Jump to content

İncil ve Tevrat’ta Peygamberimize İşaretler


Mira
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Hıristiyan ve Museviler’in kendi dinlerindeki tahrifatlarının en güzel örneği Tevrat ve İncil’de Peygamberimiz’i tarif eden ayetleri yorum ve tahrifatla değişik şekilde manalandırmaya çalışmalarıdır. Bugün elimizdeki Tevrat ve İncil’de tespit ettiğimiz muhtemelen Peygamberimiz’e işaret etmesi muhtemel örnek ayetleri inceleyelim:

 

Ve bütün milletleri sarsacağım ve bütün milletlerin (Himada’sı) gelecek ve bu mabedi şanla şerefle dolduracağım der. Orduların Efendisi; benimki gümüş, benimki altın der. Benim bu son evimin şöhreti, ilkinden daha yüksek olacak der insanların Efendisi ve bu yerde selam (şalom) vereceğim der orduların Efendisi.

Tevrat Haggay 2,79

 

“Himada” kelimesi eski İbranice’de “ hmd” kökünden türemiştir. Kuranı Kerim’de Hz. İsa’nın kavmine ismi Ahmed olan bir Peygamber geleceğini söylediği anlatılır. “Ahmed” kelimesi “Muhammed” ismiyle aynı kök yapısına sahiptir. Böylece Hz. İsa’nın kavmine adı “Ahmed” olan bir Peygamber gelecek demesiyle, adı “övülmüş” manasında olan bir Peygamber gelecek demiş olduğu ve Peygamberimiz’in adının manasını söylediği de düşünülebilir. “Ahmed” kelimesi “Himda” kelimesinin değişmeden kalmış Arapça şeklidir ve aynı manaları içermektedir. Grekçe yazılmış Yuhanna İncil’inde de klasik Grek diline tamamen yabancı olan “Paracletos” ismi kullanılmıştır. Aslında “Ahmed, Muhammed” kelimelerinin karşılığı olan “ şanı yüksek, övülmüş, çok hamdeden” manasına da gelen pekiştirilmiş şekildeki “Periclytos” kelimesinin Hz. İsa tarafından vazedilen Arami lisanındaki “Himda” ve “Hemida” kelimesinin Grekçe’ye tercüme edilmiş şekli olması kuvvetle muhtemeldir. Fakat her halükarda bu kelimenin manası Peygamberimiz’in ismiyle aynı manadadır. “Şalom” kelimesine gelince bu kelime de İslam kelimesi ile aynı kök ve manalara sahiptir. Her Sami dil alimi “ Şalom” ve “ İslam” kelimelerinin “ barış, teslim olma” manasına gelip aynı kökten türediğini bilir. (Bakın Tevrat ve İncil’e Göre Hz. Muhammed, Prof. Abdulahad Dâvud)

 

15 Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi gözetirsiniz.

 

16. Ben de Baba’ya yalvaracağım ve o size başka bir “Paraklit”gönderecektir.

 

İncil Yuhanna 14, 1516

 

7 Bununla beraber ben size gerçeği söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü ben gitmezsem “Paraklit” size gelmez. Fakat gidersem O’nu size gönderirim.

 

8 Ve o geldiği zaman günah, doğruluk ve hüküm konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir.

İncil Yuhanna 16, 78

 

20 Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu, açıkça konuştu, inkar etmedi: “Ben Mesih değilim” diye açıkça konuştu.

21 Onlar da kendisine “Öyleyse sen kimsin? Sen İlyas mısın?” diye sordular. O da: “Değilim” dedi.

“Sen o Peygamber misin?”

 

Yahya “Hayır” diye cevap verdi.

 

İncil, Yuhanna 1,2021

dır........

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın pınar hanım size cevap versek bir türlü vermesek bir türlü verince karşılıklı konuşmayın diyorsunuz vermeyince üzülüyorsunuz ama siz üzülmeyin ben cevap veriyorum .

bildiğiniz gibi isa yahudidir ahmet veya muhammed arap'tır demekki bu yazdıklarınız dogru degil yani eger gelecek olan varsa(ki yoktur) yahudilere peygamber olarak gelmesi lazım o zamanda şu ortaya çıkıyor muhammed yadudi idi ve arapların degil yahudilerin peygamberi idi .kutsal ruh konusu defalarca yazıldı (gerçeğin ruhu)adı üstünde ruh gözle görülmez ,elle tutlmaz ama muhammed gözle görülüyor,elle tutuluyor üstelik savaş bile yapıyor demekki bu tezinizde dogru degil.vaftizci yahya'nın sözleri ile bu anlatılanların bir ilişkisini göremedim isa mesih' ilk vaftiz edende yahya dır yahya da yahudi soyundan gelmektedir yok muhammed de yahudi soyundan diyorsanız sorun yok ama ibrahim peygamberin cariyesi olan

mısırlı bir kadının soyundan gelmektedir (yani arap) kökünden

bunları biliyorsunuz ama ne hikmetse yazan ben olayım cevap veren siz olun istiyorsunuz sizi kırmıyorum buyrun cevap verin.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın pınar hanım size cevap versek bir türlü vermesek bir türlü verince karşılıklı konuşmayın diyorsunuz vermeyince üzülüyorsunuz ama siz üzülmeyin ben cevap veriyorum .

bildiğiniz gibi isa yahudidir ahmet veya muhammed arap'tır demekki bu yazdıklarınız dogru degil yani eger gelecek olan varsa(ki yoktur) yahudilere peygamber olarak gelmesi lazım o zamanda şu ortaya çıkıyor muhammed yadudi idi ve arapların degil yahudilerin peygamberi idi .kutsal ruh konusu defalarca yazıldı (gerçeğin ruhu)adı üstünde ruh gözle görülmez ,elle tutlmaz ama muhammed gözle görülüyor,elle tutuluyor üstelik savaş bile yapıyor demekki bu tezinizde dogru degil.vaftizci yahya'nın sözleri ile bu anlatılanların bir ilişkisini göremedim isa mesih' ilk vaftiz edende yahya dır yahya da yahudi soyundan gelmektedir yok muhammed de yahudi soyundan diyorsanız sorun yok ama ibrahim peygamberin cariyesi olan

mısırlı bir kadının soyundan gelmektedir (yani arap) kökünden

bunları biliyorsunuz ama ne hikmetse yazan ben olayım cevap veren siz olun istiyorsunuz sizi kırmıyorum buyrun cevap verin.

Karşılıklı tartışmayın demek istedim yine anlamamışsınız

Yazılanları yine kabul etmiyorsunuz orda yazılanlar yanlış değil siz kendi düşüncenizi yazıyosunuz üstüne basa diyorumki Allah emretti Hz muhammed'de savaş yaptı keyfi kimseyi savaşa zorlamadı

Hz Muhammed bütün insanlığa gönderildi tek bir din ve tek bir kitapla bunu Hz MUsa ve Hz yusufda müjdeliyor konu yanlış değil incilde bile ahmed olarak geçiyor siz kabul etmiyorsunuz hristiyan tanıdıklarım bile bu konuları bana veren kişiler onlar beni yönlendirirken siz neden hala çabalıyosunuz nedir bu ısrarınız anlıyamadım Kuran_ı okudum diyorsunuz fakat zerre kadar okumamışsınız istediğiniz şekilde anlayıp düşündüklerinizi yazıyorsunuz

cevaplarınız ılımlı olursa sıhbet koyu ve güzel olur hakaret edende olursa sizde o kişilere cevap vermezseniz ben gereğini yaptırırım

--------------------

Hz. İsa 30 yaşında iken Yahudilere (Israiloğullan) peygamber olarak gönderildi. Kendisine mukaddes kitap İncil verildi. İncil’de Allah’ın (C.C) bir olduğu, İsa’nın Allah’ın kulu ve peygamberi olduğu ve bunlardan sonra ahir zamanda Ahmed (diğer adı Muhammed) adlı bir peygamberin geleceği yazılı idi.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

hey allahım tamam şöyle uzun bir cevpa yazayım mutlu olun ne diyim :)

Acaba Kur'anın dışında Muhammet'le ilgili bir bildiri var mıdır?

PARAKLET VEYA PERİKLİT?

Acaba Kur'anın dışında Muhammet'le ilgili bir bildiri var mıdır? Eski Yahudi ve Hristiyan yazılarında O'nun geleceğine ilişkin herhangi bir şey söylenmekte midir? Bazı Müslümanlar ise; İncil'in Yuhanna 16:7.nci ayetinin, Kur'anın Al-A'raaf suresi (7:157) ve Al-'aff suresinde (61:6) tanımlanan bazı kehanetleri bildirdiğine inanmaktadırlar.

 

Oysa Hamza, Cilt 1 sahife 330'da, "Biz Yuhanna 16:7.nci ayetini Eski ve Yeni Anlaşma'nın ışığı altında incelersek, adı geçen bu sureyi (7:157) yukarıdaki öngörüyü geçerli kılan bir bildiri olarak gösteremeyiz" demektedir. Yahudileri, Hristiyanları ve Müslümanları aynı çelişkiye düşüren tüm yanlış anlama İncili tercüme eden kişilerin "teselli edici veya yardımcı" anlamında kullandıkları paraklet sözcüğünün yazılış ve okunuşundan gelmektedir. Biz bu sözü paraklet olarak mı yoksa periklit olarak mı okuyacağız?

Müslümanlar orijinal Yeni Anlaşma'nın Grekçe yazıldığını çok iyi bilmektedirler. Grekçe dilindeki "periklet" kelimesi "yüce, göksel, medhedilmiş" anlamlarına gelirken; İncil'de kullanılan asıl sözcükse "teselli edici, avutucu, savunucu" anlamlarına gelmektedir. Bu nedenle, Müslümanlar Kur'andaki (61:6) bu sureye dayanarak, İncil'de (Yuh.14:16 ve 16:7) geleceği bildirilen kişinin kendi peygamberleri olduğunu ileri sürmektedirler. Çünkü yukarıdaki Kur'an ayetinde geçen Arapça sözcük "Ahmed" Muhammed'in adlarından biridir ve övülmüş, medhedilmiş anlamına gelmektedir.

GREKÇE, PARAKLET KELİMESİNİ DOĞRULAMAKTADIR:

Bazı Müslümanların yapmaya çalıştıkları şey, bu kelimenin (PARAKLETOS) sesli harflerini (a-a-e-o), öbür kelimenin (PERİKLYTOS) e-i-y-o gibi harfleriyle değiştirmektir. Seslilerin kelimeye dahil edilmediği dönemlerde, İbranice ve Arapça gibi dillerde yazarın hangi sesli harfi kullanacağı konusunda birtakım tartışmalı boşluklar vardır. Ama aynı şey Grekçe'de yoktur; çünkü tüm sesli harfler Grekçe metinlerde açıkça yazılır.

GREK EL YAZMALARI "PARAKLETOS" KELİMESİNİ DOĞRULAR:

Eğer bu kelimenin nasıl yazıldığı konusunda herhangi bir kuşku varsa, bunu mevcut el yazmalarından anlamak mümkündür. Bunlar, en eski el yazmaları olan Codex Siniaticus ve Codex Alexandrianus (ki şu anda Londra'da British Müzesindedirler) da dahil olmak üzere her isteyenin araştırmasına açıktırlar. Zaten, Yeni Anlaşma'nın Muhammedin devrinden öncelere giden 70'den fazla Grekçe el yazması vardır ve bunların hiçbirinde de PERİKLYTOS kelimesi kullanılmaz.

ÖYLEYSE MUHAMMET "PARAKLETOS" OLAMAZ:

Bir müslüman için, İncil ve Tevratın dışında Kur'andaki Al A'raf (7:157) suresinde işaret edildiği gibi, Muhammed'in geleceğine ilişkin bir kanıt bulabilmek konunun asıl amacını oluşturmaktadır. Nasıl ki Kur'an için tek otorite Muhammet'se Muhammet için de tek kaynak Kur'andır. Bunun dışında Muhammet için başka kriter yoktur. Bu da dolaylı olarak sürekli öne sürülen ama yapılan araştırmalar sonucu geçerliliği olmayan bir iddiadan öte gitmez. İncil'de Muhammed'e ilişkin olarak İsa tarafından ortaya konulan bir peygamberlik olmadığından; müslümanlar kendi peygamberlerinin güvenilirliğini sağlamak için bir dış kanıt bulma konusunda oldukça büyük sıkıntı çekmektedirler.

ÖYLEYSE PARAKLETOS KİMDİR

Müslümanlar için bir diğer problem de İncil'de adı geçen Yuh 14:16 nolu ayetin sözlerinde yatar. ×öyleki; "Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye bir başka Yardımcı gönderecek". Pek çok müslüman Kitabı açıp Yuh 16:7 ile birlikte bu ayeti okur ve Kitabı kapatır. Onların kavrayamadıkları husus Kitabın bir bölümünü alıp diğer yerleri görmezlikten gelmeni çok sakıncalı olduğudur. Bir okuyucu gerçekten de samimi bir şekilde ilgileniyorsa kendi amacına uygun olan ayetleri veya tümceleri okumadan önce bölümün tümüne bakmalıdır. Ve bunu yaptığında görecektir ki İsa Mesih, Yuhanna 14:16 ve 16:7 nolu ayetlerde, gelecek Parakletos'un kimliği ve gelişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir.

Yuhanna 14 ve 16 ncı bölümlere göre İsa gelecek Parakletosun bir insan olamıyacağını söyler, şöyleki:

* Yuh.14:16..."o sonsuza dek sizinle birlikte olacak" (oysa bir insan sonsuza dek yaşamaz).

* Yuh.14:17..."o gerçeğin ruhu olacaktır" (bir insan ruhtan farklıdır).

* Yuh.14:17..."dünya onu ne görür" (oysa insan görülür).

* Yuh.14:17..."ve ne de onu tanır" (oysa insan tanınır).

* Yuh.14:17..."ve o içinizde olacaktır"(bir insan başkasının içinde olamaz).

İsa kendisini işaret ederek Parakletosun özel bir misyonu olduğunu söyler, şöyleki:

* Yuh.14:26..."Babanın benim adımla göndereceği"

* Yuh.14:26..."size söylediğim tüm şeyleri hatırlatacak"

* Yuh.16:08..."o günah karşısında tüm dünyanın suçluluğunu gösterecek"

* Yuh.16:14..."o beni yüceltecek"

İsa Parakletosun bir ruh olduğunu yineler: * Yuh.14:17..."Gerçeğin Ruhu"

* Yuh.14:26..."Yardımcı (Parakletos) Kutsal Ruh"

YANIT 50 GÜN SONRA GELEN KUTSAL RUHTUR

Metinden de anlaşıldığı kadarıyla hiç bir peygamber veya ruhsal varlık parakletosun yerini tutamaz. Bunları göz önüne alın: "o, sonsuza dek onlarla birlikte olacak, başkaları tarafından ne görülecek ve ne de tanınmayacak ve İsa Mesih'i yüceltirken söylediklerinin tümünü onlara hatırlatacak." İncil'de bu nitelikleri taşıyan bir tek varlık görülmektedir o da İsa'nın gösterdiği ve parakletos olarak betimlediği İncil'in Kutsal Ruh'udur. O, yukarıda söylenen tüm şeyleri yerine getirecektir.

Göğe alınmadan hemen önce İsa, Elçilerin İşleri 1.nci bölümde Kutsal Ruh için (Yuh.14:16 ve 16:7'de vaadettiği) şöyle söylemektedir:

* Elçi.1:1 "Baba'nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin"

* Elçi.1:5 "Sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruhla vaftiz edileceksiniz"

Görülüyor ki İsa'nın kendisinden bahsettiği "yardımcı" güçle donanarak, O'nun göğe alınışından 10 gün sonra (dirilişin 50.nci günü olduğu için Pentikost günü denilir), ama Muhammedin doğuşundan tam 570 yıl önce gelen Kutsal Ruh'tur.

Kutsal Ruh vaadi >> Yuh.16:7

40 GÜN SONRA >> İsa'nın göğe alınışı

10 GÜN SONRA >> Pentikost Elçi 2:1

570 YIL SONRA >> Muhammedin doğuşu

PEKİ SÖYLENENLER İÇİN NE DİYELİM?

Kur'an Sure 7:157 ve 61:6, daha önceden Tevrat ve İncil'de açıklanan bir peygamberden (Muhammet, Ahmet) bahsetmektedir. Öyleyse bu bölümlerin bulunması gerekmektedir. Çünkü, onlar olmadan, ölümlü bir insanın yaptığı tanıklıkla kendisini bir milyarın üstündeki bir müslüman topluluğuna peygamber olarak kabul ettirecek bir başka kanıtı olmayacaktır. Ama, bununla birlikte gelecek bir peygamberden bahseden bu tür bildiriler İncil'in her hangi bir bölümünde yoktur. Oysa, Müslümanlar ise bu ayetlerin (Yuh. 16:7, 14:16) kendi peygamberlerini (Ahmed) işaret ettiğine inanırlar. Acaba öylemi? Pekala! vaadedilen bu "danışman" bir peygamber mi, yoksa özellikle İncil'de vurgulanan Kutsal Ruh mudur? Sizler tüm bu ayetleri okurken buraya kadar anlatılanları da şöyle bir düşünün. Bir sonuca ulaşmanız gerekir. Ve gözlerinizin önündeki kanıtlara dayanarak, İncil'in Yuhanna 14:16 ve 16:7.nci bölümlerinde behsedilen kişinin gerçekten kim olduğuna kendiniz karar verin.

Al A'raf Suresi 7:157 "...yanlarındaki İncil ve Tevrat'ta buldukları, okuyup yazması olmayan peygambere uyanlar..." Al Saff Suresi 61:6

Meryem oğlu İsa:"Ey İsrailoğulları! doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı "Ahmed" olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderdiği bir peygamberim" demişti. Yusef Ali'nin tercümanlıktan alındı.

 

 

bu birincisi paylaşmıştım ama tekrar paylaşalım

--------------------

quote]20 Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu, açıkça konuştu, inkar etmedi: “Ben Mesih değilim” diye açıkça konuştu.

21 Onlar da kendisine “Öyleyse sen kimsin? Sen İlyas mısın?” diye sordular. O da: “Değilim” dedi.

“Sen o Peygamber misin?”

 

Yahya “Hayır” diye cevap verdi.

 

İncil, Yuhanna 1,2021

Öğrencileri şu karşılığı verdiler: «Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.»(matta 16:14)

gördüğünüz gibi başka peygaqmberlerin bkelentisi da vardır.

 

bir başka açıklama yasa 18:15 e bakarsanız.orda

15 Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. yazar bunun cevabıda elçiler 3:11-16 da bulunur.

11Adam, Petrus'la Yuhanna'ya tutunuyordu. Tüm halk hayret içinde `Süleyman'ın Eyvanı' denilen yerde onlara doğru koşuştu. 12Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi: «Ey İsrailliler, buna neden şaştınız? Neden bize gözlerinizi öyle dikmiş bakıyorsunuz? Sanki biz kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi... İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrısı,atalarımızın Tanrısı, kulu İsa'yı yüceltmiştir. Siz O'nu ele verdiniz. Pilatus O'nu serbest bırakmaya karar verdiği halde, siz O'nu Pilatus'un önünde reddettiniz. Kutsal ve adil Olan'ı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz. 15Siz Yaşam Önderi'ni öldürdünüz, ama Tanrı O'nu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. 16Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam, İsa'nın adı sayesinde, O'nun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan, İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır.

17«Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. 18Ama tüm peygamberlerin ağzından Mesihinin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. 19-20Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenmiş olan Mesih'i, yani İsa'yı göndersin. 21Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Musa şöyle demişti: `Tanrınız olan Rab size, kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. O'nun size söyleyeceği her sözü dinleyin. 23O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir.'

24«Samuel ve ondan sonra gelip konuşmuş olan peygamberlerin hepsi de bu günleri duyurmuştur. Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti: `Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki tüm halklar kutsanacaktır.' 26Tanrı, her birinizi kötü yollarından döndürüp kutsamak için Kulunu ortaya çıkarıp önce size gönderdi.»

 

ve isa ile musa musa ile muhammedin benzetilmesindne daha ço kbirbirine benzeler.

her ikiside yahudidir ikiside bebekken öldürümeye çalışınlmış isa 40 gün denendi musa 40 yıl çölde kaldı ikiside günahlar yüzünden öldü ikiside suya hükmetti vb....

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

hey allahım tamam şöyle uzun bir cevpa yazayım mutlu olun ne diyim :)

 

Allah nezdinde hak din İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. (ali imran-19)

 

Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onlara acı bir azabı haber ver! (ali imran-21)

 

İsa, onlardaki inkarcılığı sezince: Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir? dedi. Havariler: Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanlarız, cevabını verdiler.ali imran - 52)

neyi anlatıyosun daha arkadaşım rabbim her şeyi yazmış sen destan yazsan ne olur ya :)havariler bak onlar müslüman olduklarını sölüolar zaten hiristiyanız demiolar bana hiristiyanlığı anlatma kendinide kandırma:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ve bildiğim kadarıyla hagay 2:79 yok sanırım 7-9 arası diyorsunuz

7 Bütün ulusları sarsacağım, değerli eşyalarını buraya getirecekler Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

8 'Gümüş de, altın da benim' diyor Her Şeye Egemen RAB.

9 'Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik vereceğim.' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB."

hagay 2:7 öyle yazmaz

 

והרעשׁתי את־כל־הגוים ובאו חמדת כל־הגוים ומלאתי את־הבית הזה

 

yazar burda

 

Değerli eşyalarını buraya getirecekler" ya da "Onların özlediği kişi buraya gelecek.

anlamına gelir bunuda unutmadan devam edeyim.

 

חמדּה

chemdâh sözcüğü arzuladıkları bekledikleri anlamına gelir.

 

bana himada'nın ibranicesinide yazın hagay 2:7 öyle bir söz var mı yo kmu bakalım :)

--------------------

hey allahım tamam şöyle uzun bir cevpa yazayım mutlu olun ne diyim :)

 

Allah nezdinde hak din İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. (ali imran-19)

 

Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onlara acı bir azabı haber ver! (ali imran-21)

 

İsa, onlardaki inkarcılığı sezince: Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir? dedi. Havariler: Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanlarız, cevabını verdiler.ali imran - 52)

 

 

neyi anlatıyosun daha arkadaşım rabbim her şeyi yazmış sen destan yazsan ne olur ya :)havariler bak onlar müslüman olduklarını sölüolar zaten hiristiyanız demiolar bana hiristiyanlığı anlatma kendinide kandırma:)

anlıyorum :)

 

cevap yazsak bir dert yazmasak bir dert bir karar verin ama :)

güncell yazmakla olmuyor topluca karar verin

böyle kurandan ayet yazınca egonuzu tatmin mi ediyorsunuz ne oluyor :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

''39 Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin.

44 Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.''Yeşuah

 

şimdi ben sana bir yumruk atınca sen öteki yanağını dönüp hadi vur mu ? diyeceksin.. üstüne birde benim için dua edeceksin şu an ki hristiyanlar için ne derece hüküm olan bir ayet açıklarmısın ?

?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...