o kimseyi karşısında gördü. Yanına çağırıp ona sarıldı. Kendisine kıymetli elbiseler ile başka hediyeler verip yolcu etti. Sonradan da Seyyidet Nefîse'ye yüz bin dirhem gönderip; "Bu, Allahü teâlâya tövbe etmesine vesîle olduğunuz kulun şükrân borcudur." dedi. O da bu paranın hepsini fakirlere dağıttı.

 

İmâm-ı Şâfiî ve başka âlimler, kendisini perde arkasından ziyâret eder ve sohbetlerinden istifâde ederlerdi.

 

Seyyidet Nefîse hazretlerinin kardeşi Yahya'nın, Zeyneb isminde bir kızı vardı. Bu kız dâimâ, halası Seyyidet Nefîse'nin hizmetinde bulunurdu. Şöyle anlatıyor: "Kırk sene hizmetinde bulundum. Lâkin bir defa uyuduğunu ve bir defa yemek yediğini görmedim. Bir gün kendisine; "Halacığım! Nefsine çok zorluk veriyorsun." dedim. Bana; "Ben nefsime çok zorluk vermiyorum. Nefs çok zorluk çeker, beden çok ibâdet ederse, kurtulmak ümidi çoğalır." buyurdu.

 

Evinin önünde, kendisi için bir kabir kazmıştı.Kabre iner, orada namaz kılardı. Bu yerde altı bin hatim okumuştu. Vefâtı yaklaştığı sırada oruçlu idi. Hastalığı ağırlaşınca kendisine, orucunu bozabileceklerini söylediklerinde, onlara; "Siz ne diyorsunuz? Ben otuz senedir oruçlu olarak vefât etmem için duâ ediyorum." buyurdu. En'âm sûresini okumaya başladı. "Düşünen ve hakkı kabûl edenlere, Rableri katında Cennet vardır." (En'âm sûresi:127) meâlindeki âyet-i kerîmeye gelince vefât etti. Cenâzesi çok kalabalık oldu. Şehirli-köylü, büyük-küçük toplanıp ağladılar ve kendi eliyle kazdığı kabrine defnettiler. Derb-üs-Sibâ denilen yerde medfundur. Kabri üzerinde bir nûr ve heybet vardır. Her taraftan ziyâretine gelinir. İmâm-ı Şa'rânî hazretleri, "Ehl-i beyt içinde tasarrufu en fazla olanı, Seyyidet Nefîse'dir" buyurdu.

 

Zevci, cenâzesini Medîne'ye götürmek istedi ise de, halk çok ısrâr edip vazgeçmesini istediler. Nitekim rüyâda Peygamber efendimizi görüp, kendisine; "Mısırlıları kırma. Nefîse'nin bereketi ile ora halkına rahmet iner." buyurunca, cenâzeyi nakletmekten vazgeçti.

 

VALLAHİ ONUN DÎNİ HAKTIR

 

Seyyidet Nefîse'nin, yahudî bir kadın komşusunun, bir kötürüm kızı vardı. Annesi hamama gitmek istedi. Kızı da onunla gitmek arzu edince annesi; "Olmaz, sen evde yalnız otur." dedi. Çocuk; "Bâri sen gelinceye kadar komşumuzun yanında kalayım." dedi. Kadın, Seyyidet Nefîse'ye gelip çocuğunun arzusunu bildirince o da izin verdi. Kadın çocuğunu getirip gösterilen bir odaya bıraktı ve kendisi de hamama gitti. Kötürüm kız otururken Seyyidet Nefîse diğer tarafta abdest alıyordu ve abdest suyu kötürüm kızın yanından akıyordu. Allahü teâlânın hikmeti, o kızın aklına, yanından akıp giden abdest suyundan biraz alıp ayaklarına sürmek geldi ve düşündüğünü yaptı.

 

Hemen sıhhate kavuştu. Sanki hiç hasta değilmiş gibi ayağa kalkıp yürümeye başladı. Seyyidet Nefîse olanlardan habersiz, öbür tarafta namaz kılıyordu. Kız, dışardan gelen seslerden, annesinin hamamdan geldiğini anlayınca, hemen evlerinin kapısına gidip kapıyı çaldı. Annesi kapıya gelip kim olduğunu sorunca; "Senin kızınım." dedi. Hemen kapıyı açıp, kızını sapa-sağlam karşısında görünce; "Nasıl oldu da iyileştin? Anlat!" dedi. Kız olanları anlatınca, kadın hüngür hüngür ağlayıp; "Vallahi bizim dînimiz bâtıldır. Onun dîni haktır." dedi. Hemen gidip, Seyyidet Nefîse'nin elini öptü. Ayaklarına kapandı. Kelime-i şehâdet getirip müslüman oldu. Seyyidet Nefîse de bu hâle sevinip, bu ihsânından dolayı Allahü teâlâya hamd ve şükretti. Sonra kadın evine gitti. Kızın babasının ismi Eyyûb olup, kavminin ileri gelenlerinden idi. Akşam eve gelip kızının sağlam hâlini görünce, sevincinden aklı gidecek gibi oldu. Hanımı hâdiseyi ve müslüman olduğunu anlatınca, kendisinden geçer gibi oldu ve; "Yâ Rabbî! Sen dilediğine hidâyet verirsin. Vallahi, İslâm dîni haktır. Bizim şimdiye kadar bulunduğumuz din bâtıldır." dedi. Sonra Seyyidet Nefîse'nin hânesine gelip, yüzünü gözünü kapının eşiğine sürdü ve Kelime-i şehâdet getirip müslüman oldu. Kızın iyileşmesi ve annesinin, babasının müslüman olmaları hâdisesi, kısa zamanda her tarafa yayıldı ve komşu yahudilerden birçoğu îmân etti.

 

KARTAL VE BOHÇA

 

Seyyidet Nefîse ki, bir evliyâ hâtundur,

Aliyyül Mürtezâ’nın, dördüncü torunudur.

 

Hak teâlâ indinde, çok makbûldü duâsı,

Meşhûrdu zühdü ile, ibâdeti, takvâsı.

 

Ümmî idi ve lâkin, İslâm ilimlerinde,

Âlim olup, bilgisi, pek çoktu her birinde.

 

O devirde bir kadın, vardı fakir, ihtiyar,

Dört kızıyla, bir evde, otururlardı bunlar.

 

Bu kızlar hafta boyu, iplik eğirirlerdi,

Anneleri pazarda, satıp geçinirlerdi.

 

Yine bir gün bu hâtun, ipleri aldı evden,

Satmak için çarşıya, giderken sabah erken,

 

Bohçası da başında, gidiyorken pazara,

Bir kartal onu kapıp, kaçırdı uzaklara.

 

Bütün sermâyeleri, o bohçadaydı zâten.

Bayılıp düştü yere, kadın üzüntüsünden.

 

Kendine geldiğinde, gördü ki çok insanlar,

Etrafına toplanmış, soruyor: “N’oldu, ne var?”

 

Anlattı hâdiseyi, dediler ki: “Ey hâtun,

Ne için üzülürsün, ne kıymeti var bunun?”

 

Dedi: “Onu satarak, geçinirdik hepimiz,

Onu da kuş kaçırdı, ne yaparız şimdi biz?”

 

Dediler ki: “Ey hâtun, bak Seyyidet Nefîse,

Vardır ki, git derdini, ona söyle ne ise.

 

Ricâ et, duâ etsin, o sana bu iş için,

Onun duâsı ile, hâllolur elbet işin.”

 

O hâtun geldi hemen, Seyyidet Nefîse’ye,

Yalvarıp ricâ etti: “Bana duâ et” diye.

 

Buyurdu ki: “Ey hâtun, edeyim pekâlâ,

Elbette ki her şeye, kâdirdir Hak teâlâ

 

Her mahlûkun rızkına, kefildir cenâb-ı Hak,

Sen rızkı hiç düşünme, O gönderir muhakkak.

 

Sen şimdi müsterih ol, râhatça evine git,

O, rezzâk-ı âlemdir, O’ndan hiç kesme ümit.”

 

Az sonra birileri, gelerek Seyyide’ye,

Dediler: “Üç gün önce, binmiştik bir gemiye.

 

Ve lâkin su almağa, başlayınca gemimiz,

Batma tehlikesiyle, karşılaştık hepimiz.

 

Sizi vesîle edip, duâ ettik Allah'a,

Çok şükür bu duâmız, bitmemişti ki daha,

 

Bir kartal, hızla indi, geminin üzerine,

Ağzındaki bohçayı bırakıp gitti yine.

 

Onu açıp gördük ki, iplik dolu hep içi,

O iplerle bağlayıp, hâllettik hemen işi.

 

Duânızla kurtulduk, hamd olsun Rabbimize,

Şu beş yüz dirhem dahî, hîbedir bizden size.

 

Gerçi Hak teâlâdır, bunları yaptıran hep,

Ve lâkin bu iş için, O sizi kıldı sebep.”

 

Gözleri yaşararak, aldı onu eline,

O ihtiyar hâtunu, dâvet etti evine.

 

Gelince kendisine, buyurdu ki: “Ey hâtun,

O ipleri pazarda, sen kaça satıyordun?”

 

Yirmi dirhem deyince, buyurdu ki: “Pekâlâ,

Bak sana daha fazla, gönderdi Hak teâlâ.

 

O Allah ki kefildir, rızkına mahlûkatın,

Rızık için boş yere, kendini üzme sakın.”

 

ALLAHÜ TEÂLÂ ONA RAHMET EYLESİN

 

Bir zaman İmâm-ı Şâfiî hazretleri hastalandı. Talebelerinden birisini Seyyidet Nefîse'ye gönderip, hasta olduğunu, şifâ bulması için Allahü teâlâya duâ etmesini istedi. O talebe gelip Seyyidet Nefîse'ye durumu arzetti. O da duâ etti. Talebe henüz hocasının yanına dönmeden İmâm-ı Şâfiî iyileşti. Başka bir zaman İmâm-ı Şâfiî yine hastalandı. Yine bir talebesini, duâ için Seyyidet Nefîse'ye gönderdi. Seyyidet Nefîse; "Allahü teâlâ ona çok rahmet eylesin." buyurdu. Talebe gelip bunu hocasına arzedince İmâm-ı Şâfiî, hastalığının vefât hastalığı olduğunu anladı, vasiyetini yaptı. Cenâzesinde Seyyidet Nefîse'nin bulunmasını da vasiyet etti. İmâm-ı Şâfiî vefât ettiğinde, Seyyidet Nefîse çok tâkatsız olduğu için gelemedi. Cenâzeyi Seyyidet Nefîse'nin bulunduğu yere getirdiler. Cemâatin en gerisinde durup, cenâze namazında imâma uydu. Namazdan sonra; "Allahü teâlâ, İmâm-ı Şâfiî'nin ve onun namazında bulunan Seyyidet Nefîse'nin hatırı için, cenâze namazında bulunan bütün kimseleri affetti." diyen bir ses duyuldu.

 

1) Meşâhir-ün-Nisâ; c.2, s.267

2) Nûr-ul-Ebsâr; s.188

3) Tabakât-ül-Kübrâ; c.1, s.256

4) Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; (49. Baskı) s.1143

5) Şezerât-üz-Zeheb; c.2, s.21

6) El-A'lâm; c.8, s.44

7) Vefeyât-ül-A'yân; c.5, s.423

8) İslâm ÂlimleriAnsiklopedisi; c.3, s.297

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

 • Benzer Konular

  • Seyid (İmadeddin ) Nesimî

   Nesimi Azerbaycan dilinde şiirin ilk güzel örneklerini veren, düşüncelerini yüksek edebi bir dille ifade etmeyi başaran güçlü bir sanatkar olmuştur. Onun ana dilinden başka Arapça ve Farsça yazmış olduğu divanlar da vardır.     Şairin gerçek adı Ali’dir. 1369 yılında Azerbaycan’ın Şamahı şehrinde doğmuştur. Babası Seyid Muhammed çağının tanınmış adamlarından olmuştur. Seyid Ali (Nesimi) ilk eğitimini Şamahı’da almış, daha sonra özellikle felsefe ve dini cereyanları öğrenmeyeheves göstermiştir

   , Yer: Şair ve Yazar Biyografileri

  • İmadeddin Nesimî

   İmadeddin Nesimî (1369- Halep, 1417)       Büyük Azerî şairi İmadeddin Nesimî, 1369 yılında doğmuştur. Nesimî, mükemmel bir tahsil görmüş, "Seyyid", "Hüseyin" ve "Nesimî" mahlaslarıyla şiirler yazmıştır. Nesimî'nin eserlerinde Bursa, Tebriz vs. şehirlerinin adları sıkça anılır.     Nesimî'nin yaşadığı çağda Emir Timur ile Tohtamış Azerbaycan'ı almış ve Miranşah burada hakimiyet sürmüştür. Bu çağlarda Azerbaycan'da Hurufîlik hareketi geniş ölçüde yaygınlaşmıştır. Bu tarikatın kurucusu Faz

   , Yer: Şair ve Yazar Biyografileri

  • Bektaşi Nefesleri- Kul Nesimi’den…

   “Edebiyat tarihimiz, tasavvuf şairi olarak yalnız bir Nesimi tanır. O da Bağdatlı Nesimi’dir. Oysa, cönklerden toladığmız yüze yakın şiiri bulunan başka bir Nesimi daha var.   “Bugüne değin Kul Nesimi’nin şiirlerinden pek azı ele geçmiş, onlar da bağdatlı Nesimi’nin sanılmıştı. Hece ile yazılanları bile onun yeni şiirleri olacağı düşüncesine yol açmıştı. İlk olarak Sadettin Nüzhet (Bektaşi Şairleri) adlı eserinde yeni bir şair karşısında olduğumuza işaret etmiş, şşairin hayatı hakkında bilgi v

   , Yer: Tasavvuf Edebiyatı

  • Kimene-Nesimi

   Ben melanet hırkasını kendim giydim kime ne Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne Aah Haydar Haydar taşa çaldım kime ne. Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi Kâh inerim yeryüzüne, seyreder âlem beni   Sofular haram demişler, bu aşkın şarabına Ben doldurur, ben içerim, günah benim kime ne   Kâh giderim medreseye, ders okurum hak için Kâh giderim meyhaneye, dem çekerim aşk için   Sofular secde eder, mescidin mihrabına Benim ol dost eşiğidir, secde gâhım kime ne   Nesimiye sorduk

   , Yer: Tasavvuf Edebiyatı

  • Ey Nesimî

   Ey nesîm-i subh-dem bi’llâh ki yârin hoş mıdur Şol habîbim dilberim ‘âlemde varım hoş mıdur   Şol mutarrâ misk-i zülfünden sabâ vergil haber Şol yüzü gül kâmeti serv-i çenârım hoş mıdur   Şol lebi la’l ü gözü âhû-yı şehlâ dil-firîb Şol saçı zulmet kimi müşk-i tatârım hoş mıdur   Gonc’içinde gonca olup dürc olur dürr-i Aden Şol çemen sahnında açılmış bahârım hoş mıdur   Yel elimde su gözümde od içimde hâk olur Dâ’im anda haşr olıcak sebze-zârım hoş mıdur   Çün Nesîmî saldı özün ‘aş

   , Yer: Divan Edebiyatı

×
×
 • Yeni Oluştur...