Jump to content

Yunan Mitolojisinde Kim Kimdir?


Önerilen Mesajlar

Yunan Mitolojisinde kaç tanrı vardır. Mitolojide hangi tanrı neyi simgelemektedir. İşte Yunan mitolojisindeki tüm tanrıların isimleri ve sembolize ettikleri değerler:

 

Yunan mitolojisindeki, mitolojik unsurlar ölümsüzler ve ölümlüler olmak üzere iki ana başlıkla sınıflanabilir. Ancak yarı ölümsüzler, belirli koşullarda ölümsüz olanlar ve ölümlü doğup da sonradan ölümsüzlük kazananla ile ölümlülerin arasında yaşayan ölümsüzler gibi istisnalar vardır.Sınıflama yaparak isimleri gruplamak en rahat kavranabilecek yöntemdir... Yunan Mitolojisi Tanrı isimleri

Aşağıdaki listede Yunan mitolojisi tanrıları isimleri ile birlikte verilmiş ve kısaca neyle özdeşleştirildiği kısaca belirtilmiştir:

Eski Yunan Tanrıları : Eski tanrılar ifaesi ile Yunan mitolojisine göre evrenin başlangıcında ortaya çıkmış, en eski ve ilk tanrıları (primordial deities) kast edilmiştir. Bu tanrılara dair bilgilerin temel kaynağı Hesiodos'un Kozmogoni adlı eseridir

.chaos.png

 

Khaos (Dünya meydana gelmeden önce varolan boşluk), Gaia (Yeryüzü tanrıçası), Uranos (Gökyüzü tanrısı), Tartaros (Yer altı boşluğu), Erebos (Yer altı karanlığı), Nyx (Gece tanrıçası), Eros (Aşk tanrısı), Ourea (Dağ tanrıları), Pontos (Deniz), Thalassa (Deniz tanrıçası), Khronos (Zaman), Ananke (Zorunluluk), Aether, Hemera (Gün), Phanes, Okeanos (Dünyayı saran nehir), Tethys (Tatlı su kaynakları tanrıçası), Thesis (Doğa), Physis (Doğa), Hydros (Su), Nesoi (Adalar), Himeros, Ophion, Keto, Thaumas, Glaukos, Nereus, Proteus, Eris, Geras, Nemesis, Moros, Momos, Philotes, Oneiroi (Rüya cinleri; Morpheus, Phantasos, Ikelos/Phobetor), Apate, Oizys, Moirai (Kader tanrıçaları; Klotho, Lakhesis, Atropos/Aisa), Keres (Nyx'in kızları olan ölüm perileri), Thanatos (Ölüm tanrısı), Hypnos (Uyku tanrısı).gaia.jpg


  [*=left]Khaos : Evren meydana gelmeden önceki maddesiz, şekilsiz boşluk. İlk varlıklar bu "kaos"tan türer.
  [*=left]Gaia : Yeryüzünün kişileşmişi olan tanrıça; Yunan mitolojisinin "toprak ana"sı. Khaos'tan türemiş ilk varlıktır.
  [*=left]Tartaros (Tartarus) : Khaos'tan türemiş ikinci varlık, yerin yedi kat dibini, cehennemi temsil eden Tartaros'tur.
  [*=left]Eros : Varlıkları meydana getirici "aşk" veya aşk tanrısı olan Eros, Khaos'tan türemiş üçüncü varlıktır.
  [*=left]Erebos : Khaos'tan türemiş dördüncü varlık, "koyu karanlık" anlamındaki Erebos'tur; toprak altının karanlığını temsil eder.
  [*=left]Nyx (Nyks,Niks) : Khaos'tan türemiş tanrıça Nyx "gece" demektir ve geceyi temsil eder.
  [*=left]Uranos : Gaia'nın kendi kendine meydana getirdiği bir tanrıdır, "gökyüzü"nü temsil eder.
  [*=left]Pontos : Gaia'nın kendi kendine meydana getirdiği bir tanrıdır, denizleri temsil eder.
  [*=left]Ourea : Gaia'nın kendi kendine meydana getirdiği on adet dağı temsil eden tanrı veya tanrıçalardır.
  [*=left]Typhon (Tifon) : Gaia ile Tartaros'un oğlu, Yunan mitolojisindeki tüm canavarların (Kerberos, Orthros, Ladon, Chimera, Hidra vb.) ilk örneği, babası ve en tehlikelisi. Yarı insan yarı yılan bu dev canavar, Zeus tarafından Etna Yanardağının dibine gömülmüştür. Karısı ise yine kendisi gibi yarı yılan yarı insan olan canavar Ehidna'dır.
  [*=left]Aether : Nyx ile Erebos'un oğlu, göklerin en üst katındaki ışıltılı, tanrısal havayı, ışığın tözünü temsil eden tanrı.
  [*=left]Hemera : Nyx ile Erebos'un kızı, günü temsil eden tanrıça.
  [*=left]Kharos : Nyx ile Erebos'un oğlu, yeraltı tanrısı Hades'in ve Ölüler Ülkesinin kayıkçısı. Yeni ölmüş olanların ruhlarını Styx ve Acheron (veya Akheron) nehirlerinden karşıya geçirmekle yükümlüdür.
  [*=left]Thalassa : Aether ile Hemera'nın kızı, deniz tanrıçası. Rodos Adası halkının mitolojik anasıdır.
  [*=left]Ananke : Zorunluluk ve kader tanrıçası. Orfik yaratılış mitine göre, Khaos'u ve evreni Kronos (zaman) ile Ananke'nin (zorunluluk) birleşmesi meydana getirmiştir.
  [*=left]Phanes (Protogonos) : Orfik kozmogonide Kronos (zaman) ile Aether'in birleşmesinden meydana gelen Kozmik Yumurtadan çıkan ilk varlıktır (ilk doğan, yani protogonus). Işığın tanrısı Phanes, Erikapaeos (güç) ve Metis (düşünce) gibi adlarla da bilinir. Protogonus, "hayat verici aşk" olarak, ayrıca Eros ile de özdeşleştirilmiştir.
  [*=left]Hydros : Orfik kozmogonide Khaos'tan türemiş olan ilk su.
  [*=left]Thesis : Orfik kozmogonide Khaos'tan Hydros ile birlikte türemiş olan, doğa (Physis) ile ilişkili dişi varlık. Hydros ve Thesis'in birlikteliğinden Gaia (yeryüzü) meydana gelmiştir.
  [*=left]Physis (Phusis) : Orfik kozmogonide doğa tanrıçası; bazen hem erkek hem dişi sayılmıştır.
  [*=left]Tethys : Orfik kozmogonide tatlı su akışının ilk örneği olan tanrıça; kocası Okeanos ile birlikte tüm nehir, pınar ve bulutlara sularıyla can verirler.
  [*=left]Nesoi : Orfik kozmogonide adaların ilk örneği olan tanrıçalar; Callimachus'a göre, bunlar Poseidon'un yabasıyla karadan kopartarak denize yerleştirdiği dağlar (Ourea) idi.
  [*=left]Keto : Gaia ile Pontos'un kızı, deniz tanrıçası. Hesiodos'a göre, Ehidna'nın, aralarında Medusa'nın da bulunduğu Gorgonların, gri cadıların ve Ladon gibi canavarların anasıdır.
  [*=left]Phorkys : Gaia ile Pontos'un oğlu, deniz tanrısı. Aynı zamanda Keto'nun eşi ve yukarda saydığımız yaratıkların babasıdır.
  [*=left]Nereus : "Deniz İhtiyarı" Nereus, Gaia ile Pontos'un en büyük oğullarıdır. Bir titandır. Nereidler diye tabir edilen deniz perileri, Nereus'un Okeanos kızı Doris'ten olma kızlarıdır.
  [*=left]Proteus : Homeros'a göre Nereidlerin babası olan "Deniz İhtiyarı", Nereus değil, Proteus'tur. Proteus, şekil değiştirme yetisine sahiptir. Bazı uzmanların görüşüne göre, Nereus ile Proteus aynı deniz tanrısının iki ayrı görünümüdür.
  [*=left]Glaukos : Balıkçıları ve denizcileri fırtınadan koruyan deniz tanrısıdır. Ölümlü iken yediği bir sihirli ot sayesinde ölümsüzlüğe kavuşmuştur.
  [*=left]Thaumas : Gaia ile Pontos'un oğlu, deniz tanrısı. Thaumas, denizin görünmez tehlikelerini temsil eder. Gökkuşağı tanrıçası Iris, Thaumas'ın Okenaos kızı Elektra'dan olma kızıdır.
  [*=left]Eurybia : Gaia ile Pontos'un kızı, deniz tanrıçası. Titan Krios'un karısıdır.
  [*=left]Eris : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, fitne, fesat, anlaşmazlık tanrıçasıdır.
  [*=left]Geras : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, yaşlılığın kişileşmişi olan tanrıdır.
  [*=left]Nemesis : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, intikam tanrıçasıdır.
  [*=left]Moros : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, felaket tanrısıdır.
  [*=left]Momos : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, sansür ve iftiranın kişileşmişi olan tanrıdır.
  [*=left]Philotes : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, cinsel birleşme ve çekim tanrıçasıdır.
  [*=left]Oneiroi : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, rüya cinleri veya tanrılarıdır. En ünlüleri Morpheus'tur.
  [*=left]Apate : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, hile tanrıçasıdır.
  [*=left]Oizys : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, sefalet tanrıçasıdır.
  [*=left]Moirai : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, üç kader tanrıçasıdır.
  [*=left]Keres : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, ölüm tanrıçasıır.
  [*=left]Thanatos : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, ölümün kişileşmişi olan tanrıdır.
  [*=left]Hypnos : Nyx'in kendi kendine meydana getirdiği, uykunun kişileşmişi olan tanrıdır.

Yunan mitolojisinde titanlar ve genç titanlar:Titanlar: Titanlar, Gaia ile Uranos'un 12 çocuğudur. Titan kardeşlerin 6'sı kız, 6'sı erkektir. Ancak daha sonra bu titanlara genö titanlar denilen yeni isimler eklenir.İlk 12 Titan - Kronos, Rhea, Okeanos, Tethys, Koios, Phoebe, Hyperion, Theia, Iapetos, Krios, Mnemosyne, Themis. Genç Titanlar - Ankhiale, Anytos, Asteria, Astraios, Atlas, Aura, Klymene, Kouretes, Dione, Eos, Epimetheus, Eurybia, Eurynome, Hekate, Helios, Hoplodamos, Lelantos, Leto, Megamedes, Melisseus, Menoitios, Metis, Mousai, Mylinos, Olympos, Ophion, Ostasus, Pallas, Perses, Phorkys, Polos, Prometheus, Selene, Styx, Sykeus, Titan.Wrath_Titans.jpg

 

Titanların temsil ettikleri şeylerle birlikte isimlerinin listesi:


  [*=left]Okeanos - Okyanus, eski Yunan inanışında dünyayı saran Okenaos nehri.
  [*=left]Tethys - Yeraltı ve kaynak suları, tatlı sular. Okenaos'un karısıdır.
  [*=left]Hyperion - Yüksek kişi; güneş.
  [*=left]Theia - Değerli madenler, parıltılı taşlar; Hyperion'un karısıdır.
  [*=left]Koios - Hem kuzey kutbunu hem bilgeliği temsil eder. Leto ve Asteria'nın babasıdır.
  [*=left]Phoebe - Gizem ve kehaneti temsil eder. Koios'un karısıdır.
  [*=left]Kronos - Zamanı temsil eder. En güçlü Titandır ve Zeus'un babasıdır.
  [*=left]Rhea - Doğurganlık, bereket. Zeus'un anası ve Kronos'un eşi.
  [*=left]Themis - Adaleti, ilahi kanunu temsil eden tanrıça.
  [*=left]Mnemosyne - Bellek tanrıçası. İlham ya da sanat perilerin denen 9 musa (müzler), Zeus ile Mnemosyne'nin çocuklarıdır.
  [*=left]Krios - Savaşla ve takımyıldızlarla ilgili olduğu sanılan Titan.
  [*=left]Iapetos - Ölümlülüğü temsil eden Titan. Prometheus, Epimetheus ve Atlas'ın babalarıdır.

Yunan Pantonunun baş tanrıları: Olimpos'un ölümsüzleri

Olympos Dağında yaşayan ve Grek "panteon"u, yani eski Yunanlıların inandığı tüm tanrılar içinde en büyük sayılanlarıdır. Olimpos tanrılarının sayısı 12'dir. 12 kişilik bu kadroda bazen ufak tefek değişiklikler gözlenir ve bu kaynaklarda Hestia'nın yerini Dionysos alır. Ayrıca Hades ve Persephone'nin de zaman zaman yeraltındaki saraylarından çıkıp Olympos'un tepesine yerleştikleri olur. Yine, müthiş işler başardığı için kendisine Zeus tarafından ölümsüzlük bahşedilmiş olan Herakles (Herkül) ile tıp tanrısı Asklepios'un da kimilerine göre Olympos'a teşrif etmiş oldukları anlaşılıyor.

12OlimposTanr%C4%B1s%C4%B1.jpg

Olympos Tanrıları : Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Hestia, Apollon, Artemis, Ares, Aphrodite (Afrodit), Hephaistos, Hermes.

 


  [*=left]Zeus (Baş tanrı, tanrılar kralı, Titan Kronos (zaman) ile Rhea'nın oğlu; Sembolleri : Şimşek, kartal, boğa, meşe ağacı)
  [*=left]Hera (Zeus'un eşi, tanrılar kraliçesi; evlilik tanrıçası; Sembolleri : Nar, tavus kuşu tüyü, taç; Kutsal hayvanları: İnek, aslan, tavus kuşu)
  [*=left]Poseidon (Zeus'un kardeşi; denizler tanrısı; Sembolleri: Üç dişli yaba, balık, yunus, boğa, atlar)
  [*=left]Demeter (Zeus'un kızkardeşi; hasat, ekin, doğurganlık, bereket, yaşam döngüsü tanrıçası; Amblemi: Afyon çiçeği)
  [*=left]Athena (Zeus'un Metis'ten olma kızı; bilgelik, cesaret, strateji, dayanıklılık, adalet, ilham, sanat, zanaat, yetenek tanrıçası; Sembolleri: Baykuş, zeytin ağaçları, Gorgon başı, yılanlar, miğfer, mızrak, zırh)
  [*=left]Hestia (Zeus'un kızkardeşi; ev, ocak, aile, geçim, dirlik düzen, mimari, bekaret tanrıçası; Sembolü: Ocakta yanan ateş)
  [*=left]Apollon (Zeus'un Leto'dan olma oğlu; gün ışığı, doğruluk, kehanet, tıp, müzik, şiir, sanat, veba tanrısı; Sembolleri: Lir, defne tacı, piton, kuzgun, ok ve yay)
  [*=left]Artemis (Zeus'un Leto'dan olma kızı; av, yaban hayat, vahşi hayvanlar, doğum, bekaret, kadın hastalıkları tanrıçası; Sembolleri: Ok ve yay, erkek geyik, av köpeği, ay; Kutsal hayvanı: Geyik; Kutsal ağacı: Servi)
  [*=left]Ares (Zeus'un Hera'dan olma oğlu; savaş tanrısı; Sembolleri: Savaş arabası, kargı, tolga, köpek, erkek yabandomuzu)
  [*=left]Afrodit (Homeros'a göre Zeus'un Dione'den olma kızı, Hediodos'a göre ise Uranos'un kızı; güzellik, aşk, haz, doğurganlık tanrıçası; Sembolleri: Deniz kabuğu, gül, mersin ağacı, serçe, güvercin, yunus, kuğu, bel kuşağı, ayna)
  [*=left]Hephaistos (Zeus'un Hera'dan olma oğlu; demircilik, zanaat, yontuculuk, metalurji, ateş, yanardağ tanrısı; Sembolleri: Çekiç, örs, demirci maşası, bıldırcın)
  [*=left]Hermes (Zeus'un Ülker kızlarının -Pleiades- en büyüğü olan Maia'dan olma oğlu; tanrıların ulağı ve çobanların, seyyahların, tüccarların, mucitlerin, hatiplerin, şairlerin, hırsızların, sporcuların, atletlerin kurnaz ve çevik tanrısı; Sembolleri: Kadüse -asa-, talaria -kanatlı ayakkabı-, kaplumbağa, lir, yılan, horoz)

Mitoloji_Raffaello.jpg

Çeşitli Duygu ve Durumların Kişileşmeleri Olan Tanrılar : Algos (Acı), Ania (Keder), Deimos (Terör, Korku), Elpis (Umut), Eris (Anlaşmazlık), Eros (Aşk), Eudaemonia (Mutluluk), Euphrosyne (Neşe), Euthymia (Keyif), Gelos (Kahkaha), Harmonia (Ahenk), Hedone (Haz), Himeros (Arzu), Lyssa (Cinnet), Neikos (Dalaşma), Nemesis (Gazap, İntikam), Oizys (Sefalet), Penthos (Yas), Philia (Dostluk), Phobos (Korku, Panik), Phrike (Dehşet), Pothos (Hasret), Phthonos (Kıskançlık), Styx (Nefret), Zelos (Haset), Akhos (Fiziksel Acı), Amekhania (Çaresizlik), Ananke (Zorunluluk), Aporia (Güçlük, Karışıklık, Yardım İsteği), Kairos (Fırsat), Euthenia (Zenginlik), Eutykhia (Baht açıklığı), Hebe (Gençlik), Geras (Yaşlılık), Hygeia (Sağlıklılık), Hypnos (Uyku), Ker (Ölüm), Lethe (Unutkanlık), Limos (Açlık), Mania (Çılgınlık), Methe (Sarhoşluk), Mnemosyne (Bellek), Moira (Kader), Moros (Bela), Nosos (Hastalık), Oneiros (Rüya), Penia (Yoksulluk), Ploutos (Varsıllık), Ponos (Emek), Ptokheia (Dilencilik), Soteria (Güvenlik), Thanatos (Ölüm), Tykhe (Talih), Aglaea (İhtişam), Alke (Metanet), Kalleis (Güzellik), Kharis (Lütuf), Koalemos (Aptallık), Kratos (Dayanıklılık), Dolos (Hile), Sophia (Bilgelik), Tekhne (Beceri), Adephagia (Oburluk, Açgözlülük), Aidos (Saygı), Aergia (Tembellik), Aiskhyne (Haya, Tevazu), Aletheia (Hakikat), Anaideia (Gaddarlık), Apate (Üçkağıtçılık), Arete (Erdem), Ate (Acelecilik, Tedbirsizlik), Koros (Aşağılama, Horgörü, Tokluk), Dike (Adalet), Dyssebia (Kutsal Şeylere Saygısızlık), Eleos (Merhamet), Epiphron (İhtiyatlılık), Eukleia (Şan, Şöhret), Eupraxia (Refah), Eusebia (Sadakat, Riayet Etme, Dindarlık), Horkos (Yemin), Hybris (Kibir), Peitharkhia (İtaat), Philophrosyne (Nezaket), Phonos (Cinayet), Pistis (İtimat), Pseudologos (Yalanlar), Sophrosyne (Özdenetim), Thrasos (Aptal Cesareti), Alala (Savaş Çığlığı), Amphilogia (Tartışma), Angelia (Mesaj), Ara (Lanet, Beddua), Kalliope (Belagat), Eupheme (Övgü, Sena), Hedylogos (Tatlı Dil), Hesykhia (Sükunet, Barış), Homados (Savaş Patırtısı), Litae (Yakarı), Metis (Öğüt), Momos (Yergi, Alay, Sansür), Musika (Müzik), Paregoros (Teselli), Peitho (İkna), Pheme (Söylenti), Prophasis (Özür, Mazeret), Agon (Yarışma), Alastor (Kan Davası), Androktasia (Katliam), Bia (Kuvvet), Hormes (Çaba), Hysmina (Dövüşme), Ioke (Saldırı), Makhe (Savaş), Nike (Zafer), Palioxis (Savaşta Geri Çekilme), Poine (Cezalandırma), Pompe (Dinsel Tören Kafilesi), Praxidike (Adalet), Proioxis (Takip), Telete (İnisiasyon), Thalia (Şölen), Demokrakia (Demokrasi), Dysnomia (Kanunsuzluk), Ekekheria (Ateşkes), Eirene (Barış), Eunomia (Doğru Düzen), Homonoea (Uyum), Nomos (Yasa), Polemos (Savaş, Kavga), Themis (Töre), Aidikia (Suç), Lupe (Üzüntü), Apheleia (Sadelik, Basitlik), Dikaiosyne (Doğruluk, Adalet), Anteros (Karşılıklı Aşk), Heimarmene (Kainatın Kaderi), Horme (Çalışkanlık), Kakia (Skandal, Rezalet), Kalokagathia (Soyluluk), Kydoimos (Savaşın Gürültü Patırtısı, Velvele), Neikea (Kindarlık), Epiales (Kabus), Morpheus (İnsanlı Kabus), Phobetor/Ikelos (Hayvanlı Kabus), Phantasos (Fantazi, Cansız Nesnelere Dair Görülen Rüya), Pepromene (İnsanın Bir Yazgısının Oluşu), Poros (Bolluk, Menfaat).Chthonic Tanrılar (Yeraltı Tanrıları) :Hades_ve_cerberus.jpg

 

Tartaros, Hades, Persephone, Kronos, Kharon, Erinyes (Alekto, Tisiphone, Megaira), Nyx, Erebos, Thanatos, Hypnos, Hermes, Hekate, Aiakos, Akheron, Amphiaraus, Angelos, Arai, Askalaphos, Keuthonymos, Kakodaimones, Kerberos (yaratıktır, yine de buraya alalım), Kokytos, Kore, Daeira, Empousa, Eurynomos, Epiales, Gorgyra, Khthonios, Lamiai, Keres, Lampades, Lethe, Leuke, Makaria, Melinoe, Menoites, Minos, Minthe, Moirai, Mormo, Oneiroi, Mormolykeia, Orphne, Pyriphlegethon, Rhadamanthys, Styx, Trophonios.Deniz/Su Tanrıları : Aigaios, Aiolos, Akheilos, Alkyone, Keyx, Amphitrite, Aphros, Aphrodite, Argyra, Arethousa, Benthesikyme, Briareos, Brythos, Brizo, Kabeiro, Kalliste, Kapheira, Karkinos, Ketea, Keto, Kharybdis, Kymopoleia, Delphin, Doris, Eidothea, Ekhidna, Elektra, Erotes, Eurybia, Galateia, Galene, Glaukos, Gorgonlar (Sthenno, Euryale, Medusa), Graiai (Gri Cadılar - Deino, Enyo, Pemphredo), Halia, Haliai (Deniz perileri), Harpies/Harpyiai (Aello/Aellope, Okypete, Podarge, Kelaino, Nikothoe), Helle, Hippokampoi, Ikhthyes, Ikhthyokentauroi, Ino, Ladon, Leukothea, Lamia, Melikertes, Nereidler (Nereus'tan olma deniz perileri), Nereus, Nerites, Oiolyka, Okeanos, Palaimon, Pallas, Phorkys, Pontos, Poseidon, Daimones Proseoous, Potamoi (Nehir Tanrıları), Protheus, Psamathe, Rhode, Sirenler (Aglaope/Aglaophonos/Aglaopheme, Himerope, Leukosia, Ligeia, Molpe, Parthenope, Peisinoe, Raidne, Teles, Thelkhtereia, Thelxiope/Thelxiepeia), Skylla, Telkhines (Aktaios, Argyron, Atabyrios, Khalkon, Khryson, Damon/Demonax, Damnameneus, Dexithea, Lykos, Lysagora, Makelo, Megalesios, Mylas, Nikon, Ormenos, Simon, Skelmis), Tethys, Thalassa, Thaumas, Thetis, Thoosa, Triteia, Tritonlar, Triton, Tritonis.Gök Tanrıları : Aiolos, Aether (Aither), Anemoi (Rüzgarlar; ayrıca canavar Typhon'un çocukları olan fırtına cinleri), Arke, Astraios, Astra Planetoi (5 gezegenin tanrıları; Stilbon-Merkür, Pyroeis-Mars, Phaethon-Jupiter, Phaenon-Satürn, Hesperos/Eosphoros-Venüs), Astrothesiai (Takımyıldızlar), Atlas, Aura, Aurai (Rüzgar perileri), Boreas (Kuzey rüzgarı), Khaos, Khione (Kar), Khronos, Eos (Şafak tanrıçası), Eosphoros (Venüs gezegeninin sabahki görünümü), Euros (Doğu rüzgarı), Harpies/Harpyiai, Hekatonkheires (Yüz kollu, elli başlı devler), Kykloplar (Tepegözler), Helios (Güneş tanrısı), Hemera (Gündüz tanrıçası), Hera, Herse (Çiy), Hesperidler (Günbatımı tanrıçaları), Hesperos (Venüs gezegeninin akşamki görünümü), Horai (Saatler ve mevsimler), Hyades (Boğa takımyıldızındaki 5 yıldız), Iris (Gökkuşağı), Menai (İki Olimpiyat arasındaki 50 aylık/4 yıllık süreyi temsil eden takvim ayları), Nephelai (Yağmur bulutu perileri), Notos (Güney rüzgarı), Nyx (Gece tanrıçası), Okeanides (Okeanos ile Tethys'in kızları), Oreithyia, Pleiades (Ülker takımyıldızının yedi yıldızı; Maia, Merope, Taygete, Elektra, Kelaino, Sterope, Alkyone), Pandia (Dolunay), Selene (Ay tanrıçası), Uranos (Eski gökyüzü tanrısı), Zephyros (Batı rüzgarı), Zeus, Zodiakos (Burçlar).Tarım ve Bereket Tanrıları : Adonis, Aphaia, Bootes (=Philomelos; sabanın mucidi tanrı), Kabeiroi, Kabeirides, Kalligeneia, Kadmilos, Kalligeneia, Karme, Karmanor, Karpoi (Meyve tanrıları), Khrysothemis, Koura (=Persephone), Kyamites, Daeira, Demeter, Despoine, Dionysos, Dioskouroi, Dysaules, Eleusis, Eubouleus, Eumolpus, Eunostos, Gaia, Hades, Hekate, Khthonios (Hermes Chthonius), Hestia, Horai, Iakkhos, Iasion, Lampades, Makaria, Okeanides, Persephone, Ploutos, Poseidon, Priapos, Triptolemos, Trokhilos, Zagreus, Zeus.periler.jpgKır Tanrıları (Rustik Tanrılar) : Aetna, Aigipan, Aix, Ampelos, Amphiktyonis, Anitos, Anthousai (çiçek perileri), Ariadne, Aristaios, Artemis, Attis, Aura, Autonoe, Bakkhantes/Bassarides (Dionysos'un kadın takipçileri, Bakkhalar), Britomartis, Kabeiroi, Kadmilos, Kedalion, Kentauroi, Kerkopes (Akmon, Passalos), Khariklo, Kheiron, Komos, Konisalos, Korybantes, Korymbos, Kouretes, Kybele, Daktyloi (5 dağ cini), Dionysos, Dryades (Ağaç ve orman perileri), Ekho, Epimelides (Otlaktaki hayvan sürülerinin ve meyve ağaçlarının koruyucu perileri), Gaia, Hamadryades (Ağaç perileri), Hekaerge, Hekaterides, Hekateros, Hephaistos, Hermes, Loxo, Mainadlar (=Bakkhantes), Meliai (Dişbudak ağacı perileri), Melisseus, Methe, Naiadlar (Su perileri), Nesoi (Adaları temsil eden eski tanrıça grubu), Nymphai (Periler; Oreadlar, Dryads, Naiadlar, Epimelidler vb.), Nysiades (Dionysos'un bakıcısı periler), Nysos, Okeanides (Okeanos'un kızları), Oreadlar (Dağların, özellikle de dağlardaki çam vb. iğne yapraklı ağaçların perileri), Orthannes, Ourea (Dağ tanrıları), Oxylos, Palikoi (Sicilya kaplıcalarının daimon'ları/cinleri), Pan, Panes, Phales, Phaunos, Pheres Lamian, Potamoi (Nehir tanrıları), Priapos, Pyrrhikhos, Rhea, Satyroi (Satyrler), Seilenoi (Silenler; Dionysos'un sarhoş eşlikçileri), Silenos/Seilenos, Sokos, Telete, Thriai, Thyone, Thysa, Tityroi (Flüt çalan satyrler), Tykhon, Oupis, Zagreus.Dev Yaratıklar (Gigantes) : Agrios (Yarı adam, yarı ayı, insan yiyen Trakyalı bir dev; kader tanrıçaları - Moirai - tarafından sopayla dövülerek öldürülür), Aigaion (Devlerle Savaş sırasında tanrıça Artemis tarafından öldürülen dev), Alkyoneus (Trakyalı devlerin kralı), Aloidai (Olympos'a saldıran ikiz devler Ephialtes ve Otos), Alpos (Dionysos tarafından öldürülmüş Sicilyalı bir dev), Anax (Lidyalı bir dev), Antaios (Güreşte yendiği kişileri öldüren Libyalı dev kral; nihayet Herakles tarafından tuş edilip öldürülür), Antiphates (Laestrygonian denen yamyam devlerin kralı), Argos Panoptes (Yüz gözü olan bir dev; Hermes tarafından öldürülür), Aristaios (Devlerin tanrılarla cenginden kaçan, sonunda bir bokböceğine çevrilen Trakyalı dev), Asterios (Lidyalı bir dev), Azeios (Arkadyalı kralların atası, Titanlar Savaşına katılmış Arkadyalı bir dev), Kakos (Ateş püsküren bir Latin devi; Herakles tarafından öldürülür), Kharybdis (Denizde oluşturduğu dev girdaplarla denizcileri yutan dev bir canavar), Khrysaor (Kanatlı ve ölümsüz at Pegasos'un kardeşi, Medusa'nın başı kesik gövdesinden doğan dev; bazen kanatlı bir domuz olarak da tasvir edilir), Kymopoleia (Yüz kollu dev Briareos'un karısı, Poseidon'un kızı, dev yaratık), Damasen (Şehrini uğursuz bir ejderhadan kurtaran Mysia'lı efsanevi dev), Damysos (Devlerin tanrılarla cengine katılmış, Trakyalı devlerin en hızlısı olan dev), Ekhidnades (Titanların destekçisi, yılan ayaklı bir dev; Ares tarafından öldürülür), Emphytos, Enkelados (Tanrıça Athena tarafından Etna Yanardağı'nın altına gömülen Trakyalı dev), Euboios, Euphorbos, Eurymedon (Halkının felaketine yol açmış devler kralı), Eurytos (Devlerle Savaş sırasında Dionysos tarafından öldürülen dev), Gegenees (Argonotların karşısına dikilmiş, altı kollu, Mysia'lı devler kabilesi), Geryon (Üç gövdeli dev; Herakles tarafından öldürülür), Gigantes Heca (Hadım edilen Uranos'un kanının Gaia/toprak ile buluşması sonucu meydana gelmiş yüz Trakyalı dev), Hippolytos (Devlerle Savaş sırasında Hermes tarafından öldürülen dev), Hoplodamos (Zeus'u Kronos'tan gizlemek konusunda Rhea'ya yardımcı olan dev), Hyllos (Lidyalı bir dev), Hyperborean Devleri (Kuzey rüzgarı Boreas'ın üç dev oğlu), Hyperbios, Iapetos, Khthonios, Klytios (Devlerle Savaş sırasında tanrıça Hekate tarafından öldürülen dev), Koios, Laestrygonian'lar (Odysseus'un tayfasını yok eden yamyam devler), Leon (Aslan postuna benzer postu kahraman Herakles tarafından yüzülen, tanrılara karşı savaşmış Trakyalı bir dev), Mimas (Devlerle Savaş sırasında Hephaistos tarafından öldürülen dev), Mimon (Devlerle Savaş sırasında Ares tarafından öldürülen dev), Molios (Devlerle Savaş sırasında Helios tarafından öldürülen dev), Mylinos (Zeus tarafından ortadan kaldırılmış Giritli bir dev), Oiolyka (Briareos'un kızı olan dev), Olympos (Zeus'un akıl hocası, Giritli bir dev), Oreios (Yarı adam, yarı ayı, insan yiyen Trakyalı bir dev), Orion (Su üstünde yürüyebilen, efsanevi dev avcı), Ouranion, Pallas (Devlerle Savaş sırasında tanrıça Athena tarafından öldürülen dev), Pankrates, Peloreus, Periboia (Devler prensesi), Phoitios (Devlerle Savaş sırasında tanrıça Hera tarafından öldürülen dev), Polybotes (Devlerle Savaş sırasında Poseidon tarafından bir adanın altına gömülen dev), Porphyrion (Hera'ya tecavüze kalkıştığı sırada Zeus ve Hermes tarafından öldürülen, Trakyalı devlerin en kuvvetlisi), Rhoikos, Rodos Devleri, Sykeus (Devlerle Savaş esnasında anası Gaia tarafından bir inci ağacına çevrilmek suretiyle saklanan Trakyalı dev), Talos (Girit Adasını koruyan, bronzdan dökülmüş dev), Theodamas, Theomises, Thoon (Devlerle savaş sırasında kader tanrıçaları - Moirai - tarafından öldürülen bir dev), Tityos (Leto'ya tecavüze kalkıştığı sırada Apollon ve Artemis tarafından öldürülen dev), Typhon (Zeus'a kafa tutmuş, ateş püsküren, yılansı, korkunç dev yaratık; Zeus'la dövüşü sırasında Zeus tarafından Etna Yanardağı'nın dibine gömülmüştür), Hekatonkheir'ler (Yüz kollu, elli başlı dev yaratıklar; Gyes, Briareos/Aegaeon, Kottos; Briareos'un bir de Oiolyka adında bir kızı vardır), Yaşlı Kykloplar (Arges, Brontes, Steropes; Bu üç tek gözlü dev, şimşeği Zeus için bir savaş aleti olarak geliştirmişlerdir; bunların her biri tanrı Apollon tarafından ortadan kaldırışmış olan, Elatreus, Euryalos, Halimedes ve Trakhios adlı dört oğulları vardır), Genç Kykloplar (Sicilya'da yaşayan tek gözlü devler kavmi; en ünlüleri, adı Odysseia'da geçen Polyphemus'tur).Sağlık Tanrıları : Apollon, Asklepios (Apollon'un Zeus tarafından öldürülen oğludur), Epione (Asklepios'un karısı), Asklepios'un kızları (Akeso, Iaso, Aglaia, Hygieia, Panakeia/Panacea), Asklepios'un oğulları (Makhaon, Podaleirios, cüce Telesphoros), Apis (Aiskhylos, Apis'in Apollon'un oğlu olduğunu söyler), Paeon (tanrı değilse de tanrılara hekimlik yapan bir bilgedir).Tanrılaşmış Yunan Mitolojisi Kahramanları : Aiakos (Aigina Adası'nın kralı; ölümünden sonra tanrılar tarafından Ölüler Ülkesi'nde, ölülerin yargıçlığına atanmıştır), Aiolos (Zeus tarafından rüzgar tanrılarının kralı yapılan Thessalia kralı), Alabandos (Karya'daki Alabanda antik kentinin kurucusu sayılan, Anadolulu bir kahraman), Amphiaraos (Bir kehanet daimon'una/cinine dönüştürülen Argos'lu savaş kahramanı), Ariadne (Dionysos'un eşi olarak Olympos'a alınmış Girit prensesi), Aristaios (Thessalia kırsalında yaşamış, zeytin yağı, arıcılık gibi faydalı icatları nedeniyle kendisine ölümsüzlük bağışlanmış bir kahraman; Dionysos'un eşlikçilerindendir), Asklepios (Ölüleri diriltmek gibi Zeus'un hoşuna gitmeyen işler yaptığı için Zeus tarafından öldürülmüş Thessalia'lı hekim; babası Apollon tarafından Ölüler Ülkesi'nden alınıp bir ölümsüz olarak Olympos'a çıkarıldığına inanılır), Attis (Tanrıça Kybele'nin sevgilisi Attis, ihanetinin bedelini cinnet geçirip kendini hadım etmekle ödedikten sonra ölümsüzlük kazanmış, Kybele'nin ebedi ve hadım eşlikçisi olmuştur), Autonoe (Aristaios'un karısı olup Dionysos'a bakıcılık ettiği için kocası ve diğer iki kızkardeşi - Ino/Leukothea ile Semele/Thyone - gibi kendisine ölümsüzlük bağışlanmış olan kadın), Bolina (Apollon'un aşık olduğu Akhaia'lı peri), Britomartis (Artemis'in refakatçilerinden, Giritli bir peri), Dionysos (Tanrı Dionysos'u kimileri bir ölümlü olarak doğmuş kabul eder), Dioskouroi (Sparta'lı kahraman ikizler Castor ile Pollux/Polydeuces), Endymion (Ay tanrıçası Selene'nin aşık olduğu çoban ya da kral; ebediyyen uyumak pahasına da olsa, tanrıçanın ölümsüz eşlikçisi olmuştur), Epaphos (Io'nun Mısır'da doğmuş, Zeus'tan olma oğlu; sonradan Mısır kralı olmuştur), Epione (Asklepios'un karısı), Ganymedes/Ganymede (Yakışıklı Truva prensi Ganymedes, Zeus tarafından Olympos'ta tanrılara sakilik etmesi için seçilmiştir), Glaukos (Boiotia'nın Anthedon şehrinden bir balıkçı iken yediği sihirli bir ot sonucunda balık kuyruklu bir deniz tanrısına dönüşmüştür), Hekaerge (Boreas'ın kızı olup erken yaşta vefat ettikten sonra tanrıça Artemis onu kendisine refakatçi seçmiştir), Helen/Helene (Truva prensi tarafından Truva'ya kaçırılan Sparta kraliçesi; Helene'ye ve kocası Menelaos'a Elysion bağlarında ebedi hayat bağışlanmıştır), Helle (Altın Postlu Koç'un sırtında Kolkhis'e doğru uçarken Çanakkale Boğazı üzerinde bir yerlerde denize düşen, düştükten sonra Poseidon tarafından kurtarılıp kendisine ölümsüzlük bağışlanan Boiotia prensesi), Hemithea (Yaşadığı sırada adı Molpadia olan Hemithea, babasından kaçmak için kendini denize atmış, fakat Apollon tarafından kurtarılarak kendisine ölümsüzlük bağışlanmıştır), Herakles (Ölümsüzlüğe kavuşmuş büyük kahraman), Hyakinthos (Apollon'un çok beğendiği, yakışıklılığı ile göz kamaştıran bu Sparta prensi, vakitsiz ölümünün ardından, kimilerine göre kader tanrıçaları tarafından Olympos'a taşınmıştır), Iasion (Demeter'in sevgilisi Trakya prensi; Zeus, Demeter'le ilişkisini öğrenince Iasion'u yıldırımıyla küle çevirir, fakat Persephone, Iasion'a ölümsüzlük bağışlar), Io (Zeus'un aşık olduğu peri Io, sayısız badire atlattıktan sonra bir tanrıçaya, hem de Mısır tanrıçası Isis'e dönüşmüştür; oğlu Epaphos da boğa-tanrı Apis olmuştur), Lampsake (Mitolojide Lapseki'ye adını veren kadın kahraman), Leukippides (Sparta'lı kahraman ikizler Castor ile Pollux tarafından kaçırılan Messina'lı iki güzel prenses de aşıkları gibi ölümsüzlükle ödüllendirilmişlerdir; Hilaeira Castor'un, Phoibe de Pollux'un karısıdır), Leukothea (Ölümlüyken Ino adıyla bilinen Thebai prensesi, trajik bir hikaye neticesinde oğlunu da yanına alarak denize atlayıp intihar ettikten sonra Zeus tarafından ölümsüzleştirilmiştir), Loxo (Boreas'ın Artemis tarafından eşlikçi olarak seçilen kızlarından biri), Minos (Girit kralı; tıpkı Aiakos ve Rhadamanthys gibi, Minos da ölümünden sonra tanrılar tarafından Ölüler Ülkesi'nde, ölülerin yargıçlığına atanmıştır), Oreithyia (Boreas tarafından eş olarak seçildikten sonra Trakya'ya kaçırılan Atina'lı prenses), Oupis (Boreas'ın Artemis tarafından eşlikçi olarak seçilen kızlarından biri), Palaimon (Annesi Ino ile birlikte ölümsüzleştirilmiş Thebai prensi; ölümlü iken adı Melicertes idi), Parthenos (Kızkardeşi Molpadia ile birlikte üvey babası Staphylos'tan kaçıp kendini denize attıktan sonra Apollon tarafından ölümsüzleştirilen Naxos prensesi), Phaethon (Şafak tanrıçası Eos'un bu yakışıklı oğlu, güzellik tanrıçası Afrodit tarafından kaçırılıp bir daimon'a dönüştürülmek suretiyle ölümsüzleştirilmiştir), Phylonoe (Artemis, genç yaşta ölüp gitmiş bu Sparta prensesini yanına almıştır), Polyboia (Hyakinthos'un kızkardeşi; o da kardeşiyle birlikte kader tanrıçaları tarafından Olympos'a taşınmıştır), Psykhe (Eros'un aşık olduğu prenses Psykhe, Eros'u karısı olarak ölümsüzlerin arasındaki yerini alabilmek için Afrodit'in çok zorlu bazı sınavlarından geçer), Rhadamanthys (Hem ölülerin yargıcı hem de Elysion'un kralı olmaya hak kazanmış, Giritli bir kanun adamı), Sisyphos (Tartaros'ta ebedi çilesini doldurmaya çalışan Korinth'li kral), Tantalos (Tartaros'ta ebedi çilesini doldurmaya çalışan Lidya kralı), Tennes (Tenedos Adası'nın - Bozcaada - kahramanı), Thyone (Ölümlü iken adı Semele olan, Zeus'un aşık olduğu bu Thebai prensesi, Dionysos'un anasıdır, böylece Olympos'ta hak ettiği yeri geç ve güç de olsa almıştır), Tithonos (Yakışıklılığından ötürü şafak tanrıçası Eos tarafından kaçırılıp alıkonan Truva prensi; ölümsüzlük kazanmış olmakla birlikte, ebedi gençlikten mahrum kaldığı için giderek yaşlanmış, yaşlandıkça da küçülmüştür), Triptolemos (Demeter tarafından insanlara tarım yapmayı öğretmekle görevlendirilmiş, Demeter refakatçisi Eleusis prensi), Trophonios (Tıpkı Amphiaraos gibi, bir kehanet daimon'una/cinine dönüştürülen bir kahraman).Diğer Tanrılar : Akratos/Akratopotes (Şarabı su katarak içen Greklerin aksine, sek içen Akratos, Attika yöresinde tapınılan bir tanrı veya daimon idi), Adrasteia/Adrastea (Helenize olmuş Frigya'da tapınılan bir tanrıça; ayrıca Girit'teki Ida Dağı'nın bir perisi olarak da geçer), Agdistis (Frigya'daki Kybele-Attis kültüyle bağlantılı olarak tapınılan, hermafrodit tanrı), Alexiares ve Aniketos (Thebai ile Rodos'ta tapınılan, Herakles'in gençlik tanrıçası Hebe'den doğma oğulları), Aphroditos (Kıbrıs kökenli, sakallı ve erkek üreme organlarına sahip Afrodit), Astraea (Zeus'la Themis'in veya Astraios ile Eos'un kızları olan, adaleti, masumiyeti ve saflığı temsil eden tanrıça), Kharites/Charites (İngilizcede "graces" denilen, kaynaklarda isimleri farklı farklı verilen letafet perileri; Auxo/Auxesia, Hegemone, Damia, Thallo, Aglaia, Euphrosyne, Thaleia/Thalia, Hypnos'un karısı Pasithea, Hephaistos'un karısı Kharis, Phaenna, Kleta, Peitho, Eudaimonia, Paidia, Pandaisia, Pannykhis, Antheia, Euthymia, Kalleis, Karpo), Keraon (yarı-tanrı; şarabı suyla karıştırmayı temsil eder), Deipneus (Ekmek yapmayı temsil eden yarı-tanrı), Matton (Hamur yoğurmayı temsil eden yarı-tanrı), Khrysos (altın daimon'u), Kirke (Aiaia Adasının cadı-tanrıçası), seramik daimon'ları (Çömlekçinin işini rast getirmeyen 5 uğursuz cin; Omodamos, Sabaktes, Asbetos, Smaragos, Syntribos), Eiresione (Zeytin dalının kişileşmişi olan tanrıça), Eileithyia/Ilithyia (Ebelik tanrıçası), Enyalios (Ares'in eşlikçisi, minör savaş tanrısı; aynı zamanda Ares'in lakaplarından biridir), Enyo (Savaş tanrıçası), Harpokrates (Yunan mitolojisinin geç döneminde sessizlik tanrısı), Hermaphroditos (Efeminelik ve çifte cinsiyetlilik tanrısı), Hymen/Hymenaios (Evlilik ve düğün töreni tanrısı), Ikhnaia (Takipçi tanrıça; Nemesis'le aynı tanrıça olması muhtemeldir), Iynx (Kendi adıyla tanınan aşk tılsımının mucidi, Arkadya'lı orman perisi), Müzler/Musalar/Mousai (Gaia ile Uranos'un kızları olan, Titan Müzler: Aoide, Arkhe, Mneme, Melete, Thelxinoe; Zeus ile Mnemosyne'nin kızları olan Olympos'lu Müzler: Kalliope, Kleio/Clio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polyhymnia, Terpsikhore, Thaleia/Thalia, Ourania/Urania; Apollon'un kızları olan, "genç" Müzler: Kephiso, Apollonis, Borysthenis, Hypate, Mese, Nete; Polymatheia), Palaistra/Palaestra (Güreş tanrıçası; Lemnos'lu Yaşlı Philostratos'a göre, Palaistra, Hermes'in kızıdır), Rhapso (Adı örgü-nakış işleriyle ilintili bir minör tanrıça veya peri).Yunan Mitolojisi Kahramanları : Abderos (Herakles'e sekizinci görevini yerine getirmesi için yardım ettiği sırada kral Diomedes'in vahşi kısrakları tarafından öldürülen Abdera'lı kahraman), Akhilleus (Truva Savaşı'nda Akhaların en büyük kahramanı; yarı-tanrıdır ve kısmen ölümsüzdür), Aeneas (Truva'da savaşmış kahramanlardan; ayrıca Romalıların mitolojik atası), Büyük Aias/Ajax (Truva'da savaşmış kahramanlardan; Salamis kralı), Küçük Aias/Ajax (Truva'da savaşmış kahramanlardan; Lokris kralı), Amphitryon (Thebai/Thebes kentini dev bir yaratık olan Teumessios Tilkisi'nden kurtaran general), Bellerophon (Chimera/Khimaira denen canavarı öldüren Korinth'li prens), Khrysippos (Elis'li kahraman), Daidalos (Giritli ya da Atina'lı büyük mucit), Diomedes (Truva'da savaşmış kahramanlardan; Argos kralı), Eleusis (Eleusis şehrine adını veren efsanevi kahraman, Hermes'in oğludur), Eunostus (Boitia'lı bir kahraman), Hektor (Truva Savaşında Truvalıların baş kahramanı), Iason (Argonotların önderi), Iolaos (Herakles'in, kendisine bazı görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olan yeğeni), Meleager (Kalidon Domuzu'nu öldüren ve Argonotların seferine katılan Aetolia'lı kahraman), Odysseus (Truva'da savaşmış kahramanlardan; memleketi Ithaka'ya deniz yoluyla maceralı dönüş yolculuğuna "Odysseia" denen, efsanevi kral), Orpheus/Orfe (Karısını Ölüler Ülkesinden kurtaran efsanevi şair ve müzisyen), Perseus (Gorgon Medusa'nın başını kesen, Mykene kentinin kurucu kralı, Zeus'un oğlu kahraman), Theseus (Minotauros denen, Giritli boğa-insan karışımı canavarı öldüren Atina'lı kahraman), Herakles (Ladon ejderi, Nemea Aslanı, Girit Boğası, Erymanthios Domuzu, Hydra, Geryon, Kerberos, Stymphalis Kuşları gibi birçok canavar, yaratık veya devi öldürmüş ya da alt etmiş, Prometheus'u kurtarmış, Argonotların seferine eşlik etmiş, bu büyük hizmetlerine karşılık kendisine ölümsüzlük bağışlanmış kahraman; Romalılar kendisine Herkül/Hercules der; hiç şüphesiz, Yunan mitolojisinin en büyük kahramanıdır).Krallar : Argos kralları (Phoroneus, Phoroneus'un torunu olup kente adını veren Argos, Argos'un oğlu Kriasos, Gelanor; Abas, Abas oğlu Proetos ve Akrisios, Proetos'un torunları Argeos ile Anaxagoras; Orestes ve Orestes'in oğlu Tisamenos; Temenos, Temenos oğlu Keisos, Temenos'un damadı Deiphontes; Bias, Bias oğlu Talaos, Talaos oğlu Adrastos, Adrastos'un torunu Diomedes, Bias'ın kardeşi Melampos, Melampos torunu Oikles, Oikles'in oğlu Amphiaraos, Amphiaraos'un oğlu Alkmaion; Kylarabes), Atina kralları (Attika yöresinin ilk kralı Aktaios/Actaeus, Aktaios'un damadı ve Atina şehrinin kurucusu Kekrops, Kekrops'un halefi Kranaos, Kranaos'un damadı Amphiktyon, Amphiktyon'u devirerek that geçen Erikhthonios, Erikhthonios'un oğlu I. Pandion, Pandion'un oğlu Erekhtheus, kardeşi Erekhtheus'u deviren II. Kekrops, II. Kekrops'un oğlu II. Pandion, II. Pandion'un oğlu Aegeus, Aegeus'un oğlu büyük kahraman Theseus, Theseus oğlu Demophon, Erekhtheus'un torununun oğlu Menestheus, Demophon'un oğlu Oxyntes), Thebai/Thebes kralları (Orta Yunanistan'daki Boiotia/Boeotia yöresinde bulunan Thebai/Thebes kentinin kurucusu Kadmos, Kadmos'tan önce Boiotia yöresinin ilk kralı olan Ogygos/Ogyges, Zeus'un oğulları olup Thebai şehrinin surlarını ören ikizler Amphion ile Zethos, Kadmos'un halefi olup Thebai'de Dionysos inancını yasaklayan Pentheus, Kadmos'un oğlu ve Pentheus'un halefi Polydoros, Polydoros'un halefi Nykteus, Polydoros'un torunu Laios, babası Laios'u öldürüp annesi Iokaste ile evlenmek gibi garip bir yazgısı olan kral Oedipus/Oidipous, Oedipus'un kardeşi Kreon, Kreon'un oğlu Megareus/Menoeceus, Oedipus'un taht için birbirlerini katleden ikiz oğulları Eteokles ile Polyneikes/Polynices, Polyneikes'in oğlu Thersandros/Thersander, Thersandros'un torunu Autesion), Trakya kralları (Antik Yunan uygarlığında Balkan Yarımadası ve Balkan Dağlarına adı verilen, Boreas'ın oğlu Haimos; Odomantes denen Trakya kavminin kralı Sithon, aynı zamanda Struma Nehri'nin nehir tanrısı olan kral Strymon, bugünkü Bulgaristan'un kuzey kesiminde kalan bölgede yaşayan Getai kavminin kralı Kharnabon, Tegyrios, Phineus, Polymestor, Oiagros, Truva Savaşında Truvalıların yanında savaşa katılan Rhesos), Elis kralları (Pausanias'a göre Elis yöresinin ilk kralı ve Endymion'un babası olan Aethlius, Ay tanrıçası Selene'nin aşık olduğu Elis prensi veya Karya'lı çoban Endymion, Endymion'un oğulları Epeios ile Aitolos, Aitolos'un yeğeni olup Elis yöresine ve Elealılara adını veren Eleios, bazı kaynaklarda Argonotlardan biri olarak geçen Augeas, Augeas'ın oğulları Agasthenes ile Phyleus, Agasthenes'in oğlu Polyxenos, Polyxenos'un oğlu Amphimakhos, Mora Yarımadası'ndaki Pisa kentinin kralı Pelops, tek gözlü kral Oxylos), Mykene kralları(Mykenai/Mycenae kentinin efsanevi kurucusu ve Gorgon Medusa'nın başını kesen kahraman Perseus, Perseus'un oğlu Elektryon, Elektryon'un halefi ve kardeşi Sthenelos, Sthenelos'un halefi ve oğlu Eurystheus, Eurystheus'tan sonra Elis'in hakimiyetini ellerine geçiren, Pisa kralı Pelops'un oğulları Atreus ile kardeşi Thyestes, Thyestes'in oğlu Aigisthos, Atreus'un oğlu, Truva Savaşında Helenlere komuta eden kral Agamemnon), Arkadya kralları (Büyük Tufan zamanında Arkadya'yı yönetmiş ve Zeus tarafından bir kurda çevrilmiş olan kral Lykaon, Lykaon'un oğulları Akakos ile Parrhasios, Parrhasios'un oğlu olup Arkadya'ya adını veren Arkas, Arkas'ın torunu Aleos, Aleos'un oğlu Lykourgos, Lykourgos'un halefi Ekhemos), Diğer krallar(Iolkos kralları Kretheus, Akastos, Aison ve Pelias; Pherae kralı Admetos, Aigina Adası'nın kralı olup öldükten sonra Ölüler Ülkesi'ne yargıç olarak tayin edilen Aiakos, Medea'nın babası ve Kolkhis kralı Aeetes, Dorların atası ve Thessalia kralı Aigimios/Aegimius, Mısır krallarıAigyptos/Aegyptus, Epaphos, Busiris, Dardanos; Phaiakian'ların kralı Alkinous, Tegea kralı Aleus, Bitinya'da Bebrük denen kavmin kralı olan Amykos, Dardania kralları Ankhises ve Assarakos, Ithaka kralları Arkesios, Laertes, Odysseus; Megara kralı Kar, Phokis krallarıKephalos ve Pylades, Etiyopya kralları Kepheos/Cepheus ve Memnon, Adonis'in babası Kıbrıs kralı Kinyras, Korinth kralları Korinthos, Kreon, Polybos; Messenia kralları Kresphontes ve Melanthos, Dolionların kralı Kyzikus, Kilikya'daki Thebai şehrinin kralı Eetion, Abantes kralı Elephenor, Sikyon kralları Epopeus ve Polybos, Boiotia'daki Orkhomenos kentinin krallarıErginos, Athamas ve Eteokles, Tiryns kralı Eurystheus, Keos/Kea Adası kralı Euxantios, Epir kralları Helenos, Ekhetos; Eleusis kralları Eleusis, Keleus, Hippothoon; Boiotia kralı Hyrieos, Lapith'lerin kralları Ixion, Phlegyas, Pirithoos; Truva kralları Ilos, Laomedon ve Priamos; Nemea kralı Lykourgos, Makedonya'ya adını veren Makedon kralı Makedon, Boiotia'daki Onkhestos kentinin kralı Megareus, Sparta kralları Menelaos, Oibalos, Tyndareos, Kynortas, Eurotas; Girit kralları Minos, Rhadamanthis, Kres, Asterion, Katreos; Lakonya kralı Myles, Pylos kralı Nestor, Kalydon kralı Oeneus, Pisa kralı Oinomaos, Lokris kralı Oileos, Myrmidonların kralı ve Akhilleus'un babası Peleus, Fenike kralları Phoenix ve Agenor, Troezen kralı Pittheos, Mysia kralları Telephos ve Teuthras,Salamis kralları Teucer/Teukros ve Telamon, Likya kralı Sarpedon, Thessalia kralı Sisyphos, Larissa kralı Teutamides, Frigya kralı Midas).Kahinler : Truva'daki savaşın 10 yılda kazanılacağı kehanetinde bulunan, Delos kralı Anios; Argos'lu kahinler Amphilokhos, Melapsos, Theoklymenos, Kalkhas, Idmon; Thebai'li kör kahin Tiresias, Tiresias'ın kızı Manto, Manto'nun oğlu Mopsos; Apollon'un kahin oğulları Branchus ve Iamos; Truvalı kahin-prenses Kassandra ve onun ikizi Helenos; Mysialı kahin Ennomos; Ithakalı kahin Halitherses; Akarnanyalı kahin Karnus; Korinth'li kahin Polyeidos; Kyklop Polyphemos'un gözünün Odysseus tarafından kör edileceği kehanetini savuran Telemos; Lakonyalı kahin-prenses Karya.Önemli Kadınlar : Zeus'un Leda'dan doğan kızı olup kaçırılışı Truva Savaşına sebep olan Helen/Helene, Helene'nin kızı Hermione, Hermione'nin teyzesi Klytaimnestra, Klytaimnestra'nın kızları Elektra ile Iphigenia; Oedipus'un karısı ve annesi Iokaste, Iokaste'nin kızları Antigone ile Ismene; Dionysos'un annesi Semele; Truva kralı Priamos'un karısı Hekube ile kızları Kassandra ve Polyxena; Yunan mitolojisindeki ilk kadın Pandora; Odysseus'un sadık karısı Penelope; Kral Minos'un karısı ve büyücü Medea'nın kızkardeşi Pasiphae, Pasiphae'nin Theseus'un karısı olan kızı Phaedra ile Dionysos'un karısı olan kızı Ariadne; Athena tarafından bir canavara dönüştürülen Gorgon Medusa; Iason'un karısı büyücü Medea; Tantalos'un bahtsız kızı Niobe; Zeus tarafından kaçırılan Fenikeli Europa; Perseus'un annesi Danae ve karısı Andromeda; Herakles'in üçüncü karısı Deianeira; Kalydon Domuzu avına katılan kadın kahraman Atalante; Kral Admetos'un karısı Alkestis; Kral Danaus'un 50 kızı içinde Tartaros'a düşmekten tek kurtulanı Amymone; Hektor'un karısı Andromakhe; Akhilleus'un savaş ödülü olarak aldığı prenses Briseis; Athena tarafından bir örümceğe dönüştürülen becerikli kız Arakhne;Amazonlar : Kraliçeler (Aegea, Hippolyta, Lampedo, Marpesia, Orithyia, Otrera, Penthesileia, Myrina), Herakles tarafından öldürülenler (Aella, Asteria, Kelaino), Truva Savaşında öldürülenler (Alkibie, Antandre, Bremousa, Hippothoe), Diğer Amazonlar (Antiope, Areto, Eurypyle, Iphito, Melanippe, Molpadia, Pantariste).Tartaros Sakinleri : Krallar Sisyphos, Ixion, Tantalos; dev Tityos; Danaidler (Kral Danaus'un, her biri kocasını öldürmüş olduğu için cezalandırılmış 49 kızı; Danaus'un 50 kızından sadece biri - Amymone - kocasını öldürmemiştir)


  [*=left]Hades - Yeraltındaki Ölüler Ülkesinin tanrısı. Yeraltı zenginlikleri de Hades'e aittir.
  [*=left]Persephone - Hades'in karısı, yeraltı ülkesinin kraliçesi. Zeus ve Demeter'in kızlarıdır.
  [*=left]Hebe - Zeus ve Hera'nın kızları olup gençlik tanrıçasıdır.
  [*=left]Enyo - Zeus ve Hera'nın kızları olup erkek kardeşi Ares gibi o da savaşla ilgilenir, savaş tanrıçasıdır.
  [*=left]Ilithiya (Eileithyia) - Zeus ve Hera'nın kızları olup ebelik ve doğum tanrıçası olan Giritli tanrıça.
  [*=left]Dione - Kimi kaynaklara göre güzellik tanrıçası Afrodit'in anası olan tanrıça.
  [*=left]Helios - Hyperion ile Theia'nın oğlu, güneşi temsil eden tanrı.
  [*=left]Eos - Hyperion ile Theia'nın kızı, şafak tanrıçası.
  [*=left]Selene - Hyperion ile Theia'nın kızı, ay tanrıçası.
  [*=left]Dionysos - Zeus'un oğlu, şarap, bağbozumu, esrime, esriklik, ritüel kendinden geçme tanrısı. Bacchus (Bakkhos) adıyla bilinen Dionysos'un kültü, eski Yunanda önemli bir külttür. Dionysos takipçisi, taşkın ayinleriyle tanınan kadınlara Bakkhalar denir.
  [*=left]Pan - Satirlerin başı olup kırın, yaban hayatının, avın, dağ rüzgarlarının, çobanların ve otlatılan sürülerin, kırda çalınan müziğin tanısıdır. Fakat bu pastoral görünüşe bakarak Pan'ı bir tür peri sanmayın. Keçi ayaklı, keçi sakallı, keçi boynuzlu, korkunç görünümlü bir tanrıdır. İnsanı kırda yalnızken ürkütür, "pan"ikletir. Hermes'in ya da Dionysos'un oğlu olarak kabul edilir.
  [*=left]Tikhe (Tike) - Şehirlerin bahtını, bir kentin kalkınıp kalkınamayacağını tayin eden baht tanrıçasıdır. Hermes ile Afrodit'in (bazı kaynaklara göre de Zeus ile Afrodit'in) kızıdır. Roma mitolojisindeki karşılığı, belki Carl Orff'un Carmina Burana'sının girişinden hatırlayacağınız gibi, Fortuna'dır.
  [*=left]Hekate - Büyü, cadılık, rüya yorumu, ay, ışık, ateş, kavşak, antre, ıtriyat ve zehirli bitkiler tanrıçası.
  [*=left]Rhodos (Rhode) - Rodos'un tanrıçasıdır.
  [*=left]Peitho - Baştan çıkarma tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Suadela adıyla geçer.
  [*=left]Eunomia - Adil düzeni, iyi yasaları temsil eden adalet tanrıçasıdır.
  [*=left]Irene (Eirene) - Barış tanrıçasıdır.
  [*=left]Ploutos (Plutos) - Zenginlik tanrısıdır. Roma mitolojisinde Plutus ismi ile geçer.
  [*=left]Hermafrodit - Hermes ile Afrodit'in oğlu olup çifte cinsiyetliliği, efemineliği temsil eden tanrıdır.
  [*=left]Phobos - Hermes ile Afrodit'in oğlu olup "korku"nun kişileşmişi olan tanrıdır.
  [*=left]Deimos - Hermes ile Afrodit'in oğlu olup "terör"ün kişileşmişi olan tanrıdır.
  [*=left]Himeros - Hermes ile Afrodit'in oğlu olup "engellenemeyen aşk tutkusu"nun kişileşmişi olan tanrıdır.
  [*=left]Pothos - Hermes ile Afrodit'in oğlu olup "aşk özlemi"nin, hasret acısının kişileşmişi olan tanrıdır.
  [*=left]Anteros - Hermes ile Afrodit'in oğlu olup "aşkta sadakati, karşılıklılığı" temsil eden tanrıdır.
  [*=left]Harmonia - Hermes ile Afrodit'in kızı olup uyum, ahenk tanrıçasıdır.
  [*=left]Boreas - Kuzey rüzgarı tanrısı. Bizdeki "poyraz" sözcüğünün buradan geldiği söylenir.
  [*=left]Kaikias - Kuzeydoğu rüzgarı tanrısı.
  [*=left]Euros - Doğu rüzgarı tanrısı.
  [*=left]Apeliotes - Güneydoğu rüzgarı tanrısı.
  [*=left]Zephyros - Batı rüzgarı, meltem tanrısı.
  [*=left]Skeiron - Kuzeybatı rüzgarı tanrısı.
  [*=left]Notos - Güney rüzgarı tanrısı. Bizdeki "lodos" sözcüğünün buradan geldiği söylenir.
  [*=left]Lips - Güneybatı rüzgarı tanrısı.
  [*=left]Skamandros (Ksanthos) - Küçük Menderes ırmağı tanrısıdır.
  [*=left]Telesto - İlahi lütfu temsil eden deniz tanrıçası.
  [*=left]Priapos - Çiftlik hayvanlarının, meyve bahçelerinin ve erkek üreme organlarının koruyucu tanrısı. Döl zenginliğini, bereketi, bolluğu, üreme gücünü temsil eder.
  [*=left]Amfitrit - Poseidon'un karısı, deniz tanrıçası. Şiirlerde denizi sembolize eder.
  [*=left]Khione - Kar tanrıçası
  [*=left]Aiolos - Rüzgar tanrısı
  [*=left]Alastor - Kan davası tanrısı
  [*=left]Antheia - Festival ve kutlamalarda saça takılan çiçeklerin, çiçek taçlarının tanrıçası.
  [*=left]Aristaios - Arıcılık tanrısı
  [*=left]Attis - Yeniden doğum tanrısı
  [*=left]Hesperos - Gökteki Venüs gezegenini simgeleyen tanrı (gün batımındaki halini - Akşam Yıldızı)
  [*=left]Phosphoros - Gökteki Venüs gezegenini simgeleyen tanrı (gün doğumundaki halini - Çoban Yıldızı)
  [*=left]Hygieia - Hijyen, sağlık, temizlik tanrıçası
  [*=left]Hymen - Evlilik töreni tanrısı
  [*=left]Iris (Eiris) - Gökkuşağı tanrıçası
  [*=left]Kratos - Güç, dayanıklılık tanrısı
  [*=left]Pheme - Şöhret tanrıçası
  [*=left]Zelos - Şevk ve heves tanrısı
  [*=left]Bia - Güç tanrıçası
  [*=left]Agon - Rekabet ve yarışma tanrısı. Sembolü halterdir.
  [*=left]Limos - Açlık tanrıçası. Demeter ve Plutos'un tersidir.
  [*=left]Ponos - Ağır, meşakkatli iş tanrısı.
  [*=left]Horkos - Yanlış yere yemin edenlerin başına gelecek laneti temsil eden tanrıdır.
  [*=left]Ate - Aldanış ve budalalık tanrıçası

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Yeni Oluştur...