Jump to content

Yüzyılları Aşan Adam


frezya

Önerilen Mesajlar

Yüzyılları aşan adam

 

Yo­baz­lar, ge­ri­ci­ler ve bö­lü­cü­ler… İğ­renç ya­lan­lar­la akıl­la­rı sı­ra Bü­yük Ata­tür­k’­ü ka­ra­la­mak is­ti­yor­lar…

Ba­zen te­le­viz­yon­lar­da ap­tal­ca prog­ram­la­ra rast­lı­yo­rum… Bir ta­kım ah­mak­lar, Ata­tür­k’­e ver­yan­sın edip du­ru­yor…

“A­ta­tür­k’­ün en bü­yük gü­nah­la­rın­dan bi­ri Arap harf­le­ri­ni kal­dır­mak­tı­r” di­yen ge­ri ze­kâ­lı­lar bi­le var. Ne di­ye­yim bun­la­ra bil­mem ki…

Ey ah­mak­lar… Si­zin sa­vun­du­ğu­nuz Arap al­fa­be­si dö­ne­min­de ko­ca ül­ke­de oku­ma yaz­ma ora­nı yüz­de 5 idi. Yüz­de 95 in­sa­nı­mız oku­ma yaz­ma bil­mi­yor­du, üm­mi idi!

Ka­dın­lar­da­ki oku­ma-yaz­ma ora­nı yüz­de 1’in al­tın­day­dı. (Yüz­de 0,6) 91 yıl son­ra şim­di­ki du­rum ne?

Ulu­su­mu­zun oku­ma-yaz­ma ora­nı yüz­de 90’la­ra yük­sel­di.

* * * * * * *

Ge­ri­ci­li­ğe öze­nen bu dan­ga­lak tay­fa­sı, in­san­la­rı­mı­zı ze­hir­le­mek, kor­kunç bir

ce­ha­le­tin koy­nu­na it­mek

is­ti­yor! Çı­kar­la­rı böy­le

ge­rek­ti­ri­yor!

Üzü­lü­yo­rum ama on­la­ra faz­la kı­za­mı­yo­rum… Çün­kü ka­ba­hat on­lar­dan çok, on­la­rı ek­ra­na çı­ka­ran­la­rın­dır… Bil­gi­siz, ca­hil, ge­ri­ci ve çı­kar­cı olan bu ya­ra­tık­la­ra, kin­le­ri­ni kus­mak için fır­sat ve­ri­yor­lar!

İş­kem­be­den atıp, ya­lan­lar­la, do­lan­lar­la Ata­tür­k’­ü in­san­la­rı­mı­zın gö­zün­de kü­çült­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. On­la­ra “Lâ­net ol­su­n” lâ­fı bi­le az!

* * * * * *

An­cak… Ata­’mı­zın as­ker­le­ri­yiz biz…

Onun ku­rup biz­le­re ar­ma­ğan et­ti­ği Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni ko­ru­mak ve onu ile­le­bet pa­yi­dar et­mek, Türk Mil­le­ti­’nin boy­nu­nun bor­cu­dur.

Bü­yük Ata­’mı­zı, ebe­di­ye­te in­ti­kal edi­şi­nin 76’n­cı yı­lın­da, şük­ran­la, min­net­le anar­ken, ya­ban­cı­la­rın onun hak­kın­da­ki gö­rüş­le­ri­ni (kı­sa­ca) nak­let­mek is­ti­yo­rum.

Bi­zim yo­baz ta­kı­mı

Ata­tür­k’­ü ah­lâk­sız­ca ka­ra­la­ma­ya ça­lı­şır­ken, yo­baz­lar, ha­in­ler, bö­lü­cü­ler, utan­maz­ca hey­kel­le­ri­ni yı­kar­ken, ya­ban­cı­lar da­ha âdil, da­ha vic­dan­lı, da­ha ah­lâk­lı çı­kı­yor.

“O yü­ce bir da­ğa ben­ze­r”

Bü­tün dün­ya Ata­tür­k’­ten hep öv­güy­le bah­se­di­yor.

Onu sev­me­yen sa­de­ce, din­ci­ler, ge­ri­ci­ler, yo­baz­lar!

Yüz­ler­ce, bin­ler­ce gö­rüş­ten sa­de­ce bir­kaç ör­nek nak­le­de­ce­ğim:

* * * * * *

“A­ta­türk yü­ce bir da­ğa ben­zer. Ete­ğin­de ya­şa­yan­lar bu yü­ce da­ğı fark et­mez­ler. Bu da­ğın aza­me­ti­ni kav­ra­ya­bil­mek için O’­na çok uzak­tan bak­mak ge­re­kir.” (Cla­ude Fer­rer – Fran­sız ya­zar)

“A­ta­türk, Türk Mil­le­ti­’nin ru­hun­da Türk Bay­ra­ğı gi­bi dal­ga­la­nan bir baş­tı.” (Ne­ue Fre­ie Pres­se – Vi­ya­na)

“O, ki­şi­sel ka­zanç ve ün pe­şin­de ko­şan ba­sit bir si­ya­set­çi de­ğil, ge­le­cek ku­şak­lar için sağ­lam te­mel­ler at­ma­ya uğ­ra­şan bir kah­ra­man­dı.” (Prof. Wal­ter L. Wriht Jr.)

“A­ta­türk, Türk hal­kı­na il­ham ve­ren li­der­li­ği, mo­dern dün­ya­nın ile­ri gö­rüş­lü an­la­yı­şı­nı ve bir as­ke­ri li­der ola­rak kud­ret ve yük­sek ce­sa­re­ti­ni ha­tır­lat­mak­ta­dır. Çö­kün­tü ha­lin­de bu­lu­nan bir im­pa­ra­tor­luk­tan öz­gür Tür­ki­ye­’nin doğ­ma­sı, ye­ni Tür­ki­ye­’nin öz­gür­lük ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı şe­ref­li bir şe­kil­de ilan et­me­si ve o za­man­dan be­ri ko­ru­ma­sı Ata­tür­k’­ün Türk hal­kı­nın işi­dir. Şüp­he­siz ki, Tür­ki­ye­’de gi­riş­ti­ği de­rin ve ge­niş in­kı­lap­lar ka­dar, bir kit­le­nin ken­di­si­ne olan gü­ve­ni­ni da­ha ba­şa­rı ile gös­te­ren bir ör­nek yok­tur.” (John F. Ken­nedy-ABD Baş­ka­nı)

“A­ta­türk, yüz yıl­la­ra sı­ğa­bi­le­cek iş­le­ri 10 yıl­da ta­mam­la­dı.” (Ger­rad Ton­gas – Ya­zar)

“Sı­ra­sıy­la ih­ti­lal­ci ve asi, son­ra­dan mu­zaf­fer bir ko­mu­tan olan ‘Türk­le­r’in ba­ba­sı­’ Mo­dern Tür­ki­ye­’yi ya­rat­tı.” (Pa­ris-So­ir Ga­ze­te­si)

“A­ta­türk, es­ki­miş bi­lim­ler­le boş ye­re ka­fa­sı­nı yor­ma­mış ol­du­ğun­dan da­ha ta­ze ve ce­sur dü­şü­nen bir ön­der­di… Ata­türk hiç şüp­he­siz dev­let adam­la­rı­nın en ce­sur ve en ori­ji­na­liy­di…” (Her­bert Si­de­abot­ham – Ya­zar)

“A­ta­türk, şah­si­yet ve ye­te­ne­ğin dev gi­bi bir sim­ge­si idi. O, yir­min­ci yüz­yı­lın en gör­kem­li ola­yı­nı ya­ra­tan adam­dı. (Na­ti­onal Ti­den­de Ga­ze­te­si)

“Dün­ya­nın ye­tiş­tir­di­ği en bü­yük in­san­lar­dan bi­ri.” (Star of In­di­a Ga­ze­te­si)

* * * * *

Evet sev­gi­li okur­lar… Ata­türk le­hin­de ya­zı­lan­la­rı, söy­le­nen öv­gü do­lu söz­le­ri nak­let­me­ye ki­tap­lar yet­mez.

Tür­ki­ye­’yi ya­ra­tan ve bi­ze bu gü­zel yur­du ar­ma­ğan eden o yü­ce in­sa­nı, ebe­di­ye­te in­ti­ka­li­nin 76’n­cı yı­lın­da, ma­ne­vi hu­zu­run­da ba­şı­mı eğe­rek en de­rin say­gıy­la se­lam­lı­yor, son­suz şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.

 

Gü­nün Sö­zü

Mil­li ben­li­ği­ni bil­me­yen mil­let­ler, baş­ka mil­let­le­re yem olur­lar. (Ata­türk)

Yüzyılları aşan adam - Sözcü Gazetesi

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Harf Devrimi'ne karşı olan yaratıklar neden Arapçayı öğrenmiyorlar? Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiği harfleri kullanarak Atatürk'e hakaret ediyorlar ve aynı alfabe ile kitap yazıyorlar. "Sevmek zorunda mıyız?" , "Olmasaydın da olurduk" diye başlık atan emperyalist uşağı soysuzlar neden önlerinde secde ettikleri Arapların alfabesiyle yobaz kitlelere ulaşmıyor?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben empati yapiyorum..Beynimi kucultuyorum kucultuyorum mercimek kadar yapiyorum.. Ve Mustafa Kemali dusunuyorum gozlerim kapali..

selanik dogumlu osmanli subayi..yasami hep savaskarda gecmis.Sonra vatan isgale dusmus halihazirda bulunan hanedan bicare.Birseyler yapmali demis.İsgale karsi durmatan hanedana muhalif anadoluda halki orgutkemis.kurtulus savasini baskatmis.Canakkalede cephede yonetmis bu buyuk direnisi.vatani isgalden kurtarinca cumhurriyeti ilan etmis..halifelik gibi bir unvanieliyle itmis.sonra ic siyasete donmus.ulkey ikeri medeniyetker seviyesine cijarnak icin atilimlarda bulunmus.

Sanayii ve tarimda uretimde yenilikler yapmis.

Tum omrunu vatana millete adamis.

Hic calmamis dunyaligini hic dusunmemis.

Yok yaa ben bu empati isini beceremedim..

Beynimi mercimek kadar yaptim hala onlar gibi dusunemiyorum..

mustafa kemal ataturk turk milletine allahin bir lutfudur..

mekanin cennet olsun...Allah razi olsunn..

 

Bu arada soylemeyi unuttum.Ben bir maydanozla bile empati yapabiliyorum..

Ama bu insanlarka beceremiyorum..:))

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben empati yapiyorum..Beynimi kucultuyorum kucultuyorum mercimek kadar yapiyorum.. Ve Mustafa Kemali dusunuyorum gozlerim kapali..

selanik dogumlu osmanli subayi..yasami hep savaskarda gecmis.Sonra vatan isgale dusmus halihazirda bulunan hanedan bicare.Birseyler yapmali demis.İsgale karsi durmatan hanedana muhalif anadoluda halki orgutkemis.kurtulus savasini baskatmis.Canakkalede cephede yonetmis bu buyuk direnisi.vatani isgalden kurtarinca cumhurriyeti ilan etmis..halifelik gibi bir unvanieliyle itmis.sonra ic siyasete donmus.ulkey ikeri medeniyetker seviyesine cijarnak icin atilimlarda bulunmus.

Sanayii ve tarimda uretimde yenilikler yapmis.

Tum omrunu vatana millete adamis.

Hic calmamis dunyaligini hic dusunmemis.

Yok yaa ben bu empati isini beceremedim..

Beynimi mercimek kadar yaptim hala onlar gibi dusunemiyorum..

mustafa kemal ataturk turk milletine allahin bir lutfudur..

mekanin cennet olsun...Allah razi olsunn..

 

Bu arada soylemeyi unuttum.Ben bir maydanozla bile empati yapabiliyorum..

Ama bu insanlarka beceremiyorum..:))

 

Ne güzel anlatmışsın sevgili Matrix ,bunlarla empati yapamassın çünkü doğanda vatan sevgisi var toprağının kutsallığı var yalnız Allaha kul olduğun var,bunlarda ise bırak her şeyi ,kula kula olma kölelik ruhu genlerinden geçmiş kelle vurulmasın diye düşünmeyen hakkını aramayan padişahı evliya sanan zihhniyet bunlar ,millet olmanın anlamını bile kavrayamamışlarAtatürkün Türk Ulusuna Allahın bir lutfu olduğunu göremeyecek kadar hain ve ahmaklar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...