Jump to content

Nasıl Polis Olunur?..


Renan
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Polis Meslek Yüksek Okulları...

 

Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatına polis memurları yetiştirmek üzere 2001 yılında 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Polis Akademisine bağlı 2 yıllık ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren parasız, yatılı ve üniformalı eğitim-öğretim kurumlarımızdır.

 

20 Polis Meslek Yüksek Okulu 2001 yılında, 5 Polis Meslek Yüksek Okulu 2003 yılında, 1 Polis Meslek yüksek Okulu ise 2004 yılında açılarak toplam 26 Polis Meslek Yüksek Okulunda eğitim-öğretim verilmektedir.

 

Polis Meslek Yüksekokullarının amacı; verdiği mesleki, hukuki, sosyal, kültürel dersler ve uygulamaları içeren ön lisans eğitimiyle Teşkilatımızın ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmektir

 

Polis Meslek Yüksekokulları 2004 yılında 5342 kişi olarak mezun vermiştir Hali hazırda Yüksekokullarımızda 1 ve 2 sınıf olmak üzere toplam 12616 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir

 

2005-2006 eğitim-öğretim yılında yüksekokullarımıza 6610 erkek, 390 bayan olmak üzere toplam 7000 öğrenci alınacaktır (2330 sayılı Kanun Kapsamına giren Emniyet Teşkilatı personeli eş ve çocukları ile idari mahkeme kararı sonucu planlaması yapılacak öğrenci sayısı bu sayıya dahil değildir)

 

BAŞVURU VE ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak ve herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

 

c) ÖSYM tarafından 2005 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavında puan türlerinin (sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil) en az birinden (195) ve daha yukarı ham puan almış olmak, (2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malulü eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme Sınavında puan türlerinin herhangi birinden en az (160) ham puan almış olmak)

 

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2005) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1983-01 Ekim 1987 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1981 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)

 

e) Bayanlar için 165 cm erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg eksik veya fazla fark olmamak,

 

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan adli kovuşturmaya tabi olmamak,

 

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

h) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

 

i)Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

 

j)Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

 

k) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

 

l) Herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksek Okulundan çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

 

m) Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından boy ve kilo hariç daha önce hakkında "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilmemiş olmak,

 

SAĞLIK İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR

 

I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR

 

1)Hematoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır

 

ANCAK:

a)Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,

 

b)İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,

 

c)İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG’de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,

 

d)Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar,

 

e)Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,

 

f)Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,

 

g)Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonları,

 

h)Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları

 

i)Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,

 

j)Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,

 

k)İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,

 

öğrenciliğe engel değildir

 

2)Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir

 

3)Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler

4)Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır

5)Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir

iyi- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

 

A)Tam ve sağlam olacaktır Toraksa ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır Bu sisteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır

1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,

2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, öğrenciliğe kabul edilir

 

iyi- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARIA)Tam ve sağlam olacaktır Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır

 

ANCAK:

1) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mmye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm ye kadar olan alt çene ilerilikleri, (prognatileri)

 

2) Ön grup (anterior bölge) haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 5’den az kısmi diş noksanlıkları,

 

3) Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri,

 

4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,

 

5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları,öğrenciliğe kabul edilir

 

IV- GÖZ HASTALIKLARI

1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır

 

2)İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır

 

3)Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır

 

4)Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır

 

5)Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır

 

V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARIA)Üriner ve genital sistemler yönünden tam ve sağlam olacaktır Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır

 

ANCAK:

1)Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,

 

2)Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,

 

3)İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,

 

4)İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)

 

5)Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar,

öğrenciliğe kabul edilirler

 

VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARIA)Tam ve sağlam olacaktır Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır

 

1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir

 

2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir

 

VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

 

Tam ve sağlam olacaktır

VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır

 

IX- CİLT HASTALIKLARI

A) Tam ve sağlam olacaktır Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır

 

ANCAK;

1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,

 

2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,

 

3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 2 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar öğrenciliğe kabul edilir

 

X- ONKOLOJİA)Tam ve sağlam olacaktır

Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş ve Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişikleri kesilir

 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

1 Nüfus cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

 

2 Lise Diploması veya çıkış belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, (Yüksek okul mezunu veya yüksek okulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, yüksek okul müdürlüklerinden lise diplomalarının tasdikli suretini veya mezun oldukları liseden, mezun oldukları bölümü belirtir belge istenilecektir Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında lise diplomalarının aslını ibraz etmek zorundadırlar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir

 

3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına adı soyadı yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir)

 

4 İkametgah belgesi,

 

5 2005 Yılı ÖSS sonuç belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, (Başvuru tarihi itibariyle ÖSS sonuç belgesi eline ulaşmayan adaylardan, kendisine ait ÖSS sonuç belgesini gösterir internet çıktısı üzerindeki bilgilerin doğru olduğuna dair aday tarafından altının imzalanması şartıyla ÖSS sonuç belgesi yerine kabul edilecektir Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında ÖSS sonuç belgesinin aslını ibraz etmek zorundadırlar)

 

6 Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

 

7 Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir),

 

8 Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi”,

 

9 Askerlik hizmetini yapmamış 2 yıllık yüksekokul veya 4 yıllık fakülte mezunu adayların 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamayacağından, bu durumdaki adayların müracaatları ancak 2007 yılı Temmuz ayı sonuna kadar tecil belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir Tecil belgesi getirmeyen ve müracaat esnasında yüksek okul veya fakülte mezunu olduğunu beyan etmeyen adayların daha sonra sınavı kazanmaları halinde Polis Meslek Yüksek Okuluna geçici kayıtları yapılmayacak, kayıtları yapılmış olsa bile yüksek okuldan ilişikleri kesilecektir

 

Askerlik hizmetini yapmamış diğer adaylardan ise yazılı sınavında başarılı olmaları halinde Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt esnasında bağlı bulunduğu askerlik şubesinden "Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt olmasında askerlik yönünden sakınca yoktur" ibareli belge veya Tecil Belgesi, (Bu belge sınavlarda başarılı olan askerliğini yapmayan 1983 doğumlu erkek adaylardan istenilecektir)

 

10 Evli ise evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır Belgelerin aslı adaya iade edilir Belgelerin aslı var ise noterden tasdikli örneğine gerek yoktur

 

Ayrıca, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığından alınan şehitlik veya görev malullük belgesi istenir

 

Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde şahsen yapılacaktır Eksik belge, posta veya başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

polis20arma-1.jpg

 

Türkiye'de polis olmak için 4 yol bulunmaktadır.

 

1)-Bunlardan ilki, lise düzeyindeki Polis Koleji'dir. Ankara'da ve Bursa'da yatılı eğitim veren 2 Polis Koleji bulunmaktadır. Polis Kolejine başvuran adaylar arasından Polis Kolejine Giriş Sınavına katılmaya hak kazanacak adayların değerlendirmesi OYP’ye (Orta öğretime yerleştirme puanı) göre yapıldıktan sonra, adayların başarı ve puan durumları MEB tarafından Ankara Polis Koleji Müdürlüğüne verilmektedir.

 

Bir yıl İngilizce hazırlık okuyup koleji 4 yılda bitiren öğrenciler, Polis Akademisi'ne sınavsız girmeye hak kazanıyor. Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olan kolejliler, birinci sınıf emniyet müdürlüğüne kadar yükselebiliyorlar.

 

Polis Kolejine Giriş Sınavına katılmaya hak kazanacak adaylar internet üzerinden ilanen duyurulur. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmez. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sırasıyla; Mülakat sınavı, Beden Eğitimi Sınavı ve Yazılı (test) Sınavına girerler

 

 

1.Mülakat Sınavında; Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Mülakat başlıklı 13’üncü “Mülakatta adayın; konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilir. Bu hususlarda yeterli görülen aday, mülakatta başarılı sayılır...” maddesinin yanı sıra Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin “Öğrenci Alımlarında Doktor Görevlendirilmesi” başlıklı 25’inci maddesinde yer alan “Öğrenci alımları için yapılacak sınavlarda, doktor, sınav komisyon üyesi olarak görev alır. Doktor, değerlendirmelerini anamnez ve fizik muayene çerçevesinde Yönetmelik hükümlerine göre yapar.” Hükmü gereğince mülakat komisyonunda görevli doktor tarafından ilk bakışta ve fiziki kontrolde anlaşılabilecek ortopedik rahatsızlıklar, görülebilecek yerlerde eşgal belirleyici iz ve vücutta orantısızlık gibi çok belirgin ve öğrenci olmasına engel sağlık sorunu olanlara bakılmaktadır. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınır.

 

 

2.Beden Eğitimi Sınavında; Beden Eğitimi sınavı zamana karşı puanlama usulü ile yapılacağından, adaylar kendi durumlarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, belirlenen bir parkurda atlama, sıçrama, şınav, mekik, koşu gibi çeşitli hareketleri içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulur.

 

Adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılır.

 

3.Yazılı Sınavda; Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluşan test usulüyle aşağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav yapılır.

 

Matematik 30, Fen Grubu 25, Türkçe ve Dil Yeteneği 20, Sosyal Grup 15, Yabancı Dil 10, TOPLAM 100

 

2)-Polislik için ikinci yol ise, 2 yıllık eğitim veren Polis Meslek Yüksekokullarıdır (PMYO). 2010 yılı için YGS'den en az 300 puan alanlar başvurabilecektir.

 

PMYO'lar için belirlenen şartlar şunlardır:

 

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak veya 4.sınıfta okuyor olmak,

c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (300.000) puan almış olmak,

d)Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,

e)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2010) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak,(Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1987 - 01 Ekim 1992 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1985 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)

f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,

g)Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,(detaylı bilgi aşağıdadır.)

ğ)Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev,birleşme evi, randevü evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın,yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fiilerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

h) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1. Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak,

2. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

3. Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,

i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k)Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak şartları aranır.

Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile mülakat-yazılı sınavına girmiş ve kaybetmiş olan adaylar, diğer şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

 

3)-Üçüncü yol ise Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'dir (PA GBF). Amir yetiştiren Akademi'ye 2006 yılında 1145 aday başvurmuştur.

 

2009 yılı için adaylarda aranan şartlar şunlardı. 2010 yılı için daha şartlar açıklanmadı:

 

a-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

b-Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak,

c-Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak (01 Ekim 1988 tarihinden sonra doğmuş olmak) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaşa göre İşlem yapılır.

ç-Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm'den kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,

d-Sağlık durumu yönünden. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,

e-Herhangi bîr eğitim-Öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

f-Fakültenin eğitime başlama tarihînde askerlikle ilişiği bulunmamak,

g-Lise mezunları için (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2) puan türünden (250) ham puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için ise (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2) puan türünden (165) ham puan veya daha yukarı puan almış olmak

ğ-Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak

h-Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak. Bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

i-Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

j-Türk Ceza Kanunu md. 53'te belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile Devlet Memurları Kanununu md. 48/A-5'te sayılan suçlardan dolayı,

k-Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,

l-Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

m-Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

n-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

o-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak.

 

Adaylar, internet üzerinden ön başvurularını yaparlar. Mülakat sınavı için internet üzerinden randevu verilir. Adaylar kendilerine verilen randevu tarihlerinde asıl başvurularını yapmak ve mülakat sınavına katılmak için Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu' nde başvuru sırasında İstenen belgeler ile birlikte hazır bulunurlar.

 

Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar. Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar İse Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu'nde yapılacak olan Yazılı Sınava katılırlar.

Mülakat, Fiziki Yeterlilik ve Yazılı Sınav sonuçlarının tümü adayların sınava girdiği günün akşamı saat 20:00' den sonra internet adresinden yayınlanır.

 

4)-Son yol ise, üniversite mezunlarının alındığı, 6 aylık Polis Meslek Eğitim Merkezleri'dir (POMEM). Başvuru yapan üniversite mezunları arasında her daldan mezun bulunmaktadır. Açıköğretim Fakültesi mezunlarının başvurusu da kabul edilmektedir.

 

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) Giriş Koşulları şunlardır:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)

ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak.

d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.

e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

1) Mahkûm olmamak.

2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

3)Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.

h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.

j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, şartları aranır.

 

5)-Bunun yanında, göreve polis memuru olarak başlayanların, rütbe alıp amirlik sınıfına geçmeleri de olasıdır. Komiser yardımcılığı kursu sınavına girip belli bir süre (9 ay) eğitim gören kişi komiser yardımcısı olarak meslek hayatına başlar ve rütbesi yıllar içinde yükselir.

 

Komiser yardımcılığı ile ilgili şartlar şunlardır:

 

Emniyet Teşkilatı'nın amir ihtiyacını karşılak üzere Polis Akademisi'nden mezun olanlar göreve komiser yardımcısı olarak başlamaktadırlar. Bunun yanında, meslek hayatına polis memuru olarak başlayanların da komiser yardımcısı olabilmesi ve yükselebilmesi mümkündür. Bunun için, yapılan Komiser Yardımcılığı Kursu Sınavı'nı kazanması ve bu kursa devam edip başarılı olması gerekmektedir. Mezun olan kişi meslek hayatına komiser yardımcısı olarak başlar ve belli zaman aralıklarında rütbesi yükselir.

 

Resmi Gazetenin 14.8.2004 tarihli nüshasında yayımlanan düzenleme ile emniyet personelinin rütfe terfilerini belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre 1- Artık lise mezunları komiser yardımcısı olamayacaktır. 2- Komiser yardımcılığı kursuna giriş için yapılacak sınav ÖSYM veya MEB'e de yaptırılabilecek. 3- Yazılı sınava ek olarak sözlü sınav da yapılacaktır. Sözlü sınava, yazılı sınav başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılacaktır.

 

Polis memurlarının komiser yardımcılığı rütfesine terfisi 2001 yılında yürürlüğe giren "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre Komiser Yardımcılığı Kursuna katılmaları ile mümkündür.

 

Alıntı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

  • Benzer Konular

    • Polis Özel Harekat Nasıl Olunur

      Polis Özel Harekat Nasıl Olunur Polis Meslek Yüksek Okulunu'nu bitirdiğin anda Özel Harekata geçmek için;     Pmyolara Özel harekat seçmelerine gelineceği bildirilir ve katılmak isteyenler dilekçe yazar, o gün dilekçe yazanlar Pmyo 2sınıfın 2döneminin sonlarına doğru, mezuniyete 1-2 hafta kala okula özel harekat polisleri gelir ve o kişileri mülakata tabi tutar(Not: Dilekçe günü dilekçe vermeyipte özel harekat polisleri geldiğinde katılmak isteyenleri bazen alıyorlar bazen almıyorlar b

      , Yer: Meslek Dalları ve Kariyer Edinme

×
×
  • Yeni Oluştur...