Jump to content

Tek Yol Göstericinin Kuran Olduğunu Bildiren Ayetler


Guest jülide

Önerilen Mesajlar

Degerli topragiminkokusu, Kuran yalniz basina yetmez, hersey Kuranda yazmaz ve bunu Ayetler ile acikladik... Bu israrinin sebebini anlamis degilim. Hasr Suresinin 5. Ayetinde Allah cc. Böyle düsünenleri "Fasik" diye nitelendirmis. O halde bu inat niye, anlamak mümkün degil.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
bana hala Kuranın neden indiğini söyleyemedin.

 

Biz şüphesiz bu kitabı okuyup anlamanız için arapça bir Kur'an olarak indirdik" (Yûsuf, 12/2).

 

Şüphesiz bu Kur'an, insanları en doğru yola götürür. Salih amel işleyen mü'minlere büyük bir mükâfat olduğunu, âhirete iman etmeyenlere de can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler" (el-İsrâ, 17/9-10). "Biz Kur'an'ı, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olarak indiriyoruz. Kur'an, zalimlerin ise ancak zararını arttırınr" (el-İsrâ, 17/82).

 

Kur’an , dosdoğru yolu göstermek için (Bakara 2 , Mâide 16 , Yusuf 111 , İsrâ 9 )

Allah’ı (cc) tanımamız için ( İbrâhim 52 )

Düşünüp anlamamız için ( İsrâ 41 )

Doğru ile yanlışın ayrılması için ( Furkan 1 )

Kendisiyle hükmedilmesi için ( Nisâ 105 , Mâide 49 , En’am 114 , Nahl 64 , Ahzab 36 )

Cennetle müjdelemek için ( Kehf 2 )

Şerefimizi kazanmamız için ( Enbiyâ 10 , Mü’minûn 71 , Zuhruf 44 )

Kendisi vasıtasıyla cihad etmemiz için ( Furkan 33 – 52 )

Allah’ın azabına karşı uyarmak için ( Kehf 2 , Yasin 70 , Şûrâ 7 , Ahkâf 12 )

Uygulamamız ve ona göre yaşamamız için ( Mâide 68 , A’raf 3 , Zuhruf 44 , Furkan 30 )

Nasihat almamız için ( İbrâhim 52 , Kâf 45 , Kamer 17 )

Fert ve toplumların meselelerine çâre olması için ( Enfâl 24 , İsrâ 82 , Hadid 9 )

Hayırlara ulaşmamız için ( Nahl 30 )

İmanımızın ve Allah’a olan saygımızın artması için ( Tevbe 124 , Nahl 102 , İsrâ 109 )

Sen belki bunuda sorarsın diye yazim dedim sen sormadan.

Peygamberler niçin gönderilmiştir.

 

İnsanların peygamberlere olan ihtiyâcını her akıllı insan idrak eder. Çünkü insanların doğruyu, iyiyi, güzeli bulabilmeleri, tek başına akılla mümkün olamamaktadır. Akıl, göz gibidir; bir peygamber vâsıtası ile gönderilen din ise ışık gibidir. Yâni, insanın aklı, gözü gibi zayıf yaratılmıştır. Göz, maddeleri, cisimleri karanlıkta göremiyor. Allahü teâlâ, görme âletinden (gözden) faydalanmak için güneşi, ışığı yaratmıştır. Güneşin ve çeşitli ışık kaynaklarının nûru olmasaydı, göz işe yaramazdı. Tehlikeli cisimlerden, yerlerden kaçamaz, faydalı şeyleri bulamazdı.

Melekler Mekanı -Peygamberler niçin gönderilmişlerdir? Akıl da, yalnız başına mâneviyatı, faydalı, zararlı şeyleri anlayamıyor. Allahü teâlâ, akıldan faydalanmamız için, Peygamberleri, din ışığını yaratmıştır. Peygamberler, dünyâda ve âhirette rahat etmek yolunu bildirmeselerdi, mücerred akıl bunu bulamazdı; tehlikelerden, zararlardan kurtulamazdı. İslâmiyete uymayan veya aklı az olan kimseler ve milletler de, peygamberlerden faydalanamaz; dünyâda ve âhirette tehlikelerden, zararlardan kurtulamazlar.

 

Kalpleri tedâvi için...

 

Allahü teâlâ, insanları olgunlaştırmak ve kalplerindeki hastalıklarını tedâvi etmek için, ezelde, merhamet ederek, peygamberler göndermeyi dilemiştir. Peygamberlerin, bu vazifelerini yapabilmeleri için, itâat etmeyenleri korkutmaları, itâat edenlere müjde vermeleri lâzımdır. Âhirette, birinciler için azap, ikinciler için sevap bulunduğunu haber vermeleri lâzımdır. İnsan, kendine tatlı gelen şeylere kavuşmak ister. Bunlara kavuşabilmek için doğru yoldan sapar, günah işler. Başkalarına kötülük yapar. İnsanları kötülük yapmaktan korumak, dünyâda ve âhirette rahat ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak için peygamberlerin gönderilmeleri lâzımdır. Dünyâ hayâtı kısadır. Âhiret hayâtı sonsuzdur. Bunun için, âhiret hayâtındaki saâdeti sağlamak önce gelmektedir.

Cennete çekmek için...

 

Büyük İslâm âlimleri İmâm-ı Gazâlî ve İmâm-ı Rabbânî’nin de ifâde ettikleri gibi, peygamberlerin gönderilmesi kahırdır, cebirdir. Yani insanları cebir zinciriyle (tatlı bir şekilde zorlayarak) Cennete çekmek içindir. Nitekim hadîs-i şerîfte: “Zincirlerle Cennete çekilen insanlara hayret mi ediyorsun?” buyuruldu. Din, Cehenneme gitmemeleri için, insanları bağlayan bir kemenddir. Nitekim hadîs-i şerîfte: “Siz pervâne gibi, kendinizi ateşe atıyorsunuz. Ben ise, kemerinizden tutup geriye çekiyorum” buyuruldu. Allahü teâlânın cebbarlık (her istediğini yapmak) zincirinin halkalarından biri de, peygamberlerin sözleridir. İnsanlar, doğru yolu, eğri yollardan, bu sözlerle ayırabilirler. Onların gösterdiği tehlikeden, insanda korku hâsıl olur. Bu temyiz (ayırış) bilgisiyle korku, akıl aynası üzerindeki tozları temizler. Akıl cilâlanıp, âhiret yolunu tutmanın, dünyâ zevklerine kapılmaktan daha iyi olacağını anlar. Bu anlayış, âhiret için çalışmak irâdesini hâsıl eder. İnsanın uzuvları, irâdesine tâbi olduğundan, uzuvlar âhiret için çalışmaya başlar. Allahü teâlâ, bu zincirle insanı zorla Cehennemden uzaklaştırmış, Cennete sürüklemiş olur. Peygamberler, koyun sürüsünün çobanına benzer. Sürünün sağ tarafında çayır olsa, sol tarafında mağara bulunsa, mağarada kurtlar olsa, çoban, mağara tarafında durup, sopa sallayıp, koyunları korkutarak, çayır tarafına kovalar. İşte peygamberlerin gönderilmesi de, buna benzer.

 

Saâdet yoluna çekmek için...

 

Peygamberler, Yüce Allah tarafından seçilmiş, gönderilmiş insanlardır. Ümmetlerini Cenab-ı Hakk’a çağırmak, sapık, yanlış yoldan, doğru yola, saâdet yoluna çekmek için gönderilmişlerdir. Dâvetlerini kabûl edenlere, Cenneti müjdelemişler, inanmayanları Cehennem azâbı ile korkutmuşlardır. Onların Allahü teâlâdan getirdikleri her haber doğrudur, yanlışlık ihtimali yoktur.

Peygamberler hakkında, Kur’ân-ı kerîm’de bazı ayet-i kerimelerde meâlen buyuruluyor ki:

“(Îmân edenleri Cennetle) müjdeleyici, (küfredenleri de Cehennemle) korkutucu olarak peygamberler gönderdik ki, bu peygamberlerin gelişinden sonra insanların (yarın) kıyâmette: (Bizi îmâna çağıran olmadı) diye Allah’a bir hüccet ve özürleri olmasın. Allah azizdir, hükmünde hikmet sâhibidir.” (Nisâ sûresi: 165) Demek ki Peygamberler, insanlara müjde vermek ve aynı zamanda korkutmak için gönderilmiştir. Böylece, insanların Allahü teâlâya özür, bahâne yapmaları önlendi.

 

“...Peygamberler göndermedikçe azap yapmayız.” (İsrâ sûresi:15)

 

“Peygamberin, üzerinizdeki (vazifesi) ancak ilâhî emirleri tebliğdir. Allah, açıkladığınız ve gizlediğiniz (sözlerle hareketlerinizin) hepsini bilir.” (Mâide sûresi: 99)

 

“Allah’ı ve resullerini inkar eden kâfirler, Allahü teâlânın emirleriyle Peygamberlerinin emirlerini birbirinden ayırmak istiyorlar. Bir kısmına inanırız; bir kısmına inanmayız diyorlar. Îmân ile küfür arasında bir yol açmak istiyorlar. Onlar(ın hepsi) hakikaten kâfirdirler. Kâfirlere, çok acı azâbları (Cehennem azâbını) hazırladık.” (Nisâ sûresi: 150-151)

 

Kullarına çok acıdığı için

 

Allahü teâlâ, yarattığı bu âlemle varlığını belli ettiği gibi, kullarına çok acıyarak, var olduğunu ayrıca da bildirmiştir. Âdem aleyhisselâmdan başlayarak, her asırda, dünyânın her tarafındaki insanlar arasından en iyi, en üstün olarak yarattığı birisine melekle haber göndererek, kendi isimlerini bildirmiş ve insanların dünyâda ve âhirette rahat etmeleri, iyi yaşamaları için, ne yapmaları ve nelerden sakınmaları lâzım olduğunu açıklamıştır. İnsanlar eski şeyleri unuttukları için ve her zaman bulunan kötü kimseler, peygamberlerin kitaplarını ve sözlerini değiştirdiklerinden, eski dinler unutulmuş, bilinenleri de bozulmuştur. Herşeyi yaratan yüce Allah, insanlara acıdığı için, kullarına son bir peygamber ve yeni bir din (İslamiyet) göndermiştir. Bu dîn-i İslamı kıyâmete kadar koruyacağını, kötü insanların saldırmalarına, değiştirmeye, bozmaya kalkışmalarına rağmen bunu, bozulmamış olarak her yere yayacağını müjdelemiştir.

Peygamberlerin sonuncusu, Muhammed aleyhisselâmdır. O’nun dîni bütün dinleri nesh etmiş, yürürlükten kaldırmıştır. O’nun kitabı, geçmiş kitapların en iyisidir. O’nun getirdiği din kıyâmete kadar bâkîdir. Kimse tarafından değiştirilemeyecektir. Îsâ aleyhisselâm gökten inecek ise de, O’nun dîniyle amel edecek, yâni O’nun ümmeti olacaktır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Ben o örnekleri kendim için vermedim Ulvi kardeşim sen henüz bunu bile anlamamışsın. Ben o örnekleri işte Kuranın mucizeleri bunlardır gelin iman edin diyip kurana mucize ile inanmak isteyenler için verdim, Asla da Kuran içinde bu şekilde bir mucize yada sayılarla bir şeylerin ispatını yapmak için uğraşmam uğraşmadım da. En azından bu konu hemfikiriz, Zaten daha önceki sorularına verdiğim cevapları okusaydın bu tür zırvalıklarla Allahın ve dininin nasıl eğilip büküldüğünü söylediğimi görürdün. Çünkü, kuranda elektrik nerde, aya çıkmak sevap mı günah mı diyen sendin. Yani kuranda bir tür mucize arayan ve bunu bulamdığında cevapları Alimlerden (ki yine tekrar ediyorum hepsini katmıyorum) aldığını bildiğini söylüyordun.

 

 

 

Kardeş Kuran zamana muhtaçmıdır Allah Katında zamanmı vardır, niye biz değilde gelecek nesiller daha iyi anlıyor

Ya sevgili toprağımınkokusu hala beni güldürüyorsun.

1- Ben o örnekleri kendim için vermedim Ulvi kardeşim sen henüz bunu bile anlamamışsın. Demişsin

Ben sen kendin içinmi verdim dedim nasıl anlamadım anlamadıysam o kadar soruyu nasıl yazdım

Mevlana Hz.leri'nin güzel bir sözü vardır derki Hazret :

( Ben der ne kadar anlatırsam anlatim kişi izanı (zekası, aklı ) kadar anlar.)

Sen benim yazdıklarımı anlamamışsın ve görüyorumki anlatmakta boş galiba sizlere

2- Ben o örnekleri işte Kuranın mucizeleri bunlardır gelin iman edin diyip kurana mucize ile inanmak isteyenler için verdim, Demişsin

Ama senin bu Kuran'ın Mucizeleri gelin inanın diye iddia ettiğin şeyler Kuran'ın rezil edilmesi olarakta kullanılabiliyor

En azından bunu öğren sadece Kuran yeter diyebilmek için Kuran'ı rezil etiğinizin farkına var.

3- Asla da Kuran içinde bu şekilde bir mucize yada sayılarla bir şeylerin ispatını yapmak için uğraşmam uğraşmadım da. En azından bu konu hemfikiriz, Demişsin

Madem uğraşmadın demekki bu konu hakkında bilgin yok demektir, ispatında, alıntı yapmışsın demekki

Lütfen bana cevap verebilmek için bilgin olmayan ve ispatını yapamadığın alıntılarla gelme

4- Zaten daha önceki sorularına verdiğim cevapları okusaydın bu tür zırvalıklarla Allahın ve dininin nasıl eğilip büküldüğünü söylediğimi görürdün. Çünkü, kuranda elektrik nerde, aya çıkmak sevap mı günah mı diyen sendin. Yani kuranda bir tür mucize arayan ve bunu bulamdığında cevapları Alimlerden (ki yine tekrar ediyorum hepsini katmıyorum) aldığını bildiğini söylüyordun. Demişsin

Sen daha önce hiçbir soruya cevap vermedin.

Bu tür zırvalıklar dediğin bilim oluyor niye Kuran bilime karşımı

Hz. Nuh'a gemiyi yaptıran Allah değilmiydi ve bundanda Bahseden Kuran

Niye Hz. Davud'a demir İlmini veren Allah Değilmiydi, ve bundanda bahseden Kuran

Niye Kuran yıldızlardan ve burçlardan bahsetmiyormu

Yani ne yapalım bunlara Kuran Ayetleri'yle cevap veremiyorsunuz diye zırvalık kabul edelim ve bilimi red edelim

Yada

Hırıstiyanların yaptığı gibi içinde bu dünya ve bilim bulunmayan sadece ruhani bir Kitab'mı kabul edelim, yada bu halemi getirelim.

Dediğinle kendin çelişiyorsun hem elementlerin atom numarasını Kuran'da göstermeye çalışıyır, o zaman elektriği ve ay yolculuğunuda gösterin dendiği zaman zırvalık diyorsunuz

Niye senin dediğine göre gidersek senin insanları imana çağırdığın Kuran mucizeleri diye bahsetiğin atom numaralarıda zırvalık o zaman ve Allah'ın Din'ini eğip büküyor

Senin kullandığın mantıkla

Kuran'ı böylemi savunuyorsunuz

'' Emrolduğun gibi dosdoğru ol '' der Ayet'te Kuran

Daha siz sıkıştığınız yerde Kuran'ı terkediyor ve

Ayetler'i dinlemiyor

Ondan sonra

Canları pahasına bu dini savunan ve ömürlerini bu dine adayıp harcayan Alimler'e laf atıyorsunuz.

Lütfen bırakın artık ve sadece gerçekleri düşünün.

Peygamber Efendimiz hiçbir zaman Kuran Ayetleri'ni ne olursa olsun terketmemiş ve sonucu ne olursa olsun uymuştur.

Tabiki O'nun izinden giden Ehli Sünnet Alimler'ide

Saygılar sevgili kardeşim

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Guest Toprağımınkokusu
Degerli topragiminkokusu, Kuran yalniz basina yetmez, hersey Kuranda yazmaz ve bunu Ayetler ile acikladik... Bu israrinin sebebini anlamis degilim. Hasr Suresinin 5. Ayetinde Allah cc. Böyle düsünenleri "Fasik" diye nitelendirmis. O halde bu inat niye, anlamak mümkün degil.

 

 

1-Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

2-O'dur kitap verilenlerden inkar edenleri ilk haşir için yurtlarından çıkaran. Siz, onların çıkacaklarını sanmadınız, Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacak engelleri olduğunu sandılar, fakat Allah onları hesap etmedikleri bir yönden bastırdı ve kalplerinin içine korku düşürdü. Öyle ki, evlerini bir yandan kendi elleriyle, bir yandan da mü'minlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey görecek gözleri olanlar, düşünün de ibret alın!

3-Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, mutlaka dünyada kendilerine azap edecekti. Ahirette ise onlara ateş azabı vardır.

4 -Çünkü onlar, Allah'a ve peygamberine cephe almaya kalkıştılar; her kim de Allah'a karşı cephe alırsa, şüphe yok ki, Allah azabı çetin olandır.

5-Herhangi bir hurma ağacı kestiniz, ya da kökleri üzerinde dikili bıraktıysanız, hepsi Allah'ın izniyledir ve o fasıkları (yoldan çıkmışları) perişan edeceği içindir.

6-Allah'ın onlardan peygamberine tahvil buyurduğu (verdiği) fey'e (gelire) gelince siz ona ne at sürdünüz, ne de deve. Fakat Allah, peygamberlerini dilediği kimselere musallat kılar. Allah, herşeye gücü yetendir.

 

 

 

 

Yeter artık arkadaşlar eğip bükmeyin güzel kitabımızı okuyun anlayın kimlere hangi sebeplerden neler dediğini ve kim Allahın Peygamberine cephe alıyor nedir bu bizi Peygamber düşmanı gösterme sebebiniz. Aksine biz Peygamberimizi kullanarak güzel dinimizi abuk sabuk hale sokanlara lafımızı diyoruz ölene kadar da diyecez. Bölük bölük bölünmüş İnancın nedir diyince ,

 

 

S-34) İlk inen sûre hangisidir?

C-34) Alak sûresi ilk 5 ayetidir.

S-35) İlk Müslümanlar kimlerdir?

C-35) Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd Bin Hârise, Hz. Ebu Bekir

S-36) Mezhep kaçtır ve nelerdir?

C-36) İkidir; itikadde mezhep, amelde mezhep.

S-37) İtikadde mezhep imamları kimlerdir?

C-37) İmam Ebû Muhammed Mâturidî ve İmam Ebû'l-Hasenîl-Eş'âri Hazretleridir.

S-38) Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?

C-38) Dörttür; Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

S-39) İtitadde mezhebin nedir?

C-39) Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebidir.

S-40) Amelde mezhebin nedir?

C-40) Hanefî mezhebidir.

S-41) Bizim itikatta mezhebimizin imamı kimdir?

C-41) İmam Ebû Mensur Muhammed Mâturidî Hazretleridir.

S-42) Bizim amelde mezhebimizin imamı kimdir?

C-42) Bizim mezhebimizin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir.

S-43) İbadetle taatle ihya etmeye bilhassa kıymet verdiğimiz gecelere ne denir?

C-43) Kandil denir.

S-44) Kaç tane kandil vardır?

C-44) Beş tane kandil vardır: 1- Kadir Gecesi, 2- Mevlid Kandili, 3- Regaib Kandili, 4- Mi'raç Kandili, 5- Beraet Kandili

 

 

Bunları saydıran zihniyete karşıyız, sizde karşıysanız buyrun yok değilim diyorsanız ve Kuran yetmez diyecek cesareti buluyorsanız , buyrun hodri meydan, Ulvi kardeş yazılarında o kadar oynamaya başladıki kıvırıp duruyor artık, benim bile yazdıklarımı eğip büküyor uzun uzun yazarak manasız ve anlamsız cevaplar veriyor.

Allah tüm cinleri toplasanızda tüm tanıdıklarınızıda getirseniz yine de bir ayet yazamazsınız derken Bu sözde Allah dostları ne yapmaya çalışıyor.

 

Gerçekten Kuranı okuyup ilmini öğrenmiş ve onu bildiği kadarı ile etrafındakilere öğretmiş kim varsa her öğrettiğinin yanına "Bence bu böyledir doğrusunu Allah bilir" yazar, kimseyede gidin doğrusu budur öğretin demez. diyemez peygamberimiz bile kendine vahiy olanın dışına çıkamamışken kim bu Kraldan Kralcılık yapan islam ve Allah düşmanları, çıksınlar görelim kendilerini neye nasıl yorum getirmişler.

 

Bugün eğer İslam yerinde durup sayıyor İslam ülkeleri Kafirin eline bakıyorsa hiç düşünmezler mi niye. Bakın bugün ülkemizi bölüyorlar kim dur diyebiliyor. Irakta müslümanlar ölüyor nerdesiniz. Allah cuma çıkışında İsrail bayrağı yakın o kadar. Demekki biz ne İslamı ne de İslamın güzelliklerini ne anlamış nede anlatamışız. Zina yapan kadın vurun kafasını, zina yapan erkek 50 sopa. Halbuki islam af tevbe dinidir. Hadisler yüzünden arap ülkelerinde siz günlük sexin nasıl rövaşta olduğunu biliyormusunuz. Kuranda 4 kadınla evlenin yazıyor sanıyorlar, ama kimse şartlarına bile bakmıyor, kadının Kuranda o kadar çok hakkı varken bu hadisler yüzünden Ninja gibi dolanıyorlar. Bize Aya gitmek Haram Ulvi kardeşim al sana cevap. Cevap vermiyordun diyorsun ya, Elektrik te haram ki hiç bir kadının yüzüne bakamıyalım, Bisiklete binmekte haram ama onun sebeplerini burda sayarsam beni banlarlar. Saygılar

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Degerli topragiminkokusu, sen hala Kuran neden indirildi diye mi soruyorsun??? Ben sana cevabini vermistim, Kuran Kabe'nin damina inmedi ya, Peygambere sav. indi. Allah cc. Gökten Milyonlarca Kuran yagdirmaya Kadir degil midir?? Ne diye Peygambere sav. Indirsin??? Madem herkes Kuran'i anliyor, o halde Allah cc. Her eve bir cift Kuran indirirdi degil mi?? Iddialariniz maalesef akil disi, esyanin tabiatine aykiri.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Guest Toprağımınkokusu
bana hala Kuranın neden indiğini söyleyemedin.

 

Biz şüphesiz bu kitabı okuyup anlamanız için arapça bir Kur'an olarak indirdik" (Yûsuf, 12/2).

 

Şüphesiz bu Kur'an, insanları en doğru yola götürür. Salih amel işleyen mü'minlere büyük bir mükâfat olduğunu, âhirete iman etmeyenlere de can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler" (el-İsrâ, 17/9-10). "Biz Kur'an'ı, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olarak indiriyoruz. Kur'an, zalimlerin ise ancak zararını arttırınr" (el-İsrâ, 17/82).

 

Kur’an , dosdoğru yolu göstermek için (Bakara 2 , Mâide 16 , Yusuf 111 , İsrâ 9 )

Allah’ı (cc) tanımamız için ( İbrâhim 52 )

Düşünüp anlamamız için ( İsrâ 41 )

Doğru ile yanlışın ayrılması için ( Furkan 1 )

Kendisiyle hükmedilmesi için ( Nisâ 105 , Mâide 49 , En’am 114 , Nahl 64 , Ahzab 36 )

Cennetle müjdelemek için ( Kehf 2 )

Şerefimizi kazanmamız için ( Enbiyâ 10 , Mü’minûn 71 , Zuhruf 44 )

Kendisi vasıtasıyla cihad etmemiz için ( Furkan 33 – 52 )

Allah’ın azabına karşı uyarmak için ( Kehf 2 , Yasin 70 , Şûrâ 7 , Ahkâf 12 )

Uygulamamız ve ona göre yaşamamız için ( Mâide 68 , A’raf 3 , Zuhruf 44 , Furkan 30 )

Nasihat almamız için ( İbrâhim 52 , Kâf 45 , Kamer 17 )

Fert ve toplumların meselelerine çâre olması için ( Enfâl 24 , İsrâ 82 , Hadid 9 )

Hayırlara ulaşmamız için ( Nahl 30 )

İmanımızın ve Allah’a olan saygımızın artması için ( Tevbe 124 , Nahl 102 , İsrâ 109 )

Sen belki bunuda sorarsın diye yazim dedim sen sormadan.

Peygamberler niçin gönderilmiştir.

 

İnsanların peygamberlere olan ihtiyâcını her akıllı insan idrak eder. Çünkü insanların doğruyu, iyiyi, güzeli bulabilmeleri, tek başına akılla mümkün olamamaktadır. Akıl, göz gibidir; bir peygamber vâsıtası ile gönderilen din ise ışık gibidir. Yâni, insanın aklı, gözü gibi zayıf yaratılmıştır. Göz, maddeleri, cisimleri karanlıkta göremiyor. Allahü teâlâ, görme âletinden (gözden) faydalanmak için güneşi, ışığı yaratmıştır. Güneşin ve çeşitli ışık kaynaklarının nûru olmasaydı, göz işe yaramazdı. Tehlikeli cisimlerden, yerlerden kaçamaz, faydalı şeyleri bulamazdı.

Melekler Mekanı -

Peygamberler niçin gönderilmişlerdir? Akıl da, yalnız başına mâneviyatı, faydalı, zararlı şeyleri anlayamıyor. Allahü teâlâ, akıldan faydalanmamız için, Peygamberleri, din ışığını yaratmıştır. Peygamberler, dünyâda ve âhirette rahat etmek yolunu bildirmeselerdi, mücerred akıl bunu bulamazdı; tehlikelerden, zararlardan kurtulamazdı. İslâmiyete uymayan veya aklı az olan kimseler ve milletler de, peygamberlerden faydalanamaz; dünyâda ve âhirette tehlikelerden, zararlardan kurtulamazlar.

 

Kalpleri tedâvi için...

 

Allahü teâlâ, insanları olgunlaştırmak ve kalplerindeki hastalıklarını tedâvi etmek için, ezelde, merhamet ederek, peygamberler göndermeyi dilemiştir. Peygamberlerin, bu vazifelerini yapabilmeleri için, itâat etmeyenleri korkutmaları, itâat edenlere müjde vermeleri lâzımdır. Âhirette, birinciler için azap, ikinciler için sevap bulunduğunu haber vermeleri lâzımdır. İnsan, kendine tatlı gelen şeylere kavuşmak ister. Bunlara kavuşabilmek için doğru yoldan sapar, günah işler. Başkalarına kötülük yapar. İnsanları kötülük yapmaktan korumak, dünyâda ve âhirette rahat ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak için peygamberlerin gönderilmeleri lâzımdır. Dünyâ hayâtı kısadır. Âhiret hayâtı sonsuzdur. Bunun için, âhiret hayâtındaki saâdeti sağlamak önce gelmektedir.

Cennete çekmek için...

 

Büyük İslâm âlimleri İmâm-ı Gazâlî ve İmâm-ı Rabbânî’nin de ifâde ettikleri gibi, peygamberlerin gönderilmesi kahırdır, cebirdir. Yani insanları cebir zinciriyle (tatlı bir şekilde zorlayarak) Cennete çekmek içindir. Nitekim hadîs-i şerîfte: “Zincirlerle Cennete çekilen insanlara hayret mi ediyorsun?” buyuruldu. Din, Cehenneme gitmemeleri için, insanları bağlayan bir kemenddir. Nitekim hadîs-i şerîfte: “Siz pervâne gibi, kendinizi ateşe atıyorsunuz. Ben ise, kemerinizden tutup geriye çekiyorum” buyuruldu. Allahü teâlânın cebbarlık (her istediğini yapmak) zincirinin halkalarından biri de, peygamberlerin sözleridir. İnsanlar, doğru yolu, eğri yollardan, bu sözlerle ayırabilirler. Onların gösterdiği tehlikeden, insanda korku hâsıl olur. Bu temyiz (ayırış) bilgisiyle korku, akıl aynası üzerindeki tozları temizler. Akıl cilâlanıp, âhiret yolunu tutmanın, dünyâ zevklerine kapılmaktan daha iyi olacağını anlar. Bu anlayış, âhiret için çalışmak irâdesini hâsıl eder. İnsanın uzuvları, irâdesine tâbi olduğundan, uzuvlar âhiret için çalışmaya başlar. Allahü teâlâ, bu zincirle insanı zorla Cehennemden uzaklaştırmış, Cennete sürüklemiş olur. Peygamberler, koyun sürüsünün çobanına benzer. Sürünün sağ tarafında çayır olsa, sol tarafında mağara bulunsa, mağarada kurtlar olsa, çoban, mağara tarafında durup, sopa sallayıp, koyunları korkutarak, çayır tarafına kovalar. İşte peygamberlerin gönderilmesi de, buna benzer.

 

Saâdet yoluna çekmek için...

 

Peygamberler, Yüce Allah tarafından seçilmiş, gönderilmiş insanlardır. Ümmetlerini Cenab-ı Hakk’a çağırmak, sapık, yanlış yoldan, doğru yola, saâdet yoluna çekmek için gönderilmişlerdir. Dâvetlerini kabûl edenlere, Cenneti müjdelemişler, inanmayanları Cehennem azâbı ile korkutmuşlardır. Onların Allahü teâlâdan getirdikleri her haber doğrudur, yanlışlık ihtimali yoktur.

Peygamberler hakkında, Kur’ân-ı kerîm’de bazı ayet-i kerimelerde meâlen buyuruluyor ki:

“(Îmân edenleri Cennetle) müjdeleyici, (küfredenleri de Cehennemle) korkutucu olarak peygamberler gönderdik ki, bu peygamberlerin gelişinden sonra insanların (yarın) kıyâmette: (Bizi îmâna çağıran olmadı) diye Allah’a bir hüccet ve özürleri olmasın. Allah azizdir, hükmünde hikmet sâhibidir.” (Nisâ sûresi: 165) Demek ki Peygamberler, insanlara müjde vermek ve aynı zamanda korkutmak için gönderilmiştir. Böylece, insanların Allahü teâlâya özür, bahâne yapmaları önlendi.

 

“...Peygamberler göndermedikçe azap yapmayız.” (İsrâ sûresi:15)

 

“Peygamberin, üzerinizdeki (vazifesi) ancak ilâhî emirleri tebliğdir. Allah, açıkladığınız ve gizlediğiniz (sözlerle hareketlerinizin) hepsini bilir.” (Mâide sûresi: 99)

 

“Allah’ı ve resullerini inkar eden kâfirler, Allahü teâlânın emirleriyle Peygamberlerinin emirlerini birbirinden ayırmak istiyorlar. Bir kısmına inanırız; bir kısmına inanmayız diyorlar. Îmân ile küfür arasında bir yol açmak istiyorlar. Onlar(ın hepsi) hakikaten kâfirdirler. Kâfirlere, çok acı azâbları (Cehennem azâbını) hazırladık.” (Nisâ sûresi: 150-151)

 

Kullarına çok acıdığı için

 

Allahü teâlâ, yarattığı bu âlemle varlığını belli ettiği gibi, kullarına çok acıyarak, var olduğunu ayrıca da bildirmiştir. Âdem aleyhisselâmdan başlayarak, her asırda, dünyânın her tarafındaki insanlar arasından en iyi, en üstün olarak yarattığı birisine melekle haber göndererek, kendi isimlerini bildirmiş ve insanların dünyâda ve âhirette rahat etmeleri, iyi yaşamaları için, ne yapmaları ve nelerden sakınmaları lâzım olduğunu açıklamıştır. İnsanlar eski şeyleri unuttukları için ve her zaman bulunan kötü kimseler, peygamberlerin kitaplarını ve sözlerini değiştirdiklerinden, eski dinler unutulmuş, bilinenleri de bozulmuştur. Herşeyi yaratan yüce Allah, insanlara acıdığı için, kullarına son bir peygamber ve yeni bir din (İslamiyet) göndermiştir. Bu dîn-i İslamı kıyâmete kadar koruyacağını, kötü insanların saldırmalarına, değiştirmeye, bozmaya kalkışmalarına rağmen bunu, bozulmamış olarak her yere yayacağını müjdelemiştir.

Peygamberlerin sonuncusu, Muhammed aleyhisselâmdır. O’nun dîni bütün dinleri nesh etmiş, yürürlükten kaldırmıştır. O’nun kitabı, geçmiş kitapların en iyisidir. O’nun getirdiği din kıyâmete kadar bâkîdir. Kimse tarafından değiştirilemeyecektir. Îsâ aleyhisselâm gökten inecek ise de, O’nun dîniyle amel edecek, yâni O’nun ümmeti olacaktır.

 

 

 

 

Cevabın yanlış kardeşim , cevap şu

 

Bizden Kuran inmeden önceki yaşayan insanlar Allahı inkar ettikleri onun peygamberlerini öldürdükleri, ve İndirdiklerini kendi çıkarları için az paraya satarak Allahın sözünü değiştirdikleri ve bölüm bölüm bölündükleri içindir. Senin yazdıkların işte bu sebeplerden dolayı son kez bir uyarı için geldiğine delildir. İlk önce mantığını kur kardeşim ondan sonra ilmini almaya çalış

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Topragiminkokusu, Ayetleri tam olarak vermen neyi degistiriyor, sonucta Hasr Suresinde Agaclarin kesilmesi emrinin, kesilme islemi bittikten sonra Allah cc. Tarafindan verildigi belirtiliyor, peki bu emir Kuran'da nerde arkadasim?? Varsa getir as buraya. Yoksa laf ebeligi yapmanin anlami yok.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Guest Toprağımınkokusu
Ya sevgili toprağımınkokusu hala beni güldürüyorsun.

1- Ben o örnekleri kendim için vermedim Ulvi kardeşim sen henüz bunu bile anlamamışsın. Demişsin

Ben sen kendin içinmi verdim dedim nasıl anlamadım anlamadıysam o kadar soruyu nasıl yazdım

Mevlana Hz.leri'nin güzel bir sözü vardır derki Hazret :

( Ben der ne kadar anlatırsam anlatim kişi izanı (zekası, aklı ) kadar anlar.)

Sen benim yazdıklarımı anlamamışsın ve görüyorumki anlatmakta boş galiba sizlere

2- Ben o örnekleri işte Kuranın mucizeleri bunlardır gelin iman edin diyip kurana mucize ile inanmak isteyenler için verdim, Demişsin

Ama senin bu Kuran'ın Mucizeleri gelin inanın diye iddia ettiğin şeyler Kuran'ın rezil edilmesi olarakta kullanılabiliyor

En azından bunu öğren sadece Kuran yeter diyebilmek için Kuran'ı rezil etiğinizin farkına var.

3- Asla da Kuran içinde bu şekilde bir mucize yada sayılarla bir şeylerin ispatını yapmak için uğraşmam uğraşmadım da. En azından bu konu hemfikiriz, Demişsin

Madem uğraşmadın demekki bu konu hakkında bilgin yok demektir, ispatında, alıntı yapmışsın demekki

Lütfen bana cevap verebilmek için bilgin olmayan ve ispatını yapamadığın alıntılarla gelme

4- Zaten daha önceki sorularına verdiğim cevapları okusaydın bu tür zırvalıklarla Allahın ve dininin nasıl eğilip büküldüğünü söylediğimi görürdün. Çünkü, kuranda elektrik nerde, aya çıkmak sevap mı günah mı diyen sendin. Yani kuranda bir tür mucize arayan ve bunu bulamdığında cevapları Alimlerden (ki yine tekrar ediyorum hepsini katmıyorum) aldığını bildiğini söylüyordun. Demişsin

Sen daha önce hiçbir soruya cevap vermedin.

Bu tür zırvalıklar dediğin bilim oluyor niye Kuran bilime karşımı

Hz. Nuh'a gemiyi yaptıran Allah değilmiydi ve bundanda Bahseden Kuran

Niye Hz. Davud'a demir İlmini veren Allah Değilmiydi, ve bundanda bahseden Kuran

Niye Kuran yıldızlardan ve burçlardan bahsetmiyormu

Yani ne yapalım bunlara Kuran Ayetleri'yle cevap veremiyorsunuz diye zırvalık kabul edelim ve bilimi red edelim

Yada

Hırıstiyanların yaptığı gibi içinde bu dünya ve bilim bulunmayan sadece ruhani bir Kitab'mı kabul edelim, yada bu halemi getirelim.

Dediğinle kendin çelişiyorsun hem elementlerin atom numarasını Kuran'da göstermeye çalışıyır, o zaman elektriği ve ay yolculuğunuda gösterin dendiği zaman zırvalık diyorsunuz

Niye senin dediğine göre gidersek senin insanları imana çağırdığın Kuran mucizeleri diye bahsetiğin atom numaralarıda zırvalık o zaman ve Allah'ın Din'ini eğip büküyor

Senin kullandığın mantıkla

Kuran'ı böylemi savunuyorsunuz

'' Emrolduğun gibi dosdoğru ol '' der Ayet'te Kuran

Daha siz sıkıştığınız yerde Kuran'ı terkediyor ve

Ayetler'i dinlemiyor

Ondan sonra

Canları pahasına bu dini savunan ve ömürlerini bu dine adayıp harcayan Alimler'e laf atıyorsunuz.

Lütfen bırakın artık ve sadece gerçekleri düşünün.

Peygamber Efendimiz hiçbir zaman Kuran Ayetleri'ni ne olursa olsun terketmemiş ve sonucu ne olursa olsun uymuştur.

Tabiki O'nun izinden giden Ehli Sünnet Alimler'ide

Saygılar sevgili kardeşim

 

 

 

Kardeşim Ulvi ya lütfen yazdıklarımı oku, Allah rızası için oku, ben o örnekleri kendim inanıyorum diye vermedim diyorum, sen soruyorsun ya Kuranda Elektrik nerde Aya çıkmak helalmi diye işte onun için verip. Kuranda iman edenlerin mucize aramasına Allahın karşı olduğunu söylemeye çalıştım.

 

Eğer bilime karşı olmayan ve doğru olarak devam eden bir inanç varsa o da Müslümanlıktır. Ama ben ulemayım diyip bilimi köstekleyen cübbeliler o kadar fazlaki .

 

Sen iyi okusaydın bu konuda hemfikiriz dediğimide görürdün.

 

Sen Allahın karşısına çıkınca ne diyeceksin kardeşim düşünüyormusun. Allahım ben senin indirdiğin Kuranı yetersiz buldum, ve bana Peygamberimiz böyle yapıyormuş dediler (kim dedi) bende öyle yaptım mı diyeceksin. Yoksa Allahım öyle bir zamanda yaşadım ki , senin gönderdiğin Kuranı okudum ve bizden önceki Kitap ehlinin halini gördüm, İslamın 4 ana parçaya bölündüğünüde gördüm düşündüm ki sana ulaşabileceğim en iyi yol içinde eksik olmadığını söylediğin Kurandı onunla iman ettim mi diyeceksin, düşün ama Kuranı da düşünerek düşün.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

 

 

 

Cevabın yanlış kardeşim , cevap şu

 

Bizden Kuran inmeden önceki yaşayan insanlar Allahı inkar ettikleri onun peygamberlerini öldürdükleri, ve İndirdiklerini kendi çıkarları için az paraya satarak Allahın sözünü değiştirdikleri ve bölüm bölüm bölündükleri içindir. Senin yazdıkların işte bu sebeplerden dolayı son kez bir uyarı için geldiğine delildir. İlk önce mantığını kur kardeşim ondan sonra ilmini almaya çalış

 

Sevgili topragiminkokudu, h. Kerrar abimize yukarida ki cevabi vermissin... Bak arkadasim Bölüm bölüm bölünmek nedir biliyor musun?? Kuran'in senden istedigini uygulamak yerine, Kuran'i anladigi gibi uygulamaktir... Kuran senden birsey istiyor ve bunu Peygamberimiz sav. Anlatmis, ancak sen kafana göre takiliyorsun ve muradi ilahiyi terk ediyorsun, iste bölünmüslük budur.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

 

 

 

Cevabın yanlış kardeşim , cevap şu

 

Bizden Kuran inmeden önceki yaşayan insanlar Allahı inkar ettikleri onun peygamberlerini öldürdükleri, ve İndirdiklerini kendi çıkarları için az paraya satarak Allahın sözünü değiştirdikleri ve bölüm bölüm bölündükleri içindir. Senin yazdıkların işte bu sebeplerden dolayı son kez bir uyarı için geldiğine delildir. İlk önce mantığını kur kardeşim ondan sonra ilmini almaya çalış

 

bence sen o verdiğim ayetleri bir daha oku siz fikrinize ters gelen her şeyi artık inkara kalktınız. ayetleri bir daha oku kardeşim.sen allah c.c iyi bilecek değilsin.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Etkili Olduğunu Düşündüğüm Sır Gibi Saklanan Ayet.. (Sadece Estanbul'da)...

   Arkadaşlar bu ayeti kerim'e Süleyman Hilmi Tunahan Hz. lerinin Talebeliğinden Hoca Olanlar okuyorlarmış. Ama nedense talebelerine bile öğretmekten çekinmişler.. Ama ben bunu öğrendim ve paylaşıyorum neden derseniz ilim paylaşıldıkca güzeldir.. Herkez kendinden sorumludur biz güzel olanı yapalım..   Bu Ayeti kerimeyi ne niyetle okursanız. O sizin için gerçekleşir ve af olunurmuşssunuz. Ki Ayetin Anlamıda buna gayet açık   Ayet'te dikkat çeken en önemli özellik anlamı.. dikkat çeken bir özelli

   , Yer: Dilek Duaları

  • Soru: Rızkımın Bağlı Olduğunu Düşünüyorum

   Kardeşlerim bilenler lütfen yardımcı olanılır mi. Sürekli dua ve kuran  okuyan biriyim. Ne yaparsam yapayım maddi işlerim yolunda gitmiyor. Sanki bütün  kapılar kapalı. Ne olur yardımcı olun. Rizkim bağlı olduğunu düşünüyorum 

   , Yer: Sorular

  • Kuran'da Düz Dünya

   Bu konuda onlarca makale yayınlandı, yazıldı, çizildi. Tv programları, Youtube'da konuya ilişkin sözde hep çürütülen yüzlerce videolar mevcut. Bu sefer İslami kesimi ayrılığa iten bu konuya Kuran-ı Kerim'i ele alarak yazalım. İslam kitabında dünya küre değil düz olarak geçmektedir. Makalenin devamında ayetleri ve tefsirlerini tek tek yazacağım. Bunları da diyanetin sitesinden ekleyeceğimi en başta belirtirim. Bakalım Kuran'da dünya hangi şekildeymiş göreceğiz! Çünkü birisi çıkıp Kurana göre "dün

   , Yer: Diğer Din ve İnanışlar

  • Ebced Tutarı Bir Tam Sayının Karesi Olan Ayetler (65 adet)

   Selam Estanbul! Kuran-ı Kerim'de Kadir suresi var; biliyorsunuz. Bu surenin ebced toplamı 99 sayısının karesine eşittir. Suredeki bu durum diğer ayetlerde hangilerinde benzeri bir koşulun sağlandığını merak etmeme neden oldu. Henüz diğer surelerin toplam ebcedlerinde de benzeri bir durum var mı diye bakmadım, muhtemelen de yoktur ve sadece Kadr suresi ile tamamdır. Bu durumda Kuran'da ebced tutarı bir tam sayının karesi olan 65 ayet ve 1 sure olmak üzere 66 tane ebced tutarı olmuş olur. Surel

   , Yer: Kuran-ı Kerim

×
×
 • Yeni Oluştur...