Jump to content

Dürziler...


Renan
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Dürziler

 

Dürzilik, Fatımi halifesi Hakim Biemrillahı tanrı olarak kabul eden ezoterik bir inanç akımıdır. XI. Yüzyılda Suriyede ortaya çıkan bu akımın adını kurucularından Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail Anuştegin ed-Derezi den aldığı ileri sürülmektedir. Kimi araştırmacılar Dürziliği İslamın Batıni akımları arasında saymalarına karşın, Sünni şeriatıyla olduğu kadar Şii-Batıni anlayışla da çatışan tarafları vardır.

 

Dürziler bugün Lübnan, Suriye, İsrail ve Ürdünde dağınık topluluklar biçiminde yaşamaktadırlar. En yoğun olarak yaşadıkları bölge Lübnanın dağlık yöreleridir. Dürziler uzun yıllardan beri Lübnan dağının güneyi ile Anti-Lübnan dağlarının batısı arasında kalan; kuzeyde Beyruttan güneyde Sura ve Akdeniz kıyılarından Şama kadar uzanan bölgede oturmaktadırlar. Ayrıca az sayıda da olsa Avrupa, ABD ve hatta Avustralyada da Dürzi toplulukları bulunmaktadır. Dünya üzerinde toplam sayılarının yaklaşık 350.000 kadar olduğu sanılmaktadır.

 

Müslümanlar, Dürzileri Müslüman olarak görmezler. Oysa Dürziler kendilerini Müslüman olarak, hatta Müslümanların en doğru inançlısı biçiminde değerlendirirler. Kendilerini Muvahhidin (Tanrının birliğine inananlar) olarak adlandırırlar.

 

Dürziliğin Kökeni

 

Dürzilerin ırk olarak kökenleri konusu tartışmalıdır ve oldukça farklı köken kuramları ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre Dürzilerin kökeni Hititlere ya da Galatlara kadar geri götürülür. Bazı araştırmacılar, eski İran kavimlerinden Perslerin ve Medlerin inançları olan Mazdeizm ile Dürzilik arasındaki benzerlikleri kanıt sayarak, Dürzilerin bu kavimlerin soyundan geldiklerini ileri sürerler. Kimi etnograflar ise Dürzilerin Asurlular tarafından sürgün edilmiş barbar bir kavmin devamı olduklarını savunurlar.

 

Dürzilerin kökeni hakkında bir başka görüş, bunları Fenikeliler ile ve özellikle Eski Ahitte I. Krallar 5:6da sözü edilen ve Süleyman Tapınağının yapımı sırasında Lübnan dağlarından kereste sağlayan Sayda'lı işçilere bağlamaktadır. Uzun yıllar boyunca Lübnanda yaşamış olan Haskett-Smith, The Druses of Syria (Suriye Dürzileri) adlı yapıtında: Dürziler, kendilerinin Süleyman Tapınağını yapanların torunları olduklarını ileri sürüyorlar; oysa Eski Ahit ve Yahudi tarihi hakkında bilgileri pek sınırlı diye belirtmektedir.

 

Dürziler, kendilerini Arap ırkından sayarlar. Dürzilerin kökeni konusunda en çok yandaş toplamış olan görüş, Dürzilerin Yemendeki Süryani kökenli Araplar oldukları biçimindedir. Bu görüşe göre Dürziler, büyük bir sel felaketinden sonra Yemenden ayrılarak kuzeye göç ettiler. İslamın yayılması sırasında bu yeni dini benimseyerek, Lübnanın dağlık yörelerini yurt edindiler.

 

Dürzilerin kökeni hakkında Batıda geliştirilmiş olan bir söylenceye göre Dürziler, Haçlı Seferleri sırasında Lübnan dağlarına yerleşmiş olan Dreux Kontu ve adamlarının soyundan gelmektedirler. Bu topluluğun torunları kendi dil ve dinlerini tümüyle yitirmişlerdir. Dürzi sözcüğünün kökeni de Dreuxden türemiştir.

 

Söylenceye göre, XII. yüzyılda yörede kalıp, memleketlerine dönemeyen bu Haçlılar, Müslümanların baskısı karşısında Comte de Dreuxnün komutası altında dağlara çekilmişler ve yerliler ile evlenerek ayrı bir topluluk oluşturmayı başarmışlardır. XVII. Yüzyılda bu söylence daha da geliştirilmiş ve Dürzilerin başında bulunan Emir II. Fahreddinin Lorraine hanedanı ile kan bağı bulunduğu ve bu yolla ilk Kudüs Haçlı Kralına bağlandığı ortaya atılmıştır. Fahreddinin 1613-1618 yılları arasında Floransa ve Pariste kaldığı, hem Medici hanedanı hem de Fransa Kralı XIII. Louis ile Osmalılara karşı ittifak kurduğu bilinmektedir.

 

Dürziliğin inançsal kökeni Mısırdaki Fatımi devletine dayanmaktadır. Araştırmacılar Dürziliğin tarih sahnesine çıkışını, Fatımi halifesi Hakim Biemrillahın kendisinin tanrı olduğunu ileri sürdüğü 1017 yılı olarak kabul ederler. Bu yıl Dürzilerce takvim başlangıcı biçimde değerlendirilir.

 

Hakimin veziri olan Hamza bin Ali, Hakimin tanrılığına dayanan bu yeni inancı yaymak görevini üstlenir ve Hakimin imamlığını ve tanrılığını savunan iki risale kaleme alır. Bu risalelerde Allahın yedi imama hulul ederek insan biçimine büründüğünü, Hakimin özünde Allahı bulunduran son imam olduğunu iddia eder. Hamza, Hakimin tanrılığının yanısıra, kendisinin de peygamber olduğunu ortaya atar. Hamza bu yeni inançları yayması amacıyla Anuştegin ed-Dereziyi Suriyeye gönderir.

 

Anuştegin, Suriye ve civarında yaptığı propagandalarda oldukça başarılı olur. Diğer taraftan 1020 yılında Hamza, Kahirede bir camide inançlarını açıkça duyurur ve bunun üzerine Hamza karşıtı büyük bir ayaklanma başlar. Hamza, bir süre Hakim tarafından korunur ve sonra ortadan yok olur. Halife Hakim ise, giderek genişleyen ayaklanma karşısında özellikle Fustat kentine karşı müthiş bir intikam hareketine girişir. Ne var ki tam bu sırada halife Hakim de 23 Şubat 1021 gecesi esrarengiz biçimde ortadan kaybolur. Hakim ve Hamzanın yandaşları Mısırı terketmek ve Suriyede Anuştegin ed-Derezi tarafından oluşturulan topluluklara katılmak zorunda kalırlar.

 

Zamanla güçlenen Dürziler, Haçlı Seferleri sırasında İsmaililer ile birleşerek İslam ordularına karşı Hıristiyanların yanında yeralırlar. Ancak bu dönemde o yörede yaşayan İsmaililer ile Dürziler arasındaki ilişkiler hakkında açık bir fikir edinmek olanaklı değildir. Bir çok araştırmacı bu iki mezhebi birbirine karıştırmıştır. Kesin olarak bilinen her iki mezhebin de Haçlı Seferlerinin sonuna kadar Hıristiyanların müttefiki olarak kaldıklarıdır.

 

Haçlı Seferlerinden sonra yörede varlıklarını sürdüren Dürziler, Kaysiler ve Yemanilerdiye iki kola ayrıldılar. Yemaniler Mercidabık savaşında (1516) Osmanlıların yanında yeraldı. Daha sonraki yıllarda sık sık çıkardıkları ayaklanmalar ve kargaşalıklarla Osmanlı İmparatorluğundaki sorunlu topluluklardan biri olma özelliklerini sürdürdüler. Birinci Dünya Savaşı sırasında diğer Arap kabileleri gibi Osmanlılara karşı harekete geçtiler ve Fransız işgali sonucu (1918) Osmanlı yönetiminden ayrıldılar. Fransızlar Dürzilerin yaşadıkları yörede özerk Cebel-i Dürz Emirliğini kurdular (1921). Dürzi Emirliği 1936 yılında kaldırıldı ve Dürzilerin bir kısmı Suriyeye bir kısmı Lübnana bağlandı.

 

İnançları

 

Dürziliğin inançsal temeli Hamza bin Ali tarafından oluşturulmuştur ve dört temel ilkeye (farz) dayanır.

 

1. Hakimi Allah Bilmek: Hakim, hem Allah hem de insandır (Lahut-Nasut). Bu iki nitelik birbirinden ayrılmayacak ölçüde içiçe geçmiştir. Allahın tüm işleri anlamlı ve bilgecedir. İnsan aklı Onu ve işlerini kavrayıp tanımlayamaz. Allah, bir çok kez insan biçiminde zuhur etmiştir; en son olarak Hakim biçiminde kendisini göstermiştir. Kötülükler ve bozukluklar ortadan kalktığında gizlendiği yerden bir kez daha ortaya çıkacak, Dürzileri ödüllendirip inançsızları cezalandıracaktır.

 

2. Emri Bilmek: Kaim al-Zaman olarak da adlandırılan emir, Hamza bin Alinin kendisidir. Hamza, Allahın ilk yarattığı, ilk cevheridir. Evren ve tüm diğer varlıklar ondan yaratılmıştır; bu nedenle Hamza, yaratıkların en onurlusu ve Allahın elçisidir. Dünya ve Ahiret işlerini yöneten, ceza ve ödül veren odur. Allahın öz nurundan yaratıldığı için, imamların imamı olup, kıyamet gününde sevap ve ikab onun eli ile yapılacaktır. Yer, içer, el ile tutulur. Babası ve anası vardır. Karısı ve çocukları yoktur. O, nedenlerin nedeni ve tümel akıldır(Akl-i Külli).

 

3. Hududu Bilmek: Tanrısal emirleri öğreten ve yayanlara Hudud denir. Hududun başı Hamzadır ve onunla birlikte sayıları beşe ulaşır. Bunlara Vezir de denilir. Hamzadan sonra gelen dört hudud yaratıkların en onurlularıdır, evlenmedikleri gibi her türlü günahtan uzaktırlar. Bunlar dışında hudud sayılan üç grup daha vardır: Dailer, Mezunlar ve Mukassirler.

 

Dinin önderleri diye adlandırılan hudud aslında beş tanrısal ilkeyi temsil etmektedir. Beş Dürzi önderin de kişiliklendirilen bu beş ilkeden ilki erkek ilke olan Evrensel Akıldır ve Tanrının ilk yarattığı varlık olan Hamza bin Ali tarafından temsil edilir. İsmail bin Muhammedtarafından kişiliklendirilen ikincisi Evrensel Ruhtur (Nefs) ve dişi ilkedir. Bunların ikisinden, Muhammed bin Vehbte kişiliklenen, Söz (Logos) türemiştir. Söz ve Evrensel Ruhtan üreyen ve Selame bin Abdullahda kişilik kazanan dördüncüsü ise Sağ Kanat (el-Cenahul-Eymen) ya da Yöntemdir. Sağ Kanattan aynı biçimde üreyen ve Bahaeddin Muktenada kişiliklenen Sol Kanat (el-Cenahul-Yesar) ya da İzleyen beşincileridir. Bunlar, aynı on sefirotun Kabalacıların gizem ağacını oluşturması gibi, Dürziliğin dinsel hiyerarşisini oluştururlar. Büyük olasılıkla Dürziler bu kavramları Kabalacılardan almışlardır.

 

Dürzilerin kutsal simgesi beş köşeli bir yıldızdır. Bu yıldızın her bir köşesi ayrı renkte olup, beş hududu ve onların niteliklerini temsil eder:

 

Yeşil: Gerçeğin anlaşılması ve kavranması için gerekli olan Akıl dır. Allahın iradesini temsil eder.

 

Kırmızı: Nefsdir ve varlığın sınırlarını belirler. Akla yardımcıdır.

 

Sarı: Gerçeğin en yalın ifadesi olan Sözdür. İlk ikisine yardımcı olmaktadır.

 

Mavi: as-Sabiktir. İradenin düşünsel gücünü temsil eder. Söze yardımcı olmak ve onu her türlü kötülükten koruyarak, evreni uyum ve düzen içinde tutmak üzere yaratılmıştır.

 

Beyaz: al-Talidir. Mavinin gerçekleşmesi ve gücün maddeleşmesidir.

 

4. Vasiyetlere Uymak: Bazı ahlak kurallarından oluşan ve Hasıl da denilen vasiyetlere uyulması zorunludur. Bu kurallar:

 

Doğru sözlü olmak (Sıdk al-Lisan).

 

Kardeşlik, mezhep üyelerini koruma (Hıfz al-İhvan).

 

Önceki tüm ibadetlerin ve dinsel inançların terk edilmesi.

 

İblisten ve tüm kötülerden uzak durmak.

 

Hakimin tek tanrı olduğuna inanmak (Tevhid al-Hakim).

 

Hakimin buyruk ve eylemlerine boyun eğmek.

 

Hakimin iradesine teslim olmak.

 

Öğretileri şu şekilde özetlenebilir: Yalnızca tek bir Tanrı vardır. O, bilinmez ve bilinemez, tahayyül edilemez. Yalnızca O nun varlığını, varolduğunu doğrulayabilir ya da bilebiliriz. Tanrı insan biçiminde dokuz kez görünmüştür. Bunlar, bedenlenme (incarnation) biçiminde değildir, zira Tanrı bir bedene gerek duymaz, bu belirmeler daha çok bir insanın elbise giymesi gibi Tanrının beden giymesi tarzında olmuştur.

 

Dürzilerde bilgeliğe yalnızca belirli bir dinsel eğitimi tamamlamış olan seçkin kişilerce ulaşılır; bunlara akıllılar anlamına gelen Ukkal denir. Bunlar başlarına beyaz sarık sararlar ve kendi aralarında özel toplantılar düzenlerler. Dürzilikte Ukkalin uygulamakta olduğu dokuz dereceli bir hiyerarşik yapılanma bulunmaktadır. İnisiyasyonun ilk yılında deneme süresini tamamlayan aday asıl üyeliğe kabul edilebilir. Çıraklık devresini tamamlayan Dürzinin ancak ikinci yılda inancının simgesi olan beyaz sarık takmasına izin verilir ve mezhebin tüm gizem törenlerine katılmaya hak kazanır.

 

Çoğunluğu oluşturan diğerleri Dürzi inançlarının yalnızca sınırlı bir bölümünü bilirler ve bunlara da cahiller anlamına gelen Cuhhal denilir. Bunlar ancak herkese açık ibadet yerlerinde buluşurlar. Böylelikle iki katlı bir inançsal yapıya sahip olan Dürzilik, kendine özgü bir ezoterik yapı ortaya koymaktadır. Bu tür iki katlı inançsal yapıların özellikle Manicilik, Bogomiller, Paflikyanlar ve Batıda Katharlarda bulunduğu bilinmektedir.

 

Dürzilerin inançsal ilkelerinin yalnızca bir tür inisiyasyondan geçmiş kendi mezhep üyelerine açıklanan gizler olması nedeniyle, inanç ve öğretileri tam olarak bilinmemekle beraber Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet karışımı bir uzlaşımcı sentez gibi değerlendirilmektedir.

 

Tapınmaları gizli olduğundan törenleri hakkında güvenilir bilgilere sahip değiliz. Yüksek ağaçlıklar arasında veya dağların tepelerinde gizlenmiş kutsal yapılarında hemen hiç süsleme yoktur. Belirli bir ritüelleri ve okudukları bir duaları da yoktur, ama törenler sırasında ilahiler söyler ve kutsal kitapları okurlar.

 

Son olarak, sanki gizli bir örgüte benzerliklerini tamamlamak için, Dürzilerin birbirlerini tanıyabilmek amacıyla benimsedikleri işaret ve şifreler olduğunu ve bunların karşılıklı olarak alınıp verilmemesi halinde gizemlerine dair tek sözcük etmedikleri bilinmektedir.

 

Tampliyeler ve Dürziler

 

Haçlıların Kutsal Topraklarda egemen oldukları dönemde, Tampliyelerin karşılaştığı Doğuya özgü birçok gizemci inanç akımlarından biri de Dürziliktir. Dürzilerin inanç sisteminin ve ezoterik uygulamalarının Tampliyeleri etkilediği sıkça ileri sürülen bir savdır. Bu sava göre Tampliyeler, daha sonra Avrupaya aktarılan ve zamanla Masonluk sistemine yerleşen bir takım inanç ve geleneklerinin esinini Dürzilerden almışlardır.

 

Tampliyelerin Dürziler ile bağıntısının hem tarihsel hem de geleneksel bir takım kanıtları olmakla beraber, bunun Masonluk ve Tampliyeler üzerinde ne gibi etkileri olduğu konusunda yalnızca varsayımlarda bulunulabilir.

 

Leonard W. Kingin Gnostikler ile ilgili yapıtında ileri sürdüğüne göre: Mısır halifesi Hakimin mezhebin kurucusu olduğu ileri sürülmesine karşın Dürzilerin, Procopiusun VI. yüzyılda Lübnan ve Suriyede hızla çoğaldıklarını söylediği Gnostik mezheplerin kalıntıları olmaları daha akla yakındır. Komşuları arasındaki yaygın kanıya göre Dürziler, dana şeklindeki bir puta tapınmakta ve gizli toplantılarında Roma döneminde Ophitlere (yılanı kutsallaştıran ve ona tapan bir tarikat), Ortaçağda Tampliyelere ve çağımızda da Masonlara atfedilen törenler yapmaktadırlar.

 

Bu görüşün başka yazarlarca da onaylandığı görülüyor. Ancak Kinge göre, önemli ve ilginç olan nokta: Dürzilerin kendi önderlerinin İskoçyada gizlendiğine inanmalarıdır. Kuşkusuz bu, Tampliyelerin o yörede çok güçlü oldukları dönemlerden kalma bir inanıştır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

  • Benzer Konular

    • Dürzîler (Derezîler)

      Aslen Arab olup, şîanın ismâiliyye (bâtıniyye) kolundan ayrılarak ortaya çıkan. Fâtımî hükümdarı Hâkim bi-emrillah’ın ilâh olduğuna ve onun veziri Hamza’nın imamlığına (peygamberliğine) inananlara verilen ad. Doğrusu “Derezî” olup yanlış olarak “Dürzü” denilmektedir.   Eski bir kabile olan derezîler, Arabistan’dan gelerek Irak’a yerleştiler. Irak’taki Hîre Devleti’nin, İranlılartarafından yıkılmasından sonra, Mısır ve Sûriye taraflarına gittiler. İslâm dîninin yayıldığı ilk yıllarda müs

      , Yer: Diğer Din ve İnanışlar

×
×
  • Yeni Oluştur...