Jump to content

Armageddon...


Renan

Önerilen Mesajlar

Armageddon

 

Armageddon (Arapça أرمجدون, Latince: Armagedōn, Eski Yunanca: Ἁρμαγεδών Harmagedōn, İbranice: הר מגידו‎ har məgiddô) Musevilik dininde Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük savaşın yapılacağı yerdir.

 

Vahiy 16:1

Sonra tapınaktan yükselen gür bir sesin yedi meleğe, “Gidin, Tanrı'nın öfkesiyle dolu yedi tası yeryüzüne boşaltın!” dediğini işittim.

 

Vahiy 16:12

Altıncı melek tasını büyük Fırat Irmağı'na boşalttı. Gündoğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. 13 Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun(ilham edilmiş ifadeler) çıktığını gördüm. 14 Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar.

 

15 “İşte hırsız gibi geliyorum! Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu!”

 

16 Üç kötü ruh, kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar. 17 Yedinci melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses, “Tamam!” dedi. 18 O anda şimşekler çaktı, uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki, yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. 19 Büyük kent üçe bölündü. Ulusların kentleri yerle bir oldu. Tanrı büyük Babil'i anımsadı, ona ateşli gazabının şarabını içeren kâseyi verdi. 20 Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu. 21 İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık kırk kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası öyle korkunçtu ki, insanlar bu yüzden Tanrı'ya küfrettiler.

 

Har sözcüğü İbranice'de dağ anlamına gelir ve Megiddo ise bir yerin adıdır. Megiddo için gerçek anlamda dağlık bir yer olduğu söylenemez, çünkü yüksekliği çevresiyle kıyaslandığında 30 metreyi bile bulmaz. Vahiy kitabında bu sözcüğün kullanımı ise doğrudan bu yerle ilgili değildir. Vahiy kitabı büyük bir oranda mecaz anlatımları içerdiğinden içindeki her sözü harfi olarak anlamak yanıltıcıdır. Dünya'nın sonu ile ilgili olarak Armageddon ifadesinin kullanılması da mecazidir. Çünkü bir yandan Dünya ifadesi, diğer yanda ise bir bölgenin adı olan Armageddon ifadesi birbiriyle örtüşmez. Dünya'nın sonu ile ilgili bir savaşın bütün Dünya'yı kapsayacak olmasıyla çelişkilidir. Ayrıca burası nispeten küçük bir yerdir ve Dünya'nın bütün krallıklarının (ülkelerin) ordularını içine alabilecek büyüklükte değildir. Armageddon sözcüğü Kitabı Mukaddes'in Vahiy bölümünde geçen bir sözcüktür. Herşeyden önce Armageddon'da savaşacak olanlar gökteki Atanmış Kral ile onu izleyen emrindeki meleklerden oluşan göksel ordulardır. Karşılarında olanlar ise, İsrail'in de aralarında olduğu "bütün dünya kralları"dır. Yahudi inancı İsa'yı Mesih(Atanmış Kral) olarak kabul etmediği gibi, onlar açısından Kitabı Mukaddes'in Malaki kitabından sonraki kısımları da geçersizdir. Bu açıdan da Armageddon sözcüğünün günümüz İsrail'iyle bir ilgisi yoktur. Kitabı Mukaddes'te geçen İsrail, Siyon, Yeruşalim gibi sözcükler İsa'dan sonraki dönemde yalnızca gökteki asıllarını simgelemek amacıyla kullanılırlar ve Yeryüzündeki harfi anlamlarıyla ne günümüzdeki İsrail devleti ne de İsrailliler için geçerlidir. Ayrıca Armageddon için Tanrı'nın Savaşı olarak da sözedildiğinden anlamı daha geniştir. Dünya'nın Sonu ifadesi ise dünya sözcüğüyle neyin kastedildiğiyle ilgilidir. Dünya hem Yerküre için, hem de üzerindeki insanlar ve düzen için kullanılan bir sözcüktür. Vahiy kitabındaki kastedilen dünya, Dünya'nın üzerindeki eski düzenin taraftarları olan insanlardır. Vahiy kitabına göre ortadan kalkacak olan "önceki düzen"dir:

 

Armageddon sözcüğü esas olarak kesin zaferi anlatmak için kullanılan bir terimdir. Dünya'nın eski düzeninin ortadan kalkacağına ilişkin güvenceyi perçinlemek amacıyla kullanılan bir sözcüktür. Çünkü geçmişte Megiddo'da yapılan her savaş daima bir tarafın tam zaferi ve diğer tarafın tam bir yenilgisi şeklindedir. Vahiy kitabı Armageddon'a doğru oluşacak olayları da anlatır. Bunlar Armageddon'dan hemen önce olacak Tanrısal kaynaklı harabiyetlerdir. Vahiy kitabında sözedilen "Büyük Kent"in "Büyük Babil" olduğu da açıklanır. Büyük Babil için aynı zamanda "Fahişe-Dünya fahişelerinin anası" ifadesi kullanılır. Buna göre Büyük Kent, Büyük Babil ve Fahişe aynı şeydir. Buradaki anlatım mecazdır ve fahişelik yapan bir insanı kastetmez. Buradaki fahişe dinsel bir fahişedir ve iğrençlikler yapan biridir. Vahiy kitabının diğer kısımları bunun bütün yeryüzündeki sahte Babil kökenli dinler olduğunu gösterir. Bu açıdan sahte dinlerin kökeninin Babil Kulesi'nin yapılış zamanlarına gittiği de gösterilir. Babil Kulesi'nin yapımının engellenmesi ve insanların farklı diller yüzünden bölünmesiyle Şinar Ova'sından göçü Pelek'in (Pelek: bölünme) doğduğu yıl olan Mö. 2239 yıllarıdır (Kitabı Mukaddes-Başlangıç). İnsanların yeryüzüne dağılmasına neden olan bu büyük göçle, aynı zamanda insanların dinsel inançları da bütün gittikleri yere dağılmış olmaktadır. Birbirlerinden farklı gibi görünen bu dinler Kitabı Mukaddes'e göre Nimrod'la ve Babil Kulesi ile başlamıştır ve özünde aynı sahte inançları barındırırlar.

 

Vahiy 17:14'te ifade edilen "Kuzu'ya karşı savaşacaklar, ama Kuzu onları yenecek. Çünkü Kuzu, rablerin Rabbi, kralların Kralı'dır." sözü doğrudan Armageddon savaşına atfeder. Burada kuzu olarak kastedilen Atanmış Kral(Mesih)'dır. (Mesih: Atanmış Kral). Atanmış Kral İsa'nın gökteki adı Mikael'dir ve kendisine verilen görevi yerine getirmek amacıyla Armageddon savaşını başlatacaktır. Ancak öncelikle bu savaş başlamadan önce dünyanın siyasal unsurları (Denizden çıkan Kırmızı Canavarın Sureti) dünyadan bütün sahte dinleri ortadan kaldıracaktır. Armageddon savaşından önce bütün Babil dinleri yok edilecektir. Bu "Büyük Sıkıntı" adı verilen bir dönemin başlangıcı olacaktır. Büyük Sıkıntı'nın zirvesi ise Armageddon savaşıdır. Bu savaş yalnızca Canavar'ı ve Canavar'ın düzenini yeğleyen insanları yok etmekle kalmayacak. Aynı zamanda Şeytan ve cinleri de yakalanarak 1000 yıl için "Uçuruma" atılacaklar. Şeytan ve cinlerinin bağlanarak Uçurum'da hapsedilmeleri ile Armageddon Savaşı sona ermiş olacak.

 

Armageddon savaşı Dünya'nın Sonu anlamına gelmeyip, yalnızca üzerindeki bozuk dünya düzeninin ve destekleyicileri olan insanların sonu anlamına gelmektedir. Çünkü Atanmış Kral(Mesih) Armageddon'dan sonra yeryüzünde 1000 yıl krallık edecektir. Armageddon eski düzenin sonu ve yeni düzenin başlangıcı olacaktır. Armageddon ne bütün insanları öldürmeyi amaçlayan bir savaştır, ne de Dünya'yı(Yerküre'yi) yok etmeyi amaçlayan bir savaştır. Kitabı Mukaddes'e göre Armageddon'da hayatta kalacak insanlar, Atanmış Kral'ın yönetiminde yeryüzünü cennete çevirecekler ve eski dünyanın bütün dertlerinden uzak sonsuz bir yaşama kavuşmuş olacaklar. Armageddon savaşı eski düzenin yeryüzüne çevre kirliliği, türlerin yok edilmesi, savaşlar, terör gibi çeşitli şekillerde verdiği tahribatı engellemek ve Dünya üzerindeki düzeni ve yaşamı insanlar için yaşanabilir kılmak amacıyla tamamen yenilemek için yapılan son savaştır. Armageddon'da olacaklardan bazıları şu şekildedir:

 

Gökteki güçler (Şeytan ve cinleri) cezalandırılacaklar:

 

Yerde insanlar cezalandırılacaklar.

 

Armageddon'a Magog'lu Gog olarak adlandırılan Şeytan'ın ulusları kışkırtması yolaçacak.

 

Uluslar masaradaki üzüm gibi çiğnenecekler.

 

Armageddon'da doğa güçleri de kullanılacak.

 

Kurtulanlar olacak.

 

Armageddon'un Zamanı ve Belirtileri

 

Armageddon'un başlayacağı zamanın işaretleri Kitabı Mukaddes'te verilmiştir. Ancak bu işaretler çoğunlukla olaylar olarak verilmiştir. Sayı olarak verilenler ise belirli bir tarih vermeyi amaçlamaz. Yine de verilen bilgiler Kitabı Mukaddes'in tümünün birlikte değerlendirilmesiyle anlaşılabilmektedir. Nebukadnessar'ın gördüğü rüyadaki heykel ve daha sonra Daniel peygamberin rüyetlerde gördükleri bu zamanların anlaşılmasında çok önemli bir yer tutar. Burada anlatılanlar Canavar'ı oluşturan unsurların hangisinin sırayla birbirini takip edeceğine ilişkindir.

 

Nebukadnessar rüyasında bir heykel görür ve Daniel peygamberin yorumuna göre heykelin altından olan başı Babil'dir. Daha sonra ise sırasıyla başka krallıklar dünya egemenliğinde öne geçeceklerdir. Babil'i sırasıyla, Med-Pers, Yunan, Roma izleyecektir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi ise Daniel'in canavarlarla ilgili gördüklerinden kaynaklanır ve yoruma dayanmaz. Heykel'in ayaklarıyla ise ikili bir dünya gücünün egemenliği anlatılır. Bu ikili yapıdaki dünya gücü son dünya gücü olarak yerini alacaktır. Rüya'nın devamında Tanrı'nın dağından kopan bir taşın heykelin ayaklarına çarparak heykeli tümüyle parçalayıp yok ettiği anlatılır. Heykel'in ayaklarının ikili yapıda ortak bir dünya gücü oluşturan Britanya ve ABD olduğu yorumu vardır. Nebukadnessar'ın gördüğü başı göklere erişen devasa bir ağaçla ilgili rüyasında zamanlar da sözkonusudur. Burada verilen zaman simgesel 7 vakit olarak verilmiştir. Buradaki ağaç ve bu ağaçla temsil edilen Nebukadnessar, asıl olarak Tanrı'nın Egemenliği'ni temsil etmektedir. Nebukadnessar'ın yedi vaktin sonunda krallığını geri aldığı gibi Tanrısal Krallık da insanların elinden geri alınacaktır. Bu rüya ile eski İsrail'in sürgüne gittiği tarihten itibaren geçecek bir yedi vaktin olacağı ve bu vaktin sonunda ise, ağacın yeniden filiz (Krallık Filizi) vereceği anlatılır. İsraillilerin sürgüne gittikleri tarih Mö. 607 yılıdır. Vahiy kitabı 3,5 vakitten 1260 gün olarak sözettiğinden, yedi vaktin 2520 gün olduğu tespiti yapılır (3,5 + 3,5 = 7), (1260 + 1260 = 2520) ve gün kavramı Kitabı Mukaddes'teki başka sözlere dayanılarak yıl olarak hesaplandığında 1. Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 yılına varılır. Çünkü yalnızca harfi olarak hesaplanacak olsaydı bu 2520 gün yalnızca 7 yıl olarak Mö. 600 yılını işaretlemiş olacaktı (Mö. 607 - 7 = Mö. 600). Nebukadnessar'ın rüyasındaki ağaç ile Atanmış Kral olarak İsa'nın ikinci gelişi birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Çünkü konuda Canavar'ın süresinin bitimine yakın zamanlarda İsa'nın Atanmış Kral olarak yetkilendirileceği anlatılır. Bu dönem İsa'nın Atanmış Kral olduğu "son günler"dir. Son günlere ilişkin olarak ise, öğrencilerinin İsa'dan kendilerine söylemesini istedikleri belirtiler(alametler) bu dönemin nasıl olacağı bilgisini verir. İsa Atanmış Kral olarak yetki aldığı dönemin başlıca işaretlerinin savaşlar, kıtlıklar, depremler ve salgın hastalıklar olacağını söyler. Ayrıca kötü bir insan soyunun bu dönemin tümünü yaşayıp göreceğini ve bu nesil ölüp tükenmeden Armageddon'un bu neslin başına geleceğini bildirir. Atanmış Kral Armagedon öncesinde bütün insanlarla ilgili olarak bir yargıda bulunacak ve buna göre insanlar ölüm ya da yaşam için işaretlenecekler.

 

Canavar 666

 

Canavar Kitabı Mukaddes'te çeşitli şekillerde ifade edilir. Bazı kısımlarında Nabukadnetsar'ın gördüğü rüyadaki heykel olarak, ayrıca Daniel'in rüyetlerde gördüğü çeşitli canavarlar şeklindedir. Canavar olarak ifade edilen kavram Kitabı Mukaddes dışı kaynaklara göre farklı adlar da taşır. Bunların en başında Piramit'in alt kısmı gelir ve 32 sayısı ile temsil edilir. Bundan başka dikenleriyle gül canavarın başka bir simgesidir. Ayrıca piramitin tabanı olan dörtgen ile içiçe iki piramitin tabanları olan sekizgen ve bunların yıldız biçimleri de aynı anlama sahiptir. 4'le başlayan sayı 32 sayısıyla tamamlanır ve üstü kesik olarak resmedilen piramiti simgelenir. Pusula Gülü 32 yönlüdür ve piramiti anlatır. Piramit aynı zamanda İştar(Astarte)'dır. Piramitin üst kesik kısmı Şeytan'ın piramit üzerindeki efendiliğini temsil eder. Marduk'un buradaki adı efendi anlamına gelen Baal'dır ve Astarte'nin kocası, efendisidir. Bu şekilde Şeytan ve denetimindeki piramit düzeni Baal ve Astarte olarak da ifade edilir. Lale ile Gül de aynı anlamlara gelen başka bir simgedir. Bu ikili yapı koca ve eşi şeklinde iki sevgili olarak tanımlanır. Bunların aslı ise, Şeytan(Baal: Efendi) ve yeryüzünü yönetmekte kullandığı örgütü olarak canavardır(Astarte).

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...