Jump to content

Hammamizade İsmail Dede Efendi ( Klasik Türk Musikisi )


sessiz nehir

Önerilen Mesajlar

Hammamizade İsmail Dede Efendi (doğum 9 Ocak 1778 İstanbul- ölüm 29 Kasım1846 Minavirgul.jpg Mekke) Klasik Türk Müziğinin büyük sanatcısı.

 

Babası geçimini hamam işletmeciliğiyle sağladığı içinvirgul.jpg İsmail Efendivirgul.jpg Hammâmîzade adıyla tanınmıştır. Ancak günümüzde çoğu zaman Dede Efendi diye anılır.

 

İlköğrenimini yaptığı okuldavirgul.jpg sesinin güzelliği dolayısıyla ilahicibaşı olmuştu. Müzikle uğraşan ve evinde meraklılara ders veren Anadolu Kesedarı Uncuzade Mehmed Efendi okuldaki bir tören sırasında ilahi okuyuşunu dinledikten sonra hemen öğrencileri arasına aldı. İsmailvirgul.jpg ilkokuldan sonravirgul.jpg yedi yıl hem Uncuzade'nin derslerine devam ettivirgul.jpg hem de öğretmeninin yardımıyla girdiği Defterdarlık Muhasebe Kalemi'nde çalıştı. Bir yandan da köklü bir müzik geleneği olan Mevlevilik'in o yıllardaki en güçlü çevrelerinden Yenikapı Mevlevihanesi'nde zamanın değerli müzik ustası Şeyh Ali Nutkî Dede'nin derslerini izlemeye başladı. Şeyhin kardeşi olan müzik kuramcısı Abdülbâki Nâsır Dede'den de yararlandı. Ney üflemeyi ondan öğrendiği söylenir.

 

1798'de Muhasebe Kalemi'ndeki görevinden ayrılarak tekkede çileye girmeye karar verdi. Çilesi sırasında bestelediğivirgul.jpg "Zülfündedir benim baht-ı siyahım" dizesiyle başlayan buselik şarkıvirgul.jpg İstanbul'un müzikle ilgili çevrelerinde bestecisinin adı üstünde büyük merak uyandırdı. Ünü kısa sürede bütün kente yayılan şarkı sarayda da okundu. Kendisi de besteci olan III. Selimvirgul.jpg şarkının çile doldurmakta olan genç bir Mevlevi dervişi tarafından bestelendiğini öğrenincevirgul.jpg onu saraya çağırtarak yapıtı bir kez de kendisinden dinledi ve onu hemen saray hanendeleri arasına almak istedi. Padişahın sürekli ilgilenmesinin etkisiylevirgul.jpg üç yıllık çilesinin son yılı Nutkî Dede tarafından bağışlandı.

 

1799'da çilesini doldurunca Dede unvanını aldı. Yenikapı'da hücrenişîn (hücre sahibi) olduktan sonravirgul.jpg özellikle ayin günlerivirgul.jpg hücresi ondan yararlanmak isteyen müzik meraklılarının uğrağı oldu. Bu sıralarda bestelediği en güçlü eserlerinden Hicaz Nakış büyük yankı uyandırdı. Yeniden saraya çağrıldıvirgul.jpg bundan sonra haftada iki günvirgul.jpgpadişah huzurunda düzenlenen küme fasıllarına hanende olarak katılmaya başladı. 1802'de saraydan bir kadınla evlendi.

 

1804'te büyük saygı ve sevgiyle bağlandığı öğretmeni Ali Nutkî Dede'yivirgul.jpg bir yıl sonra üç yaşındaki oğlunuvirgul.jpg1808'de annesinivirgul.jpg 1810'da ikinci oğlunu yitirdi. Bayatî makamındakivirgul.jpg "Bir gonca femin yâresi vardır ciğerimde" dizesiyle başlayan bestesi büyük oğlunun ölümünden duyduğu acıyı dile getirir. Türk müziğinde ilk kez kişisel bir konunun işlendiği bu mersiyevirgul.jpg Tanzimat öncesinin kişiselliğe ve duygusallığa açılma eğilimi içinde gözlenen kendine özgü romantik bir duyarlığın müziğe yansıması sayılabilir.

 

İsmail Dedevirgul.jpg sanatını geliştirmesine yardımcı olan III. Selim'in 1808'de tahttan indirilerek öldürülmesini izleyen IV. Mustafa'nın bir yıllık padişahlığı sırasında müzik toplantılarına son verildiği için saraydan uzaklaştı. II. Mahmut'un siyasal karışıklığı gidermesinden sonra yeniden saraya alındı. Önce musâhib-i şehriyârîvirgul.jpg sonra sermüezzin olduğu bu yıllarvirgul.jpg sanat yaşamının en parlakvirgul.jpg en verimli dönemi oldu.

 

İsmail Dedevirgul.jpg Abdülmecid zamanında da saraydaki yerini korudu. 1839'da bestelediği Ferahfeza Ayininden sonra bestecilik yaşamında görece bir durgunluk göze çarpar. Kendi sözlerivirgul.jpg davranışları göz önüne alınırsavirgul.jpgAbdülmecid sarayını çok yadırgamıştır. Saraydaki havanın birdenbire "alafrangalaşması"virgul.jpg Batı müziği zevkiyle yetişen yeni padişah zamanında Türk müziğininvirgul.jpg saraydaki varlığını eskisinden farklı olarak ancak resmi bir ilgiyle sürdürür hale gelmesivirgul.jpg Dede'nin bu çevreden uzaklaşmasına yol açtı. Öğrencileri Mutafzade Ahmed ve Dellâlzade İsmail Efendi ile birlikte padişahtan izin isteyip Hac'a gitmeye karar verdi. Hicaz'da hacı olduktan sonra yakalandığı kolera nedeniyle öldü. Mezarı Mekke'dedir.

 

İsmail Dedevirgul.jpg Osmanlı tarihinin en bunalımlı dönemlerinden birinde yaşadı. Bir uygarlık ve kültür değişimi üzerinde daha da hızlanan bir toplumsal çöküş ortamında yetişti. Yenilik hareketlerinin yarattığı tepkilerdin doğan kanlı olayları gördü. III. Selim döneminin sınırlı Batılılaşma eğilimlerinivirgul.jpg II. Mahmud döneminin hem Doğu'ya hem de Batı'ya yönelişlerinivirgul.jpg Abdülmecid'in toplu bir yenileşmeyi öngören Batıcılığını izledi. Kabakçı Mustafa Ayaklanmasıvirgul.jpg III. Selim'in öldürülmesivirgul.jpg Alemdar olayıvirgul.jpg Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıvirgul.jpg Mehterhane'nin yerine kurulan Muzika-yı Hümayûn ile ilk resmi Batı müziği öğreniminin başlamasıvirgul.jpg Tanzimat Fermanıvirgul.jpg yaşadığı yılların önemli olaylarıdır. Yaşama biçimindevirgul.jpg kültür ve sanatta görülen "yeni" ile "eski" "geleneksel" ile "yabancı" arasındaki çatışmaya bu değişme süreci yol açmıştır. Bunu izleyen iki yüzyılda Türkiye'nin müzik dünyasında baş gösteren ikilikvirgul.jpg daha Dede'nin yaşadığı yıllarda bile büyük gerginlik yaratmıştı. Dönemin bu çelişkilerivirgul.jpghuzursuzlukları onun müziğini etkilemiştir.

 

İsmail Dede hem Mevlevi gelenekleri içinde yetişmiştivirgul.jpg hem de bir saray adamıydı. Sanatıvirgul.jpg Yenikapı Mevlevihanesi'nde ve sarayda bulduğu canlı müzik ortamı içinde gelişip olgunlaşmıştı. Öte yandanvirgul.jpg bir kentlivirgul.jpgİstanbullu bir halk adamı olarak İstanbul halkının eğlencelerine eşlik eden hafif müziğe de değer vermişti. Rumeli türkülerinivirgul.jpg serhad havalarını öğrenmişti. Bestelediği köçeklervirgul.jpg türkülervirgul.jpg hafif şarkılarvirgul.jpg saraydan çokvirgul.jpg kentli halka seslenir. Birçoğu geniş bir dinleyici kesimine ulaşan parçalarıyla bir "kent müziği" yaratmıştır. Ancakvirgul.jpg halk müziğine duyduğu ilgi yalnızca hafif parçalarda görülmez. Pek çok bestecidevirgul.jpg halk müzik motiflerini birkaç form içinde yansıtmakla sınırlı kalan halk zevkivirgul.jpg onun sanatının tümüne özgü bir nitelik olarak ortaya çıkar. Din dışı büyük formlardaki çeşitli yapıtların yanı sıravirgul.jpg Mevlevi ayinlerinde de halk ezgisi üslubuyla bestelenmiş bölümler vardır.

 

Müziğin her türüne açık tutumunun bir ürünü olarak yapıtlarıvirgul.jpg Türk müziğinin her düzeyde o güne kadar ki gelişiminin geniş ve yetkin bir özetidir. Itrî'den sonra gelen besteciler arasında hiçbirinin sanatı Dede'nin ki ölçüsünde toplayıcı değildir. Ovirgul.jpg gitgide gelişen teknik ustalığıyla Klasik üslubun bütün inceliklerini yansıtmıştır. Genel olarak Klasik üsluba bağlı kalmış olmakla birliktevirgul.jpg çağdaşlarında bulunmayan bir yenilik çabası da görülür. Sanatının ayrı bir yönü olan bu özellikvirgul.jpg Klasik üslubu içerden değiştirmek isteyen bir anlayışın ürünüdür. Gerçi bu yenilik arayışı onunla başlamış değildirvirgul.jpg daha öncekilerde de aynı doğrultuda bir çaba görülür; ama bu arayış Dede'de en ileri noktasına ulaşır.

 

Yeniliklerivirgul.jpg öncelikle melodi yapısında görülür. Dinsel ve din dışı müzik onda bir bütündür. Her iki türe özgü melodi çizgileri birçok yapıtında aynı cümle içinde birleşir. Müziğinin en etkili yanıvirgul.jpg bu dengenin kuruluşundaki ustalıktan kaynaklanır. Türk müziğinde bir bestecinin kişiliğinivirgul.jpg üslubunu ayırt etmekte en geçerli ölçütlerden biri sayılabilecek modülasyon (geçki) sanatında kendi tekniğinin ürünü olan büyük bir ustalık gösterir. Bu alandaki en önemli niteliği kalıplaşmış modülasyon yollarından kaçınmasıdır. İki makam arasındaki ortak sesleri bulmak için giriştiği hazırlığı dinleyiciye farkettirmedenvirgul.jpg son derece şaşırtıcıvirgul.jpg ama doğal bir biçimde makam değiştirir.

 

Bestelerinde daha önce hiç uygulanmamış modülasyon örneklerinin sayısı az değildir. Bu makam çeşitliliğinin sağladığı hareketlilik içindevirgul.jpg melodilerindeki akışın yükseliş ve alçalışları müziğine kendiliğinden nüanslanmış bir anlatım kazandırır. Usullerin kullanımı ile güftenin usule uydurulmasına ilişkin yenilikleri de çarpıcıdır. Yerleşik kalıpları zorlayan bu tür yenilikleri yapıtlarına zenginlik katar. Yenilikçi yanıvirgul.jpg duyarlık bakımındanvirgul.jpg Romantizme açık bir özellik gösterir. Klasik üslubun kişisel duyguya yer vermeyen mesafeli tavrından sıyrılma eğilimivirgul.jpg melodi çizgilerinde dile gelen Romantiklere özgü geçmişe özlem duygusuvirgul.jpg halk zevkine yaklaşma çabası hep bu tür özelliklerdendir.

 

Yenilikçiliğin bir başka yönüvirgul.jpg Batı müziğiyle olan ilişkisindedir. Muzika-yı Hümayûn'un kuruluşuyla saraya giren İtalyan müziğini dinleme olanağı bulmuştur. Kulak gücüyle kavramaya çalıştığı Batı müziğinin etkisi bazı yapıtlarındavirgul.jpg özellikle Rast Kâr-ı Nev'de -vals ritmini gelenekte bulunan üç zamanlı semai ölçüsüyle verdiği- "Yine bir gülnihal.." şarkısında açıkça olduğu görülür. Batı'nın çok sesliliğiyle ilgilenmemiş olduğu haldevirgul.jpg bu müziğin melodi yapısını özümlemiş olması nedeniyle bu tür parçaları armonize edilebilir.

 

Dede'nin sanatına çeşitli düzeylerde bakıldığındavirgul.jpg birçok farklı öğeyi doğal bir uyum içinde kaynaştırdığı görülür. Yaşadığı dönemin karşıt yönlerinin onun sanatında bir uzlaşmaya vardığı söylenebilir. Müziği hem dünyasalvirgul.jpg hem de dinsel ve mistiktir. Geleneklere bağlı olduğu ölçüde onları geliştiricidir de. Seçkinlere seslenirken halktan uzağa düşmez. Eski ile yeniyi yadırgamadan kaynaştırır. Sanatının özüvirgul.jpg bu ikiliklerin uyumundadır. Yüz elli yıldan sonra da geniş bir dinleyici kesiminin duyarlığına seslenebilmesivirgul.jpg sadece sanat gücünün değilvirgul.jpg aynı zamandavirgul.jpg eski zevki yeni zevke bağlayan bir köprü rolünü oynamış olmasının bir sonucudur. Bu niteliğiylevirgul.jpg Türk müziği tarihi açısından da büyük önem taşır.

 

İsmail Dede gelenek içinde bireysel bir sese ulaşabilmiş bestecilerin başında yer alır. Bu yüzden üslubu "Dede Efendi tavrı" diye nitelendirilir. Klasik üsluba bağlı kendisinden sonraki bütün bestecileri etkilemiştir. Çeşitli kaynaklarda onun benzersiz bir naathan olduğuna değinilir. Bir hanende olarak davirgul.jpg Türk müziğinin kendisine ulaşan bütün ürünlerini öğrenmiştir. Öğrendiklerini öğrencilerine öğretmişvirgul.jpg onların öğrencileri de bunların önemli bir bölümünü notaya almışlardır. Böylece İsmail Dede klasik yapıtlar repertuarının bugüne ulaşmasında en eski kaynaklardan biri olmuştur. Ayrıca sultanîyegâhvirgul.jpg neveservirgul.jpg sabâbuselikvirgul.jpg hicazbuselikvirgul.jpg arabankürdî makamlarını da o düzenlemiştir.

 

Dede Efendi'nin hemen hemen her formda bestesi vardır. En güçlü yapıtarı sayılan Mevlevi ayinlerivirgul.jpg müziğinin gelişimini ve niteliklerini daha belirgin biçimde yansıtması açısından da önemlidir. Her yapıtında sanatının ayrı bir özelliğiyle ortaya çıkar. Başka bestecilerinki gibi onun da pek çok yapıtı kaybolmuş ya da unutulmuşsa davirgul.jpgiki yüz yetmişten çok yapıtı aslına uygun bir biçimde günümüze ulaşmıştır. Bu onu klasik repertuarda en çok yapıtın bulunan besteci durumuna getirmiştir.

 

Başlıca Yapıtları

Ayin'lervirgul.jpg sabâvirgul.jpg nevâvirgul.jpg bestenigârvirgul.jpg sabâbuselikvirgul.jpg hüzzamvirgul.jpg ısfahan (kayıp)virgul.jpg ferahfeza makamlarında;

 

Takım'larvirgul.jpg sultanîyegâhvirgul.jpg arazbarvirgul.jpg bestenîgârvirgul.jpg nevâvirgul.jpg ırakvirgul.jpg sabâbeselikvirgul.jpg hicazbuselikvirgul.jpg hisarbuselikvirgul.jpg evcbuselikvirgul.jpg rast-ı cedidvirgul.jpg ferahfeza makamlarında;

 

Takım'lar (Kömürcüzade Mehmed Efendi ile) neveservirgul.jpg pesendidevirgul.jpg şevkefza makamlarında;

 

Buselik Takım (Dellâlzade İsmail Efendi ile);

 

Ferahnâk Takım (Şakir Ağa ile);

 

Mâhûr Takım (Eyyubî Mehmed Bey ile);

 

Rast Kâr-ı Natıkvirgul.jpg Rast Kâr-ı Nev;

 

70'e yakın Peşrev; kârvirgul.jpg bestevirgul.jpg ağır semaivirgul.jpg yürük semaivirgul.jpg şarkıvirgul.jpg durakvirgul.jpg tevşihvirgul.jpg ilahi formlarında yapıtlar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...