Jump to content

Kuzu Kocalar Nasıl Yetişir?


İη¢ιѕєℓ

Önerilen Mesajlar

Ni­şan­lı bir de­li­kan­lı ba­na ha­li­ni an­lat­tı ve şöy­le bir so­ru sor­du: "Ni­şan­lım her ge­ce arı­yor ve sa­at­ler­ce te­le­fon­da ko­nuş­mak is­ti­yor. Ben hem on­ca sa­at ko­nu­şa­cak bir şey bu­la­mı­yo­rum hem de uy­ku­suz ka­lı­yo­rum. Bir kaç sa­at uy­kuy­la sa­bah işi­me gi­din­ce bir tür­lü işi­me ken­di­mi ve­re­mi­yo­rum. Ni­şan­lı­ma ne de­sem onu kır­ma­dan bu du­rum­dan ra­hat­sız ol­du­ğu­mu an­la­ta­bi­li­rim."

"Çok ba­sit" de­dim. "Ona ba­na söy­le­di­ğin şey­le­ri söy­le­ye­cek­sin. Bu du­rum­dan ra­hat­sız ol­du­ğu­nu söy­le ve ona bir sa­at ver. Me­se­la sa­at 11 den son­ra ha­ya­ti bir şey ol­ma­dık­ça be­ni ara­ma" de.

De­li­kan­lı kıp­kır­mı­zı ol­du. An­la­dım söy­le­ye­me­ye­cek ve bu ezi­ye­te kat­lan­ma­ya de­vam ede­cek. Çün­kü da­ha bü­yük bir ezi­ye­te ma­ruz kal­mak­tan kor­ku­yor. Böy­le söy­ler­se ni­şan­lı­sı üzü­le­cek, ağ­la­ya­cak, ba­ğı­ra­cak, kü­se­cek bel­ki ay­rıl­ma­ya bi­le kal­ka­cak. Öy­le ya şim­di­den onun beş sa­at çe­ne­si­ni çe­ke­me­yen adam­dan ko­ca mı olur! İler­de na­sıl da­ya­na­cak ona? Kız da hak­lı!

Bu de­li­kan­lı ni­şan­lı­sı­nın ezi­yet­le­ri­ne ni­ye kat­la­nı­yor? Ni­çin is­te­me­di­ği bir şe­yi di­le ge­ti­re­mi­yor, tav­rı­nı or­ta­ya ko­ya­mı­yor?

Çok bü­yük bir ih­ti­mal­le ai­le­sin­de gör­dü­ğü mo­del, de­di­ğim de­dik oto­ri­ter bir an­ne ve pa­sif ba­ba­dır. Ba­ba­sın­dan gör­dü­ğü ka­da­rıy­la ve ken­di an­ne­si ile edin­di­ği tec­rü­be­ler­le öğ­ren­miş­tir ki "Hak­lı da ol­san bir ka­dı­na ha­yır de­mek, hiç­bir şey ka­zan­dır­maz, boş ye­re yo­ru­lur­sun, en so­nun­da yi­ne ka­dı­nın de­di­ği olur. O hal­de ni­ye uğ­ra­şa­sın?"

Ko­ca­la­rı­na hük­met­me­yi se­ven ka­dın­lar, oto­ri­te­le­ri­ni sa­de­ce ko­ca­la­rı üze­rin­de de­ğil, ço­cuk­la­rı üze­rin­de de kul­la­nır­lar. En çok da oğul­la­rı üze­rin­de. Er­kek ço­cu­ğu ya an­ne­sin­den kork­tu­ğu için ya o üzül­me­sin, has­ta­lan­ma­sın di­ye ya da an­ne­si­nin sev­gi­si kay­bet­me kor­ku­suy­la ço­ğu za­man onun duy­gu­sal bas­kı­sı­na bo­yun eğer.

Oto­ri­ter ka­dın­lar, ko­ca­la­rı­nı pa­sif­leş­tir­dik­le­ri için ya da pa­sif er­kek­ler­le ev­len­dik­le­ri için den­ge­li bir ev­li­lik­le­ri yok­tur. Ev­li­lik­te ken­di ha­ta­la­rı­nı as­la gör­mez­ler ve mut­suz­luk­la­rı için her za­man ko­ca­la­rı­nı suç­lar­lar. Ko­ca­la­rın­da ara­dık­la­rı­nı bu­la­ma­ma­nın hu­zur­suz­lu­ğu ya­şar­lar. Bu yüz­den de sev­gi­le­ri­ni, umut­la­rı­nı oğul­la­rı­na bağ­lar­lar. Bu ba­ğı da duy­gu­sal bas­kı ile ku­rar­lar.

İşin kö­tü­sü oto­ri­ter an­ney­le bü­yü­yen er­kek­ler, gi­dip an­ne­le­ri gi­bi oto­ri­ter kız­lar­la ev­le­nir­ler. Ka­dın­da oto­ri­te, gör­dük­le­ri ve alış­tık­la­rı bir şey­dir. Bi­lin­çal­tı alış­tı­ğı­nı de­vam et­tir­mek is­ter. Ge­lin ka­yın­va­li­de top­ra­ğı­na son­ra­dan çek­mez tam ak­si er­kek gi­der an­ne­si­ne ben­zer kız bu­lur. Er­ke­ğin bu ha­ta­ya dü­şe­me­me­si için bu ko­nu­da bi­linç­li ol­ma­sı la­zım. Yok­sa an­ne oto­ri­te­si­nin ya­nı­na bir de ka­rı­sı­nın oto­ri­te­si ek­le­nir.

Di­ni­mi­zin hü­küm­le­ri­ne gö­re er­kek ev­de re­is ol­mak zo­run­da. Ço­cuk­lar, ba­ba­nın ev­de re­is ol­du­ğu bir ai­le mo­de­lin­de bü­yü­dük­le­rin­de ken­di ev­li­lik­le­rin­de de bu­nu de­vam et­ti­re­bi­li­yor­lar. An­ne­nin ka­ba­lık­la, ki­bar­lık­la ya da kı­rıl­gan­lık­la hü­küm sür­dü­ğü, ai­le­de bü­yü­yen er­kek­ler ise ken­di ev­li­li­ğin­de de ka­dın hük­mü­ne ça­buk ra­zı olu­yor­lar. Bu er­kek­ler ka­rı­sı­na as­lan gi­bi de­ğil ku­zu gi­bi bir ko­ca olu­yor­lar.

Pe­ki ka­dın­lar ku­zu gi­bi ko­ca­dan mem­nun ka­lır­lar mı? Ha­yır. Ni­şan­lı­sı­nın te­le­fon ko­nuş­ma­sın­dan bık­mış de­li­kan­lı­nın ni­şan­lı­sı ha­ya­tın­dan mem­nun mu­dur? Ha­yır. Ni­şan­lı­sı­nın mız­mız, gü­ven­siz, an­ne­si­nin ağ­zı­na ba­kan bir tip ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­dur bü­yük ih­ti­mal­le. Ee­e prob­lem de ora­da za­ten. An­ne­sin­den kork­ma­say­dı sen­den de kork­ma­ya­cak­tı.

Bu ara­da di­ni­miz an­ne-ba­ba hak­kı­na çok kıy­met ver­miş­tir. Bu ya­zım­dan an­ne­ye say­gı­sız­lık edil­sin gi­bi bir an­lam çı­ka­ran ol­maz in­şal­lah. An­ne­yi sev­mek ve say­gı duy­mak ay­rı bir şey­dir, an­ne­den kork­mak çe­kin­mek ay­rı bir şey­dir. Bu ay­rı­ma dik­kat et­mek lâ­zım. Ai­le­nin ha­ta­la­rı­nı gör­me­den ki­şi­nin ken­di­ni de­ğiş­tir­me­si zor­dur. On­lar da so­nu­cun böy­le ola­ca­ğı­nı bi­le­rek yap­ma­mış­lar­dır. Fa­kat bi­zim ay­nı ha­ta­la­rı tek­rar et­me­mek için se­bep ve so­nuç­la­rı gör­me­miz la­zım.

 

Sema Maraşlı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çok güzel bir yazı olmuş. tesbitler güzel. Tanıdığım böyle bir aile var ve şu yukarıda yazılanlar bire bir yaşanıyor. Kadının aile reisliği rolünü üstlendiği evlerde huzur olmuyor pek. Kadınlar reisliğin dozunu kaçırıyorlar biraz. Böyle bir evde yetişen erkek çocukları da kendi kurdukları yuvada eşleri tarafından eziliyor. Aynı ortamda yetişen kızlar da evliliklerinde aile reisliğine kalkışıyor. Ama eşi dişli çıkarsa bilemem...:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kadinlara pozitif ayrimcilik gosterilmesi taraftariyim :) belki guzel seyler de var lakin; benim bakis acima gore kadinin baskin oldugu evlilikler daha mutlu. Benim cevremde mi hep oyle denk geldi bilmiyorum ama; bir yuva yikildiginda bile erkek daha kolay toparlar. Erkegin kendini mecazi anlamda ezdirmesi bir taraftan da kadini kaybetmeme korkusundandir. Bu da bence ozguvenli bir erkekten iyidir, aile huzuru icin. Nitekim ozguveni yuksek erkeklerin cevresine sinek gibi bir suru kadin ususur; erkekteki ozguven daha da tavan yapar, evde hanimini begenmez. Yuvayi disi kus yapiyorsa soz hakki da onundur. Akli basinda bir kadin da zaten kuzu kocayi kolay kolay uzmez.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

benim annem evin egemenidir cünkü babam isbilmez eve bakmaz ilgilenmez hatta fazlaca otoriter olmasi gerekiyordu annem bu sayede bizleri biraz ezerdi herseyi kendi üstlenip yapardi becerir de ama abilerim de baya ezildiler biz kizlar daha cesurluyuz abilerimden biri evli hanimi da annem gibidir, ama hic tasviye etmiyorum sonuc itibari ile pisiriklar üstelik cekingenler...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ezilen erkegin özgüveni eksik olacagından pısırık durması tabıkı normal..her konuda erkekde bilir kişi olamaz kadında evlilikte esas düşünce sen yada ben değil biz olmalı.Bizim için doğru olan nedir? Bu bakış açısıyla hareket edilirse iki tarafında mutlu olacağı kararlar alınır,saygı bitmez,sevgi çoğalır..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kim daha akıllı, kafası çalışan,kişiliği güçlü, eğitimli, ekonomik gücü iyi, işi iyi, sosyal ilişkileri iyi ise evliliği o yönetir. Kadın erkek ilişkisi de bir anlamda iktidar mücadelesidir. Güçlü olanın sözü dinlenir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...