Jump to content

Mevlüt Okutmak


hacersş

Önerilen Mesajlar

Ölen yakınlarınıza Mevlüt okuttunuz mu? kendimi bilgilendirmek adına fikirlerinizi merak ediyorum.

 

Babam Rahmetli olduğunda dini vecibe adına Annem (Rahmetli) Mevlütlerini okutturdu 7,40,52 gündüzleri camide.(yemekli okutuyoruz)

 

mevlüd okutturacaktık Annem rahatsızlandı bu sebeble 1. sene sonunda mevlüd okutturamadık. 2 sene tedavi gördü benim yanımda kalıyordu Rahmetlinin içine dert oldu babamın mevlüdü nü okutamadığı için biz 4 kardeşiz mevlüt okutacağız günah olduğunu söylediler sırf annemin isteği (vasiyeti) üzerine okutacağız lakin sevab ve günah olayını bilemedik.Külahlarda mevlüt şekeri yaptırıp mevlütünü okutup dağıtalım dedik.

bende araştırdım int. hocalara sorduk, ölenlerimiz ızdırap çekmesin diye.

 

Sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamına gelen mevlid, ıstılahta, Peygamberimizin doğumuna ve bunu anlatan Süleyman Çelebi'nin (ö. 752/1351) manzum eserine denir. Süleyman Çelebi'nin eserinin adı Vesîletü'n-necât (kurtuluş vesilesi) tır. Eser, Allah Adı, Velâdet (Peygamberin doğumu), Merhaba, Mîrac ve Dua bölümlerinden oluşmaktadır. Bu mevlid, asırlardır, mübarek gün ve gecelerde, ölüm, düğün ve sünnet merasimlerinde okunur ve okutulur. Mevlide, halk arasında mevlid-i şerif de denir. Süleyman Çelebi eserini, Hz. Muhammed (a.s.)'in diğer peygamberlerden üstün olduğunu ispat etmek için yazmıştır.

 

Mevlid Okumak ve Okutmak Nasıl Değerlendirilmelidir ?

 

1- Mevlüt kuranda geçmez. Dini bir yükümlülüğü yoktur. Lakin mevlüdün ana sebebi cemaatin bir araya toplanıp Allah'ın adını anmak peygamberleri ve Allah dostlarını anmaktır. İnsanlar toplanıp dedikodu yapmasınlar Allah adı ansınlar diye yazılmıştır. Ki Allah adı ve kurandan ayetler okunması vesilesi ile o ortama melekler gelirler ve bizim defterimize yarabbi bu kulun kuran dinledi senin adının anıldığı ortamda bulundu salavat getirdi gıybet etmedi diye yazar ve bizim için şefaatçi olur.

Mevlüt kötü birşey değildir lakin dini bir vecibe de değildir, ikisinin ayırımını yapmak gerekir.

2-Bu tarz adetler , törenler İslam'da bulunmamaktadır . İslam dininin iki kaynağı olan Kuran-ı Kerim'de ve sahih hadis-i şeriflerinde bu konuyla ilgili bir bilgiye rastlanılmamıştır.

Eğer böyle bir şey İslamda caiz olmuş olsaydı Rasulullah (s.a.v.) ölen çocuklarına ve ashabına , sahabeler de kendi yakınlarına bu işi yapmaktan geri kalmazlardı .

Rasulullah'ın vefatından sonra dahi hiç bir sahabe böyle bir şeyi yapmamıştır. Mezheb imamlarından da bu konuda bir bilgi gelmemiştir.

3-Bu konuya benzer (o da ölüm değil doğum günüyle ilgili - mevlid) ilk bilgi Rasulullahın vefatından 300 (şii Fatımiler) - 400 (sünni) yıl sonra görülmüştür.

Rasulullah'ın Doğum gününe bu adet sokuşturulunca, daha sonraki zamanlarda da ümmetine ölüm günleri için de tertib edilmeye başlanmıştır.

 

4-Üstelik ölüm günü için bir kez de değil, 3 defa arka arkaya (7, 40, 52. günlerine ) düzenleme gereği hissedilmiştir. Bu sayılar, mucidinin uğurlu sayıları(!) olması muhtemeldir.

Halk arasında yine kulaktan dolma bilgilerle bu gecelerden sonuncusu olan 52. gün için "etin kemikten ayrıldığı gün" inanışı oluşmuştur. Bu bilgiye hangi kasap onay vermiştir bilinmemektedir.

Halbuki herkesin et , kemik , kas yapı ve bünyesi farklıdır.

Üstelik sıcak günlerde cenaze daha mezara konmadan koktuğu , ya da yıllar sonra bile açılan mezarda hiç bir çürüme olayının başlamadığı tesbit edilmektedir.

Bunda ibretler olabileceği (firavun) gibi cenazenin bulunduğu yerin yapısıyla da ilişkisi olabilir.

 

5-Cenazenin arkasından düzenlenen kur'an okuma, yemek verme (mevlid organizasyonu) için bu güne kadar delil ile onay veren bir alime rastlayamama rağmen 80 milyonluk ülkeye bu bid'at nasıl yerleşti anlamak zor da olsa, sünnetten uzak insanların bidat seviciliğini bildiğimden cevabımı bulmuş oluyorum.

 

Bu merasimler hakkında görüşünü şöyle açıklayan alimlerde vardır :

 

İmam Şerani, "Son zamanlarda zuhur eden büyük bidatlardan biri de, ibadet diye üzerine düştükleri mevlit cemiyetleridir."

 

Ibni Abidin, "Ölüleri hayırla yad etmek vacibdir. Ama onların arkasından 7, 40 ve 52. geceler bidattır. Muayyen gün ve gecelerde evlerde mevlit okutmak o mümin ölüye işkence etmek hükmündedir.

 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi İslâm dünyasında mevlid merasimi ilk defa, Mısır'da hüküm süren şii (şia) fırkasından Fatımîler (910-1171) tarafından tertiplenmiştir.

Bu merasimler saraya ait olup, sadece devlet erkanı arasında cereyan etmekte idi. Fatimîler, Ali (r.anh) ve Fatıma (r.anha.)'nın doğum günlerinde de mevlid merasimleri tertip ederlerdi

 

Osmanlılar tarafından mevlid,ilk defa III. Murat zamanında, 1588'de resmi hale getirildi. Merasimler, belirlenmiş teşrifât kaidelerine uygun olarak sarayda tertiplenir, ayrıca, önceleri Ayasofya Camii'nde, sonraları ise Sultan Ahmed Camii'nde yapılan merasimlere, devlet erkanıyla birlikte halk da katılırdı.

Bu merasimlerde, önce muezzin tarafından Kur'an-ı Kerîm okunur, bunun peşinden de vaazlar verilirdi. Daha sonra mevlidhân kürsüye çıkar ve bir bölüm okuduktan sonra iner hediyesini alır ve ikinci mevlidhan kürsüye çıkarak, okumaya devam eder ve belirlenmiş kaideler çerçevesinde mevlid kutlamaları son bulurdu.

Bu resmi kutlamalar daha sonraları laiklik ilkesine rağmen Diyanet aracılığı ile Radyo ve TV'lerde aynen sürdürülmüştür. Zaten bu tür merasimler ve kandiller İslam'ın özünde olmuş olsaydı Allah'a ve Rasulune harb açan rejimlerin idaresindeki ülkelerde izin verilmesi mümkün olmazdı.

 

6-Rasulullah (s.a.v.)'ın doğumunu ve hayatını medh ve senâ eden, "Mevlid" adını taşıyan çok eser kaleme alınmıştır. Bu eserler daha sonra, mevlid merasimlerinde, mevlidhanlar tarafından teğannî ile okunmaya başlanmıştır. Bunların Türkçede en meşhur olanı Süleyman Çelebi'nin "Vesiletun-Necât" adındaki mevlididir.

 

7-İlk zamanlar, sırf Rasulullah (s.a.v.)'in doğduğu zaman ve sadece camilerde okunan mevlid, sonraları para karşılığında hanendeler tarafından rastgele zamanlarda okunur olmuştur. Kandil gecelerinde, ölülerin ardından; yedinci, kırkıncı, elli ikinci gecelerinde, sene-i devriyelerinde de mevlidler okunmaya başlanmıştır.

 

8-Mevlid metinlerini kaleme alanlar, hiç bir zaman hanendeler tarafından camilerde, makamlı bir şekilde, ibadet yapıyor süsü verilerek türkü, şarkı söyler gibi okunmasını akıllarına getirmemişler; yalnızca Peygamber'e olan aşırı sevgileri onları, onun hatırasını canlı tutmak için bu tür eserleri yazmaya sevketmiştir.

9-Mevlidler, dinde olmadığı halde varmış gibi, ibadet çeşitleri arasına katılmıştır. Bundan dolayı, mevlid merasimleri düzenlemek ve mevlid okumak bir bid'attır. Hattâ İslâm'da olmayan, ölünün yedinci, kırkıncı, elli ikinci gecelerinde okunması İslamla ilgili olmayan bir merasim ve ibadet şekli ile icra edilmesi haramdır.

 

10-Ancak, Mevlid, halk arasında büyük bir ibadet olarak kabul edilmekte, ölülerin ruhu için mevlidler okutularak, onların günahlarının bağışlanacağı zannedilmektedir.

Halkın cehaletinden ve yanlış itikadlarından istifade eden mevlid okuyucu hanendeler, bir piyasa oluşturarak, bunu ticarî bir çıkar aracı yapmışlardır.

Bu tip bir kabul ve davranışın İslamî olmadığı hususu ile ilgili herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir.

Böyle bir olaya sebeb olan herkes dinen sorumludur.

 

Merasimlerde mevlid okunmasının vazgeçilmez bir âdet haline getirilişinin sakıncalarından biri de, netice olarak insan kelâmı bir şiir olan bu metinlerin, okunması ve dinlenilmesi ibadet olan Kur'an ile eşdeğerde görülmeğe ve değerlendirilmeğe başlanılması tehlikesidir.

Bunu yani mevlid okutmayı maneviyat için yapıyor ve , o maneviyat sahibi kimsede İslam dininden olduğunu iddia ediyorsa , bilsin ki islam dininde böyle bir şeyler (mevlid- 7 , 40 , 52. geceler) yoktur .

Bunlar islam alimlerinin kabul etmediği, red ettiklerindendir.

Bunlar islam dinine sonradan eklenenlerdir .

İslam , sonradan eklenenlere, göze hoş gelsede bidattir der !

Allah rasulu bidat hakkında Huzeyfe b. el-Yamân'ın rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte:

"Allah bid'at sahibinin orucunu, namazını, sadakasını, haccını, umresini, cihadını, sarfını (maddi yardımını), şehadetini kabul etmez. O, kılın yağdan çıktığı gibi İslâm'dan çıkar. "

(İbn Mace, Mukaddime, 7/49)

 

Bu ikaz karşısında müslümanların dikkatli davranacakları ve bid'atın ne olduğunu araştıracakları muhakkaktır.

Abdullah b. Abbâs (r.anhuma)'dan rivâyet edilen bir hadiste şöyle buyrulur:

"Allah, bid'at sahibinin amelini, bid'atından vazgeçinceye kadar kabul etmez."

(İbn Mâce, Mukaddime, 7/50)

 

Amellerinin kabul edilmeyeceğini bilen bir müslüman korkar ve neyin bid'at olup, neyin olmadığını araştırır.

 

Meselâ,

1- Rasûlullah'a selam ve salât Allah'ın emridir.

Ama Rasûlullah'ı anmak için dini törenler yapmak ve mevlid okutmak kimin emridir?

2-Ölüleri hayırla anmak ve onlara dua etmek sünnette vardır.

Fakat ölüler için mevlid okutup, yedinci , kırkıncı, elli ikinci geceleri tertip etmek İslâm'ın hangi hükmüne dayanır.

3-Allah için sadaka vermek, zekât ve fitre dağıtmak Allah'ın emri gereğidir.

Ama ölen birisi için devir-iskat, yani ölünün ibadet borcunu düşürmek için mal ve para taksimi yapmak, sabun, iğne, iplik dağıtmak kimin emridir? ipucu vereyim (şeytan)

 

Devrimizin büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretleri, mevlidi ve okunmasını hoş karşılamakta, Müslümanlar arasında yaygın olan bu âdetin devamını arzu etmektedir

 

Bediüzzaman, mevlidin okunması hakkında da şöyle demektedir:

"Mevlid-i Nebevî ile miraciyenin okunması gayet nâfi (faydalı) ve güzel âdettir ve müstahsen (iyi görülen) bir âdet-i İslâmiyedir Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin (İslâmın sosyal hayatının) gayet lâtif ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbetidir (sohbete sebeptir) Belki hakaik-i imaniyetin ihtarı (hatırlatılması) için, en hoş ve şirin bir derstir Belki imanın envarını (nurlarını) ve muhabbetullah ve aşk-ı Nebeviyi göstermeye ve tahrike en müheyyiç (heyecan uyandıran) ve müessir bir vasıtadır"

 

Bu ifadelerinden sonra da mevlid âdetinin devamı için dua etmektedir: "Cenab-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennetü'l-Firdevs yapsın, âmin”

 

Mevlidin sayılan bu güzel tarafları ve dinleyenlere bazı manevî duyguları hatırlatması yanında, birtakım yerlerde mevlid okunduğu sırada bazı sünnetlerin ihmal edilmekte ve bazı bid'atler işlenmektedir Meselâ, mübarek gecelerde yalnız mevlid okuyup dinlemekle, Kur'ân okumak, kaza namazları kılmak ve istiğfarda bulunmak gibi bazı güzel ibadetler ihmal edilmektedir Yine ölünün arkasından yapılması sünnet olan dua ve istiğfarda bulunmak, sadaka vermek, Kur'ân okumak, kul ve ibadet borçlarını ödemek gibi âdetler terk edilmektedir Bazı bölgelerde mevlid okutan kişi, bilmediğinden, bununla Allah'a olan kulluk borcunu ödediği düşüncesine kapılmaktadır Yine bu güzel âdeti kendisine bir geçim vasıtası yapan kimseler, düzenlenen mevlid cemiyetlerinde dine aykırı bazı davranışlara göz yummaktadırlar Bundan dolayı bu nevi hatalara düşmemek lâzımdır

 

Mevlid okuyan kimselerin ücret alması hususuna gelince; mevlid esnasında Kur'ân okunmakta, salâvat ve tekbir getirilmekte ve dua yapılmaktadır Âlimlerimiz, zaruretten dolayı ücretle Kur'ân öğretmeye cevaz verirken, Kur'ân okumanın ve dua etmenin karşılığında ücret almanın caiz olmadığını beyan etmektedirler Hatta İbni Âbidin Şifaü'l-Alil isimli kitabında "Bir menfaat karşılığında Kur'ân okuyan menedilir, alan da, veren de günaha girer" demektedir

 

Her Müslüman kendisi ve vefat eden yakınları için değişik şekilde hayır yapabilir İllâ bir ücret vererek mevlid ve Kur'ân okutması gerekmez Fakat istenmediği halde mevlid okuyan kimselere bir ücret verildiği takdirde de, bu hediyeyi okunan şeylerin karşılığı ve bedeli olarak telâkki etmemek gerekir

 

Bütün bunlarla birlikte ihlâs sırrına en uygun olanı, İlâhî ücreti daha üstün tutmaktır

 

Kaynak:

İçinde kendi yazılarım ve alıntılar vardır

 

 

 

 

 

 

Anlaşıldı kimse ölenleri için mevlüt okutmamış...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...