Jump to content

Yetiştirme Yurduna Kabul Koşulları Nelerdir?..


Renan

Önerilen Mesajlar

Yetiştirme Yurduna Kabul Koşulları - Yetiştirme Yurdu Hakkında

 

Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya kişisel güvenlikleri tehlikede olup, ana veya babasız, ana ve babasız; ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan; ana veya babası veya her ikisi tarafından terkedilen; ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuk korunmaya muhtaç çocuk sayılır ve 13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve ona bağlı il müdürlüklerin bünyesindeki yetiştirme yurtlarına, yine bu kurumun tespiti ve yerel sulh hakiminin vereceği “Koruma kararı” ile kabul edilirler. Onsekiz yaşını tamamlayan bu çocuklardan ortaöğrenime devam edenlerin yirmi, yükseköğrenime devam edenlerin yirmibeş yaşına kadar korunma kararları uzatılabilmektedir. Bunun yanında belediyeler ve diğer kurumlarca desteklenen özel kuruluşlar yuva, Sokak Çocukları Derneği, Kadın Sığınma Evi gibi bu amaca yönelik faaliyet gösteren oluşumlar da vardır.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 İlde İl Müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuk, genç, yaşlı, özürlü kişi ve ailelere gündüzlü ve yatılı hizmet götüren en büyük ailedir.

 

2828 sayılı Kanun ile korunmaya muhtaç çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması görevi Genel Müdürlüğümüze'ne verilmiştir. Merkezde bu görev Çocuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

Korunmaya muhtaç çocukların bakım ve korunmasına ilişkin işlemler 1983 tarihinde kabul edilen 2828 sayılı yasa ile yürütülmekte olup, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile de korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklar mevzuatımıza girmiştir. 2828 sayılı Kanununda;

 

Korunmaya muhtaç çocuk: 'Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;

a) Ana veya babasız, ana babasız,

b) Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,

c) Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,

d) Ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar' olarak tanımlanmıştır.

 

Yetiştirme Yurtları ise, yukarıda tanımı yapılan 13–18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

 

 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda;

 

Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu,

 

Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu ifade etmektedir.

 

 

5395 sayılı Çocuk Koruma kanunu ile hakkında bakım, barınma ve danışmanlık tedbiri verilen çocuklar ile denetim tedbirine karar verilen çocuklar Genel Müdürlüğümüz görev alanı içine girmişlerdir.

 

GENÇLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

 

13-18 yaş grubunda olup haklarında 2828 sayılı Kanun gereği korunma kararı alınan çocuklarla, 5395 sayılı kanun gereği ilgili mahkemelerce haklarında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların korunması, bakım, eğitim, bir iş ve meslek sahibi yapılarak topluma yararlı bireyler hâline getirilmeleri ile ilgili her türlü faaliyeti düzenlemek, izlemek ve koordine etmek,

 

Korunma altına alınan/bakım tedbiri kararı verilen çocukların ve ailelerinin sürekli izlenerek, korunmayı gerektiren koşulların devam edip etmediğinin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek,

 

Öğrenime devam eden çocukların istek ve yetenekleri doğrultusunda uygun öğrenim kurumlarına devamlarını sağlamak, izlemek, koordine etmek ve denetlemek,

 

Sanata yönelen çocukların yeteneklerine uygun beceriler kazanmalarının ve bu becerilerinin geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak, izlemek, koordine etmek ve denetlemek,

 

Kurum bakımındaki çocukların boş zamanlarının değerlendirilmesi, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması amacıyla, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri organize etmek,

 

Yetiştirme yurtlarında korunan çocukların demokratik değerlere sahip bireyler olarak hayata atılabilmeleri yönünde, yurt yönetimine katılmaları ile ilgili çalışmaları planlamak ve rehberlik yapmak,

 

Çocukların eğitim-öğretim, sağlık, sosyokültürel gereksinimleri dikkate alınarak yetiştirme yurtlarının, ülke düzeyinde dengeli bir biçimde açılmasını planlamak ve gerekli çalışmaları yürütmek,

 

Özel durumları ve gereksinimleri olan çocuklar için yeni hizmet modelleri (çocuk evleri, sosyal rehabilitasyon merkezleri vb.) planlamak ve geliştirmek,

 

Haklarında korunma/tedbir kararı alınmış çocukların uygun kuruluşlara yerleştirilmesini sağlamak,

 

Çocukların aile, kardeş, öğrenim ve sağlık durumları dikkate alınarak uygun kuruluşlara nakilleri ve tertipleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

 

Mevcut Yurtların denetim ve rehberliği yaparak, uygulama sonuçları karşılaştırmak, ihtiyaç ve sorunların belirlemek, çözümü yönünde rehberlik yapmak,

 

Çalışanların hizmet içi eğitim programlarını oluşturmak, kurum hizmetlerinin tanıtımını gerçekleştirmek, hizmete ilişkin araştırmalara katkı ve destek vermek, hizmete ilişkin istatistiki verileri derlemek,

 

Korunma kararı kalkan çocukların yaşamlarını en iyi bir biçimde sürdürmeleri amacıyla toplum içinde izlemek, denetlemek ve 3413 sayılı Kanun gereği kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmelerini sağlamaktır.

 

 

KORUNMA/TEDBİR KARARLARININ ALINMASI, SÜRESİ ve KALDIRILMASI

 

2828 Sayılı Kanununa Göre

 

Korunmaya muhtaç çocukların araştırılıp-bulunması, durumlarının incelenmesi görevi İl Müdürlüklerinin sorumluluğundadır. Korunmaya muhtaç çocukların duyurulmasında;

 

a) Mahalli mülki amirler,

b) Sağlık kurum ve kuruluşları,

c) Köy muhtarları,

d) Genel kolluk kuvvetleri,

e) Belediye zabıta memurları görevlidir. Ayrıca, basın yayın organlarında çıkan haberler ihbar kabul edilir. Bununla birlikte eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri v.b. herkes korunma ihtiyacı olan çocuğun durumunu Genel Müdürlüğümüze bildirmekle görevlidirler.

 

İl Müdürlüklerinde görevli sosyal çalışmacı tarafından incelemesi yapılan ve korunma altına alınması uygun görülen çocuklara yetkili ve görevli mahkemeden korunma/tedbir kararı alınır ve öncelikle kendi ilinde değerlendirilir, yaş ve cinsiyetine uygun kuruluş bulunmaması halinde ise en yakın ildeki bir kuruluşa yerleştirilir.

 

Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma/ tedbir kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde kurum yetkililerinin önerisi üzerine ilgili mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi, reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar verilebilir. Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı 2828 sayılı Kanunun 24. Maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır;

 

a) 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan;

 

1- Orta öğretime devam edenlerin 20 yaşına kadar,

2- Yüksek öğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar,

 

b) Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar,

 

c) Bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan ve bu engellerinden dolayı çalışmayan çocukların korunma kararları uzatılabilir.

 

Bunlardan korunma kararı kalkmış, ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları, Kurumca himaye olunur. Bu çocukların emek karşılığı iaşe, ibate ve harçlıkları Kurumca karşılanmak kaydıyla Kurum hizmetlerinde çalışmaları da sağlanabilir.

 

 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa Göre

 

Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı Alınması,

 

(1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Genel Müdürlüğümüz ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir

 

(2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir.

 

(3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir veya birden fazla tedbire karar verilebilir.

 

(4) Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına alınmasına da karar verebilir.

 

(5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir.

 

(6) Tedbirin uygulanması, on sekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.

 

(7) Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar vermeye yetkilidir.

 

Acil Koruma/Tedbir Kararının Alınması ve Tedbirin Kaldırılması,

 

(1) Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Genel Müdürlüğümüz tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil korunma kararının alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından, üç gün içinde talep hakkında karar verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar verebilir.

 

(2) Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu süre içinde Kurumca çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır. Kurum, yaptığı inceleme sonucunda, tedbir kararı alınmasının gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir. Çocuğun, ailesine teslim edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim tarafından karar verilir.

 

(3) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmesini talep eder.

 

 

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı halen 95 (2011 Şubat ayı verilerine göre) yetiştirme yurdunda hizmet verilmektedir.

 

Korunma Kararı Sona Eren Çocukların Toplum İçerisinde Desteklenmesi Çalışmaları

 

 

 

2828 Sayılı Kanuna 3413 Sayılı Kanunla eklenen Ek 1. Madde hükümlerinden; 10.2.1995 tarih ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2.3.1995 tarih ve 22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük’te belirtildiği üzere, haklarında korunma kararı alınmış olup da;

 

a) Reşit oluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış,

 

b) Bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş,

 

c) Ayni ve nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocuklar yararlanmaktadır.

 

Belirtilen Tüzük’te aranılan şartları taşıyan ve en az ilköğretim mezunu olmak üzere ortaöğrenim, ön lisans ve lisans mezunu olan gençlerimiz hakkında Kuruluş/İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince düzenlenen Form-A belgeleri Genel Müdürlüğümüze gönderilmekte kanun kapsamında açılan sınavlara girebilmeleri için Genel Müdürlüğümüzce kayıt altına alınmaktadır.

 

Her yıl Kurumumuzca 238 kamu kurumuna 3413 sayılı Kanun kapsamında sınav açmaları için Kanunu hatırlatıcı yazı gönderilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları atama yapacakları kadrolar için aranılan şartları belirleyerek sınav yapmak üzere Kurumumuzdan koşulları uyan gençlerin listesini talep etmektedir. Kamu kurumlarının belirlediği kriterlere uyan ve 3413 sayılı Kanundan faydalanmak için sırada bekleyen gençlerimizden oluşan liste Kurumumuzca hazırlanarak sınavı açan kamu kurumuna gönderilmektedir. Sınava ilişkin tebligat ve sınav, ilgili kamu kuruluşunca yapılmakta, sınav sonucunda başarılı olan gençlerimizin atamaları gerçekleştirilmektedir.

 

Kanunun amacı; gençlerimizin bir iş veya meslek sahibi edilerek, kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması ve kurumdan ayrıldıktan sonra sosyal güvencesi olan bir işe yerleştirilmeleri, yaşamlarını devam ettirecek geliri kazanmaları ve böylece topluma yararlı bireyler olmalarıdır.

 

Korunma ve bakım altında olan çocukların ileriki yaşamlarında sorunlarla karşılaşmamaları için; üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından destek alınarak gençlerin topluma ve hayata hazırlanması konusunda; kendini tanıma, kendini ifade etme, iletişim, motivasyon, olumsuz duygu ve stres yönetimi, çatışma yönetimi, dış görünüş ve beden dili, meslek seçimi ve kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama ve yazma, uygulamalı mülakat teknikleri, iş kanunu ve çalışan hakları, toplumsal cinsiyet ve güç ilişkileri, kadın hakları, dil kullanımı, gelirine göre bütçesini planlama, kredi kartı kullanma, ev kiralama, elektrik, su, gaz, faturalarını yatırma vb. konularda eğitim verilmektedir.

 

Kurumdan reşit olarak ayrılan gençler, en son ayrıldığı kuruluş müdürlüğünce görevlendirilecek grup sorumlusu (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen) tarafından bir yıl süre ile izlenmekte ve topluma uyum sağlamada karşılaştığı güçlüklerin çözümünde rehberlik yapılmaktadır.

 

Kurumumuzdan reşit olarak ayrılan gençlerden ihtiyaç sahibi olanlaraGenel Müdürlüğümüz Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliğinin 6. Maddesinin © bendi gereğince “Koruma/tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle yetiştirme yurtlarından ayrılan, bir iş ve meslek sahibi olamayan gençlere” ayni nakdi yardım yapılmaktadır.

 

Korunma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere Kurum Kanunun 32. maddesi gereği çeyiz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir defaya mahsus evlenme yardımı yapılmaktadır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

 • Benzer Konular

  • Dualarım Kabul Olmuyor Derseniz Bir Bakın

   Bunalımdaysan (2 adet dua )   A- Yaptığın dualar kabul olmuyorsa   1- Boy Abdesti al 2- 2 rekat Allah rızası için namaz kıl 3- Hacet duası oku   “Vela havle vela kuvvete illa billahil Aliyyil Azim. Allahümme inni es-elüke Ya Kadimü Ya Daimü Ya Ferdü YaVitru ya Ehadü Ya Samedü Ya hayyü ya Kayyum ya zel Celali vel ikram.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hü Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azim.” 4- 100 tövbe istiğfar 5- 500 adet “Ya Hadi” Kimseyle konuşmadan 7 adet a

   , Yer: Dilek Duaları

  • Dileği Kabul Olup,İş Bulanlar Sitedeki İşsiz Arkadaşlarımıza Yardımcı Olabilir mi?

   arkadaşlar genellikle sitedeki forumlarda ve paylaşımlarda seven,sevilmeyen,terkedilen,geri getirmek isteyen ve buna benzer paylaşımlar yoğunlukta. eminimki sitede çok fazla işsiz arkadaşımız var ve her gün bir umut buraya girip kendisi için faydalı olabilecek bilgiler,paylaşımlar aramakta. ben istiyorum ki burada,ister sitede bulduğu bilgiler ile ister başkalarından öğrendiği bilgiler ile bu kriz döneminde iş bulmayı başarmış arkadaşlarımız bizimle bildiklerini,neler okuduklarını ya da zikret

   , Yer: İş Bulma ve Rızık İçin Dualar

  • 10 Kişiden 7'sinde Kabul Olmuş.Fotoğrafa Besmele

   Sevdiğinin resmini eline alıp 21 besmele çekip üflüyorsun. ALLAHım ......olma .....dogma kulun......senden sonra bana hayrıyla geri dönsün denir.61 gun devam edilir.   Paylasan bır arkadasın soylemıdır. Kendisininki olmus ve 3 kişinin daha.gecen birine denk geldim oda bunu yapmıs ve olmus. Mutlak ama mutlak bir şekilde ararmıs dönermiş birşey olurmus yani. Ben yaptımmı yaptım ama dogrusu 4 gun devam etdim dogrudur 4.gun benı aradı ama öylesine aşk mesk mevzu bahıs degıl nasıl falan demek içi

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

  • Patateste Gül Yetiştirme...

   Patateste Gül Yetiştirme Bir gül dalını alıyor ve kök kısmı olarak kullanacağımız bölümdeki dikenleri bir güzel temizliyorsunuz... Ardından bir patatesi alıyor ve ortasına gül dalını yerleştirebileceğiniz genişlikte ve derince bir delik açıyorsunuz... Açtığınız bu deliğe gül dalının dikenlerini temizlediğiniz ucunu yerleştiriyorsunuz... Ardından genişçe ve derin bir saksı alıyor ve içini bir miktar toprakla dolduruyor... Ve bu toprağın üzerine içinde

   , Yer: Bitkiler ve Bitki Bakımı

  • Çiçek ve Sebze Yetiştirme Sanatı...

   Çiçek ve sebze yetiştirme konusundaki deneyimlerimizi yazalım, aklımıza takılanları soralım, bitkiler konusunda muhabbet edelim' yetiştirdiğimiz bitkilerin fotoğraflarını paylaşalım diye bu konuyu açtım. Buyrun paylaşıma...

   , Yer: Bitkiler ve Bitki Bakımı

×
×
 • Yeni Oluştur...