Jump to content

İncilde Paraklit yada (Faraklit)Bilmecesi


Guest jülide
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Hani Meryemoğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları! Ben sizin için Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulamaktayım. Benden sonraki ismi övülen/öven (Ahmed) bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. 61 Saff Suresi 6

 

Kuran, Hz. İsa'nın Peygamberimizi müjdelediğini söylemiştir. (İncil'de doğrudan bu ifadeyi bulamayanlar Kuran'ın kutsal kitaba bağlananların dinlerini gizlediklerini söyleyen ayetine de dayanarak Hıristiyanların bu ifadeleri içeren İncil ayetlerini yok ettiklerini düşünmüşlerdir. Bir kısım ayetler için bu mümkündür. Fakat araştırmalar sonucu bir kısım ifadelerin anlamı saptırılarak yanlış yorumlandığı, Kuran'ın belirttiği bu müjdeyi mevcut İncil'lerin aslında hâlâ içinde taşıdığı anlaşılmıştır. Kutsal kitapların incelenmesi de böylece Kuran'ın bir izahının daha doğruluğunu ispatlamaktadır.) Kuran övülmüş olan veya öven anlamlarına gelen "Ahmed" kelimesiyle Peygamberimizi n müjdelendiğini belirtir. “Ahmed” kelimesi "Muhammed" kelimesiyle aynı kökten gelir. Bazıları “Ahmed” isminin Peygamberimizi n özel ismi olduğunu düşünür. Bizce özel isim olarak “Ahmed” yerine, “Ahmed” kelimesinin ifade ettiği “öven, övülen” anlamlarını düşünmek daha doğrudur. çünkü Peygamberimizi n ismi Kuran'da dört yerde geçer ve hepsinde "Muhammed" olarak geçer. (Bakınız 3Ali İmran Suresi 144, 33Ahzab Suresi 40, 47Muhammed Suresi 2, 49Fetih Suresi 29) Bu bizim görüşümüzdür, Ahmed isminin özel isim olarak kullanıldığını düşünsek de hiçbir şey değişmez. Her durumda "Ahmed" kelimesi "Muhammed" isminin anlamını vermektedir ve aynı köke "HMD" sahiptir.

Peygamberimize işaret eden ve Peygamberimizi n ismiyle aynı anlamlara gelip "Ahmed" kelimesinin karşılığı olan kelimelerle, Peygamberimiz'in Yuhanna İncilinde nasıl müjdelendiğini inceleyelim. Hz. İsa'nın havarilerle yediği en son yemeğin sonunda, yakalanıp götürülmesinden önce, havarilerle yaptığı son görüşmeler bir tek Yuhanna İncil'inde geçmektedir. Diğer 3 İncil (Matta, Markos, Luka) bu olaydan hiç söz etmez. Hz. İsa'nın vasiyeti sayılabilecek sözler ettiği bu görüşmelerin diğer 3 İncil'de olmaması nasıl açıklanabilir? Acaba bu ifadeler diğer İnciller'den sonradan çıkarıldı mı? Yuhanna

 

İncil'inde geçen ifadeler şöyledir:

 

15 Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi gözetirsiniz.

16 Ben de Baba'ya yalvaracağım ve o size başka bir "Paraklit" gönderecektir. İncil-Yuhanna-14, 15-16

Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Paraklit, Kutsal Ruh size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. İncil Yuhanna 14, 26

7 Bununla beraber ben size gerçeği söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. çünkü ben gitmezsem Paraklit size gelmez. Fakat gidersem onu size gönderirim.

8 Ve o geldiği zaman günah, doğruluk ve hüküm konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. İncil Yuhanna 16, 7-8

13 Ne var ki O, yani gerçeğin ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir.

14 O beni övecek. çünkü benim olandan alıp, size bildirecek. İncil Yunanna 16, 13-14

 

Paraklit'e ne anlamlar verildiğini birazdan inceleyeceğiz. Yuhanna İncil'inin de en eski nüshaları Eski Yunanca'dır. Hz. İsa'nın dili olan Aramice değildir. Her türlü tahrifat olasılığına karşın mevcut ifadelerden şunları anlıyoruz:

 

A. Gelecek gerçeğin ruhu kendisinden konuşmayacaktır. (Yuhanna16, 13) Nitekim Peygamberimiz vahiy olan Kuran'a uyardı. Bunu Kuran şöyle açıklar:

 

3 O, hevadan konuşmaz

4 O yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir. 53 Necm Suresi 3-4

 

B. Gelecek olan, İsa'yı övecektir (Yuhanna 16, 14). Kuran'ın birçok ayeti Hz. İsa'yı över ve Peygamberliğini onaylar.

 

C. Gelecek olan, Kutsal Ruh ile (Cebrail) bir arada anılır. (Yuhanna14, 26) Peygamberimize Kuran'ın vahyini Hz. Cebrail'in getirdiği Kuran'da geçer.

 

192 Bu, evrenlerin Efendisinin indirdiği vahiydir.

193 O'nu güvenilir ruh (Cebrail) indirdi.

194 Senin kalbine. Uyarıcılardan biri olman için.

195 Apaçık Arapça bir dille

196 Daha önceki kitaplarda da anılmıştır. 26 Şuara Suresi 192-196

 

D. O, Hz. İsa ile aynı kaynaktan aldığını bildirecektir. (Yuhanna16, 14) Muhammed Peygamber'in söylediklerinin tüm kaynağı Allah'tır. Cebrail vasıtasıyla aynı diğer Peygamberler gibi vahiy almıştır.

 

E. Size her şeyi öğretecek (Yuhanna14, 26). Peygamberimiz Kuran vasıtasıyla Allah'ın varlığından, ahiretten, güzel ahlâka kadar her konuda gerekli her şeyi öğretmiştir.

 

F. Size söylediklerimi hatırlatır (Yuhanna14, 26). Hz. İsa ile Hz. Muhammed'in mesajı aynı gerçekleri içerir (Her ne kadar her dinin yobazı bozsa da!).

Hıristiyanlar Paraklit'ten kastın Cebrail olduğunu söylerler. Peki İncil'in diğer yerlerinde geçen Hz. Cebrail neden hiçbir yerde Paraklit olarak geçmemektedir de, gelecekte geleceği belirtilen şahıs söz konusu olunca Paraklit ifadesiyle Hz. Cebrail kastedilmekted ir? Hz. İsa, Yuhanna 14, 16'da gelecek Paraklit'in kendisi gibi olduğunu söylemektedir. İnsan olan Hz. Muhammed mi, yoksa Cebrail mi Hz. İsa'ya benzer ve onun gibidir? Hz. İsa'dan sonra gelip de Hz. İsa'nın Peygamberliğini savunan, Allah'ın varlığından ahiretin varlığına kadar tüm temel noktaları insanlara öğreten, kendisinin bilgisiyle değil, Allah'ın kitap olarak indirdiği vahiyle öğreten Peygamberimizd en başka kim vardır?

 

Prof. Abdulahad Davud'a göre Paraklit kelimesinin Hz. İsa tarafından vazedilen Arami lisanındaki "Himda" ve "Hemida" kelimelerinin Eski Yunanca'ya tercüme edilmiş şekli olması kuvvetle muhtemeldir. (Bir önceki bölümde Eski Ahit'te bu kelimeyle Peygamberimize işaret edildiğini gördük.)

 

Yuhanna İncil'inde geçen Paraklit'in, Kutsal Ruh (Cebrail) diye açıklanmaya çalışılmasını eleştiren Prof. Dr. Maurice Bucaille, bu anlayışı reddederek Paraklit'in (Parakletos) Hz. İsa'dan sonra gelecek, Hz. İsa gibi bir Peygamber olduğunu Yunan dili etimolojisine dayanarak şöyle açıklar: "Burada öne sürülen insanlara bildirme işi hiçbir surette Kutsal Ruh'un (Cebrail'in) işlerinden olan bir ilhamdan ibaret değildir. Aksine kendisini belirleyen Yunanca kelimedeki yayma kavramı sebebiyle, onun açıkça maddi bir niteliği vardır. Şu halde Yunanca ‘Akouo' ve ‘Laleo' fiilleri bir takım maddi işleri ifade ederler ve bu fiiller ancak işitme ve konuşma organlarına sahip bir varlıkla ilgili olabilirler. Dolayısıyla bu fiilleri Kutsal Ruh'a (Cebrail'e) uygulamak mümkün değildir. öyleyse Yuhanna'nın Paraklit'inde, Hz. İsa gibi işitme ve konuşma melekesi olan bir insan görmek, mantığın götürdüğü bir sonuç sayılmalıdır. Yunanca metin bu melekeleri kesin olarak gerektirmekted ir. Demek ki Hz. İsa kendisinden sonra Allah'ın yeryüzüne bir başka insan göndereceğini ve onun rolünün, bir cümleyle söylemek gerekirse Allah'ın kelamını işiten ve onun mesajını insanlara tebliğ eden bir Peygamberin rolü olacağını haber vermektedir. Şimdi elimizde mevcut metinde bulunan Kutsal Ruh kelimeleri tamamen kasıtlı olarak sonradan yazılmış bir ilaveden ileri gelmektedir. İlavenin gayesi Hz. İsa'dan sonra bir Peygamberin geleceğini haber veren bir parçanın ilk anlamını değiştirmektir. çünkü buna inanmak, Hz. İsa'nın son Peygamber olmasını isteyen gelişme halindeki Hıristiyan cemaatleriyle çelişki ortaya çıkarıyordu."

 

Prof. Abdulahad Davud, Paraklit kelimesinin anlamını etimolojik olarak şöyle anlatır: “Paraklit kelimesi ‘Periqlytos' kelimesinin bozulmuş şeklidir. ‘Periqlytos' gerek etimolojik, gerekse lugat anlamı itibariyle ‘şanı yüce, övülmeye layık olan' demektir. Bu hususla ilgili şahidim Alexandre'nin "Dictionnaire Grec Français" isimli eseri olup kelimeyi şöyle açıklar: Bu birleşik isim ‘Peri' ön eki ile övmek kökünden türeyen ‘kleotis' kelimesinden mürekkeptir. Bu kelime Arapça'da en meşhur, en çok öven, şanı en yüce olan ‘Ahmed' kelimesinin tam karşılığıdır. Burada halledilmesi gereken tek mesele Hz. İsa tarafından kullanılan bu ismin Arami dilindeki aslını bulmaktır."

 

 

O PEYGAMBER

[/font]

 

20 Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu, açıkça konuştu, inkâr etmedi: "Ben Mesih değilim" diye açıkça konuştu.

 

21 Onlar da kendisine: "öyleyse sen kimsin? Sen İlyas mısın?" diye sordular: O da "Değilim" dedi.

"Sen O Peygamber misin?"

 

Yahya: "Hayır" diye cevap verdi... İncil Yuhanna1, 20-21

Hz. Yahya'ya 3 soru sorulmaktadır ve O, bu 3 soruya da olumsuz cevap verir:

 

1 Sen Mesih misin? (İsa mısın?)

2 Sen İlyas mısın?

3 Sen O Peygamber misin?

 

Matta İncil'ine dayanıp, Yahya Peygamberin, İlyas Peygamber olacağını söyleyenler olmuştur. Buradaki ifade "O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine Vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar." şeklindedir. (Bakınız İncilMatta17, 13) Oysa Yuhanna'da geçen ifadede Yahya çok açık bir şekilde İlyas olmadığını söyler.

Yuhanna'da 3 ayrı Peygamberden bahsedilir. Bunlar 1İsa, 2 İlyas, 3 O Peygamber'dir. Yahya Peygamberin İsa Peygamberle aynı dönemde yaşadığı bilinmektedir. İncil'de, İsa Peygamber, İlyas'ın geldiğini ve insanların ona çok çileler çektirdiğini söyler (Bakınız İncil Matta 1712).

 

Peki o zaman "O Peygamber" kimdir? İnsanlar Tevrat'ın –Tesniye 18/18deki ifadesinde belirtilen Peygamberi beklemektedirl er (Bir önceki bölümde bu ifadeyi inceledik) Bu da göstermektedir ki "O Peygamber" Hz. İsa'dan farklı bir şahsiyettir. Peki TevratTesniye1 8/18de belirtildiği gibi Allah'tan aldığı sözleri insanlara duyuran, Hz. İsa'nın çıktığı dönemde hâlâ gelmemiş olan ve Hz. İsa'dan farklı olan Peygamber kimdir? Hz. Muhammed dışında Allah'tan aldığı Peygamberlik görevini yerine getirip tarihte önemli bir yer kazanmış ve Hz. İsa'dan sonra gelmiş ikinci bir insan gösterilemez.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

canim sen bunu ozel mesaj yapta ,,teolojiste'' gonder birazda aydinlatmis olursun kendisini:D su anda cok buyuk bir karanlik ve saskinlik icnde zavalicik...

elektirikler kesildi ondna internetim koptu malesef.teolojist demeyiz biz teolog deriz ama bilmiyorum

neyse ilk söylenen yorumdur zorlama bir yorumdur.yazdığım yazıda onun cevabı vardır.

gelelim o peygamber sözüne

 

Öğrencileri şu karşılığı verdiler: «Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.»(matta 16:14)

 

görüldüğü igib halkta başka peygamberlerin gelmesinide beklentileri vardır.yeremya yada başka bir peygamber o peygamber denmesi muhtemeldir.

ve yahya ilyastır kendisi ilyas değilim değiştir çünkü ilyas olduğunu bilmiyordur aynısı saulunda başına gelmiştir tabi bunu birazcık araştırmış olsaydınız bu sorun olmazdı.

tensiye bölümüdeki peygamber de birçok peygamber olabilir yahya bile olabilir isa bile olabilir.bunun muhammed olduğu idda edilemez.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

elektirikler kesildi ondna internetim koptu malesef.teolojist demeyiz biz teolog deriz ama bilmiyorum

neyse ilk söylenen yorumdur zorlama bir yorumdur.yazdığım yazıda onun cevabı vardır.

gelelim o peygamber sözüne

 

Öğrencileri şu karşılığı verdiler: «Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.»(matta 16:14)

 

görüldüğü igib halkta başka peygamberlerin gelmesinide beklentileri vardır.yeremya yada başka bir peygamber o peygamber denmesi muhtemeldir.

ve yahya ilyastır kendisi ilyas değilim değiştir çünkü ilyas olduğunu bilmiyordur aynısı saulunda başına gelmiştir tabi bunu birazcık araştırmış olsaydınız bu sorun olmazdı.

tensiye bölümüdeki peygamber de birçok peygamber olabilir yahya bile olabilir isa bile olabilir.bunun muhammed olduğu idda edilemez.

güzel kardeşim eski ahitte tanrı musa oğlumdur der incilde isa tanrı babamdır der bakın size kitaptaki yüzlerce çelişki sunarım söylediğiniz bir açıklama değil

tanrının oğlu size göre kim eski ahitte tanrı kendi musa oğlumdur der

 

siz mişli mışlı konuşuyosun olmaz öyle savunuduğunuz herhangi bir kitap değil iman ettiğiniz kitaptır yani herşeyiyle içeriğini kabul ettiğiniz kitap buna rağmen kitabın içindekileri sırf kendinizi haklı çıkarmak için belkilerle fikirler üretemezsiniz

 

sizce tanrının kaç oğlu vardı bunada bir belkiniz varmı :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ben size cevpa yazdım.önermenizi çürüttmü cevap vermek yerine ayet göstermek yerine bana diyorsunuz ki tanrının kaç oğulu var iyide konu bu değilki.konu bana birçok çelişki yazarım demek de değil.konu sizin bana cevap veremeyince daldan dala atlamanızdır.

siz buna bir cevpa verin veremediğinize göre böyle kopyala yapıştır idda atarsınız.yeter artık çamur atmayın kendi dininizle ilgilenin.madem yanlış sizene zaten kimse burdan hristiyanlığın gerçek olduğunu düşünüp inanmıyormuş ya!

nasıl bir mantığınız var anlasam.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ben size cevpa yazdım.önermenizi çürüttmü cevap vermek yerine ayet göstermek yerine bana diyorsunuz ki tanrının kaç oğulu var iyide konu bu değilki.konu bana birçok çelişki yazarım demek de değil.konu sizin bana cevap veremeyince daldan dala atlamanızdır.

siz buna bir cevpa verin veremediğinize göre böyle kopyala yapıştır idda atarsınız.yeter artık çamur atmayın kendi dininizle ilgilenin.madem yanlış sizene zaten kimse burdan hristiyanlığın gerçek olduğunu düşünüp inanmıyormuş ya!

nasıl bir mantığınız var anlasam.

sizin cevabınız benim önermemi çürütemez diyorum bende:)

 

çünki siz farazi konuşuyorsunuz belki öyle dememiştirde böyle demiştir diye bir cevap olabilirmi bu bir cevap değil bu sizin kişisel düşüncenizdir

 

bu işin belkisi olmaz herşey nettir anlam bakımından

 

ona kalırsa örnek

gidiyorum kelimesine bile işimize geldiği gibi bir sürü belki başlığıyla anlam yükleyebiliriz

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

julide hsnim bana lütfen teoloji konusunda hristiyan teolojisi hakkında hangi kitapları okudunuz yazar mısınız?

hangi kiliseye bir eğitim aldınız?

hani sonuçta yanlı araştırılmaz değildi iki farklı görüş karşılıştırılır sizde bunu bilecek bir igibisiniz. mutlaka okumuşsunuzdur hristiyan teolojisi hakkında yoksa karşılaştırmadna konuşmazsınız!

 

aynısının bana sorabilirsiniz islam ilmiyle ilgili okduğum önerdiğim kitapları yazabilirim.yada tasavvuf ve sufizm ile ilgili isteidğinizi yazabilirim.

ben sizin dininizi savunan kaynakları okuyroum siz benim dinimi savunana hangi kitapları okudunuz?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

julide hsnim bana lütfen teoloji konusunda hristiyan teolojisi hakkında hangi kitapları okudunuz yazar mısınız?

hangi kiliseye bir eğitim aldınız?

hani sonuçta yanlı araştırılmaz değildi iki farklı görüş karşılıştırılır sizde bunu bilecek bir igibisiniz. mutlaka okumuşsunuzdur hristiyan teolojisi hakkında yoksa karşılaştırmadna konuşmazsınız!

 

aynısının bana sorabilirsiniz islam ilmiyle ilgili okduğum önerdiğim kitapları yazabilirim.yada tasavvuf ve sufizm ile ilgili isteidğinizi yazabilirim.

ben sizin dininizi savunan kaynakları okuyroum siz benim dinimi savunana hangi kitapları okudunuz?

eğer bu kadar kitap okumuşsnız nasıl olurda hala belki şöyle dememiştirde böyle demiştir cümleini kurabilrisiziniz demekki ne kadar okursanız okuyun bir türlü belkilerden kurtulacak net cevaplar bulamamış ve başınızın çaresine kendi farazi fikirlerinizle bakıyorsunuz

 

ayrıca benim neyi ne kadar okuduğum önemli değil okuduklarımı ne kadar anladığım ve nasıl yansıttığım önemlidir :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Neden acaba idda edilemez bir aciklarmisiniz nedenini???

çünkü muhammed havariler ile birlikte dğeildi isa orda havarilere konuşuyordu.gerçek dünya görmez o sizin içinizdedir deniyor muhammed havarilerin içinde değildi.hem tarihsel olarak hemde fiziksel olarka imkansızdır.

ayrıca bir alıntı nasıl yapılır bir kabın.kesip kesip yazmışsınız sözlerimi.ben idda edilemez diye açıklama yapmışım oraya bir alsaydınız anlardınız.

ve idda edeilemez demek yanlış evet idda edersiniz sadece iddada kalır idda da iftira olur çıkar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...