Jump to content

Esmai’l Erbain Duası Hakkında Muhakkak Okuyun Ne Kadar Önemli...


mutluyum77

Önerilen Mesajlar

Esmai’l Erbain Duası

 

Esmai’l Erbain Duası

Bismillahirrahmanirrahiym

1 – Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh

2 – Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh

3 – Ya allahül mahmudü fi külli fialih

4 – Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh

 

5 – Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih

6 – Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih

7 – Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh

8 – Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih

9 – Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih

10 – Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih

11 – Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih

12 – Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih

13 – Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih

14 – Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih

15 – Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh

16 – Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma

17 – Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh

18 – Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih

19 – Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh

20 – Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh

21 – Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih

22 – Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh

23 – Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh

24 – Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halkıh

25 – Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih

26 – Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh

27 – Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilüh

28 – Ya kahiru zel batşiş şedid* Entellezi la yütakuntikamüh

29 – Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh

30 – Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih

31 – Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh

32 – Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh

33 – Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh

34 – Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba’de fenaiha bi kudratih

35 – Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh

36 – Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih

37 – Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh

38 – Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh

39 – Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey’in kurbeh

40 – Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti

1- İzzet, şan ve şeref için

2- Bolluk ve huzur için

3- Hayırlara ve rahmeti ilahiyeye ulaşmak için

4- Kalbe huzur ve refah gelmesi için

5- Şifa için

6- Düşüncelerin isabetlenmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için

7- Nefsani tüm şerlerden men olmak için

8- Kötülüklere kalkan olarak

9- Kötülüklere buğz ederken okunur. Asıl adedi bin ama günlük 30 adette okunabilir.

10- Düşmana karşı okunur

11- Mal ve memuriyetin devamını sağlamak için okunur

12- Rızka ulaşmak ve başarı sağlamak için

13- Zorluklara karşı bir kılıç gibidir, herkesin okumasını arzu ederim. Günlük minimum adeti 30 ama daha fazla okunması daha güzeldir.

14- Zorluklara ve şerre karşı kılıçtır. Üstteki isimle birleştirilerek okunursa daha güzel olur.

15- Maddi ve manevi derece elde etmek için

16- Muvaffakiyet elde etmek için

17- Başarıya ulaşmak ve ‘aziz’ olmak için

18- Bir nevi kalkandır. Özellikle cinler alemine karşı. Okunması çok çok iyi olur.

19- Ayrı olanların kavuşması niyetiyle okunur.

20- Sevgi ve muhabbet için

21- İzzet ve şeref için

22- Yaratılmışların sırrına ulaşmak, eşyanın künhüne vakıf olmak, gizli ilimlerden nasiplenmek gibi kapılar açan esrarlı bir isimdir. Herkesin okumamasını en azından abartmamasını tavsiye ederim. İman ve kalb kuvvetiniz yeterince iyi değilse açılımları kaldıramayabilirsiniz.

23- Gayb ilmine ulaşmak için okunur. Üstteki isimle birleştirilirse daha iyi olur. Üstteki isme yazdıklarım kısmen bu isim için de geçerlidir.

24- Cinlerden ve insanlardan gelecek zararlardan korunabilmek için okunur.

25- İstikamet üzere olmak, başarı elde etmek ve kötülüklere kalkan olarak okunur.

26- Rızık ve aile saadeti için okunur.

27- Buna sadece ‘yardımcıdır’ yazıyorum, ayrıntıya girmiyorum. Sadece imani ve kalbi kuvvetine ve yaşantısına güvenen okusun. Herkes bu isimle özellikle abartarak amel etmez umarım.

28- Bu ismi zikreden kendisini kale içine almış sayılır.

29- Bir mertebeye ulaşmak niyetiyle okunur.

30- Muhabbet ve sevgi bağlarının güçlenmesi için okunur. (Evlilelere özellikle tavsiye ederim.)

31- Basiret gözünün açılması için okunur. (Bazılarında ulvi ve sufli cinlerin gözükmesine neden olabilir.)

32- Bir muradın, bir isteğin yerine gelmesi niyetiyle okunur.

33- Gün içinde gördüklerinizin, eşyanın, insanın, tabiatın, hayvanın sırlarını bilmek, onlardaki acaip halleri anlamak ister miydiniz?

34- Hastalara 41 kere şifa için okunur. Günlük olarakta şifa için okunur.

35- “Menasıbi aliyyedir.” Bu kadarı kafi. Daha fazlasını yazmam, yazana da ‘bir daha düşün’ derim.

36- Lütuf ve kereme ulaşmak için okunur.

37- Adalet sahibi olmak için okunur.

38- Keffaret niyetiyle okunur.

39- Duaların kabulü için okunur.

40- Bu ismin açtığı kapılar muhteşemdir. Kısaca “acaibat ve esrar-ı mahlukat” denir ama ben fazlası gördüm. Namazına, yaşantısına, örtüsüne, aile hayatına ve takvasına dikkat edenler okusun isterim.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

kardeşlerim inşallah konuyu yanlış yerde açmamışımdır...çok önemli bir dua olduğu için yazma ihtiyacı duydum..

 

--- Sonraki mesaj ---

 

sonuna kadar muhakkak okuyun..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1. Esma-i Erbain

 

Asrının essiz alimi, zamanın biricik bilgini, baskalarını kemale

erdiren, hakikat ehlinin kutbu Sihabüddin Sühreverdi k.s.a.

hazretlerinden menkuldur ki; Allah teala ona güzel isimlerinden

kırk tanesini vermistir. İnsanogullarından, birçok hassaları bulunan

bu isimlere muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. Bu hassalardan

bazıları sunlardır:

Melekler, cinler, insanlar, gökler, yerler ve varlık alemindeki

her sey bu isimlere musahhardır. Seyh Hazretleri bütün hayatı

boyunca bu isimleri yanından hiç ayırmamıstır. Bütün harika

islerini bu isimlerin bereketi ile yapmıstır.

Ayrıca sunu vasiyet etmistir: Kim bu isimlerin duası ile mesgul

olmak isterse, kalbi temiz olmalı. Bunu okumaga kalbi ve ruhu ile

devam etmeli ki Allah’ın eserlerinden çok acayip ve garaip seyler

görsün. Ona gayb aleminin sırları açılsın.

Bu isimlerde o kadar acayip sırlar vardır ki denizler mürekkep,

agaçlar kalem ve bütün yaratılanlar da katip olsalar, bu isimlerin

serhini yazamazlar.

Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse onu bu isimlere ve

bunları okumaga muvaffak kılar. Sonunda o kiside acayip hassalar

görülür.

Sihabüddün Sühreverdi k.s.a. söyle vasiyet etmistir: Bu isimleri

bilen kardeslerin bunları güvenmedikleri ve layık olmayan

kimselere vermeleri ve emanet etmeleri haramdır. Haram islerde

tecrübe edilmesi caiz degildir. Kim haramda tecrübe ederse, Allah

onu öyle bir derde mübtela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz.

Kıyamet gününde Hak teala onun hasmı olur.

Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır.

Kötü huyları olmamalıdır. Fasık ve yalancı olmamalıdır. Hali

düzgün, sözü dogru olmalıdır. Bu isimlere inanıp ihtiyacı oldugu

zaman tecrübe etmelidir. O zaman insallah ihtiyaçları görülür.

Her ismi okuduktan sonra yedi gün oruç tutar. Yedi günün

ortasında bu isimleri okur. O zaman her ismin hassalarında kısaca

anlatacagımız gibi acayip seyler görür. Sevdigi ve razı oldugu

seylere muvaffak kılan Allah Teala hazretleridir.

Birinci isim:

 

Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli seyin ve vârisehü

ve râzikahüve râhimeh.

Kim! Kralların, sultanların ve üst düzey idarecilerin huzuruna

girmek isterse, bu mübarek ismi on yedi defa okur ve o kimsenin

yüzüne üfler. Hangisinin yanına girerse ona karsı sefkatli olur.

Bunun sartı bu ismi okurken kalbinde ondan baskası

olmamalıdır. Kim bu mübarek ismi okumaga devam ederse,

kalbinin üzerindeki gaflet perdesi açılır. Allah c.c. onu hidayet nuru

ile hidayet eder. Sonunda insanların kalplerindekini okur.

Kalbindeki sirk yok olur. Dünyadan muvahhid (Allah’ın birligine

inanan bir kisi) olarak çıkar.

Eger onun, bir baskasına ihtiyacı olur da, o da o ihtiyacını

görmüyorsa, bu en büyük ismi (ism-i azamı) Pazar günü yirmi dört

defa okur. Muradı ne ise süphesiz hasıl olur.

Onu bir baskasına vermek isterse, o kimse yıkanır, yeni elbise

giyer ve bu mübarek ismi yüz yirmi defa yiyecek bir seyin üzerine

okur. Bunu o sahsa yedirir. Bunu yedikten sonra ondan bir saat

ayrılamaz. Ona hiç bir sekilde muhalefet edemez. Ona karsı sabrı

ve kararı kalmaz. Bunu dogru bir itikad ile okumalıdır. Mücerreptir.

Sevdigi ve razı oldugu seye karsı muvaffak kılan Allah’tır.

ikinci isim:

 

Yâ ilâhel âlihetir rafîı celâlüh.

 

Bu ismin hassası sudur ki, bir kimse fakir ve hakir olup, halk

arasında itibarı ve hürmeti olmazsa bu mübarek isimle mesgul

olursa, onu günde on bes defa okur. Az zamanda kıymetli, degerli

ve söz sahibi biri olur. Rızkı bollasır. Onu gören herkes sever.

Hayatının kalan kısmında bir daha fakir ve hakir olmaz. nsanlar

arasında heybetli olur ve onu gören herkes Allah’ın izni ve bu

büyük ismin bereketi ile ona saygı duyarlar. Bu mücerreptir.

Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah tealadır.

Üçüncü İsim:

 

Ya Allâh ul Mahmûdu fî külli fiâlih.

 

Bu büyük ve mübarek ismin hassası budur ki, kim Cuma günü

namaz vakti gusül eder, yeni elbiselerini giyer ve camiye gider,

namazı bitirince bu mübarek ismi oldugu yerde ihlas ve saglam bir

itikatla 200 defa okursa; eger aklından Allah’ın izni ile yerin kendisi

için dürülmesi geçerse, Allah’ın izni ile bu gerçeklesir. Eger bulut,

yahut gök gürültüsü, veyahut simsek olusturmak isterse, o da olur.

Bu kimsenin, Müslüman kardeslerine karsı kalbinde haset, kin ve

nefret olmamalıdır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan

Allah’tır.

Dördüncü İsim:

 

Ya rahmâne külli sey’in ve Râhimeh.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir adamın huyu

kötü, öfkeli, kibirli ve gururlu olur; herkese eziyet eder, fiilleri kötü

olur da bunları terk etmege gücü yetmezse, bu mübarek ismi misk

ve safranla yazar; kendi ismini ve anasının ismini beyaz bir ipek

beze yazar ve oldugu temiz bir yere gömerse, üzerinden az zaman

geçmeden huyu güzellesir; kötü fiilleri iyiye dönüsür.

Eger seni bir kimsenin sevmesini ve senden bir saat dahi

ayrılmamasını dilersen, üç gün oruç tut ve bu mübarek ismi her

gün bes yüz defa oku. Bu ismi okumayı bitirince, kapısı kıbleye

bakan bir hamama git. Orada gusül et. Hamamdan çıkınca bu

mübarek ismi sag elinin ayasına yaz. Seni sevmesini istedigin

kimsenin karsısına dur. Sevdigin kimse seni gördügü zaman seni

öyle sever ki sevginden ölecek hale gelir. Elini onun gögsüne

vurdugu zaman, ask ve muhabbetten öleceginden korkar. Sevdigi

ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Besinci İsim:

 

Ya hayyu hîne lâ hayye fî deymûmiyyeti mülkihi ve bekiâh.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir insanda hastalık,

zafiyet olur ve hastalıgı siddetlenir de doktorlar tedavisinden aciz

kalırlar, ilaç ona tesir etmezse, bu mübarek ismi yeni bir kaba misk

ve safranla yaz; yagmur suyunda erit ve hastaya içir. Bunu içince

Allah’ın izni ile sifa bulur. Eger onu saglıklı iken içerse, hayatı

boyunca bu ismin bereketi ile bir daha hasta olmaz. Sevdigi ve

razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Altıncı İsim:

 

Yâ Kayyûmu felâ yefûtu sey’ün min ılmih.

Serhi: Bu büyük ismin hassası sudur ki, bir adamın kalbi kör

olur da aklında ilimden bir sey kalmaz ve her okudugunu unutursa,

bu mübarek ismi her gün yirmi yedi defa okur. Onu sabah

namazından sonra okumaga gayret eder. O zaman kalbi

aydınlanır. Öyle ki çocuklugundan ihtiyarlıgına kadar isittigi her sey

aklına gelir. Bir daha unutmaz. Gayb aleminden ona çok seyler

kesf olur.

Eger bir kimsenin bir seyi kaybolursa, Pazartesi gününü tercih

eder. Günes koç burcunda oldugu zaman bu mübarek ismi yüz

yirmi defa o maksatla okur. O seyi ve yerini rüyasında görür. Eger

onu bir kimse çalmıssa onu rüyasında görür. Eger bunu baska bir

sey için okursa, o da olur.

Eger onu bir kimse evinde okursa o evden hiçbir sey çalınmaz.

O eve ebediyen hırsız girmez. O evde bela ve fitne görülmez.

Allah’ın izni ile o evden hiçbir sey çalınmaz. Sevdigi ve razı oldugu

seye muvaffak kılan Allah’tır.

Yedinci İsim:

 

Yâ Vâhidül bâki evvelü külli sey’in ve âhirüh.

Serhi: Bu mübarek büyük ismin hassası sudur ki, bir adam

sevdavi mizaçlı olur, aklından hep kötü fikirler geçer, her an

yaramaz seyler düsünür ve zaman zaman kötü hayallere dalarsa,

öyle ki beyninde arızalar görülürse, malından çok korkmaya

baslar; uykusu kaçar ve kararı kalmazsa, bu mübarek ismi çok

okudugu zaman ondan bütün bu hayaller ve baska seyler gider.

Eger güçlü düsmanı varsa bu mübarek ismi elli defa okur.

Düsmanı onu sevmege baslar ve ona karsı kardesi gibi sefkatli

davranır. Düsmanı onu yenemez. Ona büyü islemez Ona hiçbir

kötü sey zarar veremez, insallah. Mücerreptir.

 

Sekizinci İsim:

 

Yâ dâimü bilâ fenâin ve lâ zevâlin limülkihi ve bekâih.

Serhi: Bu mübarek ismin de hassası sudur ki, eger bir adam

sebatsız olur, bütün islerinde batıl seylerle ugrasırsa, bunun

eksiksiz sekilde abdest alması ve sebat-ı kadem niyeti ile iki rekat

namaz kılması gerekir. Üç gün oruç tutar. Bu mübarek ismi üç yüz

defa okur. Allah teala ona istedigi sebatı (dirençliligi) verir.

Eger o bir Sultan veya Emir veya benzer biri olur da o da

isinde sebat isterse, bu mübarek ismi ramazan ayının yirmi yedinci

gecesinde bir gümüs yüzügün kasına kazdırır. Yazıyı nakseden

abdestli olur. O da bu yüzügü parmagından çıkarmaz. O zaman

sebatlı olur. Hiçbir düsmanı onu yenemez. Sevdigi ve razı oldugu

seye muvaffak kılan Allah’tır

Dokuzuncu İsim:

 

 

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Yâ samedü min gayri sibhin felâ sey’e kemislih.

Serhi: Bu mübarek ve büyük ismin hassası budur ki, bir

insanda fasıklık ve günahkarlık olur da onu terk etmege gücü

yetmezse ,bu mübarek isimle dua eder. Dua metodu Müsteri

gününü yani Persembe gününü tercih etmektir. Üç gün oruç tutar.

Her gün bu mübarek ismi bin defa okur. Allah tela ona bütün

fasıklık ve günahkarlıkları kötü gösterir. Bir daha aklına böyle

seyler gelmez. Bunlardan hiç birine dönüp bakmaz. Bu günlerde

hayvansal gıdalar yememelidir. Haram lokmadan kaçınmalıdır.

Eger karı koca arasında gece ve gündüz sebepsiz yere

geçimsizlik olursa, bu mübarek ismi bir cam kaba yazar. çine

pınar veyahut kuyu suyu koyar. Onu karı kocaya içirir. Allah’ın izni

ile bir daha dedikodu yapmazlar.

Eger bu mübarek ismi misk ve safranla ceylan derisine yazar,

musambaya sarar, sonra onu bir bardaga kor ve onu kavga

etmemeleri istenen kisilere içirirse, Allah’ın izni aralarında bir daha

kavga olmaz. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

 

Onuncu isim:

 

Yâ Bârrü felâ sey’e küfvün yüdânihi vela imknâe li vasfih.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir insan baska

insanların agızlarını baglamak isterse, üç miskal kursun alır ve

ondan bir levha yapar. Üzerine bu mübarek ismi kazır. Onu bir

balıgın karnına kor ve onu ıslak bir yere gömer. Hasımlarının

isimlerini o levhaya yazar. O zaman onların dilleri baglanır. Ne

huzurunda ne de gıyabında onun hakkında bir sey konusmazlar.

Düsmanları dost olur. Onun sözünden çıkmazlar.

Eger bu ismi okumaga kırk bir gün devam eder ve bin defa

okursa, Allah ona o levhada isimleri yazılı olan kimseleri müsahhar

eder ve ne ihtiyacı varsa hepsini görürler. Bu günlerde hayvansal

gıda yememelidir. Yoksa helak olur. Sevdigi ve razı oldugu seye

muvaffak kılan Allah’tır.

Onbirinci İsim:

 

Yâ kebîrü entellezî lâ tehtedil ukûlü li vasfi azametih.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki sultan veya

idareciler olsun, bu insana karsı kötü niyet tasırlar, hatta öldürmek

isterlerse, bu isimle dua eder. Bunun yolu yedi gün oruç tutmaktır.

Bu ismi her gün bin defa okur. O zaman düsmanlarını maglup

eder. Ancak okumayı terk etmemek sartı ile. Eger bunu her zaman

okursa evinin hayrı ve bereketi artar.

Eger bir kimsenin üzerinde çok borç olur da bu mübarek ismi

okumakla mesgul olursa, Allah teala ona borcunu ödeme imkanı

verip, hesapsız rızık verir. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak

kılan Allah’tır.

Onikinci İsim:

 

Yâ bârien nufûsi bilâ misâlin halâ min gayrih.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası da budur ki, bir insan

büyülenir yahut göz degerse, bu mübarek ismi yedi madenden

yapılmıs bir levhanın üzerine kazır. O zaman büyüsü çözülür.

Allah’ın izni ile sihri bozulur. Onda baras ve cüzam gibi ne hastalık

varsa def olur.

Eger bu ismi daha çok okursa Allah ondan bütün hastalıkları

def eder. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Onüçüncü isim:

 

Yâ zâkiyüt tâhirü min külliâ fetin li kudsih.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, eger bunu tecrübe

etmek istersen , Çarsamba günü gusül et. Yeni elbise giy. çinde

kimsenin olmadıgı bir evde otur. Bu mübarek ismi bin elli bir defa

oku. Okuma günlerinde kalbinde fısk gibi kötü seyler olmasın.

Okumayı bitirdigin zaman için temiz olursa, içine temiz yedi ruh

girer. Bunların alameti üzerlerinde yesil elbise olmasıdır.

Baslarında türk takyeleri gibi külahları olur. Gelir karsında dururlar.

Seninle konusmazlar. Sen de onlarla konusma. Bu mübarek ismi

okumakla mesgul ol ki seninle konussunlar. Sana, ey Allah’ın kulu,

ne gibi önemli bir ihtiyacın varsa, bu mübarek ismin hürmetine

halledelim, derler. Allah onların dileklerini derhal kabul eder. Allah

sizlerden ve bizlerden razı olsun.

Ey Allah’ın kulları, bu mübarek isme itaat ettiginiz ve benim

davet ve istegimle geldiginiz gibi bu ismin gücü sayesinde nerede

olursam olayım bana yardım edin. Beni dost ve düsmanların

serlerinden koruyun. Bir ihtiyacım olursa, Allah’ın izni ile onu

yerine getirin.

Bugünlerde hayvansal bir sey yememelidir. Okumaya

baslamadan önce için temiz olmalı. Yoksa helak olmandan

korkulur. Dilin tutulur, konusamazsın. Maksadına nail olamazsın.

Bu ruhlardan sakınman lazımdır ki üzerine evham ve hayal

çökmesin. Ruhanilerden, onların atlılarından ve yayalarından

korkma. Onlar sana atlı asker seklinde gelirler. Aranızda bir iliski

olur. Dostluk kurulur. Davetine icabet ederler ve ihtiyacını

görürlerse, onları tekrar çagır. Davetine icabet ederler ve sana

selam verirlerse, onları görünce ayaga kalk. Onlara karsı mütevazı

davran. Sana söz verirlerse derhal ayaga kalk; elini gögsünün

üstüne koy ve, bana ikram ettiginiz ve bana saygı gösterdiginiz

gibi Allah da size ikram etsin ve saygınızı artırsın, de. Aramızda bir

isaret olmalı ki sizi gerektigi zaman arayayım. Onlar sana, ne

zaman bir ihtiyacın olursa biz sana geliriz, derler. Sen de ileri

gider, benim maksadım ihtiyacım oldugu zaman davetime icabet

etmenizdir, dersin. Onlar daveti isittikleri zaman sana yumurta gibi

beyaz bir hatem verirler. Üzerinde yesil bir yazı olur. Onu al ve öp.

Onu basına ve gözüne sür. Bana bu mübarek hatemin hassasını

ögretin, de. Davet tamam olup da maksat hasıl olunca ona güzel

kokular sür. Bu hateme hayızlı ve cünüp kimseleri dokundurma.

Hatemin isi bitince onlara mütavazı davran ve onlara, hayır ve

selametle yerlenize dönün, de. htiyacım olursa sizi tekrar

çagırırım, de. Güzel koku sürmekten gafil olma. O zaman aranızda

sürekli muhabbet olur. Bir ihtiyacın olursa bu ismi birkaç kere oku,

Allah’ın izni ile yanında peyda olurlar.

Ey bunları arzu eden kimse, her zaman abdestli olmaga çalıs.

Çünkü bu mübarek isim çok faydalıdır. Sevdigi ve razı oldugu seye

muvaffak kılan Allah’tır.

Ondördüncü İsim:

 

Yâ kâfiyel muvessiı li mâ halaka min atâyâ ve fadleh.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki bir insanın bir baska

insana ihtiyacı olur da ihtiyacını görmez, geri durursa, aradan uzun

zaman geçerse, bu mübarek ismi tabaklanmıs bir ceylan derisine

misk ve safranla yazar. Onu ihtiyacı oldugu kimsenin evinin

esigine gömer. Tez zamanda ihtiyacı görülür. Allah teala lutfu ve

keremi ile ona çok ihsanda bulunur. islerine bereket gelir. Öyle ki

eline toprak alsa altın olur. Eger fakir veya hiçbir seyi olmayan bir

muhtaç ise said bir gün seçer. Yani ayın kova burcunda oldugu

günü gözler. Bu mübarek ismi bir hatai kagıda yazar. Onu

musambaya sarar ve onu su içtigi bardagın veya tulumun içine

atar. iyi bir zamanda bunu yapmalıdır ki Allah’ın izni ile hayır ve

bereket görsün. O zaman çok nurlar ve Allah’ın islerinden acayip

seyler görür. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Onbesinci isim:

 

Yâ nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yuhâlithu

fiâleh.

Bu mübarek ismin hassası budur ki bir insana bir zalim

musallat olur da ondan kurtulamazsa, bu mübarek ismi çok

okusun; öyle ki günde bin defa ve daha ziyade okusun. Bu ismi

çok okumasının sebebi sudur ki buna ism-i azam denmistir. Bu

ismin bereketi ile o zalimin elinden kurtulur. Eger hapiste de olsa

kurtulur. Bu ismi sabah aksam okur. Allah ona selamet verir. Allah

ona o kadar mal verir ki kimseye muhtaç olmaz.

Bu ismi okuyan abdestli olmalıdır. İtikadı da saglam olmalıdır.

Onaltıncı isim:

 

Yâ Hânnanu entellezî ve si'te külle sey’in rahmeten ve ilmâ.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın kalbi ve

dili baglanır da islerinde sasar ve insanların gözünde hor olur ve

hangi isle ugrasırsa bitiremez ve iyi bir sonuç alamazsa, bu

mübarek dua ile kırk gün mesgul olmalıdır.

Bunun yolu da sudur: Bu arada hayvansal gıda yememeli; sirik

yagı ile pirinç yemeli ve çekirdegi çıkarılmıs kara üzüm yemelidir.

içine biraz misk atar. Çok yemez. Halkla beraber oturmaz. Halvete

çekilir. Gece gündüz hep bu isimle mesgul olur. Kalbini ve ruhunu

toplar. Allah’ın izni ile acayip seylere görür.

ilk haftada gayb aleminden alametler görür. Alamet de yedi

çesittir:

Birincisi, bir hafta ve daha çok geçer de gittikçe daha çok

okursa, bütün alemi gözünün önünde görür. Hep sözü Allahla

olmalı, kalbi sadık olmalı.

ikincisi, sekizinci günde halvette iken ona ruhlardan iki sahıs

gelir. Ona, bu duadan maksadın nedir, baska bir seyle mesgul ol.

Bundan bir zararın olmaz, derler. Sakın bunlara cevap verme.

Onlarla mesgul olma. Bu mübarek ismi açıktan oku. Bu ismi

isitirlerse kaybolur giderler. Bunlardan korkma. Eger korkarsan

helak olursun.

Üçüncü alamet, on üçüncü günde temiz bir ev hazırla, vakitleri

bekle. Sana huma gibi yesil bir kus gelir. Tepene konar. Kötü sesi

ile seni rahatsız eder. Sana kanadı ile vurur. Daha bu cinsten çok

kus gelir. Bunlardan korkma. Açıktan okumaga devam et. Senin

bu ismi okumaga devam ettigini görürlerse, kalkar giderler.

Onlardan korkma, kalbin saglam olsun.

Dördüncü alamet, on yedinci günde dua ile bu metotla mesgul

olursa, halvette ikindiden sonra fakir kıyafetli insanlar görür.

içlerinde yamalı elbise giymis biri bulunur. Alameti genç olmasıdır.

Sag yanagında büyük bir ben vardır. Hücrenin kapısından girdigi

zaman selam verir. Ona ayaga kalkmalı ve selamını almalıdır. O

sahıs yanında oturur. Sonra çok sey konusur. Onunla mesgul

olmamalı ve duadan geri kalmamalıdır. Onun kendisi ile mesgul

olmadıgını görünce kalkar gider.

Besinci alamet, yirmi yedinci günde yanından cin ve insan kim

geçerse mutlaka içlerini bilir, okur ve tamamen kalplerindeki sırra

vakıf olur. Bunun sartı Allah la olan bu sırrı saklamaktır. Dua

tamam oluncaya kadar bu sırrı kimseye söylememektir.

Altıncı alamet, yirmi sekizinci günde dörtgen bir hat çizer,

hattın ortasına oturur. Bu mübarek ismi okumakla mesgul olur.

Gece olunca yesil bir çıra yakar, içine büyük bir fitil kor. Çıraya

yasemin ve kokulu zeytinyagı doldurur. Bunu yedi gece yapar. O

zaman yedi veya dört nefis (ruh) gelir. Karsısına dururlar. Ona, ey

Allah’ın kulu, kalk ve hattın dısına çık. Ne istersen yaparız. Eger

maksadın birine asık olmussan onu sana getiririz. Eger bir

düsmandan korkarsan onu helak ederiz. Eger ilim istersen sana

ögretiriz. Ne gibi mühim isin olursa hepsini yaparız, derler. Onlara

cevap vermeli ve, ey Allah’ın kulları, basımdan gidin, benim sizinle

isim yok demeli ve bu mübarek ismi okumaga devam etmeli. Ona

ne zaman, hattın dısına çık derlerse, yerinden kalkmamalı ve

sözlerine kulak asmamalıdır. Onlardan ne zaman böyle bir sey

isitirse, kırk gün tamam oluncaya kadar bu mübarek ismi okumaga

devam etmelidir. Kırk günün sonunda halvette çok seyler görür.

Çok kalabalık olur. Eger gece ise mesaleler, kandiller, mumlar

görür. Eger gündüz ise askerler görür. Her biri bir surette

görünürler. Silahları ve binekleri birbirine uymaz. O kisi bu

mübarek ismi okumaga devam etmeli, vaktine hazır olmalıdır. O

bu halde iken büyük bir kalabalık görür. içlerinde sultan vardır.

Sultan bir canavara binmis, eline yılanı kamçı etmistir. Etrafında

çok adamı vardır. Ellerinde altın ve gümüs tabaklar vardır. Çesitli

mücevherler vardır.idaresi altında otuz bin ruh vardır. Bu mübarek

ismin sahibi geldigi zaman selam verir. Ona ayaga kalkar, elini

basının üzerine kor ve selamını kalbi ile alır. Bunun dısında bir sey

konusmaz. Bu ismi okumaya devam eder. Sonunda sultan ona, ey

Allah’ın kulu, bu ism-i azamı okumaktan maksadın nedir? Ne gibi

ihtiyaçların varsa hepsini görelim, der. Ona cevap ver ve de ki, ey

ruhların sultanı, Allah senden yerden göge kadar razı olsun.

Benim muradım beni askerlerinin basına geçirmendir. Ne zaman

bir ihtiyacım olursa onu görürler, bana yardım ederler. Onlardan

ne istersem, Allah’ın izni ile yerine getirirler. Sen de, ey kral,

gözümden bir saat kayıp olma, der. O zaman kral onun sözünü

kabul eder. Onu askerin basına geçirir. Kral da askerler de ona

itaat ederler. Bundan sonra çok acayip ve garaib seyler görür.

Ruhlar bütün önemli islerde ona itaat ederler.insanlar ona muhtaç

olurlar. Bu mübarek ismin serhi sayılamayacak kadar çoktur.

Ancak biz kısa yoldan anlattık.

Onyedinci isim:

 

Yâ mennânü zül ihsâni kad amme küllel haliâki menneh.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur di, bir insanın üzerinde

çok borç olur ve ödeyemezse, bu mübarek ismi çok okudugu

takdirde Allah teala ona ödeme kolaylıgı ihsan eder ve ona kolay

rızk kapıları açar. Az zamanda acayip seyler görür. Halk arasında

salah-ı hal ile meshur olur. Onu kim görürse bu ismin bereketi ile

ona tazim eder.

Eger bu ismi günes koç burcunda iken bir kagıda yazar ve

yanında tasırsa, bütün ömrü boyunca hiç kimseye muhtaç olmaz.

Allah’ın kudreti ile hiç hasta olmaz. Sevdigi ve razı oldugu seye

muvaffak kılan Allah’tır.

Onsekizinci isim:

Yâ deyyânel ibâdi ve küllün yekûmu hâdıan li rahbetihi ve

ragbetih.

Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir kimsenin dünyalık malı

olur da onu emin bir kimseye emanet etmek ister, hiyanet

edeceginden korkarsa, bu mübarek ismi beyaz bir ipek parçasına

misk ve safranla yazar. Emaneti basına kor ve onu hainlik

edeceginden korktugu kimseye emanet eder.

Eger bu mübarek ismi Kabe topragı ile yazar ve bir kabre

korsa, orada yatan ölü çürümez. Eger bir kimsede baras vs. gibi

hastalık olursa Allah korusun bu mübarek ismi yazar ve yanında

tasırsa, Allah’ın izni ile o hastalık gider.

Eger bir insan yolculuga çıkmak ister de arkadasları kabul

etmezlerse, bu mübarek ismi yazar ve onu kıbleye karsı olan bir

duvarın deligine korsa, arkadasları ondan razı olurlar ve onu

yanlarına alırlar. Ona mal verirler. Eger yolda haramiler olur da

kumaslarından korkarsa, bu mübarek ismi kumasının içine kor.

Allah’ın izni ile ondan hiçbir sey alamazlar. Sartı da ceylan derisine

misk ve safranla yazmaktır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak

kılan Allah’tır.

 

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Ondokuzuncu isim:

 

Yâ hâlika men fis semâvâti vel ardı küllün ileyhi meâdeh.

Bu mübarek ve büyük ismin hassası odur ki, bir adamı

kaybolur da ondan haber alamaz ve nerede oldugunu bilmek

isterse, bu mübarek ismi temiz bir niyetle bes bin defa okur. Allah

tealanın adını tesbih eder. ki rekat namaz kılar. Her rekatta

fatihayı bir defa, ihlas suresini on defa okur. Arkasından üç gün

oruç tutar. Bu mübarek ismi ceylan derisine yazar ve döseginin

altına kor. O gece rüyasında kayıp adamını görür. Belki de ona

bütün geçmisini anlatır ve Allah’ın izni ile yurduna döner.

Yirminci isim:

 

Yâ rahîme külli sarîhin ve mekrûbin ve gıyâsehu ve meâzeh.

Bu mübarek ismin hassası sudur ki, insan asık olur ve uykusu

ve kararı kalmazsa, ona kavusmak için bir çare de bulamazsa, bu

mübarek ismi misk ve safranla yazar. Kendi adını, anasının adını,

sevdiginin adını ve anasının adını yazar. Akarsuya atarken de

söyle dua eder: Allah’ım, falan kimse benden nefret ediyor. Sen

benim ne murad ettigimi biliyorsun. Senden onun beni sevmesini

istiyorum. Öyle ki eti etime, kanı kanıma karıssın. O zaman onun

sabır ve kararı kalmaz. Ayakları baglı olsa bile bagı kırar gelir.

Maksadı hasıl olur. Kagıdı attıgı bahçenin meyvesi Allah’ın izni ile

her sene daha çok olur.

Yirmibirinci isim:

 

Yâ tâmmu fela tesıfül elsünü külle künhi celâlihi ve mülkihi ve

izzih.

 

Bu mübarek ismin hassası odur ki, bu mübarek ismin duası ile

mesgul olursa, acayip seyler görür. Bunun yolu da sudur; On iki

gün oruç tutar, hayvansal bir sey yemez. Bu mübarek ismi iki bin

yirmi bes defa okur. O zaman kralların ve sultanların yanında

saygın bir kisi olur. insanlar ona hürmet ederler. Bütün zor isleri

Allah teala ona kolaylastırır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak

kılan Allah tealadır.

Yirmiikinci isim:

 

Ya mübdial bedai-ıa lem tebga fi insaiha avnen min halkıhi

Serhi: Bu mübarek ismini hassası sudur ki, bir insan bir ilim

ögrenmek istese de ögrenemese, bu mübarek ismi her sabah

doksan dokuz defa okur. Allah da onun kalbine gayb kapısını açar.

Hayatında hiçbir sey okumamıs olsa da böyle olur. Hangi ilimle

ugrasırsa Allah ona o ilmi okumayı kolaylastırır. Ona bir çok

marifetleri kesf eder. Allah’ın ve ulu isminin bereketi ile umduguna

nail olur. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Yirmiüçüncü isim:

 

Yâ allâmel guyûbi felâ yefûtu seyün min hıfzihi ve lâ yeûdüh.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu mübarek

ismin duası ile mesgul olur ve bu ismi bin defa okursa, ona

mutluluk ve nimet kosarak gelir. Halk arasında meshur olur. Büyük

bir zeka sahibi olur. Öyle ki ona dünyanın hesabını verseler,

Allah’ın kudreti ile hiç karıstırmaz.

Bu ismin sahibi hakikat ehli zahid abid zamanın essiz alimi ve

benzeri olmayan sahib zaman Sihabüddin Maktul der ki: Bu ismi

okuyan eger hiç yazı bilmese, ögrenir. Allah ona keskin bir zeka ve

zihin verir. Eger bir kimse ona zarar vermek veyahut bir kötülük

yapmak veyahut öldürmek isterse, Allah onun hilesini basına

çevirir.

Yirmidördüncü isim:

 

Yâ halîmü zel inâti felâ yuâdiluhu seyün min halkıh.

Serhi: Bu mübarek ismin de hassası sudur ki, kim bunu

ezberler ve bunu okumaga devam ederse, kimse onunla

tartısamaz ve onu perisan edemez. Sözü dinlenir. Eger sevdigi var

da ondan nefret ediyorsa, bu mübarek ismi bin defa koklanan

yahut yenen bir seye okur ve onu sevdigi kimseye verir. Onu

kokladıgı veyahut yedigi zaman askından deli olmasından

korkulur. Eger yediremezse, bu mübarek ismi hatai bir kagıda

yazar, sevdiginin ve anasının adını yazar, onu yüksekçe bir yere

kor. Ona çok tesir eder ve Allah’ın izni ile kosarak yanına gelir.

Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Yirmibesinci isim:

Ya muîdü mâ efnâhu izâ berezel halâiku li da'vetihi min

mehâfetih.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın durumu

bozulur ve vatanından uzaklasır, malı gider ve bütün islerinde

sasarsa, bu mübarek ismi ikindi namazından sonra üç yüz bir defa

okur. Her vakit okumayı ganimet bilir. Az zamanda durumu düzelir

ve ismin bereketi ile mutlu olur.

Eger ticaret yapmak isterse bu mübarek ismi okumaya devam

eder, ticaretinde kazanır, çok mal sahibi olur ve bu mübarek ismin

bereketi ile mutlu olur. Öyle ki malının hesabından aciz kalır. tibarı

artar. Halk arasında adı duyulur. Aziz ve mükerrem olur.

Bu isme en büyük san akdi denir. Bunu okuyan kimsenin

itikadı düzgün olmalı. Yoksa helakinden korkulur: Sevdigi ve razı

oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Yirmialtıncı isim:

 

Yâ hamîdül fe'âli zel menni alâ cemî-ı halkıhi bi lafzıh.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim malının ve

hizmetçilerinin çogalmasını ve herkesin kendine muhtaç olmasını

ve Allah katında makbul olmasını isterse, bu mübarek ismi gece

gündüz okumaya devam etsin, okumaktan usanmasın. Ne zaman

okumayı bırakırsa helak olmasından, durumunun bozulmasından

ve halkın nazarında hor görülmesinden korkulur. Bu isme sahibi

ric’at ismi adını vermistir. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak

kılan Allah’tır.

Yirmiyedinci isim:

 

Yâ azîzül menîul gâlibü alâ cemîıl emrihi felâ seye yuâdilüh.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu mübarek ismi

çok okur ve insanlardan sakınır ve yanında tasırsa, halk arasında

itibar kazanır. Zelil de olmaz, fakir de olmaz. Kim fakir olur da bunu

okumaga devam ederse, tez zamanda çok mal kazanır. Bunun

yolu da bu günlerde hayvansal gıda almamaktır. Bunu okumaga

yirmi bes gün devam eder. Her gün üç bin iki yüz defa okur ve

üzerine üfler. nsanlara kötü konusmaz. Kimseye karısmaz, çok

konusmaz. Sonunda Allah ona devlet ve saadet verir. Kalbinin

üzerindeki gaflet perdesini açar. Öyle ki acayip ve garaip seyler

görür. Halkın içini okur. Yüzünde bu isim bereketi ile nurlar parlar.

Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Yirmisekizinci isim:

 

Yâ kâhirü zel batsis sedîdi entellezî lâ yutâkun tikâmüh.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bu isim muhabbet

ve düsmanlık içindir. Bunda muhabbet, baska seyler ve baglama

gibi üç yüz altmıs hassa vardır. Daha da uygun olmayanları kısa

geçiyoruz. Yoksa serhi uzar.

Bil ki bu isim gayet büyüktür. Yeri ve gögü, günesi ve ayı,

yıldızları ve bütün mahlukatı ayakta tutan ism-i azam bundadır. Bu

ismin Azrail’in iki yanı arasında yazılı oldugu söylenir. nsanlar bu

ismi tasıyanı gördükleri zaman ona saygı gösterirler.

Bu ismin hassalarından biri de budur ki, dünyayı fitne kaplasa,

sag sol askerlerle dolsa bu isimle dua eden kimsenin kalbi cesur,

gönlü rahat olmalı. Sesini yükseltmeli ki baska sey duymasın.

Duyarsa hemen döner, okumaya baslar. Bu mübarek ismi yetmis

bir defa okur ve askerlere dogru üfler. Üfürürken de, bana karsı

ellerinizi ve ayaklarınızı bagladım, der. Bunu her seferinde söyler.

Allah’ın izni ile ona dokunamazlar. Savası bırakırlar. Elleri ve

ayakları baglanır. Çogu zaman Allah’ın izni ile barıs yaparlar.

Eger düsmanını yalnız Allah’ın bilecegi sekilde helak etmek

istersen, bir hafta bu ismi okumakla mesgul ol; günde bin bir defa

oku. Bunun da sartı buna çekilmeden önce on dört gün oruç

tutmak ve hayvansal gıda yememektir. Eger bunu yaparsan

düsmanın yedi gün sonra helak olur.

Eger bir kimsenin seni sevip de senden ayrılmamasını

istersen, bu mübarek ismi beyaz bir ipege misk ve safranla yaz.

Sonra onu kıbleye karsı bir duvarın dibine göm. stedigin eline

geçer.

Eger sana karsı bir kimsenin dilini baglamak istersen, bu ismi

hatai bir kagıda yaz ve onu kulagının içine koy. O zaman o

kimsenin sana karsı dili baglanır.

Bunda daha birçok sırlar, acayip ve garaib hassalar vardır. Biz

bunları kısaca anlattık. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan

Allah’tır.

Yirmidokuzuncu isim:

 

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Yâ karîbül mütelâî fevka külli seyin uluvvür tifâih.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir insan bir sahsa

bir emanet bıraksa, o da inkar edip geri vermese, bu kimse bu ismi

okumakla mesgul olur. Önce üç gün oruç tutar, arkasından hain

kisiye döner. Bir selamla üç rekat namaz kılar. Her rekatta fatihayı

bir defa, kadir suresini üç defa okur. Namazı bitirince bu mübarek

ismi yüz yirmi bes defa okur. Dilegini Allah’tan ister. Her seferinde

duadan sonra söyle der: Allah’ım, ya Rabbi, bu ism-i azamın

hürmetine falancanın kalbine bana karsı merhamet koy da

emanetimi geri versin. O zaman Allah teala onun kalbini ona karsı

yumusatır. Emanetini zorluk çıkarmadan geri verir. Eger bunu

okumaga devam ederse, Allah c.c. onun bütün ihtiyaçlarını acilen

görür.

Otuzuncu isim:

Yâ müzille külli cebbârin anîdin bikahri azîzi sultânih.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, kim insanlar

tarafından tanınmak, ikram ve izzetlerini görmek isterse, bu

mübarek ismin duası ile mesgul olmalıdır. Duanın yolu da her gün

mümkün oldugu kadar çok okuyup ayda yüz bine çıkarmaga

gayret etmelidir. O zaman hangi taraftan olursa olsun, bütün

isteklerine nail olur.

Bu mübarek isimde çok acayipler vardır. Bu ismi okumakla

mesgul olanlar bunu bilir. Bunu haram seylerde kullanmamalıdır.

Bunu seraitin sınırı içinde kullanmalıdır. Yoksa, Allah korusun,

Allah’ın gazabına ugrar.

Otuzbirinci isim:

 

Yâ nûra külli seyin ve hüdâhu entellezî felakaz zulumâti nûruh

Serhi: Bu ismin hassası odur ki, bir insanın isi dügümlenir,

durumu iyi gitmez, yahut erkek olsun kadın olsun evlenmek

isterse, Seyh söyle demistir: Kara kuzu kalbi alır, bu mübarek ismi

kalbin üzerine yüz defa okur. Yüksek kaliteli hatai kagıdına yazar

ve onu kalbin içine kor, onu herhangi bir mescidin esigine gömer.

Çok seyler görülür ve Allah’tan çok kapılar açılır. Evlenir, insanlar

onunla evlilik bagı kurmak isterler. Bütün bunlar bu mübarek ismin

bereketi iledir. Bunu iyi ögren, insaallah muvaffak olursan.

Otuzikinci isim:

 

Yâ âliyüs sâmihu fevka külli seyin uluvvur tifâih.

Serhi: Bir kimse bir sahsın emri altında olur da derecesini

yükseltmek isterse, Pazar günü gusül etsin. ikamet ettigi sehrin ve

memleketin dısına çıksın. Genis ve temiz bir yer bulsun. Bu ism-i

azamı derecesinin yükselmesi için bin yedi yüz kere okusun. Allah

teala hiç kuskusuz onun derecesini birkaç gün içinde yükseltir.

Dua usulü de yedi gün arka arkaya oruç tutar. Kalbinde hiç

kötülük olmaz. Elbisesi gayet temiz olur. Ancak helal lokma yer.

Maksadı hasıl oluncaya kadar buna devam eder.

Otuzüçüncü isim:

 

Yâ kuddûsut tâhiru min külli sûin felâ sey’e yuâzuhu min

cemîı halkıhi bi lafzih.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse bunu

okumaya devam ederse, aradıgını bulur. Ancak yukarıda geçen

sartları yerine getirmeli ve kalbi temiz ve saf olmalı. O zaman Allah

teala ona birçok seyi kesf eder. Abdestini tam almalı. Yoksa helak

olmasından korkulur. Tevfik Allah’tandır.

Otuzdördüncü isim:

 

Yâ mübdiel berâyâ ve müîdihâ ba'de fenâihâ bi kudretih.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir insan hasta olur

da hastalıgı siddetlenir, doktorlar tedavisinden aciz kalırlarsa, eger

bu ismi gücü yettigi kadar çok okur ve her okudukça hastaya

üflerse, Allah’ın izni ile hastalıgı gider.

Eger bir insanı öldürmege karar verirler de buna bir çare

bulamazsa, bu mübarek ismi abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan

sonra kırk defa okusun. Allah’ın izni ile kesinkes halas olur ve

kurtulur.

Otuzbesinci isim:

 

Yâ celîlül mütekebbirü alâ külli seyin vel adlü emrühü ves

sıdku va'düh.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse dünya ve

ahrette bütün islerinin kolay olmasını isterse, bu mübarek isim ile

mesgul olsun. Herhangi bir ihtiyacı olursa Allah’ın izni ile görülür

ve temkin bulur. Dua usulü de söyledir: Kırk gün halvete çekilir. Bu

halvet dagda olsun ki saglam olsun. Bu günlerde kimse ile

konusmaz. Hayvansal gıda yemez. tikadı saglam olmalı, helal

lokma yemeli ve haramdan sakınmalıdır. Bu mübarek ismi gücü

yettigi kadar çok okur. Bir kesif olursa bunu kimseye söylemez.

Çünkü insanlara muhtaç olmaz. Bu ismin bereketi ile çok acayip

ve garaib seyler görür.

Otuzaltıncı isim:

 

Yâ mahmûdü felâ teblugul evhâmü külle künhi senâihi ve mecdih.

Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu dua ile mesgul

olursa insanlar tarafından sevilir, isleri begenilir. nsanlar ona

tesekkür ederler. Sözleri ve isleri her tarafta meshur olur. nsanlar

onu görmeyi arzularlar. nsanlar Allah’ın izni ile onun ilminden

istifade ederler.

Otuzyedinci isim:

Yâ kerîmel afvi zel adli entellezî mele-e külle seyin adleh.

Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın günahı

kumların sayısından, denizlerin damlalarından çok olsa da bu

mübarek ismi okumakla mesgul olsa, buna temiz niyetle devam

etse, Allah onun günahlarını bagıslar. ster ki günahları daglar

kadar ve agaçların sayısı kadar olsun.

Eger sultan veya bir baskası bir kimseye kızarsa, onun yanına

gittigi zaman yüzüne karsı bu ismi okusun ve üzerine üflesen. Onu

sevmege baslar, ona ikram eder, Allah’ın izni ile ihtiyacını görür.

Eger bu ismi bir kefene yazarsa, ölü cesaretlenir; münker nekir

meleklerine dogru cevaplar verir. Bu ism-i azamın bereketi ile ona

cennetten bir kapı açılır.

Otuzsekizinci isim:

Yâ azîmü zes senâil fâhiri vel izzi vel mecdi vel kibriyâ-i felâ

yezillü izzühu

Bu mübarek ismin de hassası budur ki, bir kimsenin sultana

yahut hakimlere, emirlere, vezirlere, devlet büyüklerine ihtiyacı

olsa da, onlardan dünyalık veya baska bir sey istese, bu mübarek

ismi çok okumalıdır. Eger bunu okumaya devam ederse, istegi tez

zamanda hasıl olur. Ona hürmet ederler. Allah’ın izni ile çok malı

ve bol nimeti olur.

Otuzdokuzuncu isim:

Yâ karîbül mücîbül müdânî dûne külli seyin kurbeh.

 

Serhi: Bu ismin hassası sudur ki, kim bu isimle mesgul olursa,

kalbi temiz olur. Bunu okurken hayvansal gıdalar yememelidir ki

temiz ruhlarla ünsiyet etsin ve ona sırlar açılsın, istedigi her sey

müyesser olsun, kalbinden ve dilinden hikmet pınarları fıskırsın,

acayip ve garaib seyler görsün. Sevdigi ve begendigi seylere

muvaffak kılan Allah’tır.

Kırkıncı isim:

Yâ acîbes sanâyiı felâ tentıkul elsünü bi külli âlâihi ve senâihi

yâ gıyâsî inde külli kürbetin ve mücîbî ınde külli da'vetin ve

mezâî ınde külli siddetin ve yâ recâî hîne tenkatıu hîletî.

Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse isi hususunda

darda kalsa ve kimse ona yardım edemese, bir zalimin elinde

tutsak olsa, kapılar yüzüne kapansa, bu mübarek ismi doksan

dokuz defa okur. O zaman içinde bulundugu sıkıntıdan kurtulur.

Kalplerinde ona karsı merhamet duyarlar.

Bu mübarek ismin serhi sayılamayacak kadar çoktur. Biz kısa

kestik. Bu mübarek ismi okumaga devam ederse, Allah’ın izni ile

çok acayip ve garaib seyler görür.

 

ALINTIDIR

 

Not: Arkadaşlar yazının bazı yerlerinde anlamsız bir karakter çıkmaktadır o karakter "i" harfi yerine geçer. İsimlerin arapçası nedense çıkmadı bu şekilde yazabildim.

Not2:Arkadaşlar lütfen harama kullanmayız bunu ben paylaştığım için günahına ortak olurum. Hemde harama kullananlar helak olur diye belirtmiştir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

GÜNLÜK MİNİMUM ADETLER:

1- 27

2- 20 (Namazların ardından)

3- 30

4- 30

5- 30

6- 27

7- 27 (Namazların ardından)

8- 30

9- 30

10- 30

11- 30

12- 30

13- 30

14- 30

15- 30

16- 30

17- 30

18- 30

19- 30

20- 30

21- 25 (Namazların ardından)

22- 100

23- 30

24- 30

25- 300

26- 100

27- 30

28- 30

29- 300

30- 30

31- 100

32- 30

33- 30

34- 30

35- 30

36- 30

37- 30

38- 30

39- 30

40- 40 Kere (Muradın olması niyetiyle 7 gün 40 kerede

 

Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye’nin bitiminde şu dua okunur:

 

Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed* Ve es’elüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah* Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue* Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk* Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Tesiri Yüksek Olan Ayetel Kürsi Ile Dilek Duası

   Ayetel-Kürsi   Arkadaşlar çok özel ve güzel bir Dilek duâsı. Etkisi ve tesiri oldukça yüksek ve defalarca tecrübe edilmiştir. Bu güçlü okumayı Her türlü dileğiniz için yapabilirsiniz. Evlenmek isteyen evlenir hayatında kimse yoksa karşına hayırlı biri çıkar, borçlu olan borcundan kurtulur, sıkıntıları olan sıkıntılarından kurtulur hasta olan şifa bulur. Vs.. Hangi dileğiniz için okursanız okuyun Allah'ın izniyle o dileğiniz gerçekleşecektir. Yeter ki inanarak yapın.   Gelelim okunuş şekli

   , Yer: Havas & Hüddam

  • Tilsim Nasil Yapilir? Bu Muazzam Eseri Mutlaka Okuyun

   Selamünaleyküm   Tilsim sekillerini, ne anlama geldiklerini ve nasil yapildigini merak ediyorsaniz bu muazzam esi bulunmaz eseri mutlaka okumaniz lazim.   Eserin bir kac sayfasini sizler icin scan yaptim:           Eser: galemül-seymiyye el tilsim

   , Yer: Büyü

  • Surhubad Duası Orijinal

   [h=3]1. Surhubad Duası Ne İçin Okunur?[/h] Evet, önce ne için okunduğunu analiz edelim bu duanın. Dua, çevirgel döngel duasında olduğu gibi, özellikle giden sevgilinin geri dönmesi ve aradaki aşk ve muhabbetin yeniden hasıl olması amacıyla okunur. Aynı zamanda duanın aşk ve muhabbet celbi için (yani birini kendine aşık etmek için) okunduğunu da biliyoruz. Bunun dışında bir bela ve musibetten kurtulmak amacıyla da okunabilir.   2. Surhubad Duasında Geçen Surhubad Ne Anlama Gelir?   Burada sı

   , Yer: Havas & Hüddam

  • Negatif Enerjilere Karsi Uygulama, çok Önemli!

   Arkadaslar, bu sayfalarda maalesef negatif enerji veya büyü ile karsilasan kisi pek cok. Bu yüzden Sizlere yeni bir Thread acmayi düsündüm. Cok önemli bir uygulama ile karsilasacaksiniz: Öncelikle hangi negatif seylerden rahatsiz edildiginizi düsünün. Bunlari yok etmek icin bir masa basina oturun ve karsiniza iki tane beyaz mum ve bir kaba koyulmus iki tane cig yumurta, ayrica iki tane yarisina kadar su doldurulmus bardak koyun. Sol elinize bir yumurtayi alin, sag elinize öteki yumurtayi da

   , Yer: Büyü İle İlgili Soru ve Yardım

  • Muhakkak Yapın!

   Bu duayı Çarşamba günü gündüz her türlü dilek ve hacetlerinizde samimiyet ve ihlaslı olarak bin defa okuyun kutupların (islam alimlerin) zikridir. "Bismillâhirrahmannirrahim Yâ latif edrikni bi lütfikel hafiyyi ene muhtacın zelilün ent'el kaviyyül aziz."   Fakirlikten Kurtulmak ve Zengin Olmak İçin: Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece,gece yarısından (12 den ) sonra 1000 defa okuyup dua edilir. Allahümme ya Latifu edrikni bi-lütfike'l-hafiyyi, ene muhtacün fakirun ve ente'l-Ganiyyü'l-Aziz.

   , Yer: İş Bulma ve Rızık İçin Dualar

×
×
 • Yeni Oluştur...