Jump to content

Beş Ayetlerin Sırları Müccerreptir


Guest TARFATÜLAYN

Önerilen Mesajlar

BEŞ AYETİ KERİME

Kurani kerimde Kâf Hâ Yâ Ayîn Sâd ve Hâ Mîm Ayîn Sîn Kâf

ile nihayet bulan beş Ayeti kerime daha vardır ki, bu Ayeti kerime

lerin tasarrufları, sayısız yararları, rağbeti artırmada, nice sınırsız

ve müthiş bir tesir sahası vardır.

Bu beş Ayeti kerime celb ve teshirde kibriti ahmer olup,

hastalıkların tedavisinde, dert ve sıkıntılardan kurtulmak, hapisten

kurtulmakta, borç ödemekte çok çabuk tesiri görülür.

Bu beş Ayeti kerimeleri kendine vird edinip hergün 45 defa

okuyan kimseye ulvi ve süfli alem musahhar olur. Dilediği kimseyi

emri altına alır. En şaki, en cebbar, en zorba kişiler bile bu Ayeti

kerimeleri vird edinen kimseye seve seve boyun eğer ve teslim

olup itaat ederler. Karşısında dudaklarını kıpırdatamazlar. Her

emrini ve her istediğini yerine getirirler.

Bir kimse Cuma günü Cuma namazından önce 93 defa güzel

kokulu bir buhur yakarak okursa, matlubu olan kimse kendisine

 

ram olur. Şüphesizki bu kabül olunan bir davettir. Tecrübe edilmiş

olup sihhatlidir. Bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur.

Matlubunu bulunduğun yere celb etmek istersen: O kişi senin

bulunduğun beldede hazır ise veya başka bir yerde bulunuyorsa,

bu beş Ayeti isimlerle birlikte 60 defa oku. O kişiyi bulursun yada

seni ona ulaştıran birine rastlarsın.

Hastalıklardan şifa bulmak istersen: Bu beş Ayeti temiz bir

tabağa yazdıktan sonra, yazıyı su ile silip üzerine 45 defa bu beş

Ayeti okuyup, bu suyu 3, 5, veya 7 gün içersen Al ah, Teala nın

izniyle şifa bulursun.

Herhangi bir hayra ulaşmayı veya herhangi bir şerden

kurtulmayı arzu ettiğin zaman belirtilen Ayet ve isimlere belirtilen

sayıda devam et. Ancak muhabbet ve sevgi kısmını kendi niyetine

göre değiştir. Mesela: Al ahım bana şifa ver, Al ahım bana

borcumu ödeme imkanı ver, Bana helal bir rızık ver veya Allahım

kederimi gider, üzüntümü kaldır, beni kazalardan koru, bu

Ayetlerin, sırların hürmetine, habibin ve iyilerin efendisi

Muhammed s.a.v. hürmetine, O'nun hanedan ve yaran-u dostlar

hürmetine dersin.

Beş Ayeti kerime budur:

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Kemâin enzelnâhü mines semâ-i

fahteleta bihi nebâtül ardı feesbaha heşîmen tezrûhur riyâh.

Yâ Hağkaltâîl Hüvallâ hüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybü

veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. Yâ Cağtefhâîl Yevmel

âzifeti izel kulûbü ledel hanâciri kâzimîne mâ liz zâlimîne min

hamîmin ve lâ şefîın yutâ'. Yâ Dağzayâîl Alimet nefsin mâ

ahdarat. Felâ uksimü bil hunnes. Elcevâril künnes.Velleyli izâ

asas. Ves subhi izâ teneffes. Yâ Vağkahâîl Sât. Vel kurâni ziz

zikr. belillezîne keferû fî ızzetin ve şikâk Yâ Dağşemcâîl.

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil âyâtiş şerîfeti ve yâ eyyühes

seyyid Meytatarûn. Bi tehyici kalbe fülânete binti fülânete alâ

mehabetî ve meveddetî elvâhan elvâhan elvâhan elacele

elacele elacele essâate essâate essâate alâ mülkü Süleymân

ibni Dâvud aleyhimesselâmü ve bi hakkit tevrâti vel incîli vez

 

 

 

 

 

 

 

zebûri ve bi hakkil fürnil azîmü ve bi hakki Muhammedinil

Mustafa sallallâhü aleyhi ve selem. Ve bi hakki hâzihil âyâtil

ızâmi vel esmâil kirâmi ve bi hakki kecağzamheyûşin

allâhümme innî eselüke en tüsahhrali ve tüharrikelî kalbehâ

fülânete binti fülânete alâ mehabetî ve meveddetî. Nasrun

minallâhi ve fethun karîb.

(Bismil âhirrahmânirrahîm. Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde

yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı

çerçöre döner

Ey Hağkaltâîl! O görülende görülmeyenide bilen kendisinden

başka ilah olmayan Allah'tır.O Rahmân'dır, Rahîm'dir.

Ey Cağtefhâîl! Onları, yüreklerin ağzına geleceği tasadan

yutkunacakları yaklaşan kıyamet günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu

ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur.

Ey Dağzeyâîl! Gündüz sinip geceleri gözüken gezegenlere and

olsun. Kararmaya başlayan geceye and olsun. Ağarmaya

başlayan sabaha and olsun. Bu Kuran arşın sahibi katında değerli,

güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür

Ey Vağkahâîl! Sâd öğüt veren Kuran'a and olsun ki, inkar

edenler gurur ve ayrılık içindedirler.

Ey Dağşemcâîl! Ey bu Ayetlerin huddamı ve ey seyyid

Meytatarûn! Fülan binti fülanenin kalbini benim sevgi ve mehabbe-

tim üzere heyecane getir. Hemen şimdi acele olarak. Süleyman

ibni Davud a.s. un mülkü saltanatı üzere. Tevrat, İncil, Zebur ve

Fürkan hakki için. Muhammed Mustafa s.a.v. hakki için. Ve bu

yüce Ayetler, saygı değer İsimler hakki için. Al ahım fülane binti

fülanenin kalbini benden yana eğip çevirmeni ve benim sevgim

üzere harekete geçirmeni istiyorum. Yardım Al ah'tandır, fetih de

çok yakındır). kim bu yazdıklarımı ben den izinsiz başka yerlerde yayınlarsa hakkımı..

hellal etmiyorum. vesselam.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
bu ayet arkadaslar

 

--- Sonraki mesaj ---

 

pardon bu bes ayet bakara suresi ayet 246,ali imran suresi 181.ayet,nisa suresi 77.ayet,maide suresi 27.ayet ve rad suresi 16.ayeti.

 

 

ALAH c.c. razı olsun kardeş çok makbule geçtislm ile .

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

BEŞ AYETİ KERİME

Kurani kerimde Kâf Hâ Yâ Ayîn Sâd ve Hâ Mîm Ayîn Sîn Kâf

ile nihayet bulan beş Ayeti kerime daha vardır ki, bu Ayeti kerime

lerin tasarrufları, sayısız yararları, rağbeti artırmada, nice sınırsız

ve müthiş bir tesir sahası vardır.

Bu beş Ayeti kerime celb ve teshirde kibriti ahmer olup,

hastalıkların tedavisinde, dert ve sıkıntılardan kurtulmak, hapisten

kurtulmakta, borç ödemekte çok çabuk tesiri görülür.

Bu beş Ayeti kerimeleri kendine vird edinip hergün 45 defa

okuyan kimseye ulvi ve süfli alem musahhar olur. Dilediği kimseyi

emri altına alır. En şaki, en cebbar, en zorba kişiler bile bu Ayeti

kerimeleri vird edinen kimseye seve seve boyun eğer ve teslim

olup itaat ederler. Karşısında dudaklarını kıpırdatamazlar. Her

emrini ve her istediğini yerine getirirler.

Bir kimse Cuma günü Cuma namazından önce 93 defa güzel

kokulu bir buhur yakarak okursa, matlubu olan kimse kendisine

 

ram olur. Şüphesizki bu kabül olunan bir davettir. Tecrübe edilmiş

olup sihhatlidir. Bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur.

Matlubunu bulunduğun yere celb etmek istersen: O kişi senin

bulunduğun beldede hazır ise veya başka bir yerde bulunuyorsa,

bu beş Ayeti isimlerle birlikte 60 defa oku. O kişiyi bulursun yada

seni ona ulaştıran birine rastlarsın.

Hastalıklardan şifa bulmak istersen: Bu beş Ayeti temiz bir

tabağa yazdıktan sonra, yazıyı su ile silip üzerine 45 defa bu beş

Ayeti okuyup, bu suyu 3, 5, veya 7 gün içersen Al ah, Teala nın

izniyle şifa bulursun.

Herhangi bir hayra ulaşmayı veya herhangi bir şerden

kurtulmayı arzu ettiğin zaman belirtilen Ayet ve isimlere belirtilen

sayıda devam et. Ancak muhabbet ve sevgi kısmını kendi niyetine

göre değiştir. Mesela: Al ahım bana şifa ver, Al ahım bana

borcumu ödeme imkanı ver, Bana helal bir rızık ver veya Allahım

kederimi gider, üzüntümü kaldır, beni kazalardan koru, bu

Ayetlerin, sırların hürmetine, habibin ve iyilerin efendisi

Muhammed s.a.v. hürmetine, O'nun hanedan ve yaran-u dostlar

hürmetine dersin.

Beş Ayeti kerime budur:

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Kemâin enzelnâhü mines semâ-i

fahteleta bihi nebâtül ardı feesbaha heşîmen tezrûhur riyâh.

Yâ Hağkaltâîl Hüvallâ hüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybü

veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. Yâ Cağtefhâîl Yevmel

âzifeti izel kulûbü ledel hanâciri kâzimîne mâ liz zâlimîne min

hamîmin ve lâ şefîın yutâ'. Yâ Dağzayâîl Alimet nefsin mâ

ahdarat. Felâ uksimü bil hunnes. Elcevâril künnes.Velleyli izâ

asas. Ves subhi izâ teneffes. Yâ Vağkahâîl Sât. Vel kurâni ziz

zikr. belillezîne keferû fî ızzetin ve şikâk Yâ Dağşemcâîl.

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil âyâtiş şerîfeti ve yâ eyyühes

seyyid Meytatarûn. Bi tehyici kalbe fülânete binti fülânete alâ

mehabetî ve meveddetî elvâhan elvâhan elvâhan elacele

elacele elacele essâate essâate essâate alâ mülkü Süleymân

ibni Dâvud aleyhimesselâmü ve bi hakkit tevrâti vel incîli vez

 

 

 

 

zebûri ve bi hakkil fürnil azîmü ve bi hakki Muhammedinil

Mustafa sallallâhü aleyhi ve selem. Ve bi hakki hâzihil âyâtil

ızâmi vel esmâil kirâmi ve bi hakki kecağzamheyûşin

allâhümme innî eselüke en tüsahhrali ve tüharrikelî kalbehâ

fülânete binti fülânete alâ mehabetî ve meveddetî. Nasrun

minallâhi ve fethun karîb.

(Bismil âhirrahmânirrahîm. Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde

yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı

çerçöre döner

Ey Hağkaltâîl! O görülende görülmeyenide bilen kendisinden

başka ilah olmayan Allah'tır.O Rahmân'dır, Rahîm'dir.

Ey Cağtefhâîl! Onları, yüreklerin ağzına geleceği tasadan

yutkunacakları yaklaşan kıyamet günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu

ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur.

Ey Dağzeyâîl! Gündüz sinip geceleri gözüken gezegenlere and

olsun. Kararmaya başlayan geceye and olsun. Ağarmaya

başlayan sabaha and olsun. Bu Kuran arşın sahibi katında değerli,

güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür

Ey Vağkahâîl! Sâd öğüt veren Kuran'a and olsun ki, inkar

edenler gurur ve ayrılık içindedirler.

Ey Dağşemcâîl! Ey bu Ayetlerin huddamı ve ey seyyid

Meytatarûn! Fülan binti fülanenin kalbini benim sevgi ve mehabbe-

tim üzere heyecane getir. Hemen şimdi acele olarak. Süleyman

ibni Davud a.s. un mülkü saltanatı üzere. Tevrat, İncil, Zebur ve

Fürkan hakki için. Muhammed Mustafa s.a.v. hakki için. Ve bu

yüce Ayetler, saygı değer İsimler hakki için. Al ahım fülane binti

fülanenin kalbini benden yana eğip çevirmeni ve benim sevgim

üzere harekete geçirmeni istiyorum. Yardım Al ah'tandır, fetih de

çok yakındır). kim bu yazdıklarımı ben den izinsiz başka yerlerde yayınlarsa hakkımı..

hellal etmiyorum. vesselam.

burada saydığınız isimler ulvilermi meleklermi yoksa suflilermi merak ediyorum çünki cevabınıza göre okuma yapabilirim teşekkür ederim

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Selamün aleyküm hocam, Bütün açtıgınız konuları defalarca okuyorum.. Azimliyim sonunda başaracagım..

bu konuda anlamadıgım kısım şu

beş ayeti kaf ha ya ayn sad, ha mim ayn sin kaf.. bunları 45 veya 93 kere okuduk.. Altında vermiş oldugunuz duayı bir kere mi ? yoksa o duayı da mı 45 veya 93 kez okuyacagız.. her seferinde çok soru soruyorum.. Hakkınızı helal edin..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • El Hayy-Kayyum İsimlerinin Sırları

   Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir(hayy),kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökl

   , Yer: Havas & Hüddam

  • Nübüvvet Mührü Sırları Ve Mucizeleri

   Peygamber Efendimiz ( s.a.v ) 20 Nisan Pazatesi günü sabahı 571 yılında Mekkede doğdu O doğmadan önce Arabistan da müthiş bir kıtlık vardı.Her taraf kıtlıktan yıkılıyordu.İşte tam o sırada mucize oldu.bir bolluk ve zenginlik kumlardan sanki nimet fışkırıyordu.bolluk akıyordu.Kainatın Efendisi doğdu.Ticaret canlandı piyasa hareketlendi. peygamber efendimizin kürek kemikleri arasında bıldırcın yumurtası büyüklüğünde nübüvvet mührü yazılıydı.   Hatem-i nübüvvet: "Allahü vahdehü la şerike le

   , Yer: Havas & Hüddam

  • Sevdigin Yanından Ayrılmasın Müccerreptir

   101kere>>>Kul in küntüm tühıbbünellahe fettebiunı yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm* vallahü ğafurur rahıym Kalellezı ındehu ılmüm minel kitabi ene atıke bihı kable ey yertedde ileyke tarfük   bunu birazşekerveya yiyecek içeceke veya saçına okursun oku karşıdakıne yedir bunu okuduktansonra verdigim güçlendirici esmayı okudugun üzerine oku bitir > güçlendirici esma > Ya Vedudül Kaviül Camii"       her ayeti okudugunda arkasından bu azameti okursun...> serian ve a

   , Yer: Büyü

  • Bağlama Erkek Ve Kadını Müccerreptir Sahihtir

   Bunun icin oncelikle bir asma kilide ihtiyac vardir ,kilit nahtarla agzı acılır bu uygulama sali gunu saat 6-8 arasi yada persembe gunu 10- 12 –Cuma günü hoca hutbe deyken yapılır kilit aclır ve şunlar okunulur!!!!!!!!!!!!!!!! falandan olma filanin "uşkurunu ve zekerini " kendimden baska alemdeki tum kadinlarin "ferecine" kapatiyorum diyerek kilitlenir.Denenmisdir etkisi tartisilmaz. sizi sevmiyorsa sadece cinsel anlamda sizi kullanacakdir onun size asik olmasini saglayamazsiniz.Bu uygulama ard

   , Yer: Büyü

  • Denenmiş Celbiye ve Muhabbet Müccerreptir

   DENENMİŞ CELBİYE VE MUHABBET MÜCCERREPTİR Dokuz adet lübani zeker al ve yatsı namazından sonra her birinin üzerine Cim harfini yaz. Asagıdaki kasemi her birinin üzerine 21 defa okuduktan sonra birinci lübani zekeri atese at kasemi tekrar oku. Böylece dokuz adedide bu tertip üzere okur ve yakarsın. _stedigin çok seri bir sekilde gerçeklesir. Okunacak kasem budur:   Leyletûsin meleyletûsin heleyletûsin kânû kalîlen minel leyli mâ yehceûn. Kezâlike lâ tehceu fülânete bin

   , Yer: Büyü

×
×
 • Yeni Oluştur...