Jump to content

İncillerdeki Çelişkiler.........


aura
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

İnciller arasında birçok farklılıklar bulunmaktadır. Bu çelişkilere önce kilise babaları işaret etmişlerdi. Hıristiyanlar; İnciller'in Tanrı esinlenmesi olduğunu, aralarındaki farklılıklara rağmen sonuçta, ayni olaylar anlatılmıştır, diye açıklamalar yapmaktadır. Ancak İnciller'deki farklılıklar gösteriyor ki, bu metinlerin tanrısal vahiy olmadığı, Tanrı sözlerini de içerdiği, ancak insan eliyle yazıldığını göstermektedir. Araştırmacılar; İnciller'in Hz.İsa'nın yaşamında bizzat beraber olmuş, hiçbir tanık tarafından kaleme alınmamış olduğu görüşündedir. Tanrı'nın sözlerinde çelişki olması mümkün müdür? İncil yazarları; işittikleri sözlü rivayetleri, bugün aslı yok olmuş gerçek İncil'i, Pavlus'un Mektuplarını kaynak olarak kullanmışlar; kendi kültür, bilgi ve düşüncelerini de katarak İncil'i kaleme almışlardı. Hz.İsa hayatı boyunca ne İncil yazmış ve ne de yazdırmıştı. İnciller'in insan tarafından yazıldığının en tipik örneği, Luka İncili'nin başlangıç sözleriydi. 1/1, 3 :« Sayın Teofilos, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı Sözü'nün hizmetkârı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayların ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.»

 

İnciller'de ki pek çok çelişkilerden birkaç örnek:

1 - Matta İncili'ne dört yüzüncü yıl sonlarında üçleme inancına uyum sağlaması için 28/18,20 pasajıyla yapılan ekleme : «Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz olma emri.» Yapılan bu ilâve diğer İnciller'de olmadığı gibi, havarilerin yaşadığı ve Matta İncili'nin yazıldığı zaman olan birinci yüzyılda Hıristiyanlara üçleme ile değil yalnız Hz.İsa adıyla vaftiz yapılmaktaydı. (Bkz.bu kitap, Matta İncili)

 

2- Hz. İsa'nın soy kütüğü Matta İncili'nde (1/1,16) 40 isimden, Luka İncili'nde (3/23, 38) ise 75 isimden oluşmaktadır ve birbirinden çok farklıdır.

 

3 - Matta'ya (1/6) göre Davud'un oğlu Süleyman, Luka'ya (3/31) göre Davud'un oğlu Natan'dır.

 

4 - Matta(4/12,17) ve Markos (1/14,15)un anlattıklarına göre Hz.İsa'nın, Hz.Yahya'nın hapse atılmasından sonra tebliğe başladığını anlatır. Yuhanna (3/22,26 ve 4/1,3) ise Hz.İsa'nın, Hz.Yahya hapse atılmadan önce tebliğ vazifesine başladığını yazar.

 

5 - Matta'ya (1/16)göre Hz.Meryem'in kocası Yusuf Yakub'un oğludur. Luka'ya (3/23) göre ise Yusuf Heli'nin oğludur.

 

6 - Markos (15/21) ve Luka (23/26) ya göre Hz.isa'nın haçını taşıyan Krine'li Simun'dur. Yuhanna'ya (19/17) göre ise biz Hz. İsa'nın kendisidir.

 

7 - Hz.İsa'ya Eriha'dan çıktığında Matta'ya (9/27) göre iki, Markos'a (10/51) göre bir kör gözlerinin açılması için istekte bulunmuştur.

 

8 - Markos'a (15/32) göre çarmıha gerilen iki haydut Hz. İsa'ya hakaret etmiş, Luka'ya (23/39,43) göre ise; haydutlardan biri hakaret etmiş, diğeri hakaret edeni azarlamış, bu nedenle Hz.İsa ona cennet için söz vermiştir.

 

9 - Matta'nın (5/39,40): «Kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup gömleğinizi almak isteyene üstlüğünüzü de verin.» anlatımı ile, yine Matta İncili'nin (10/34): «Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim.» anlatımı arasında tam bir karşıt anlam bulunmaktadır.

 

10 - Matta İncili'ne (10/10) göre havarilerin yanlarına değnek dahi almamalarını tavsiye ederken, Markos İncili'nde (6/8) ise değneğin alınmasını söylemiştir.

 

11 - Matta'ya (25/15) göre köle sayısı üç iken, Luka (19/13) köle sayısını on adete yükseltmiştir.

 

12 - Yuhanna İncili'nde bulunan dip notunda, 7/53 ve 8/11 ayetleri için : «Grekçe el yazmasında yoktur.» diye yazılmıştı. Bu da gösteriyor ki, bazı İnciller'de ekleme yapılmış, bazılarında da yapılmamıştır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"İsa'nın dedesi Yakup mu Heli mi?"Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu.(Matta 1:16)

İsa'nın kendisi görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu. Yusuf da Eli oğlu, (Luka 3:23)

 

Burada Sayın Yüksel sadece Sayın Deedat'ın daha önce cevapladığımız iddialarını tekrarlamaktadır (Bkz II. Bölüm, s. 102-103). İsa'nın üvey babası Yusuf'un babası Yakup'tu. Yusuf'un kayınpederi ise Heli'ydi. Edip Yüksel'in iddia ettiğine göre Hristiyanlar bu iki soy listesinin tutarsızlığını gizlemeye çalışmaktadırlar. Böyle bir amaç söz konusu olamaz. Karşılaştırılınca besbelli ki bu iki liste birbirlerinden çok farklıdırlar. Yani ikisi aynı kişinin soyu olamaz. Yukarıda söylediğimiz gibi Matta'da İsa'nın üvey babası olan Yusuf'un soyu verilmektedir. Luka'da ise İsa'nın annesi Meryem'inki verilmektedir. Ama Yahudiler arasında kadınların isimleri soy listelerinde genellikle bulunmadığı için Luka'da Yusuf Meryem'in yerini tutuyor. Bunu ispatlamak için aşağıdaki noktalara başvurabiliriz:

1.İsa'nın doğumuyla ilgili olaylar Matta'da Yusuf'un açısından ama Luka'da Meryem'in açısından anlatılmaktadır. (Bkz. Matta 1-2 ve Luka 1-2). Örneğin İsa'nın bakire Meryem'den doğacağını bildiren meleğin Yusuf'a görünmesi Matta'da bulunurken, Meryem'e daha önceki görünmesini Luka'da buluyoruz (Matta 1:18-25; Luka 1:26-38). Buna göre Meryem'in soyunu zaten Luka'da bulmayı beklerdik.

2.Luka'da, her ne kadar Yusuf'un ismi bulunuyorsa da yine de İsa'nın onun oğlu olmadığı vurgulanmaktadır "Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu" (Luka 3:23).

3.Luka 1:32 ve 69'da Meryem'in de Davut'un soyundan olduğu ima ediliyor.

4.Oğlu sözcüğü sık sık değişik anlam taşıyabilir. Örneğin: İsa için "İbrahim oğlu, Davut oğlu" (Matta 1:1), Âdem için "Tanrı oğlu" denilir (Luka 3:38). Ayrıca belli ki bu listelerde birçok kuşak bilerek atlanmaktadır, yani "oğul" sözcüğü "torun" anlamını da taşır. Buna göre "Heli oğlu" derken "Heli'nin damadı" anlamında olmasına şaşmamalıyız.

5.Bu son nokta Luka'nın asıl Grekçe metninde de doğrulanmaktadır. Şöyle ki, listedeki her isimden önce belirtili tanıtıcı olan "tou" sözcüğü bulunmaktadır. Ancak Yusuf'tan önce yoktur! Anlaşılan buradaki ilişkide bir fark vardır.

6.Bir başka kaynakta kanıt bulunmaktadır. Yahudilerin "Talmud" diye bilinen yorum kitabında, İsa'nın annesi Meryem'den söz ederken "Heli'nin kızı olan Meryem" olarak söz etmektedir (Bkz. Haghigha 77.4).

Sonuçta Luka'daki listenin Meryem'in soyuna verdiği yorumu her açıdan uygun ve mantıklıdır.

 

Alıntı

--------------------

İsa Mesih'in Soyu (Matta 1:1-17)

 

Yeni Antlaşma'yı okumaya başlayan biri, bunun neden sıkıcı bir soy ağacıyla başladığını merak edebilir. Bunun önemli olmadığı sonucuna varıp isimlerin bulunduğu kısmı atlayarak diğer bölümleri okumaya başlayabilir.

 

Ne var ki, soy ağacı son derece önemlidir. Sonradan meydana gelecek olan olayların temelini atar. İsa'nın, Davut'un torunu olarak kraliyet soyundan geldiği açıklanmadan, O'nun İsrail'in Kralı Mesih olduğunu kanıtlamak mümkün değildir. Matta, hikâyesine başlanması gereken yerden başlar: İsa'nın dünyadaki babası Yusuf aracılığıyla Davut'un tahtının yasal mirasçısı olduğunu gösteren belgeleri gözler önüne serer.

 

Buradaki soy, İsa'nın İsrail Kralı olarak yasal soyunu dikkatle açıklar; Luka'daki soy ise O'nun Davut'un Oğlu olarak doğrudan doğruya onun soyundan geldiğini gösterir. Matta'daki soy Davut'tan sonra kral olan oğlu Süleyman gibi kraliyet soyunu izler; Luka'daki soy ise Davut'un diğer oğlu Natan aracılığıyla devam eden kan soyunu izler. Bu soy oğul olarak evlat edinildiği Yusuf'la sonuçlanır; Luka 3'teki soyun ise İsa'nın gerçek Oğul olduğu Meryem'in atalarını göstermesi mümkündür.

 

Bin yıl önce Tanrı, Davut'la sonsuza kadar sürecek bir krallık ve yöneticilik vaadi içeren koşulsuz bir antlaşma yapmıştı. Bu şimdi Mesih'te gerçekleşiyor: Meryem vasıtasıyla Davut'un zürriyetindendir; Yusuf vasıtasıyla da Davut'un tahtının yasal mirasçısıdır. Ebediyen yaşadığından krallığı da sonsuzdur ve Davut'un büyük Oğlu olarak sonsuza kadar hüküm sürecektir. İsa, İsrail tahtına talebini iki öğeyle kişiliğinde birleştirmiştir: Yasal ve doğrudan doğruya geldiği soydan. Yaşadığı için de başka hiç kimse hak talep edemeyecektir.

 

1:1-15 İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt İfadesi Tekvin 5:1'deki, "Âdem zürriyetlerinin kitabı budur" ifadesine benzemektedir. Tekvin ilk Adem'i, Matta ise son Adem'i tanıtır. İlk Adem ilk ve fiziksel yaratılışın başıydı. Mesih ise son Âdem olarak yeni ya da ruhsal yaratılışın Başıdır.

Bu kitabın konusu İsa Mesih'tir. İsa ismi O'nu Yahve-Kurtarıcı olarak, Mesih unvanı ise O'nu uzun süredir beklenen İsrail'in Mesih'i ("meshedilmiş" ya da "kutsanmış" olan) olarak gösterir. Davut Oğlu unvanı ise Eski Antlaşma'daki Kurtarıcı ve Kral rollerini birleştirir. İbrahim Oğlu unvanı Rabbimizi, İbrani halkının ilk atasına verilen bütün vaatleri gerçekleştiren olarak gösterir.

 

Soy, tarihsel olarak üç bölüme ayrılır: İbrahim'den Yeşay'a, Davut'tan Yoşiya'ya ve Yekanya'dan Yusuf a. İlk bölüm Davut'a kadar olan dönemi; ikincisi krallık dönemini; üçüncüsü ise sürgündeki kraliyet soyunun kayıtlarını içerir (MÖ 586 ve daha sonrası).

 

Bu kayıtta birçok ilginç özellik vardır. Örneğin, ilk paragrafta dört kadından bahsedilir: Tamar, Rahab, Rut ve Batşeba (Uriya'nın karısı). Doğuda soy kayıtlarında kadınların ismine nadiren rastlandığından, bu kadınların ilave edilmiş olması şaşırtıcıdır; bunlardan ikisi fahişeydi (Tamar ve Rahab), biri zina işlemişti (Batşeba) ve ikisi İsrailli değildi (Rahab ve Rut). Matta Kitabının girişinde bulunmaları belki de Mesih'in gelişinin günahkârlara getireceği kurtuluşa, Yahudi olmayanlara getireceği lütfa ve O'nda cinsiyet ve ırkçılık engelinin kalkacağına dair İnce bir imadır.

 

Kral Yekonya isminden söz edilmiş olması oldukça ilginçtir. Yeremya 22:30'da Tanrı bu adamı lanetlemiştir: "RAB şöyle diyor: 'Bu adamı çocuksuz, ömrünce başarılı olmayacak biri olarak yazın. Çünkü soyundan gelen hiç kimse başarılı olmayacak, soyundan gelen hiç kimse Davut'un tahtında oturamayacak, Yahuda'da bir daha krallık etmeyecek.'" Eğer İsa Yusuf un gerçek oğlu olmuş olsaydı, bu lanetin altında kalmış olacaktı. Bununla beraber, Davut'un tahtına hak kazanabilmek için Yusuf un yasal oğlu olması gerekiyordu. Sorun bakireden doğum mucizesiyle çözümlendi: İsa Yusuf vasıtasıyla tahtın yasal varisiydi. Meryem vasıtasıyla da gerçek Davut Oğlu idi. Yekonya'nın üstündeki lanet, Yekonya soyundan olmayan Meryem'i ve çocuklarını etkilemedi.

 

1:16 Grekçe'deki "ondan" ("Meryem" yoktur) sözcüğünün tekil ve dişil olması İsa'nın, Yusuf'tan değil, yalnızca Meryem'den doğduğunu gösteriyor. Fakat bu ilginç soy niteliklerine ek olarak sunuşta zorluk yarattığı da anımsanmalıdır.

 

1:17 Matta her üç bölümdeki on dört soya ilişkin duruma ilgiyle yaklaşır. Bununla beraber bazı belirli isimlerin listesinde olmadığını Eski Antlaşma'dan biliyoruz. Örneğin, Yoram'la Uziya (8. ayet) arasında Ahazya, Yehoaş (Yoaş) ve Amatsya kral olarak hüküm sürmüştür (2Kr.8-14; 2Ta.21-25).

Matta ve Luka'daki soylar Şaltiyel ve Zerubabel gibi İki ismi üst üste getirir (Mat. 1:12,13; Luk.3:27). Meryem ve Yusuf un soylarının bu adamlarla birleşip sonradan ayrılmaları ilginçtir. Her iki kitabın Ezra 3:2'deki kaydı izleyerek Zerubabel'in Şalteyel'in oğlu olduğunu söylemesine rağmen 1. Tarihler 3:19'da Pedayal'ın oğlu olduğunun yazılması sorun yaratır.

 

Üçüncü sorun ise Matta'nın, Davut'tan İsa'ya kadar yirmi yedi kuşak saymasına karşın, Luka'nın kırk iki kuşak saymasıdır. Müjde yaylalarının değişik soy ağacı taslağı çizmelerine rağmen, kuşak sayımında böyle bir farklılığın olması tuhaftır. Bu sorunlara ve görünen zıtlıklara karşı Kutsal Kitap öğrencisinin tutumu ne olmalıdır? İlk olarak, temel noktamız Kutsal Kitap'ın Tanrı'nın esinlenmiş sözü olmasıdır. Bu nedenle yanlışlık olamaz. İkincisi ise sonsuz olmasıdır ve Tanrı'nın sonsuzluğunu göstermesidir. Sözün temel gerçeklerini anlayabiliriz, ama hiçbir zaman içindekileri tam olarak kavrayamayız.

 

Buna göre sorunlara yaklaşımımız bizi, Kutsal Kitap'ın hata yapabileceğin¬den çok sorunun bilgi eksikliğinden kaynaklandığı sonucuna götürür. Kutsal Kitap sorunları bunlara yanıt bulabilmek amacıyla daha çok araştırma yapmak için bizi kamçılamalıdır. "Tanrı'yı gizli tuttuğu şeyler için, krallarıysa açığa çıkardıkları için yüceltiriz" (Sül.25:2).

 

Tarihçilerin titiz araştırmaları ve arkeologların kazıları Kutsal Kitap'taki ifadelerin yanlış olduğunu gösterememiştir. Bize sorun ve zıtlık olarak görünen her şeyin anlaşılabilir bir açıklaması vardır ve bu açıklamalar ruhsal önem ve faydalarla doludur.

 

İsa Mesih'in Soyu (Luka 3:23-28)

 

Luka İsa’nın halka yönelik görevini açıklamaya geçmeden önce kısa bir ara vererek İsa’nın soyunu anlatıyor. Eğer İsa aynı zamanda tam ve gerçek anlamda bir insansa, o zaman O'nun soyunun ta Adem'e kadar uzanması gerekir. İsa'nın soy kütüğünün açıklanması O'nun Adem'in soyundan geldiğini gösterir. Luka'nın, İsa'nın Meryem'in soyundaki atalarını anlattığına inanılır. 23'üncü ayete dikkat edilecek olursa, orada İsa'nın Yusuf un oğlu olduğu değil, oğlu olarak bilindiği söylenmektedir. Eğer bu görüş doğruysa, o zaman 23'üncü ayette geçen Eli, Meryem'in babası, aynı zamanda Yusuf un da kayınbabası olmaktadır.

 

Uzmanlar bunu genellikle, Rab'bin Meryem aracılığıyla olan nesillerinin anlatılışı olduğunu kabul ederler. Buna gerekçe olarak da şunları gösterirler:

1) Çünkü Yusuf un aile kütüğü Matta kitapçığında incelenmektedir (Mat. 1:2-16).

 

2) Luka kitapçığının ilk bölümlerinde Meryem, Yusuf tan daha fazla görünmektedir. Oysa durum Matta kitapçığında bunun tam tersidir.

 

3) Yahudilerin soy kütüklerinin yazılmasında kadın isimlerinin kullanılması pek yaygın bir uygulama değildi. Burada Meryem'in adının geçmeyişi bu nedenle olabilir.

 

4) Matta l:16'da Meryem'in nişanlısı Yusuf'un, Yakup'un öz oğlu olduğu açık bir şekilde bildirilmektedir. Oysa Luka kitapçığında Yusuf un Eli'nin öz oğlu olduğu değil, sadece oğlu olduğu söylenmektedir. Buradaki oğul, pek tabii damat anlamında kullanılmış olabilir.

 

5) Orijinal dildeki belirli artikel eki (harfi tarif; Grekçe: tou) burada soy kütüğünde, biri hariç, adı geçen her ismin önünde kullanılmaktadır. Bu artikelin kullanılmamış olduğu tek isim Yusuf tur. Soy kütüğündeki bu tek farklılık, Yusuf'un Meryem'le evli olduğu için dışarıda tutulmuş olabileceğini göstermektedir.

Bu soy kütüğünü ayrıntılarıyla incelemeye gerek olmadığı halde, buradaki önemli bir iki noktaya değinmekte yarar vardır:

1) Buradaki liste, Meryem'in, kral Davut'un oğlu Natan'ın soyundan geldiğini göstermektedir (3:31). İsa, Matta kitapçığında, Davut'un tahtı üzerindeki yasal haklarını Süleyman aracılığıyla miras almıştır.

 

Rab İsa, Yusuf un yasal oğlu olarak, Tanrı'nın Davut'la, hükümranlığının hiç son bulmayacağına İlişkin yapmış olduğu antlaşmada üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Öte yandan İsa, Tanrı'nın Yehonya üzerine koyduğu lanetin altına girmedikçe Yusuf un oğlu olmayacaktı. Bu lanete göre, kötü kral Yehonya'nın soyundan gelecek olanlar bereketli olmayacaklardı (Yer.22:30).

 

Meryem'in Oğlu olarak İsa, Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmanın diğer bir yönünü, yani Davut'a, soyundan olanın sonsuza dek tahtı üzerinde oturacağına dair verilen sözü yerine getiriyordu. Ayrıca Natan aracılığıyla Davut'un soyundan olarak Yehonya üzerindeki lanete uğramadı.

 

2) Adem burada Tanrı Oğlu olarak tanımlanıyor (38. ayet). Bu tanımlama, Adem'in sadece Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu göstermek için kullanılmıştır.

 

3) Mesih'in soy şeridinin Rab İsa ile son bulmuş olduğu burada açıkça görülüyor. Bu nedenle başka hiçbir kimse Davut'un tahtının yasal mirasçısı olduğu iddiasında bulunamaz!

alıntı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Hıristiyan kaynaklarına göre; İncil metinleri ayrı insanlar tarafından Tanrı'nın esinlenmesi ile yazılmıştır, bunun için her kelimesi doğrudur, görüşündedir. İnciller'de ki farklı anlatımlar için ise, Hz.İsa'nın değişik yönlerini gösterdiklerinden birbirini tamamlayan bölümler olarak kabul edilmeli, tezini savunurlar.

 

Ancak günümüzün araştırmacıları, bu fikre karşı çıkmışlar, İnciller arasındaki çelişkiler Tanrı vahyi olmasını imkansız kılmaktadır, görüşündedir. Ortada dört ayrı metin ve dört ayrı anlatım vardır. Yazarların tümü de Hz.İsa hakkında ayrı özelliğe ve ayrı düşünceye sahipti, bunlar ancak insan zihninin, hafızasının ürünüdür, demişlerdir. Genellikle uzmanlar; İncil yazarlarının Hz.İsa ile ilgili Musevi - Hıristiyan toplumun (Nasraniler'in) sözlü rivayetlerini, gerçek İncil'i ve Pavlus'un mektuplarını kaynak olarak kullandığı; sonra da kendi kültürlerine, inançlarına göre yorumlamış ve şekillendirmiş oldukları görüşünde birleşmişlerdir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

8 - Markos'a (15/32) göre çarmıha gerilen iki haydut Hz. İsa'ya hakaret etmiş, Luka'ya (23/39,43) göre ise; haydutlardan biri hakaret etmiş, diğeri hakaret edeni azarlamış, bu nedenle Hz.İsa ona cennet için söz vermiştir.

 

çarmıhtaki kişinin bilinci gider önce hakaret eden jişinin sonra düzgün konuşması yada biinci yerindeyken onu savınması daha sonra hakaret etmesi mumhtemeldir.

--------------------

- Matta'ya (1/6) göre Davud'un oğlu Süleyman, Luka'ya (3/31) göre Davud'un oğlu Natan'dır.

Davud'un hangi oğlu Hz. İsa'nın atasıdır?"

Davut, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı.

(Matta 1:6)

Natan oğlu, Davut oğlu, Yeşay oğlu(Luka 3:31)

 

Hem Süleyman hem de Natan O'nun atalarıdır. Matta'da İsa'nın üvey babası olan Yusuf'un soyağacı verilmektedir. Luka'da ise İsa'nın annesi Meryem'in soy ağacı verilmektedir. Yani, her ikisi Davut'un soyundandır ama Yusuf Davut'un oğlu Süleyman'ın torunuyken, Meryem Davut'un oğlu Natan'ın torunudur. Not: Ayrıntılı cevap için bunu izleyen soruya bkz.

İsa'nın dedesi Yakup mu Heli mi?"

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

9 - Matta'nın (5/39,40): «Kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup gömleğinizi almak isteyene üstlüğünüzü de verin.» anlatımı ile, yine Matta İncili'nin (10/34): «Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim.» anlatımı arasında tam bir karşıt anlam bulunmaktadır

öyle cımbızlama ayettir ki bu

Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim.

Çünkü ben babayla oğulun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim.

'İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak.'

Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir.

Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir.

Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır.

 

görüldüğü gibi ayetin devamı okunursa.İsa ailede olacka ayrılıklardna bahsetmektedir.yani biri iman ederken diğeri iman etmeyecektir isa benzetmelerle singelerle konuşuyor.

ki bu tevratta söylenir.

burda isa birnin öldürülmesindne yada zarar verilmesindne değil aileler arasında kişiler arasında çıkacak sorunlarından bahsefiyor çünkü bir evde biri iman ederken diğeri iman etmeyecektir.Savaşın lafı bile yoktur.ama sevgili edip yüksek cümleyi öyle bir alıyor ki hiç okumayan biri direk savaş ile ilgili olduğun u düşünebilir

YANLIŞ ANLAŞILAN AYETLER

 

İncil'in okuyan herkes İsa Mesih'in şiddet yanlısı olmadığını rahatlıkla anlayabilir. Fakat bazı yazarlar, İncil'de yer alan bazı ayetleri anlamazlıktan gelerek Hıristiyanlığın barışçı bir inanç olmadığını ileri sürmektedirler. Şimdi yanlış anlaşılan bu ayetleri beraber inceleyelim ve Hıristiyanlığın barışçı bir inanç olup olmadığına beraber karar verelim. " Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Ben barış değil kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. İnsanın düşmanları, kendi ev halkı olacaktır." İncil, Matta 10:34-36" Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ben ayrılık getirmeye geldim. Bundan sonra bir evde beş kişi olacak, üçü ikiye, ikisi üçe karşı ayrılacaklar. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır." İncil, Luka 12:51-53 Bu ayetlerde anlatılmak istenen nedir? İsa Mesih, yine bir yerde şunları söylüyor: " Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek" İncil, Matta10:22.

 

İsa Mesih bu ayetlerde, kendisine inanacak kişilerin çekeceklerinden sıkıntılardan söz etmektedir. İsa Mesih'in bu sözleri hemen, Hıristiyanlığın daha ilk yıllarında gerçekleşmeye başladı. O'nun 12 öğrencisinden, sadece biri - Yuhanna- doğal bir ölümle öldü. Diğerleri çeşitli şekillerde idam edilerek öldürüldüler. İlk Hıristiyanlardan birçok kişi aç aslanlara atıldı, diri diri ateşle atıldı, çarmıha asıldı ve daha birçok şekillerde şehit edildi. Ama bütün bunların ortak bir özelliği vardı: Kendilerine kötülük edenlere karşı kötülük düşünmediler.

 

Çünkü Efendilerinin şu sözünü unutmuş değillerdi:

 

" Fakat ey dinleyenler, size diyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik edin, size lanet edenlere iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin." İncil, Luka, 6:27-28

 

 

Evet, Hıristiyanların inancı, kendilerini her sıkıntıda ayakta tutabilecek güçtedir. Hıristiyanlık tarihi, aç aslanlara doğru giderken, ilahiler okuyan cesur Hıristiyanlarla doludur.

 

 

Bu ayetleri yanlış yorumlayan kişiler, bu ayetlerin anlamını İslamiyet'i bırakıp Hıristiyanlığı seçenlere sormalarını tavsiye ederiz. Ülkemizde, Hıristiyanlığı seçtiği için, ya Hıristiyanlığı ya da ailesini terk etmek zorunda bırakılan "oğullara, kızlarla, gelinlerle, kocalarla ve kaynanalarla" doludur. Yani Hıristiyanlığı seçen bir kişiye ilk önce ailesi düşman oluyor. Bu durum Yahudilerde ve putperestlerde de öyle idi. İşte İsa Mesih bu gerçeği vurgulamak istemiştir. İsa Mesih'in şiddet kullanılmasına her zaman karşı çıktığına dair İncil'den iki örnek verelim."İsa kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar, kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyeliler'e ait bir köye girdiler. Ama Samiriyeliler Kudüs'e gitmekte olan İsa'yı kabul etmediler.

Öğrencilerden Yakup ile Yuhanna bunu görünce, ‘Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?' dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı. Sonra başka bir köye gittiler." İncil, Luka 9:52-56 İsa Mesih'in çarmıha gerilmek üzere tutuklandığında meydana gelen olay ve İsa Mesih'in bu olaya yaklaşımı ise çok açıktır. "İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'yla birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti, başkahinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona, ‘Kılıcını yerine koy!' dedi. ‘Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa Babamdan yardım istemez miyim sanıyorsun? İstesem, hemen şu an bana on iki tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren Kutsal Yazılar o zaman nasıl yerine gelirdi?" İncil, Matta, 26:50-54

Eğer İncil'in Luka bölümü 22:51 ayete bakarsanız İsa Mesih'in o kişinin kulağını iyileştirdiğini görürsünüz. Hıristiyanlığın tek kaynağı olan İncil'de yer alan, sevgi ve barışçılık üzerine birkaç ayet daha: " Ama gökten gelen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıl, yumuşak ve uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle - özelliklerle- doludur." ( Yakup, 3:17)

"Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine kutsanmayla karşılık verin. ( 1.Petrus , 3:9) "Eğer bir kimse ‘Tanrı'yı seviyorum der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğu Tanrı'yı sevemez. ‘Tanrı'yı seven, kardeşini de sevsin' diyen buyruğu biz İsa Mesih'ten aldık" ( 1.Yuhanna , 4:20-21)

"Kardeşinden nefret eden karanlıktadır, karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık, onun gözlerini kör etmiştir." ( 1.Yuhanna , 2:11)

" Sakın kimse kötülüğe karşı karşılık vermesin. Birbiriniz ve tüm insanlar için her zaman iyiliği amaçlayın." ( 1. Selanikliler , 5:15)

Bu ayetlerden kolayca anlaşılabileceği gibi, hiçbir savaşı Hıristiyanlığa mal etmek mümkün değildir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kıyamet Günü'nde de insanlar, kendi kitaplarına göre Tevrat, İncil ve Kur'an'daki yasa hükümlerine uygun olarak ödüllendirilecek veya ceza görecektir. Casiye 45/28 :«Kıyamet günü tüm halkları, toplanıp diz çökmüş görürsün. Her toplum kendi kitabına davet edilir. Bugün yapıp ettiklerinizin karşılığı ile yüzyüze getirileceksiniz.»

--------------------

Hıristiyanlar ve Yahudiler; Hz.İsa'dan sonra gelmiş bir din kitabını dikkate almamakta, Allah'ın son elçisi Hz.Muhammed (s.a.s.)'i bir peygamber ve ona inen Kur'an'ı Kerim'i ilâhi bir kitap olarak kabul etmemektedir. Hz.Muhammed (s.a.s.)'i inkar etme; İsrailoğulları ile başlamış, Hıristiyanlarla devam etmiştir. Oysa Kur'an, daha önce Yüce Yaratıcı tarafından indirilen bütün kitaplara, her Müslümanın inanmasını emreder. Nisa 4/136 : « Ey iman edenler! Allah'a, peygamberlerine ve peygambere indirdiği Kitaba, ondan önce indirdiği Kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve Ahiret Günü'nü inkâr ederse, gerçekten derin bir sapıklığa düşmüştür.» Ayrıca Bakara 2/253 de şöyle buyrulmaktadır : «İşte bu peygamberlerden kimini kimine üstün kıldık. Allah onlardan kimileri ile konuştu, kimilerinin de derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik ve onu Ruh'ul Kudüs (Cebrail) ile destekledik...» Bakara 2 / 87 : « Yemin olsun ki Musa'ya Kitap'ı (Tevrat'ı) verdik. Ve arkasından da resuller gönderdik.

 

Batı toplumu, “Muhammed önceki peygamberlerin yazdıkları kitaplardan istifade ederek Kur'an'ı Kerim'i yazmıştır.”, görüşünü bir gerçekmiş gibi ileri sürerek, Kur'an'ın ilâhi bir kitap olmadığını iddia ederler. İslâmiyet ile ilgili olarak da Muhammed dini ve Muhammediler olarak verdikleri isimler, günümüze kadar kullanılmaktadır. Oysa Hz.Muhammed (s.a.s.)'in getirdiği din, Yüce Allah'ın en son göndermiş olduğu, öncekilerin devamı ve sonuncu olma özelliğini taşımaktaydı.

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...