Jump to content

Salur Kazan Esir Olup Oğlu Uruz’un Çıkardığı Destan


Misafir
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Meğer Hanım Tırabuzan tekürü beyler beyi olan Han Kazan’a bir şahin göndermişti. Bir gece yiyip içip otururken şahinci başına der: Bre yarın sabah şahinleri al, tenhaca ava binelim dedi.

 

Erkenden bindiler, av yerine vardılar. Gördüler bir sürü kaz oturuyor. Kazan şahini bıraktı. Alamadı81 şahin havalandı. Gözetlediler, şahin Toman’ın Kalesine indi. Kazan gayet müteessir oldu. Şahinin ardına düştü.

 

Dere tepe aştı, kafir eline geldi. Giderken Kazan’ın karanlık gözünü uyku bürüdü. Beyler dediler: Hanım dönelim. Kazan der: Biraz daha ileri varalım dedi. Baktı bir kale gördü. Der: Beyler gelin yatalım dedi. Kazan’ı küçücük ölüm tuttu, uyudu. Meğer hanım, Oğuz beyleri yedi gün uyurdu. Onun için küçücük ölüm derlerdi. Meğer o gün Toman’ın Kalesinin tekürü ava binmişti. Casus geldi, der: Bre bölük atlı geldi, içinde beyleri yattı uyudu.

 

Tekür adam gönderdi, kim olduğunu anlayın dedi.

 

Gelenler bildi ki bunlar Oğuz erenlerindendir. Gelip teküre haber verdiler. Tekür de hemen askerini topladı, bunların üzerine geldi. Kazan’ın beyleri baktılar gördüler ki düşman geliyor. Dediler: Kazan’ı bırakır gidersek evinde bizi kovarlar. en iyisi budur ki burda ölelim dediler. Kafiri karşıladılar, cenk ettiler. Kazan’ın üzerine yirmi beş beyini şehit ettiler. Kazan’ın üzerine düştüler, uyuduğu yerde tuttular, elini ayağını sımsıkı bağladılar, bir arabaya yüklettiler, arabaya muhkem urganla sardılar. Arabayı çektiler, yürüyü verdiler.

 

Giderken araba gıcırtısından Kazan uyandı. Gerindi bu elindeki urganları hep kopardı. Arabanın üzerine oturdu, elini eline çaldı, kah kah güldü.

 

Kafirler derler: Ne gülüyorsun?

 

Kazan der: Bre kafirler, bu arabayı beşiğim sandım, sizi yamrı yumru dadım dayam sandım dedi. Neyse, Kazan’ı getirdiler, Toman’ın Kalesinde bir kuyuya bıraktılar. Kuyunun ağzına bir değirmen taşı koydular. Yemeğini suyunu değirmen taşının deliğinden veriyorlardı.

 

Bir gün tekürün karısı der: Varayım Kazan’ı göreyim, nasıl bir insandır ki bunca adamlara darbe vuruyormuş dedi. Hatun gelip zindancıya kapıyı açtırdı. Seslendi, der: Kazan Bey nedir halin, dirliğin yer altında mı hoştur, yoksa yer üstünde mi hoştur, hem şimdi ne yiyorsun, ne içiyorsun ve neye biniyorsun dedi. Kazan der: Ölülerine yemek verdiğin vakit ellerinden alıyorum, hem ölülerinizin yorgasına biniyorum, yaşlılarını yedekte çekiyorum dedi. Tekür’ün karısı der: Dinin için Kazan Bey, yedi yaşında bir kızcağızım ölmüştür, kerem eyle ona binme dedi. Kazan der: Ölülerinizde ondan yorga yoktur, hep ona biniyorum dedi. Kadın der: Vay, senin elinden ne yer yüzünde dirimiz ve ne yer altında ölümüz kurtulurmuş dedi. Geldi Tekür’e der: Kerem eyle o tatarı kuyudan çıkar, kızcağızın belini koparıyor yer altında kızcağızıma biniyormuş, diğer ölülerimizi topluyormuş, hem ölülerimiz için verdiğimiz yemeği ellerinden çekip alıp yiyormuş, onun elinden ne ölümüz ne dirimiz kurtulurmuş, dinini aşkına o eri kuyudan çıkar dedi. Tekür beylerini topladı, der: Gelin Kazan’ı kuyudan çıkarın, bizi övsün Oğuz’u yersin, ondan sonra şart eylesin bizim memleketimize düşmanlığa gelmesin dedi.

 

Vardılar Kazan’ı kuyudan çıkarıp getirdiler. Dediler : And iç ki bizim memleketimize düşmanlığa gelmeyesin, hem bizi öv Oğuz’u yer, seni bırakı verelim var git dediler. Kazan der: Vallah billah doğru yolu görür iken eğri yoldan gelmeyeyim dedi. Dediler : Vallah Kazan iyi and içti dediler. Şimdi Kazan Bey, hadi bizi öv dediler. Kazan der: Ben yer yüzünde adam övmem, bir adam getirin bineyim, sizi öveyim dedi. Vardılar bir er kafir getirdiler. Bir eyer, bir gem dedi, getirdiler. Kafirin arkasına eyer koydu, ağzına gem vurdu, eyer kayışını çekti. Sıçradı arkasına bindi. Ökçesini ökçesine vurdu, kaburgasını karnına yapıştırdı. Gemini çekti, ağzım ayırdı. Kafiri öldürdü, çöktü üzerine oturdu. Der: Bre kafirler kopuzumu getirin, sizi öveyim dedi. Vardılar kopuzu getirdiler.

 

Eline alıp burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

 

Bin bin erden düşman gördümse övünüm dedim

Yirmi bin er düşman gördümse koklamadım

Otuz bin er düşman gördümse ona saydım

Kırk bin er düşman gördümse gözümü kısıp baktım

Elli bin er gördümse el vermedim

Altmış bin er gördümse söyleşmedim

Seksen bin er gördümse ürpermedim

Doksan bin düşman gördümse donanmadım

Yüz bin er gördümse yüzümü dönmedim

Yüzü dönmez kılıcımı elime aldım

Muhammedin dini aşkına kılıç vurdum

Ak meydanda yumru başı top gibi kestim

O zaman bile erim beyim diye övünmedim

Övünen erenleri hoş görmedim

Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni

Kara kılıcını çal boynuma kes başımı

Kılıcından sapacağım yok

 

Kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

 

dedi. Bir deyiş daha söylemiş, der:

 

Yüksek yüksek kara dağdan taş yuvarlansa

Kaba ökçemi oyluğumu karşı tutan Kazan er idim

Firavun şişler yükleyip yerden, çıksa

Kaba ökçem ile perçin kılan Kazan er idim

Koca koca beyler oğlu kavga kılsa

Kamçı vurup dindiren Kazan er idim

Yüce dağları duman tutsa

Kapkara sis deli kopsa

Kara koç atımın kulağı görünmez olsa

Gayrı eren kılavuzsuz yol şaşırsa

Kılavuzsuz yol başaran Kazan er idim

Yedi başlı ejderhaya yetişip vardım

Heybetinden sol gözüm yaşardı

Hey gözüm namert gözüm kalleş gözüm

Bir yılandan ne var ki korktun dedim

O zaman bile erim beyim diye övünmedim

Övünen erenleri hoş görmedim

Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni

Çal kılıcını kes başımı

Kılıcından sapacağım yok

Kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

Oğuz erenleri dururken seni övmem yok

 

dedi. Kazan burada bir daha söylemiş:

 

Arkaç Kırda çalkanır umman denizinde

Sarp yerlerde yapılmış kafir şehri

Sağa sola çırpıntı vurur yüzgeçleri

Su dibinde döner bahrileri86

Tanrı benim diye su dibinde çığrışır asileri

Önünü koyup tersini okur kızı gelini

Altın aşık oynar Sancıdanın beyleri

Altı defa Oğuz vardı alamadı

O kaleye altı tane erle ben Kazan vardım

Altı güne koymadım onu aldım

Kilisesini yıkıp yerine mescit yaptım ezan okuttum

Kızını gelinini ak göğsümde oynattım

Beylerini kul ettim

O zaman bile erim beyim diye övünmedim

Övünen erenleri hoş görmedim

Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni

Kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

 

dedi. Kazan yine söylemiş, der:

 

Arkaç Kırda döndürdüğüm bre kafir senin baban

Şakağına imrendiğim senin kızın gelinin

Akça Kale Sürmelide at oynattım

At ile Karun eline baskın yaptım

Ak Hisar Kalesinin burcunu yıktım

Ak akçe getirdiler puldur dedim

Kızıl altın getirdiler bakırdır dedim

Ela gözlü kızını gelinini getirdiler aldanmadım

Kilisesini yıktım mescit yaptım

Altını gümüşü yağmalattım

O zaman bile erim beyim diye övünmedim

Övünenleri hoş görmedim

Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni

Kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

Seni övmem yok

 

dedi. Kazan Bey burada bir daha söylemiş, der:

 

Ak kayanın kaplanının erkeğinde bir köküm var

Ortaç Kırda sizin geyiklerinizi durdurmaya

Ak sazın aslanında bir köküm var

Kaz alaca kısrağını durdurmaya

Azman kurt yavrusunun erkeğinde bir köküm var

Akça yünlü on bin koyununu gezdirmeye

Ak sungur kuşunun erkeğinde bir köküm var

Alaca ördek kara kazını uçurmaya

Kudretli Oğuz elinde bir oğlum var Uruz adlı

Bir kardeşim var Kara Göne adlı

Yeniden doğanını diriltmeyeler

Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni

Kılıcından sapacağım yok

Kendi aslımı yermem yok

 

dedi. Bir daha söylemiş, der:

 

İt gibi güv güv eden çerkes hırslı

Küçücük domuz şölenli

Bir torba saman döşekli

Yarım kerpiç yastıklı

Yontma ağaç Tanrılı

Köpeğim kafir

Oğuzu görür iken seni övmem yok

Bundan sonra öldürürsen bre kafir öldür beni

Öldürmezsen Kadir korsa öldüreyim kafir seni

 

dedi.

 

Kafiler der: Bu bizi övmedi, gelin bunu öldürelim dediler. Kafir beyleri toplandılar geldiler.

 

Yine dediler: Bunun oğlu var, kardeşi var, bunu öldürmek olmaz dediler. Getirdiler domuz damına hapse attılar.

 

At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Kazan’ın ölüsünü dirisini kimse bilmedi. Meğer hanım Kazan’ ın bir oğlancığı var idi. Büyüdü yiğitcik oldu. Bir gün ata binip divana gelirken bir kişi der: Sen Han Kazan’ın oğlu değil misin dedi. Uruz kızdı, der: Bre kavat benim babam Bayındır Han değil midir? Dedi. Yok, o ananın babasıdır, senin dedendir. Uruz, bre ya benim babam ölü müdür diri midir dedi. Dedi: Diridir, Toman’ın Kalesinde esirdir dedi. Böyle deyince oğlan ağladı, melül oldu. Atını çevirdi geri döndü. Anasına geldi. Burada anasına söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

 

Der:

 

Bre ana ben Han oğlu değilmişim

Han Kazan oğlu imişim

Bre kavat kızı bunu bana niçin söylemiyordun

Ana hakkı Tanrı hakkı olmamış olsaydı

Kara, çelik öz kılıcımı çekeydim

Birdenbire güzel başını keseydim

Alca kanını yer yüzüne dökeydim

 

dedi. Anası ağladı. Der: Oğul baban sağdır, amma söylemeğe korkardım, kafire varırsın, kendini vurursun helak olursun, onun için sana söylemiyordum canım oğul dedi. Amma amcana adam gönder, gelsin, görelim ne der dedi.

 

Adam gönderdi amcasını çağırdı. Geldi. Uruz der: Ben babamın esir olduğu kaleye gidiyorum. Birlikte istişare ettiler. Bütün beylere haber oldu. Uruz babasına gidiyor, silah ve teçhizatla gelin dediler. Asker toplandı geldi. Alp Uruz çadırlarını açtırdı, cephanesini yükledi. Kara Göne asker başı oldu. Boru çaldırıp göçtüler, yola girdiler.

 

Yol üzerinde kafirin kilisesi var idi. Keşişler beklerdi. Gayet sarp kilise idi. Attan inip tacir elbisesi giydiler. Bezirgan suretinde katır, deve çektiler geldiler. Kafirler gördüler gelenler tacire benzemez, kaçtılar kaleye girdiler, kapılarını sımsıkı kapadılar. Burca çıkıp kimlersiniz dediler. Bunlar cevap verdi: Bezirganlarız dediler. Kafirler yalan söylüyorsunuz diyerek taşa tuttular. Uruz attan indi, der: Hey babamın altın gadehinden şarap içen, beni seven attan insin, bunun kapısına birer gürz vuralım dedi. On altı yiğit sıçrayıp attan indiler. Kalkan tuttular, gürzlerini omuzlarına attılar, kapıya geldiler. Birer gürz vurup kapıyı ufattılar, içeri girdiler. Buldukları kafiri öldürdüler. Ağız açtırmadılar. Malını yağmaladılar. Askerin üzerine geldiler kondular.

 

Meğer bir sığırtmaçları var idi. Gördü ki kaleyi aldılar, kaçtı teküre vardı, kilisenin alındığını haber verdi. Ne oturuyorsunuz, üzerinize düşman geldi, başınızın çaresine bakın dedi. Tekür beylerini topladı, bunlarla nasıl uyuşalım dedi. Beyler dediler: Bunun uyuşması odur ki Kazan’ı çıkaralım, onlarla başbaşa bırakalım. Bu sözü uygun gördüler. Vardılar Kazan’ı çıkarıp tekürün önüne getirdiler. Tekür der: Kazan Bey üzerimize düşman geldi, bu düşmanı üzerimizden ayırırsan seni bırakı verelim dediler. Hem haraca itaatkar olalım, sen de and iç ki bu bizim memlekete düşmanlığa gelmeyesin dediler. Kazan der: Vallah billah doğru yolu görür iken eğri yoldan gelmeyelim dedi. Kafirler Kazan iyi and içti diye sevindiler. Tekür askerini toplayıp meydana geldi, çadır diktirdi. Kafir askeri Kazan’ın etrafına toplandı. Kazan’a giyim getirdiler. Kılıç ve mızrak ve çomak ve sair cenk aletini giydirip donattılar.

 

Bu sırada Oğuz erenleri alay alay geldi. Gümbür gümbür davullar çalındı. Kazan gördü ki askerin önünce bir ak boz atlı, ak sancaklı, üzeri sağlam demir giyimli, Oğuz’un önünce geldi, çadırını diktirdi, saf bağladı durdu. Onun ardınca Kara Göne geldi, saf bağladı durdu. Hemen burada Kazan atı meydana sürdü, hasım, diledi. Boz atlı Beyrek at tepti meydana girdi. Kazan burada söylemiş, görelim ne söylemiş:

 

Der:

 

Kalkıp yerinden doğrulan yiğit ne yiğitsin

Yapısı sağlam demir giyimini giyen yiğit ne yiğitsin

Adın nedir yiğit söyle bana

 

dedi. Beyrek burada söylemiş, der:

 

Bre kafir sen beni bilmez misin

Parasarın Bayburt Hisarından fırlayıp uçan

Adaklısını başkaları alırken çekip alan

Pay Püre Han oğlu Bamsı Beyrek bana derler

Gel beri bre kafir dövüşelim

 

dedi. Kazan burada bir daha söylemiş. Der: Bre yiğit, önünce bu askerin bir ak sancaklı alay çıktı, çadırını başkalarından önce dikti, ak boz ata binen o yiğit ne yiğittir, kimin nesidir, yiğit başın için söyle bana. Beyrek der: Bre kafir kimin nesi olacak, beyimiz Kazan’ın oğludur dedi. Kazan gönlünden der: Elhamdülillah benim oğlancığım büyük er olmuş dedi. Beyrek bre kafir daha ne kadar onu bunu soracaksın bana dedi, Kazan’ın üzerine at sürdü. Altı kanatlı gürzünü eline alıp Kazana vurdu. Kazan kendisini tanıtmadı. Kavradı, Beyreği bileğinden tuttu, çekti çomağını elinden aldı, Beyreğin ensesisine bir çomak vurdu. Beyrek atın boynunu kucakladı, çekilip döndü. Kazan der: Ya Beyrek, var beyine söyle gelsin dedi.

 

Bunu gördü. Eylik Koca oğlu Dönebilmez Dülek Evren meydana girdi.

 

Kazan burada söylemiş, der:

 

Şafak vakti yerinden kalkan yiğit ne yiğitsin

Büyük cins atını oynatarak gelen yiğit ne yiğitsin

Erin erden adını saklaması ayıp olur

Adın nedir yiğit söyle bana

 

dedi. Dülek Evren der:

 

Bre kafir benim adımı bilmez misin

Kendi kendisine hor bakan memleketten çıkan

Elli yedi kalenin kilidini alan

Eylik Koca oğlu Dönebilmez Dülek Evren bana derler

 

dedi. Mızrağını eline alıp at sürdü. Kazan’a saplayayım dedi, saplayamadı, öteye geçti. Kazan at tepti, mızrağını çekip elinden aldı, tepesine vurdu, parça parça oldu utandı. O da çekilip döndü. Kazan yine er diledi. Düzen oğlu Alp Rüstem at tepti meydana girdi. Kazan burada gene söyledi, der :

 

Kalkıp yerinden doğrulu veren

Cins atına sıçrayıp binen

Ne yiğitsin

Adın nedir söyle bana

 

dedi. Alp Rüstem der :

 

Kalkıp yerinden doğrulu veren

İki kardeş bebeğini öldürüp zelil gezen

Düzen oğlu Alp Rüstem bana derler

 

dedi. O da Kazan’a at sürdü. Yeneyim dedi. yenemedi. Kazan Bey buna da bir darbe vurdu. Der: Bre kavat, var beyine söyle gelsin dedi. O da döndü.

 

Kazan tekrar er diledi. Uruz’un gemini amcası Kara Göne tutmuştu. Çekti ansızın elinden aldı. kılıcı sıyırdı babasının üzerine at sürdü. Davrandırmadı, omuzuna kılıç indirdi. Giyimini kesti, omzuna dört parmak kadar yara açtı. Alca kanı şırıldadı koynuna indi. Uruz gene döndü ki bir daha çalsın. Kazan burada seslenip oğluna söyler, görelim hanım ne söyler:

 

Der:

 

Kara dağımın yükseği oğul

Karanlıklı gözlerimin aydını oğul

Alpım Uruz aslanım Uruz

Ak sakallı babana kıyma oğul

 

dedi. Uruz’un şefkat damarları kaynadı, kara süzme gözleri kan yaş doldu. Attan yere indi. babasının elini öptü. Kazan da attan atladı yere indi. Oğlunun boynunu öptü. Beyler Kazan ile oğlunun üzerine at sürdüler, etraflarını çevirdiler. Hepsi attan inip Kazan’ın elini öptüler. Yürüyerek kafire at sürdüler, kılıç vurdular. Derelerde tepelerde kafire kırgın girdi. Kaleyi aldılar. Kilisesini yıkıp mescit yaptılar.

 

Kanlı kafirin elinden babasını çekip aldı. Kudretli Oğuz eline gelip çıktı. Akça yüzlü anasına müjdeci geldi. Kaza benzer kızı gelini Kazan’a karşı gelip elini öptüler, ayağına kapandılar, Kazan güzel çimene çadır otağ diktirdi. Yedi gün yedi gece toy düğün edip yeme içme oldu. Dedem Korkut geldi kopuz çaldı, gazi erenlerin başına ne geldiğini söyledi.

 

Hani övdüğümüz bey erenler

Dünya benim diyenler

Ecel aldı yer gizledi

Fani dünya kime kaldı

Gelimli gidimli dünya

Son ucu ölümlü dünya

 

Ölüm vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın. Kadir seni namerde muhtaç etmesin. Beş kelime dua kıldık, kabul olsun. Amin amin diyenler Tann’nın yüzünü görsün. Günahınızı adı güzel Muhammed Mustafa hürmetine bağışlasın hanım hey!…

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

MEĞER Hanım Tırabuzan tekürü beyler beyi olan Han Kazan'a

bir şahin göndermişti. Bir gece yiyip içip otururken şahinci başına der: Bre

yarın sabah şahinleri al, tenhaca ava binelim dedi.

 

 

 

Erkenden bindiler, av yerine vardılar. Gördüler bir sürü kaz oturuyor. Kazan

şahini bıraktı. Alamadı81 şahin havalandı. Gözetlediler, şahin Toman'ın Kalesine

indi. Kazan gayet müteessir oldu. Şahinin ardına düştü.

 

 

 

Dere tepe aştı, kafir eline geldi. Giderken Kazan'ın karanlık gözünü uyku

bürüdü. Beyler dediler: Hanım dönelim. Kazan der: Biraz daha ileri varalım dedi.

Baktı bir kale gördü. Der: Beyler gelin yatalım dedi. Kazan'ı küçücük ölüm

tuttu, uyudu.

 

 

Meğer hanım, Oğuz beyleri yedi gün uyurdu. Onun için

küçücük ölüm derlerdi.

 

 

 

Meğer o gün Toman'ın Kalesinin tekürü ava binmişti. Casus geldi, der: Bre bölük

atlı geldi, içinde beyleri yattı uyudu. Tekür adam gönderdi, kim olduğunu

anlayın dedi. Gelenler bildi ki bunlar Oğuz erenlerindendir. Gelip teküre haber

verdiler. Tekür de hemen askerini topladı, bunların üzerine geldi. Kazan'ın

beyleri baktılar gördüler ki düşman geliyor. Dediler: Kazan'ı bırakır gidersek

evinde bizi kovarlar. en iyisi budur ki burda ölelim dediler. Kafiri

karşıladılar, cenk ettiler. Kazan'ın üzerine yirmi beş beyini şehit ettiler.

Kazan'ın üzerine düştüler, uyuduğu yerde tuttular, elini ayağını sımsıkı

bağladılar, bir arabaya yüklettiler, arabaya muhkem urganla sardılar. Arabayı

çektiler, yürüyü verdiler.

 

 

 

Giderken araba gıcırtısından Kazan uyandı. Gerindi bu elindeki urganları hep

kopardı. Arabanın üzerine oturdu, elini eline çaldı, kah kah güldü.

 

 

 

Kafirler derler: Ne gülüyorsun? Kazan der: Bre kafirler, bu arabayı beşiğim

sandım, sizi yamrı yumru dadım dayam sandım dedi. Neyse, Kazan'ı getirdiler,

Toman'ın Kalesinde bir kuyuya bıraktılar. Kuyunun ağzına bir değirmen taşı

koydular. Yemeğini suyunu değirmen taşının deliğinden veriyorlardı.

 

 

 

Bir gün tekürün karısı der: Varayım Kazan'ı göreyim, nasıl bir insandır ki bunca

adamlara darbe vuruyormuş dedi. Hatun gelip zindancıya kapıyı açtırdı. Seslendi,

der: Kazan Bey nedir halin, dirliğin yer altında mı hoştur, yoksa yer üstünde mi

hoştur, hem şimdi ne yiyorsun, ne içiyorsun ve neye biniyorsun dedi. Kazan der:

Ölülerine yemek verdiğin vakit ellerinden alıyorum, hem ölülerinizin yorgasına82

biniyorum, yaşlılarını yedekte çekiyorum dedi. Tekür'ün karısı der: Dinin için

Kazan Bey, yedi yaşında bir kızcağızım ölmüştür, kerem eyle ona binme dedi.

Kazan der: Ölülerinizde ondan yorga yoktur, hep ona biniyorum dedi. Kadın der:

Vay, senin elinden ne yer yüzünde dirimiz ve ne yer altında ölümüz kurtulurmuş

dedi. Geldi Tekür'e der: Kerem eyle o tatarı kuyudan çıkar, kızcağızın belini

koparıyor yer altında kızcağızıma biniyormuş, diğer ölülerimizi topluyormuş, hem

ölülerimiz için verdiğimiz yemeği ellerinden çekip alıp yiyormuş, onun elinden

ne ölümüz ne dirimiz kurtulurmuş, dinini aşkına o eri kuyudan çıkar dedi. Tekür

beylerini topladı, der: Gelin Kazan'ı kuyudan çıkarın, bizi övsün Oğuz'u yersin,

ondan sonra şart eylesin bizim memleketimize düşmanlığa gelmesin dedi.

 

 

 

Vardılar Kazan'ı kuyudan çıkarıp getirdiler. Dediler : And iç ki bizim

memleketimize düşmanlığa gelmeyesin, hem bizi öv Oğuz'u yer, seni bırakı verelim

var git dediler. Kazan der: Vallah billah doğru yolu görür iken eğri yoldan

gelmeyeyim dedi. Dediler : Vallah Kazan iyi and içti dediler. Şimdi Kazan Bey,

hadi bizi öv dediler. Kazan der: Ben yer yüzünde adam övmem, bir adam getirin

bineyim, sizi öveyim dedi. Vardılar bir er kafir getirdiler. Bir eyer, bir gem

dedi, getirdiler. Kafirin arkasına eyer koydu, ağzına gem vurdu, eyer kayışını

çekti. Sıçradı arkasına bindi. Ökçesini ökçesine vurdu, kaburgasını karnına

yapıştırdı. Gemini çekti, ağzım ayırdı. Kafiri öldürdü, çöktü üzerine oturdu.

Der: Bre kafirler kopuzumu getirin, sizi öveyim dedi. Vardılar kopuzu

getirdiler. Eline alıp burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

 

 

 

Bin bin erden düşman gördümse övünüm dedim

 

Yirmi bin er düşman gördümse koklamadım

 

Otuz bin er düşman gördümse ona saydım

 

Kırk bin er düşman gördümse gözümü kısıp baktım

 

Elli bin er gördümse el vermedim

 

Altmış bin er gördümse söyleşmedim

 

Seksen bin er gördümse ürpermedim

 

Doksan bin düşman gördümse donanmadım

 

Yüz bin er gördümse yüzümü dönmedim

 

Yüzü dönmez kılıcımı elime aldım

 

Muhammedin dini aşkına kılıç vurdum

 

Ak meydanda yumru başı top gibi kestim

 

O zaman bile erim beyim diye övünmedim

 

Övünen erenleri hoş görmedim

 

Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni

 

Kara kılıcını çal boynuma kes başımı

 

Kılıcından sapacağım yok

 

Kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

 

 

 

dedi. Bir deyiş daha söylemiş, der:

 

 

 

Yüksek yüksek kara dağdan taş yuvarlansa

 

Kaba ökçemi oyluğumu karşı tutan Kazan er idim

 

Firavun şişler yükleyip yerden, çıksa

 

Kaba ökçem ile perçin kılan Kazan er idim

 

Koca koca beyler oğlu kavga kılsa

 

Kamçı vurup dindiren Kazan er idim

 

Yüce dağları duman tutsa

 

Kapkara sis deli kopsa

 

Kara koç atımın kulağı görünmez olsa

 

Gayrı eren kılavuzsuz yol şaşırsa

 

Kılavuzsuz yol başaran Kazan er idim

 

Yedi başlı ejderhaya yetişip vardım

 

Heybetinden sol gözüm yaşardı

 

Hey gözüm namert gözüm kalleş gözüm

 

Bir yılandan ne var ki korktun dedim

 

O zaman bile erim beyim diye övünmedim

 

Övünen erenleri hoş görmedim

 

Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni

 

Çal kılıcını kes başımı

 

Kılıcından sapacağım yok

 

Kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

 

Oğuz erenleri dururken seni övmem yok

 

 

 

dedi. Kazan burada bir daha söylemiş:

 

 

 

Arkaç Kırda çalkanır umman denizinde

 

Sarp yerlerde yapılmış kafir şehri

 

Sağa sola çırpıntı vurur yüzgeçleri

 

Su dibinde döner bahrileri86

 

Tanrı benim diye su dibinde çığrışır asileri

 

Önünü koyup tersini okur kızı gelini

 

Altın aşık oynar Sancıdanın beyleri

 

Altı defa Oğuz vardı alamadı

 

O kaleye altı tane erle ben Kazan vardım

 

Altı güne koymadım onu aldım

 

Kilisesini yıkıp yerine mescit yaptım ezan okuttum

 

Kızını gelinini ak göğsümde oynattım

 

Beylerini kul ettim

 

O zaman bile erim beyim diye övünmedim

 

Övünen erenleri hoş görmedim

 

Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni

 

Kılıcından sapacağım yok

 

Kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

 

 

 

dedi. Kazan yine söylemiş, der:

 

 

 

Arkaç Kırda döndürdüğüm bre kafir senin baban

 

Şakağına imrendiğim senin kızın gelinin

 

Akça Kale Sürmelide at oynattım

 

At ile Karun eline baskın yaptım

 

Ak Hisar Kalesinin burcunu yıktım

 

Ak akçe getirdiler puldur dedim

 

Kızıl altın getirdiler bakırdır dedim

 

Ela gözlü kızını gelinini getirdiler aldanmadım

 

Kilisesini yıktım mescit yaptım

 

Altını gümüşü yağmalattım

 

O zaman bile erim beyim diye övünmedim

 

Övünenleri hoş görmedim

 

Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni

 

Kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

 

Seni övmem yok

 

 

 

dedi. Kazan Bey burada bir daha söylemiş, der:

 

 

 

Ak kayanın kaplanının erkeğinde bir köküm var

 

Ortaç Kırda sizin geyiklerinizi durdurmaya

 

Ak sazın aslanında bir köküm var

 

Kaz alaca kısrağını durdurmaya

 

Azman kurt yavrusunun erkeğinde bir köküm var

 

Akça yünlü on bin koyununu gezdirmeye

 

Ak sungur88 kuşunun erkeğinde bir köküm var

 

Alaca ördek kara kazını uçurmaya

 

Kudretli Oğuz elinde bir oğlum var Uruz adlı

 

Bir kardeşim var Kara Göne adlı

 

Yeniden doğanını diriltmeyeler

 

Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni

 

Kılıcından sapacağım yok

 

Kendi aslımı yermem yok

 

 

 

dedi. Bir daha söylemiş, der:

 

 

 

İt gibi güv güv eden çerkes hırslı

 

Küçücük domuz şölenli

 

Bir torba saman döşekli

 

Yarım kerpiç yastıklı

 

Yontma ağaç Tanrılı

 

Köpeğim kafir

 

Oğuzu görür iken seni övmem yok

 

Bundan sonra öldürürsen bre kafir öldür beni

 

Öldürmezsen Kadir korsa öldüreyim kafir seni

 

 

 

dedi. Kafiler der: Bu bizi övmedi, gelin bunu öldürelim dediler. Kafir beyleri

toplandılar geldiler. Yine dediler: Bunun oğlu var, kardeşi var, bunu öldürmek

olmaz dediler. Getirdiler domuz damına hapse attılar.

 

 

 

At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Kazan'ın ölüsünü dirisini kimse bilmedi.

Meğer hanım Kazan’ ın bir oğlancığı var idi. Büyüdü yiğitcik oldu. Bir gün ata

binip divana gelirken bir kişi der: Sen Han Kazan'ın oğlu değil misin dedi. Uruz

kızdı, der: Bre kavat benim babam Bayındır Han değil midir? Dedi. Yok, o ananın

babasıdır, senin dedendir. Uruz, bre ya benim babam ölü müdür diri midir dedi.

Dedi: Diridir, Toman'ın Kalesinde esirdir dedi. Böyle deyince oğlan ağladı,

melül oldu. Atını çevirdi geri döndü. Anasına geldi. Burada anasına söylemiş,

görelim hanım ne söylemiş:

 

Der:

 

 

 

Bre ana ben Han oğlu değilmişim

 

Han Kazan oğlu imişim

 

Bre kavat kızı bunu bana niçin söylemiyordun

 

Ana hakkı Tanrı hakkı olmamış olsaydı

 

Kara, çelik öz kılıcımı çekeydim

 

Birdenbire güzel başını keseydim

 

Alca kanını yer yüzüne dökeydim

 

 

 

dedi. Anası ağladı. Der: Oğul baban sağdır, amma söylemeğe korkardım, kafire

varırsın, kendini vurursun helak olursun, onun için sana söylemiyordum canım

oğul dedi. Amma amcana adam gönder, gelsin, görelim ne der dedi.

 

 

 

Adam gönderdi amcasını çağırdı. Geldi. Uruz der: Ben babamın esir olduğu kaleye

gidiyorum. Birlikte istişare ettiler. Bütün beylere haber oldu. Uruz babasına

gidiyor, silah ve teçhizatla gelin dediler. Asker toplandı geldi. Alp Uruz

çadırlarını açtırdı, cephanesini yükledi. Kara Göne asker başı oldu. Boru

çaldırıp göçtüler, yola girdiler.

 

 

 

Yol üzerinde kafirin kilisesi var idi. Keşişler beklerdi. Gayet sarp kilise idi.

Attan inip tacir elbisesi giydiler. Bezirgan suretinde katır, deve çektiler

geldiler. Kafirler gördüler gelenler tacire benzemez, kaçtılar kaleye girdiler,

kapılarını sımsıkı kapadılar. Burca çıkıp kimlersiniz dediler. Bunlar cevap

verdi: Bezirganlarız dediler. Kafirler yalan söylüyorsunuz diyerek taşa

tuttular. Uruz attan indi, der: Hey babamın altın gadehinden şarap içen, beni

seven attan insin, bunun kapısına birer gürz vuralım dedi. On altı yiğit

sıçrayıp attan indiler. Kalkan tuttular, gürzlerini omuzlarına attılar, kapıya

geldiler. Birer gürz vurup kapıyı ufattılar, içeri girdiler. Buldukları kafiri

öldürdüler. Ağız açtırmadılar. Malını yağmaladılar. Askerin üzerine geldiler

kondular.

 

 

 

Meğer bir sığırtmaçları var idi. Gördü ki kaleyi aldılar, kaçtı teküre vardı,

kilisenin alındığını haber verdi. Ne oturuyorsunuz, üzerinize düşman geldi,

başınızın çaresine bakın dedi. Tekür beylerini topladı, bunlarla nasıl uyuşalım

dedi. Beyler dediler: Bunun uyuşması odur ki Kazan'ı çıkaralım, onlarla başbaşa

bırakalım. Bu sözü uygun gördüler. Vardılar Kazan'ı çıkarıp tekürün önüne

getirdiler. Tekür der: Kazan Bey üzerimize düşman geldi, bu düşmanı üzerimizden

ayırırsan seni bırakı verelim dediler. Hem haraca itaatkar olalım, sen de and iç

ki bu bizim memlekete düşmanlığa gelmeyesin dediler. Kazan der: Vallah billah

doğru yolu görür iken eğri yoldan gelmeyelim dedi. Kafirler Kazan iyi and içti

diye sevindiler. Tekür askerini toplayıp meydana geldi, çadır diktirdi. Kafir

askeri Kazan'ın etrafına toplandı. Kazan'a giyim getirdiler. Kılıç ve mızrak ve

çomak ve sair cenk aletini giydirip donattılar.

 

 

 

Bu sırada Oğuz erenleri alay alay geldi. Gümbür gümbür davullar çalındı. Kazan

gördü ki askerin önünce bir ak boz atlı, ak sancaklı, üzeri sağlam demir

giyimli, Oğuz'un önünce geldi, çadırını diktirdi, saf bağladı durdu. Onun

ardınca Kara Göne geldi, saf bağladı durdu. Hemen burada Kazan atı meydana

sürdü, hasım, diledi. Boz atlı Beyrek at tepti meydana girdi. Kazan burada

söylemiş, görelim ne söylemiş:

 

Der:

 

 

 

Kalkıp yerinden doğrulan yiğit ne yiğitsin

 

Yapısı sağlam demir giyimini giyen yiğit ne yiğitsin

 

Adın nedir yiğit söyle bana

 

 

 

dedi. Beyrek burada söylemiş, der:

 

 

 

Bre kafir sen beni bilmez misin

 

Parasarın Bayburt Hisarından fırlayıp uçan

 

Adaklısını başkaları alırken çekip alan

 

Pay Püre Han oğlu Bamsı Beyrek bana derler

 

Gel beri bre kafir dövüşelim

 

 

 

dedi. Kazan burada bir daha söylemiş. Der: Bre yiğit, önünce bu askerin bir ak

sancaklı alay çıktı, çadırını başkalarından önce dikti, ak boz ata binen o yiğit

ne yiğittir, kimin nesidir, yiğit başın için söyle bana. Beyrek der: Bre kafir

kimin nesi olacak, beyimiz Kazan'ın oğludur dedi. Kazan gönlünden der:

Elhamdülillah benim oğlancığım büyük er olmuş dedi. Beyrek bre kafir daha ne

kadar onu bunu soracaksın bana dedi, Kazan'ın üzerine at sürdü. Altı kanatlı

gürzünü eline alıp Kazana vurdu. Kazan kendisini tanıtmadı. Kavradı, Beyreği

bileğinden tuttu, çekti çomağını elinden aldı, Beyreğin ensesisine bir çomak

vurdu. Beyrek atın boynunu kucakladı, çekilip döndü. Kazan der: Ya Beyrek, var

beyine söyle gelsin dedi.

 

 

 

Bunu gördü. Eylik Koca oğlu Dönebilmez Dülek Evren meydana girdi. Kazan burada

söylemiş, der:

 

 

 

Şafak vakti yerinden kalkan yiğit ne yiğitsin

 

Büyük cins atını oynatarak gelen yiğit ne yiğitsin

 

Erin erden adını saklaması ayıp olur

 

Adın nedir yiğit söyle bana

 

 

 

dedi. Dülek Evren der:

 

 

 

Bre kafir benim adımı bilmez misin

 

Kendi kendisine hor bakan memleketten çıkan

 

Elli yedi kalenin kilidini alan

 

Eylik Koca oğlu Dönebilmez Dülek Evren bana derler

 

 

 

dedi. Mızrağını eline alıp at sürdü. Kazan'a saplayayım dedi, saplayamadı, öteye

geçti. Kazan at tepti, mızrağını çekip elinden aldı, tepesine vurdu, parça parça

oldu utandı. O da çekilip döndü. Kazan yine er diledi. Düzen oğlu Alp Rüstem at

tepti meydana girdi. Kazan burada gene söyledi, der :

 

 

 

Kalkıp yerinden doğrulu veren

 

Cins atına sıçrayıp binen

 

Ne yiğitsin

 

Adın nedir söyle bana

 

 

 

dedi. Alp Rüstem der :

 

 

 

Kalkıp yerinden doğrulu veren

 

İki kardeş bebeğini öldürüp zelil gezen

 

Düzen oğlu Alp Rüstem bana derler

 

 

 

dedi. O da Kazan'a at sürdü. Yeneyim dedi. yenemedi. Kazan Bey buna da bir

darbe vurdu. Der: Bre kavat, var beyine söyle gelsin dedi. O da döndü.

 

 

 

Kazan tekrar er diledi. Uruz'un gemini amcası Kara Göne tutmuştu. Çekti ansızın

elinden aldı. kılıcı sıyırdı babasının üzerine at sürdü. Davrandırmadı, omuzuna

kılıç indirdi. Giyimini kesti, omzuna dört parmak kadar yara açtı. Alca kanı

şırıldadı koynuna indi. Uruz gene döndü ki bir daha çalsın. Kazan burada

seslenip oğluna söyler, görelim hanım ne söyler:

 

Der:

 

 

 

Kara dağımın yükseği oğul

 

Karanlıklı gözlerimin aydını oğul

 

Alpım Uruz aslanım Uruz

 

Ak sakallı babana kıyma oğul

 

 

 

dedi. Uruz'un şefkat damarları kaynadı, kara süzme gözleri kan yaş doldu. Attan

yere indi. babasının elini öptü. Kazan da attan atladı yere indi. Oğlunun

boynunu öptü. Beyler Kazan ile oğlunun üzerine at sürdüler, etraflarını

çevirdiler. Hepsi attan inip Kazan'ın elini öptüler. Yürüyerek kafire at

sürdüler, kılıç vurdular. Derelerde tepelerde kafire kırgın girdi. Kaleyi

aldılar. Kilisesini yıkıp mescit yaptılar.

 

 

 

Kanlı kafirin elinden babasını çekip aldı. Kudretli Oğuz eline gelip çıktı. Akça

yüzlü anasına müjdeci geldi. Kaza benzer kızı gelini Kazan'a karşı gelip elini

öptüler, ayağına kapandılar, Kazan güzel çimene çadır otağ diktirdi. Yedi gün

yedi gece toy düğün edip yeme içme oldu. Dedem Korkut geldi kopuz çaldı, gazi

erenlerin başına ne geldiğini söyledi.

 

 

 

Hani övdüğümüz bey erenler

 

Dünya benim diyenler

 

Ecel aldı yer gizledi

 

Fani dünya kime kaldı

 

Gelimli gidimli dünya

 

Son ucu ölümlü dünya

 

 

 

Ölüm vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın. Kadir seni namerde muhtaç etmesin.

Beş kelime dua kıldık, kabul olsun. Amin amin diyenler Tann'nın yüzünü görsün.

Günahınızı adı güzel Muhammed Mustafa hürmetine bağışlasın hanım hey!...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...