Jump to content

Günah çıkarma nedir?


Guest INRI

Önerilen Mesajlar

Bak arkadaşım.Siz yanlış anladınız beni.Bir kimsenin günahının bağışlanması için birilerini vasıta edilmez.Direkt olarak Allah'a yalvarılır dualar edilip herşeyi Rabbine havale edilir.

 

Kul hakkında ise, ödeme durumunda birilerini vekil veya kefil tutulabilir.Bu normaldir.Fakaat; günahlarının bağışlanmasında hiç bir kimse ne vekil olur ne de kefil..İşte; bütün anlatmak istediğim bunlardan ibarettir...

Evet; gerçek İncilde de günah çıkarma diye bir şey yoktur...Sonradan uydurulmuştur...Gerçek İncil'e karşı sonsuz saygımız vardır.Allah'ın kitaplarına inanmak imanın şartlarındandır...

1.arada vasıta yok nasıl bir piskolog'a gidersiniz onunla konuşursunuz o size düşünmenizde destek olur rahipte o görevi yapar.günah bağışlamak kişiye özel değildir günah mantığı kuran'daki gibide değildir.mesela siz beni döverseniz bana karşı günah işlersiniz ve bende sizi bana karşı işlediğiniz günahtan bağışlarım ama bu demek değildir ki tanrı sizi bağışladı.bu benim günah bağışlamam sizin bana yaptığınız kötülüğe karşı kin beslememem intikam almamam anlamına gelir.

tekrar ediyorum günah çıkarmada kimse aracı değildir sadece destekçidir.

ve geçrek incil diyorsunuz?o zaman size bir soru incil allahın sözü mü?ve incil değiştirildi mi?

--------------------

evet nasıl bir mantıkdır bu?????????

 

isa bana göre doğru biridir kuran'da da vardır ve peygamberdir... ben bunu söylerken hıristiyan mı olmam gerekiyor...

 

musa da doğru'dur bana göre o da allah'ın peygamberi... musevi mi olmam gerekiyor...

 

evet soruyorum bu nasıl bir mantıktır yaaa..

 

muhammet doğrudur desem müslüman olurdum,

 

 

siz isa peygamberidr diyince hristiyan olmamazsınız zaten hristiyanlığa göre isa tanrıdır ta kendisidir tanrının hristiyan olmuyorsunuz tabiki ilgili bile yok

ben muhammed peygamber dersem İsa'ya sadece peygamber demiş olurum buda benim inancımı inkar etmeme olur

bu saygısız üslubunuzuda aldığınız terbiyeye veriyorum.bilinçli olarak ceza alırım demenizde ayrı bir konu.

saygılar.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Evet; gerçek İncil maalesef değiştirilmiştir..Gerçek İncil Allah'ın kitabıdır...İçinde halen değişmemiş ayetler de vardır.Fakat bir çoğu değiştirildiğinden bir İncil diğer İncil'i tutmuyor...Allah 1 adet İncil indirdi 4 tane değil.Birbirleriyle kıyasladığımızda çok yanlış ve hatalar olduğunu görüyoruz..

Sizi İslam'a davet ediyorum.Hak din olarak Allah katında İslamdan başka din yoktur..Hz.İsa (A.S.) getirdiği din de İslam'dır.Fakat Kur'an indirildi bütün gönderilen kitapların hükmü yeryüzünden kalkmıştır...

Sizi "Kelime- i Tevhid"'e davet ediyorum...

Siz daha evvel müslüman mıydınız yoksa anadan doğmamı hıristiyansınız.Ona göre cevap vereceğim size!..

--------------------

Birbirimize hakaret etmeden usulünce burada tartışalım..Bu konuda rencide edici sözlerden sakınalım...Efendice anlatalım konularımızı...

 

Evet; devam edelim konularımıza...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Allah'ın sözü değiştirildi diyorsunuz?

ama kuran sizi yalanlıyor

Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur." (Kur'an: En'am 6:115)

"Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin de kanunudur. Bizim

kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. (Kur'an:İsra 17:77)

"Allah'ın kelimeleri değişmez." (Kur'an: Yunus 10:64)

"Rabb'inin Kitabı'ndan sana vahyedileni oku; O'nun sözlerini değiştirecek

kimse yoktur." (Kur'an: Kehf 18:27)

"Allah'ın kanununu değiştirme(ğe imkân) bulamazsın. (Kur'an: Ahzab 33:62)

"Allah'ın kanununda bir değişme bulamazsın; Allah'ın kanununda bir sapma bulamazsın." (Kur'an: Fatır 35:43)

allah'ın sözlerini kimse değiştiremez

 

ve kuran incil ve tevratı koruma görevi vardır eğer siz incil değiştirild iderseniz kuran'ın bu görevi yapamadığını söylenmiş olursunuz.

Diyanet (Ey Muhammed!) Sana da o Kitabı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allahın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.

Elmalılı Orj. Sana da bu hak kitabı indirdik, kitab cinsinden önünde olanı musaddık ve üzerine nigâhban hâkim olmak üzere, onun için sen de aralarında Allahın indirdiğiyle hukmet, bu sana gelen haktan ayrılıb da onların arzuları arkasından gitme, her biriniz için bir şir'a yaptık, bir de minhac, Allah dilese idi hepinizi bir tek ümmet kılardı, lâkin sizi her birinize verdiği şeyde imtihan edecek, o halde durmayın, hayırlara nelerde ıhtılâf ediyoridiğinizi haber verecektir

Ö.N. Bilmen Ve sana kitabı hak olarak indirdik, kendisinden evvelki (semavî) kitabı tasdik edici ve üzerine bir muhafız olmak üzere. Artık aralarında Allah Teâlâ'nın indirmiş olduğu (ahkâm) ile hükmet. Ve sana gelen haktan (ayrılıp da) onların hevâlarına tâbi olma. Sizden herbiriniz için (vaktiyle) bir şeriat, bir açık yol kılmıştık. Ve eğer Allah Teâlâ dilese idi elbette sizleri bir ümmet kılmış olurdu. Fakat size vermiş olduğu şeylerde sizi imtihan etmek için (bir ümmet kılmadı). Artık hayırlı işlere koşunuz. Nihâyet cümleten dönüşünüz Allah Teâlâyadır. Binaenaleyh nelerde ihtilaf etmiş olduğunuzu O size haber verecektir.

C. Yıldırım Sana da (Ey Muhammed !) önündeki kitabı (Tevrat, Zebur ve İncil'i) doğrulayan, onları gözetip denetliyerek tashîh eden HAK KİTAB'I indirdik. Artık onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet; sana gelen haktan sonra onların heveslerine uyma. Her biriniz için bir şeriat ve açık bir yol meydana getirdik. Eğer Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet yapardı ; ama size verdiğiyle sizi denemek için (tek bir ümmet yapmadı). O halde hayırlara koşuşun ; hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden size O haber verecektir.

A.F. Yavuz Ey Rasûlüm, sana da bu hak kitabı (Kur’an’ı), kendinden önceki kitabları hem tasdikçi, hem onlar üzerine bir şâhid olarak indirdik. O halde sen, ehl-i kitab arasında Allahın sana gönderdiği hükümlerle hüküm ver; sana gelen bu hakdan ayrılıp da onların arzuları arkasından gitme. Ey insanlar! Sizden her bir peygamber için, bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi tek şeriata bağlı bir ümmet yapardı. Fakat sizi, zamana göre size verdiği şeriat ölçüleri içinde imtihan edecek. O halde hayırlı işler yapmakta birbirinizle yarışın. Sonunda toptan dönüşünüz Allah’adır. O gün, din hakkında yaptığınız ihtilâfları Allah size haber verecektir.

H.B. Çantay (Habîbim) sana da hak olarak kitabı (Kur'ânı) — kendinden evvelki kitab (lar) ı tasdıyk edici (ve doğrultucu) ve ona karşı bir şâhid olmak üzere — gönderdik. O halde (bütün ehl-i kitab) aralarında Allahın (sana) indirdiği ile hükmet, sana gelen hakıykatden (dönüb de) onların hevâ (ve heves) lerine uyma. (Ey Musânın, İsânın, Muhammedin, ümmetleri) sizden her biriniz için bir şeriat, bir yol ta'yin etdik. Eğer Allah dileseydi (topunuzu bir şeriata tâbi) bir tek ümmet yapardı. Fakat O, size verdiği (Muhtelif şeriatlar dâiresi) nde sizi imtihan etmek için (ayırdı.) öyle ise (hepiniz) hayırlı işlerde birbirinizle yarış edin. Zâten topunuzun en son dönüb gelişi Allâhadır. Artık O, hakkında ihtilâf etmekde olduğunuz şeyleri size (orada) haber verecekdir.

M. Esed Ve sana, (ey Peygamber), hakikati ortaya koyan bu ilahi kelamı, geçmiş vahiylerden (bu güne) kalanı tasdik edici ve içinde hangi doğruların bulunduğunu belirleyici olarak indirdik. Öyleyse, (ey Peygamber,) geçmiş vahyin izleyicileri arasında Allahın indirdiklerine uygun olarak hüküm ver, ve sana gelmiş olan hakikati terk ederek onların mesnetsiz görüşlerine uyma. Biz, her biriniz için (farklı) bir sistem ve (farklı) bir hayat tarzı belirledik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi tek bir topluluk yapardı: ama indirdikleri aracılığıyla sizi sınamak için (başka türlü diledi). O halde hayırlı işlerde yarışın! Hepinizin dönüşü Allahadır; o zaman Allah, ayrılığa düştüğünüz şeyleri size gösterecektir.

A. Bulaç Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)ı doğrulayıcı ve ona 'bir şahid-gözetleyici' olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) indirdik. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva (istek ve tutku)larına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

Y.N. Öztürk Sana da Kitap'ı hak olarak indirdik. Kitap'tan onun yanında bulunanı tasdikleyici ve onu denetleyip güvenilirliğini sağlayıcı olarak... O halde onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, Hak'tan sana gelenden uzaklaşıp onların keyiflerine uyma. Sizden her biri için bir yol/şerîat ve bir yöntem belirledik. Allah dileseydi sizi elbette bir tek ümmet yapardı. Ama size vermiş olduklarıyla sizi imtihana çeksin diye öyle yapmamıştır. O halde hayırlarda yarışın. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. O size, tartışmış olduğunuz şeylerin esasını bildirecektir.

Diyanet Vakfı Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet; sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. (Ey ümmetler!) Her birinize bir şerîat ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde (yol ve şerîatlerde) sizi denemek için (böyle yaptı). Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık size, üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri(n gerçek tarafını) O haber verecektir.

Elmalılı S1 Sana da önünde bulunan kitapları doğrulayıcı ve onlara bir şahit olmak üzere bu hak kitabı indirdik; onun için sen de aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, sana gelen gerçekten ayrılıp da onların arzuları arkasından gitme! Her biriniz için bir kanun ve bir yol tayin ettik. Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat sizi, her birinize verdiği şeylerde imtihan edecek. O halde durmayın, hayırlı işlerde yarışın. Nihayet dönüşünüz hep Allah'adır. O zaman O, hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

Elmalılı S2 Sana da (ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan Kitab (Kur'ân)ı hak ile indirdik. Onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak, sana gelen haktan sapma. Biz, herbiriniz için bir şeriat ve yol belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı, fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O, ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verir.

TefhimulKuran Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)ı doğrulayıcı ve ona 'bir şahid-gözetleyici' olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) indirdik. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva (istek ve tutku) larına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) size verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. -

F. Kuran Sana da kendinden önceki kitabları tasdik edici ve onlara şahit olan Hak Kur’an’ı indirdik. Allahın indirdiği ile aralarında hükmet; gerçek olan sana gelmiş bulunduğuna göre onların heveslerine uyma! Her biriniz için bir şeriat, bir yol tayin ettik; eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı, fakat bu, verdikleriyle sizi denemesi içindir; o halde iyiliklere koşun, hepinizin dönüşü Allah’adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size bildirecektir.

A. Gölpınarlı Ve sana da, önceki kitabı gerçekleyen ve ona, emin bir tanık olan kitabı, gerçek olarak indirdik. Artık aralarında, Allah'ın indirdiğine göre hüküm ver ve sana gelen gerçekten dönüp onların isteklerine uyma. Sizden her birerinize bir şeriat, bir yol tâyin ettik ve Allah dileseydi bir ümmet yapardı sizi, fakat size verdiği hükümler hususunda sizi sınamaktadır, siz de hayırlı işlerde yarışın artık ve hepinizin dönüp varacağı yer, Allah tapısıdır ve o, haklarında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

S. Ateş Sana da kendinden önceki Kitabı doğrulayıcı ve onu kollayıp koruyucu olarak Kitabı gerçekle indirdik. Artık onların aralarında Allâh'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma! Sizden her biriniz için bir şeri'at ve bir yol belirledik. Allâh isteseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat size verdiğ(i ni'met)ler(i) içinde sizi sınamak istedi. Öyleyse hayır işlerine koşun, hepinizin dönüşü Allah'adır. O size ayrılığa düştüğünüz şeyler(in hakikatin)i haber verecektir.

S. Yıldırım Sana da, daha önceki kitapları, hem tasdik edici, hem de onları denetleyici olarak bu kitabı, gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde bütün Ehl-i kitabın aralarında, Allahın sana indirdiği ile hükmet, sana gelen bu hakikati terkedip de onların keyiflerine uyma!Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O, size verdiği farklı şeriatlar dairesinde sizi imtihan etmek istediği için ayrı ayrı ümmetler yaptı. Öyleyse durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın! Zaten hepinizin dönüşü Allah’a olacak, O da hakkında ihtilâf ettiğiniz şeyleri size tek tek bildirecektir. (haklıyı haksızı iyice belli edecektir).

A. Uğur Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet; sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. (Ey ümmetler!) Her birinize bir şerîat ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde (yol ve şerîatlerde) sizi denemek için (böyle yaptı). Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık size, üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri(n gerçek tarafını) O haber verecektir.

G. Onan Sana da (Ey Muhammed) önündeki kitap(lar)ı doğrulayıcı ve ona 'bir şahid-gözetleyici' olarak kitabı (Kuran'ı) indirdik. Öyleyse aralarında Tanrı'nın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların hevalarına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem kıldık. Eğer Tanrı dileseydi, sizi tek bir ümmet kılardı; ancak (bu) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Tanrı'yadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

Ş. Piriş Kur’an’ı sana, önce gelen kitabı doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak hak ile indirdik. Allahın indirdikleri ile aralarında hükmet, hak olan sana geldikten sonra onların arzularına uyma, sizin her biriniz için bir yol ve gidişat belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat, size verdikleriyle sizi denemek için ( bu haldesiniz) öyleyse hayırlarda yarışın. Dönüşünüz Allah’adır. Allah, size hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri bildirecektir

 

bir kaç çeviri koydum biraz karşık oldu ama maide5:48 bakıyoruz kuran apaçık incil ve tevratı koruma görevi vardı.

siz değiştirildi derseniz kuran'ın görevini başaramadığını söylemiş olursunuz.

saygılar

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
misyoner misin diyorsunuz?siz kaç müslümanlıkla ilgili konu açan kişiye misyoner misiniz diye sordunuz?

 

Bakınız İncil:Misyoner her hıristiyana vazife edilmiştir.Hıristiyanlar açısından bakarsanız bir tebliğ görevidir bizim tabirimiz ile hıristiyanlara göre ki hıristiyan olmayan herkes için bunu genele yayarak söylemlerini yaparlar,farz dır misyonerlik hıristiyanlar için.

 

Bu ülkede ki müslüman sayısından haberiniz olmadığını görüyorum açılan konuları öne sürerek ve sorulara saldırma şeklinde cevap verdiğinize ithafen.

 

Kimse size açtığınız konular için bir baskı veya engelleme yaptımı?

O zaman siz bilginiz dahilinde devam ediniz lütfen.

Saygılarımla

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

54Kurul üyeleri bu sözleri duyunca küplere bindiler, İstefan'a karşı dişlerini gıcırdattılar. 55Kutsal Ruh'la dolu olan İstefan ise, gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. 56«Bakın» dedi, «göklerin açıldığını ve İnsanoğlu'nun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum.»

57Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte İstefan'a saldırdılar. 58Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefan'a karşı tanıklık etmiş olanlar, kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. 59İstefan taş yağmuru altında, «Rab İsa, ruhumu al!» diye yakarıyordu. 60Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: «Ya Rab, bu günahı onlara yükleme!» Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı(elçilerin işleri 7).Rab bu günahları ona yükleme! isa mesihin adıyla emin.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

 

Bakınız İncil:Misyoner her hıristiyana vazife edilmiştir.Hıristiyanlar açısından bakarsanız bir tebliğ görevidir bizim tabirimiz ile hıristiyanlara göre ki hıristiyan olmayan herkes için bunu genele yayarak söylemlerini yaparlar,farz dır misyonerlik hıristiyanlar için.

 

Bu ülkede ki müslüman sayısından haberiniz olmadığını görüyorum açılan konuları öne sürerek ve sorulara saldırma şeklinde cevap verdiğinize ithafen.

 

Kimse size açtığınız konular için bir baskı veya engelleme yaptımı?

O zaman siz bilginiz dahilinde devam ediniz lütfen.

Saygılarımla

 

misyonerlik hristiyanlıka özleştirilmiş bir kelimedir ancak misyonerlik hristiyanlığa özel bir iş değildir.

misyonerlik hristiyanlık için müjdeciliktir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Burada Hıristiyanlık kokuyor.

 

Bre kardeşim.Günahları bağışlama yetkisini Allahu Teala, peygamberlere ve peygamberimize bile vermemiştir..Günahları bağışlamak Yüce Rabbimize aittir.Hem sonra, günah çıkaran o papaz veya rahip efendilere de sormak lazım.Sizin günahınızı kim çıkaracak, bağışlayacak"

 

Kur'an'ın hiç bir ayetinde rastlanmamıştır ki günah çıkarılsın.Hatta bir çok peygamberler günahlarının af olunması için Allah'a yalvarmışlardır...

 

teşekkürler hüdavendigar kardeşim harika bir açıklama olmuş Allah razı olsun

 

 

Bir hadis-i şerifta Resulullah Sallallahu aleyhi vessellem efendimiz buyuruyorlar:

"Ben,Rabbime gün de 70 kere tevbe ve istiğfar ediyorum" buyurmuşlardır.Oysa ki peygamberimizin hiç günahı yokken nasıl olur da birileri günah çıkarmaya kalkışır...

 

Allah'dan başka günahları bağışlayan yoktur..O Gafur ve Rahim'dir...

Kul hakkı varsa o kişiyle helalleşip ayrılmalıdır...Kul hakkı başka, günah işlemek başka şeylerdir...

teşekkürler hüdavendigar kardeşim harika bir açıklama olmuşAllah razı olsun

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
İnri kardeşim sana bir soru.

Hz.İsa Rabb mııdır?...Rabb ise deliliğin nedir?.

bakınız incil iman için bunu söyler.

kitap olarakta hüküm getiren kanıtlar kitabını okumanızı rica ediyorum

ve incil değiştirildi diyorsunuz kuran'dan ayet verdim bu konuda cevap alamadım alabilirsem onua sevinirim.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
misyonerlik hristiyanlıka özleştirilmiş bir kelimedir ancak misyonerlik hristiyanlığa özel bir iş değildir.

misyonerlik hristiyanlık için müjdeciliktir.

 

Bence hangi incili okuyorsunuz bilemiyorum ama bir daha vermek istediği mesajlarına bakarsanız bu konunun(misyonerlik) sadece din adamlarına verilmediğini göreceğinizi düşünüyorum.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...