Jump to content

Müslümanın Kitap Ehli'ne ve Ateist Siyonizm'e Bakış Açısı Nasıl Olmalıdır?


kaanansay
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Her Müslümanın Yahudi dinine ve Yahudilere bakış açısı Kuran'da bildirildiği şekilde olmalıdır. Allah Kuran'da Yahudilerin tıpkı Hıristiyanlar gibi "Kitap Ehli" olduklarını bildirmektedir. Yahudiler de Müslümanlar da aynı Allah'a iman etmekte, Allah'ın gönderdiği peygamberlere sevgi ve saygıyla itaat etmektedirler. Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Süleyman Yahudiler için ne kadar önemli ise, Müslümanlar için de o kadar önemlidir.

Müslümanların Yahudilere ve Hıristiyanlara çağrısı ise Kuran'da şöyle bildirilmiştir: "Bize ve size indirilene iman ettik; bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz." (Ankebut Suresi, 46)

 

Müslümanlarla Yahudiler arasında her türlü sosyal ilişki, adalet, barış ve güvenlik çerçevesinde olmalı, Müslümanların, Yahudilere karşı tutumu da her zaman için uzlaşmacı, bağışlayıcı ve hoşgörülü olmalıdır.

 

Tarihin çeşitli dönemlerinde, Yahudiler pek çok haksız zulme ve hatta soykırıma maruz kalmışlardır. Bu vahşetleri hazırlayan ana öğe antisemitik ideolojilerdir. Antisemitizm, 20. yüzyılda da pek çok felakete imza atmıştır. Genelde, Yahudi düşmanlığı olarak anlaşılan bu terimin asıl manası Sami düşmanlığıdır; yani Sami ırkından gelen, diğer bir ifadeyle semitik milletlere karşı duyulan nefreti ifade eder. Semitik milletlere düşmanlığın asıl nedeni ise, onlara vahyedilmiş bulunan İlahi dinlere karşı duyulan nefrettir. Bir diğer ifadeyle Nazizm ve benzeri faşist ideolojilerde görülen "Yahudi düşmanlığı", aslında "din düşmanlığı"dır. Dolayısıyla antisemitizm, hiçbir Müslüman tarafından benimsenmesi mümkün olmayan pagan bir öğretidir. Antisemitizmi savunan ve körükleyen ideologlara baktığımızda ise, bu kişilerin putperest geleneklere dönüşü savunan, yani savaşçı, acımasız, kan dökmekten zevk alan, sınır tanımaz, barbar ahlaklı kişiler olduğunu görürüz. Bunlar, peygamberlerin getirdiği, barışı, tevazuyu, sevgiyi, merhameti savunan hak din ahlakına karşı olan kimselerdir. Bu gibi zalimlere karşı Müslümanlar ve Yahudiler aynı saftadırlar.

 

İslam dini dünyaya adalet getirmeyi amaçlar ve her türlü ırkçılığı olduğu gibi antisemitizmi de kınar. Müslümanlar tüm insanlar gibi Yahudilerin de barış ve huzur içinde yaşama hakkını savunmaktadırlar.

 

Tarih boyunca Müslümanların bu ahlakları, Yahudilerin zorluk ve sıkıntı içinde oldukları çeşitli dönemlerde İslam topraklarına sığınmaları ile neticelenmiştir. İspanya'dan sürülen Yahudilere, Osmanlı İmparatorluğu kapılarını açmış ve yurtlarından çıkarılan binlerce Yahudiyi Osmanlı barındırmıştır. Hıristiyan dünyasında sık sık rastlanılan antisemit baskılara İslam topraklarında hiçbir zaman rastlanmamıştır. İslam topraklarında, Yahudiler ve Müslümanlar birarada, huzur ve güvenlik içinde kardeşçe yıllar boyunca yaşamışlardır. Bu güvenlik ortamını sağlayan İslam ahlakıdır.

 

 

Bir Müslümanın Yahudilerle ilgili her düşünce ve davranışında, bu gerçekleri göz önünde bulundurması gerekir. Ancak Yahudilik ile ateist Siyonizmi de birbirinden ayırmak gerekmektedir. Filistin'de yıllardır durmak bilmeyen kavga ve savaşın, akan gözyaşının ve kanın en önemli sorumlusu Allah'sız Siyonist ideolojidir. Ne var ki özellikle Batı dünyasında ateist Siyonizm gerçek anlamı ile tanınmamakta, bu dinsiz ideolojinin gerçek planı bilinmemektedir. Batı'da çoğu insan - yanlış bilgilendirmenin etkisiyle- ateist Siyonizmin, Yahudilere bağımsız bir yurt sağlamayı hedefleyen masum bir ideoloji olduğunu düşünür, hatta bu nedenle kimi insanlar söz konusu ideolojiye sempati ile yaklaşırlar. Oysa gerçek hiç de öyle değildir.

 

Günümüzde Siyonizm iki farklı şekilde görülmektedir. Bunlardan ilki, İsrail'de huzur ve barış içinde, Müslümanlarla birlikte yaşamak isteyen, güvenlik arayan, dedelerinin topraklarında ibadet edip, ticaret yapıp varlıklarını sürdürmek isteyen, dindar Yahudi halkının düşüncesi olan Siyonizm'dir. Müslümanlar bu anlamdaki Siyonizm'i desteklemektedir. Dindar Yahudi halkının, kendileri için kutsal olan topraklarda güven ve huzur içinde yaşamaları, Allah'ı anmaları, sinagoglarında ibadetlerini yapmaları, topraklarında bilim ve ticaretle uğraşmaları iftihar edeceğimiz bir şeydir.

 

Samimi dindar bir Yahudi'nin Tevrat'a dayandırdığı Siyonist inancı Kuran'la çelişmez. Çünkü Yahudilerin o bölgede yaşamaları Kuran'da işaret edilen bir gerçektir. Kuran'da Allah İsrailoğulları'nı yaşadıkları bu topraklarda yerleşik kıldığını şöyle bildirmektedir:

 

Hani, Musa kavmine (şöyle) demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın; içinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın sizin için yazdığı (girmenizi emrettiği) kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin; yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz." (Maide Suresi, 5:20-21)

 

Ancak Müslümanlar olarak eleştirdiğimiz ve tehlike olarak gösterdiğimiz, "dinsiz, Allah'sız Siyonizm"dir. Allah'ın varlığını, birliğini savunmayan, materyalist, Darwinist anlayışı teşvik ederek dinsizlik propagandası yapan, bu Allah'sız Siyonistler, dindar Yahudiler için de tehlikedir. Dinsiz Siyonizm, günümüzde barışa, huzura, güzel ahlaka karşı mücadele vermekte; sürekli fitne, kargaşa çıkarmakta, kan dökmektedir.

 

Siyonizmin hedefinin Yahudilere bir vatan sağlamak olduğu ve Siyonistlerin bu yönde mücadele verdikleri doğrudur. Ancak bu mücadele, "ateist Siyonistler" olarak ifade ettiğimiz bir kısım çevreler tarafından, tarihin belki de en acımasız, en zalim yöntemlerinin kullanıldığı haksız bir mücadeleye dönüşmüştür. 19. yüzyılda gelişen Siyonizm, Yahudilere bir yurt sağlamak amacı ile yola çıkmış, bunun için Yahudiler tarafından da kutsal kabul edilen Filistin topraklarını seçmiştir. Buraya kadar makul ve meşru olan bu hedef, Filistin'de yaşayan Müslüman Arap halkın yok sayılması ile birlikte, ateist Siyonistlerce acımasız bir kolonileştirme ve etnik temizlik projesine dönüşmüştür. Bu dönemde ateist Siyonistlerin en sık kullandıkları "topraksız bir halk için halksız bir toprak" sloganı, gerçek dışı bir propagandadır. Çünkü o dönemde ne Yahudiler topraksızdır, ne de Filistin toprakları halksız. Siyonistlerin Filistin'e başlattıkları göç hareketi, Ortadoğu'da kargaşanın da başlangıcı olmuştur. Çünkü bir kısım Siyonistler yeni geldikleri bu topraklarda, bölgenin halkı ile birarada yaşamak yerine, onları evlerinden çıkarmış, yurtlarından sürmüşlerdir. Eğer ateist Siyonist yöneticiler bu topraklara getirdikleri Yahudilerin Filistin topraklarında yaşayan halklarla barış içinde yaşamalarını sağlamış olsalardı, bu kaos ortaya çıkmayacaktı. Ancak böyle olmamış, ateist Siyonistler diğer dinleri ve milletleri hiç sayarak, "Vaat Edilmiş Topraklar" olarak nitelendirdikleri geniş bir bölgeyi hakimiyetleri altına almayı hedeflemişlerdir. Bunun için de zalimce yöntemlere başvurmuşlardır.

 

Dahası ateist Siyonizmin planları yalnızca Ortadoğu ile sınırlı değildir. Ateist Siyonizm dünya hakimiyeti hedefinde olan din dışı ve ırkçı bir ideolojidir, dolayısıyla tüm dünya barışını tehdit etmektedir. Ateist Siyonist ideolojinin Yahudiler için çizmiş olduğu harita çok geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Theodore Herzl'in 1897'de Siyonist Kongre'de yapmış olduğu bir konuşmada bu coğrafyanın 'kuzey sınırları Kapadokya'daki dağlara, güney sınırları ise Süveyş kanalına' dayandırılmaktadır. (1) İsrail devletinin kurucularından Ben Gurion ise, Siyonizmin hedefi olan sınırları şöyle tanımlamıştır:

Filistin'in bugünkü haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine getirmeleri gerken bir başka harita daha var; Nil'den Fırat'a kadar. (2)

 

Görüldüğü gibi eğer Allah'sız Siyonizm sadece Yahudilere bir yurt edinmeyi amaçlasaydı, meşru bir hareket olurdu. Ancak dinsiz Siyonizm sömürgeci ve işgalci bir projeye dönüşerek bu haklı talepten uzaklaşmıştır.

 

İslam dini nasıl ki ırkçı bir ideoloji olan antisemitizmi kabul etmiyorsa, aynı şekilde yine ırkçı bir ideoloji olan ateist Siyonizmi de kabul etmemektedir. Ancak şu unutulmamalıdır ki, dünya üzerindeki her Yahudi bu şekilde bir Siyonist değildir. Nitekim ateist Siyonizmin insanlık suçlarına karşı çıkan, bunları kıyasıya eleştiren, İsrail'in tüm işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesini savunan, İsrail'in her türlü milletin ve kimliğin birarada ve eşit olarak yaşayabileceği özgür bir devlet olmasını savunan pek çok Yahudi vardır. Bu nedenle Müslümanların ateist Siyonizm'e haklı olarak karşı çıkarken, bu gerçekleri de göz önünde bulundurmaları, yapılan eleştirilerin Yahudilere değil Allah'sız Siyonizme yönelik olduğunu çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Çünkü eğer bir insan, ateist Siyonizmin suçları nedeniyle, masum Yahudi insanları eleştirir ve incitirse, adaleti çiğnemiş olur. Ateist Siyonist ideolojinin haksız işgal ve saldırıları nedeniyle, dünya üzerindeki farklı Yahudi cemaatlerini, örneğin ülkemizdeki Yahudi inancına bağlı vatandaşlarımızı kınarsa, yine adaleti çiğnemiş ve hata etmiş olur. Ateist Siyonist ideolojiyi benimseyenlerin saldırı ve işgallerine karşı, İsrail'in sivil vatandaşlarını hedef alan terör eylemleri düzenlerse, adaletten tamamen sapmış, masum insanları hedef alarak çok büyük bir günah işlemiş olur.

 

Kuran'da Yahudilerin Hz. İbrahim'in soyundan gelen ve Allah'ın kıymetli elçilerinin de soyu olan mübarek bir nesil olduğu bildirilir. Kuşkusuz Yahudilerin dünyanın istedikleri yerine göç etmeleri ve orada kendilerine yeni bir yurt kurmaya çalışmaları son derece haklı bir taleptir. Bu nedenle de Yahudilerin, kendileri için kutsal olan topraklarda yaşamak istemeleri onların en doğal haklarıdır. Gelmiş geçmiş tüm atalarının mezarları bu topraklardadır ve bu topraklar onlar için çok büyük bir anlam taşımaktadır. Nitekim Kuran'da Allah İsrailoğulları'nı yaşadıkları bu topraklarda yerleşik kıldığını bildirmektedir:

---------------------------------------------

1 Theodore Herzl, The Complete Diaries of Theodore Herzl, cilt 2, sf. 711

2 Yosef Heller, The Struggle for the State: Zionist Diplomacy of the years 1936-48 (Jerusalem 1985, Jewish Agency protocols, Hebrew); http://www.zmag.org/chomsky/dd/dd-after-s13.html#FN43

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...