Jump to content

Sufi Meditasyon


İη¢ιѕєℓ
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..), bir şey üzerinde derin ve kapsamlı bir şekilde düşünmek demektir. Bir şeyin asıl gerçeğine kavuşmak amaç ve umuduyla, zihne dolan gereksiz fikirleri geri göndererek, o anda cevap beklenen sorunun açıklığa kavuşturulmasına çalışmaktır. Daha da açacak olursak insanın asıl ruhsal benliğiyle irtibata girmesidir. Asıl hedeflenen amaç budur... Ancak her zaman bu amaç gerçekleşmez...

Bu uygulama metodunun Uzakdoğu'nun ilahi olmayan dinleri'ndeki ibadetlerin önemli bir kısmını teşkil ettiği söylense de, sadece Uzakdoğu'nun ilahi olmayan dinleri ile kısıtlı kalmamıştır. Söz konusu teknikler birçok toplum tarafından kendi dinsel ve geleneksel anlayışlarına uyarlanarak kullanılmıştır. Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..) esnasındaki düşünme eylemi eforsuz bir eylem olarak tanımlanır... Kendiliğinden bir akis içinde, belli bir ilham alınarak yeni şeyler öğrenme ve kavrama imkanı sağlanabilir... Konunun bu yönü, çalışmanın sonuçlarıyla ilgili püf noktasını oluşturur.

Arzu edilmeyen sonuçlarla karşılaşılıp karşılaşılamayacağını belirleyen nokta iste burasıdır. Bu noktada deneyimcinin ruhsal kültürünün ve teorik bilgi düzeyinin çok yüksek olması gerekir...

Bu konuya tekrar döneceğiz...

Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..) esnasında zihin ve beden serbest tutulur. Düşünce bir an için, kendi konusunun dışına çıkma eylemi gösterirse, aklın müdahalesi ile sükûneti yitirmeden yeniden ilk konuya geri dönülür.

Burada esas olan: Sükunet içinde kalabilmek ve konuyla ilgili sezgileri alabilmektir...

Tufan öncesi uygarlıklardan olan Atlantis ve Mu Uygarlıkları'ndan tutun, eski Kristof Kolomb öncesi uygarlıklarından olan Aztek, İnka, Maya'lara... Avustralya Aborjin yerlilerinden, Afrika Zulu Kabileleri'ne... Ve oradan da Avrupa ve Asya'daki toplumlara varıncaya kadar dünyanın hemen her yerinde kısmen metotları değiştirilerek ama temel metot ayni kalmak üzere, yaklaşık 100 civarında meditasyon yapma çeşidi vardır.

İslamiyet'in, Tasavvufi çalışmalarında ve özellikle de Sufi ekollerinde Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..) yararlanabilmek için, çok kapsamlı ve çok değişik teknikler geliştirilmiştir.

Bireylerin belli sırlara kavuşabilmelerine yardımcı olabilmek için bir zamanlar kullanılan bu teknikler, Sufi Merkezlerinde, eğitilmekte olan öğrencinin üzerinde son derece yararlı sonuçlar meydana getirebiliyordu. Diğer toplumların inisiyatif gizli yani batini çalışmalarında olduğu gibi gerçekten de, bu teknikler Sufi Okulları'nda, bireyi özgür bir hale getirerek, bireyin kendisiyle, asıl benliği arasındaki köprüyü kurmasına yardım ediyordu.

Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir püf noktası vardır:

O dönemlerde uygulanan bu teknikler, bireyin içsel gelişmesinde, sırlara kavuşmasında ya da günümüz anlayışıyla ifade edecek olursak; "kendini tanıması" ve "kendini bilmesi" yolunda yapılan çalışmalarından sadece bir tanesiydi... Meditasyonla birlikte uygulanan ve birbirini tamamlayan başka çalışmalar da vardı.

Ancak şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki; O dönemlerdeki bu başarılı çalışmaların yürütüldüğü zamanlarda bile, bu çalışmalardan zarar görenler olmuştur. Ancak konunun bu yönü üzerinde günümüzde çok az durulmuştur...

 

Konuyu biraz açalım...

Bu tekniklerin son derece dikkatli uygulanması gerektiğini çok iyi bilen o devrin mürşitleri, müritlerini sürekli olarak kontrol ederlerdi... Zikir çalışmalarına hangi öğrencinin ne zaman başlaması gerektiğini, ne kadar süre ile günde kaç defa uygulaması gerektiğini ve bu zikir çalışmasında hangi öğrencinin hangi zikri(mantrayı) kullanacağını büyük bir titizlikle belirlerlerdi. Zaman zaman tehlikeli bir gelişme fark ettikleri an, belli bir süre, o öğrenciye zikir çalışması derhal bıraktırılırdı. Hatta uygun görmedikleri bazı öğrencilerine hiç bir zaman zikir çalışmaları yaptırılmazdı.

Eski devirlerdeki bütün toplumlar, konunun ciddiyeti üzerinde ve doğurabileceği arzu edilmeyen sonuçlarla öğrencilerin karşılaşmamaları için büyük bir titizlikle durmuşlardır.

Örneğin Hz. Mevlana, öğretisini çevresine aktarırken; anlayışta, düşünmede, konuşmada, davranış biçimlerinde, geçim düzeninde, manevi çabada, konsantrasyonda ve son olarak da Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..) yapılabilecek yanlışlıklara insanların dikkatlerini çekmiştir.

Temeli aynı olmakla beraber, birbirinden oldukça farklı yaklaşık 100 civarında Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..) tekniklerinin bulunduğundan söz etmiştik. Bunlardan belli bir bölümü zikre dayalı tekniklerdir. Yani seçilen bir kelime ya da cümlenin meditasyon esnasında tekrar edilmesi prensibine dayanır... Sufiler de böyle bir teknik kullanmıştır.

Sufi Merkezlerinde; Allah'ın isimleri, en çok kullanılan temel zikirlerdendir. "La ilahe illallah", "Ya hay" gibi zikirler; Sufi Dervişler'ince en fazla kullanılan, tercih edilen zikirlerdi. Sufiler genellikle bir merkez etrafında daire seklinde halka oluştururlar; bazen oturarak, bazen ayakta ritmik hareketlerle toplu halde bu zikir çalışmalarını gerçekleştirirlerdi.

Sufilerin uygulamış oldukları zikr çalışmalarının başlıca iki şekli vardı:

Zikr-i Cehri dedikleri yüksek sesle uyguladıkları ve Zikr-i Hâf-i dedikleri alçak sesle veya tamamen sessiz içten söyleyerek uyguladıkları olmak üzere... Başlarındaki gerçekten bilgili ve konusunun ehli olan manevi tecrübeye sahip mürşidleriyle birçok Sufi Merkezleri, uzun yıllar çok başarılı sonuçların elde edildiği çalışmalarını sürdürmüşlerdi...

Fakat zamanla, Batınilikle meşgul olan bu yerler, özelliklerini kaybetmeye ve dejenere olmaya başladılar. Belli bir süre sonra ise, batınilik taklitçiliğiyle tamamen Zahirle iştigal edilen mekanlar haline gelince de fonksiyonlarını artık göremez bir hale dönüşmüşlerdir.

Günümüzde artık böyle resmi Sufi Merkezleri yok. Günümüzdekiler tamamen dindar kisveleriyle sufi batıni hiç bir çalışma yapmaksızın sadece siyasetle meşgul olmayı tercih etmişlerdir... Günümüzdeki bu dindar görünümlü cemaatler, Sufilerin etkin oldukları dönemde de vardı ve Sufilerle mücadele içindeydiler. Hatta Sufileri din dışı kişiler olarak göstermekteydiler. Günümüzde hala bu dindar görünümlü cemaatler, geçmişte yapılan o batini çalışmaları şiddetle eleştirmeye ve karalamaya devam etmektedirler. Bu nedenle günümüzdeki dindar görünümlü cemaatlerle, eski devirdeki Sufilerin karıştırılmaması gerekir. Sufiler batini içeriği öncelik tutan dervişlerdi... Daha sonraları onların da belli bir kısmı dejenere olarak dindar bir kisveye bürünmüş olabilirler... Ancak o devirde durum farklıydı... Bu iki meselenin birbirine karıştırılmaması gerektiğini hatırlatmayı, kendime tarihi bir borç biliyorum.

Tekrar konumuza dönelim...

O ilk dönemlerindeki başarılı çalışmaların yürütüldüğü dönemlerde bile, zikir çalışmaları sırasında zihinsel dengesi bozulan bir çok öğrenci olmuştur... Bunlara yolun mecnunları ismi verilmiştir. Her Sufi Ekolü'nün mecnunları vardı. Bu neden böyle olmuştur... İşte zaten bunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz...

Simdi geçmişteki uygulamaları bir kenara bırakarak, günümüzdeki Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..) uygulamaların insanlar üzerinde meydana getirebileceği olumlu ve olumsuz etkilere kısaca bir göz atalım.

Uygun bir teknik seçildiği taktirde Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..)un insanlar üzerinde sağlayabileceği olumlu etkileri maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

 

1- Vücut ve beyin üzerinde bir rahatlama etkisi.

2- Sinir sisteminin gerginlikten kurtularak daha dengeli bir zihinsel yapının oluşmasıyla, yaşam içinde karşılaşılan zorluklara dayanabilme ve bu zorlukların üstesinden gelme yeteneğinin gelişmesi.

3- Zihinsel ve fiziksel enerjinin artışı.

4- Sezgilerin kuvvetlenmesi ve içe doğuş tarzında bir takım bilgilerin kendiliğinden elde edilmesi...

Evet... Bunlar muhtemel olumlu etkiler olarak sıralanabilir...

Ayrıca düzenli olarak meditasyon uygulayan kişinin uykuya olan ihtiyacında bir azalma görülür ve daha az uyuyarak yaşamını sürdürebilir. Ancak şurası da bir gerçektir ki, herkeste meditasyon aynı etkiyi meydana getirmez.

Aynı metod bir kimsede gerek zihinsel, gerekse fiziksel yönde son derece olumlu gelişmeler sağlarken, yine aynı metod bir başka kimsede çok ciddi zihinsel bozukluklara sebebiyet de verebilir.

Günümüzde bunun hatırı sayılır derecede örnekleriyle karşılaşılmıştır. Bunun en büyük sebebi herkesin kendisine has farklı psişik ve fizyolojik bir bünyeye sahip olmasından dolayıdır. Bu nedenle her meditasyon tekniği herkeste aynı sonucu vermez.

Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..)dan yararlanabilmek için herkesin bünyesine en uygun tekniği seçmesi şarttır.

Bu tekniğin seçilme işlemi, Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..)'u yapacak birey tarafından yapılamıyorsa, bu seçimin Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..)u uygulatacak kişiler tarafından yapılması gerekir. Bilgi ve deneyimi bu seçimi yapmaya yeterli olmayanların bu işe kalkışmaları, son derece ciddi sorunların yaşanmasına sebebiyet verebilir.

En riskli çalışmalar ise, belirli kelimelerin tekrar edildiği zikre dayalı metodların uygulandığı tekniklerdir.

Zikre (Mantra) dayalı bir tekniğin uygulanmasında en fazla dikkat edilmesi gereken nokta, zikr olarak kullanılacak kelimenin titreşimsel yapısıyla, o zikri kullanacak kişinin psişik yapısının uyum içinde olup olmadığının tespit edilmesidir.

Bu seçim işini yapacak kişinin, Duyular dışı Algılamaları'nın son derece gelişmiş olması gerekir. En azından bir durugörü yeteneğinin olması şarttır...

Bir zamanlar bu seçim işlerini gerçekleştirebilecek düzeyde mürşidler mevcuttu, ancak günümüzde tamamen ticari bir boyutta ele alınan yerlerde bu seçimin ne derecede yapılabildiği ayrı bir tartışma konusudur. Konunun ciddiyeti özellikle devlet yetkililerimiz tarafından biliniyor olsaydı, zannediyorum ki, bu tür rasgele uygulamalara belirli bir disiplin getirirlerdi. Bu, aynen tip konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan bir kimseye, beyin ameliyatını yaptırmak kadar tehlikelidir.

Diyelim ki, kişinin psişik yapısıyla doğru bir zikr tespit edilebildi. Ve bu zikirle çalışılmaya başlandı... Risk artık bitmiş midir? Hayır... Bu sefer de bir başka risk kapıda beklemektedir...

Zikr olarak kullanılan sözcük seçildikten sonra o sözcüğün üzerine çok özel ve çok az sayıdaki insanın bildiği metotlarla, yoğun pozitif enerjiler yüklenir. Bu yöntemin temeli sizlere aktarılan suya manyetik enerjilerin yüklenmesine benzer.

Ve ondan sonra bu zikr birisine verilir. Sonra o da başlar bu zikri kullanmaya...

Ancak bu zikrin üzerine yüklenen enerji belli bir süre sonra tükenmeye ve karşıtına dönüşmeye başlar. Belli bir noktadan sonra zikrin üzerinde yoğun olarak negatif enerjiler birikmeye başlar...

İşte en büyük tehlike çanları da bu noktadan itibaren çalmaya başlar... Eğer anında fark edilmezse önüne geçilmesi mümkün olmayan zihinsel arazların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Özellikle tekrar altını çizerek söylüyorum ki, hemen fark edilirse telafisi mümkün olan bu müdahale de, biraz gecikildiği taktirde, geriye dönülmesi ve düzeltilmesi mümkün olmayan zihinsel bozuklukların ortaya çıkması engellenemez.

Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..) yapan kişinin, böyle bir durumla karşılaştığını derhal anlayacak bir ruhsal klavuza ihtiyaç vardır. Bu noktadan itibaren ya yeni bir zikr verilmeli ya da eski zikr kullanılması gerekiyorsa, yeniden şarj edilmelidir.

Bütün bunlar Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..)öğrettiklerini iddia eden günümüzün ticari kökenli yerlerinde uygulanabiliyor mu? Bu konuda da ciddi tereddütlerimizin olduğunu söylemek zorundayım...

Şimdi buraya kadar aktarmaya çalıştığımız bütün bu risk faktörlerinin 4/4 'lük halledildiğini bir an için düşünecek olursak bu sefer de başka bir meseleyle karşı karşıya geldiğimizi görürüz.

Diyelim ki; bütün şartları olumlu bir şekilde yerine getirebildiniz. Uygun bir teknik tespit ettiniz, başınızda da bu işten çok iyi anlayan uzmanlar var. Her şey halloldu mu?

Hayır...

Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..) çok eski devirlerden beri uygulanan "kendini bilme" çalışmalarındaki yöntemlerden sadece bir tanesidir diye bir tanımlama getirmiştik. Bu tanımlamayı kendi zihnimizde üretmedik. Bu tanımlamayla, eski batıni çalışmaları birazcık dahi inceleyen hemen herkes karşılaşabilir. Tek başına uygulandığında kaş yapayım derken göz çıkartmak her zaman için mümkündür.

Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..) yapan bir kimsenin dışardan tesir ve etki alma kapasitesi genişler. Yani daha teknik bir tabir kullanacak olursak "psişik kanalları" açılır. Ne demek istediğimi bu konuda çalışanlar gayet iyi anlıyorlardır. Zaten unutmayın ki; Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..)'da amaç kalp kapılarının açılmasıdır. Aksi taktirde Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..)un asıl gayesi olan; insanı öz benliğiyle buluşturması, mümkün olamaz.

İşte bu noktadan itibaren yine çok büyük bir başka tehlike çanlarının sesleri duyulmaya baslar. Açılan bu kapıdan çok farklı ve istenmeyen parazit enerjilerin girmesi her zaman için ihtimal dahilindedir.

Gene eski dönemlerden örnek vermemiz gerekecek... Eskilerden örnek veriyorum... Çünkü Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..) eskilerde kullanılan ve doğrusunu söylemek gerekirse, günümüzde sadece ticari boyutlarda kullanılan bir görselliktir.

Geçmişteki tüm inisiyatif çalışmalarda öğretmen; öğrencilerinde meydana gelen gelişmeleri psişik olarak duyular dışı algılamalarıyla kontrol etmekteydiler... Bu denetlemeyi yapan öğretmen, öğrencilerini sürekli bu alanda da her hangi bir tehlikeyle karşılaşmaması için kontrol altında tutardı. Hatta meditasyonu sırasında onu dış tesirlerden koruyabilmek için manyetik alanı içine alırdı...

Peki bu anlamda bir kontrol, günümüz Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..) öğreten ticarethanelerinde yapılabiliyor mu? Bu anlamda da ciddi soru işaretlerin mevcut olduğunu söylemek zorundayım...

Sayıları 100 civarında bulunan Sufi Meditasyon (Sema, Devran, Hatme..) tekniklerinden, ülkemizde en fazla bilineni ve en fazla duyulanı Semâ olarak nitelendirilen bir tekniktir... Ve bu da Hâfi zikre dayalı bir tekniktir... Yukarıda anlatmaya çalıştığımız bütün bu risk faktörlerini ortadan kaldırdığınıza inanıyorsanız mesele yok... Ama bize sorarsanız mesele çok...

Buraya kadar zikrlerden çok söz ettik. Zikri bu kadar etkin yapan şey nedir, diye düşünen okurlarımızın olabileceğini dikkate alarak bu soruyu biraz açalım diyoruz... Bakalım altından neler çıkacak...

Zikrin gücü, onun kalpte yarattığı etkide gizlidir...

 

bârânî

Atilla Baran

Uluslararası Rumi Mevlevi Derneği

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...