Jump to content

Peygamberlik İbrahim’in Soyundan Mı Değil Mi?


Guest izuchiring

Önerilen Mesajlar

kuzularlemaroc4568r1-1.jpg

 

Kuran’daki ayetlerde birbirleriyle akrabalık bağları olan peygamberler arasında bilgiler vardır. Örneğin bir ayet şöyledir.

 

O’na (İbrahim’e) İshak ve Yakub’u bağışladık. Soyuna peygamberlik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de erdemlilerle birlikte olacaktır. (29 Ankebut Suresi, 27)

 

Başka bir ayette ise her kavme bir elçi gönderildiği şöyle ifade edilir:

 

Her bir toplum için de, “Allah’a kulluk edin ve putperestlikten sakının,” diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimine Allah yol gösterdi, kimi de sapıklıkta kalmağa mahkum oldu. Yeryüzünü dolaşın ve yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna dikkat edin. (16 Nahl Suresi - 36)

 

Buradaki ifadelerden yola çıkarak, eğer tüm peygamberler aynı aileden ise nasıl olur da her kavme bir elçinin gönderilmesinin mümkün olduğu sorusu bir çelişki olarak ortaya atılmaya çalışılır. Bu soru ayetlerdeki ifadelerin dikkatli okunmamasından ortaya çıkar. Ankebut suresinin 27. ayetinde söylenen, İbrahim peygamberin soyuna peygamberlik verildiği gerçeğidir. Fakat “tüm peygamberler İbrahim soyundan geliyor.” diye bir şart burada koşulmamıştır. İbrahim soyu dışından da başka peygamberler gönderilmiştir. Nahl suresinin 36. ayetinde de bu ifade edilir. Her kavme de Allah’ın emirlerini iletecek bir elçi gönderilmiştir. İki ayetteki ifade arasında bir çelişki yoktur.

“Peygamberlerin soyu ” icin 22 yorum

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

hay Allah bende soruyorsun sandım.kendin sormuş kendin cevaplamışsın.

 

öyleyse ben bir soru sorayım.

Yeryüzünü dolaşın ve yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna dikkat edin. (16 Nahl Suresi - 36)

 

yalanlayanların sonunu nasıl görmemiz gerekmektedir.bu ayet sizce neyi işaret eder?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
hay Allah bende soruyorsun sandım.kendin sormuş kendin cevaplamışsın.

 

öyleyse ben bir soru sorayım.

Yeryüzünü dolaşın ve yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna dikkat edin. (16 Nahl Suresi - 36)

 

yalanlayanların sonunu nasıl görmemiz gerekmektedir.bu ayet sizce neyi işaret eder?

elfstitan keşke bu konuyu başka bir başlıkta paylaşsaydın . çünkü güzel bir konu. daha derin tartışmalar yapılabilir.en iyisi sen bir başlık aç biz oraya gelelim.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bütün bunların altında yatan neden, Yahudilerin kendilerini "üstün ırk" yada "seçilmiş kavim" olarak olarak görmeleri (semitizm) yatmıyor mu? Hoş, Hitler de 1933'lerde "Almanlar'ın üstün ırk olduğunu" söylemişti ve başka hiçbir ırkın kendini üstün olarak nitelemesini hazmedememiş olacak ki, onca Yahudi'yi gaz odalarında öldürdüğü yada fırınlarda eritip "antibakteriel" sabun olarak sattığı söylenir. Tabii ki bu da Yahudilerin kendilerini "mazlum halk" olarak göstermek için uydurduğu koca yalanlardan biridir. Tıpkı Türkiye'ye ithaf edilen "ermeni katliamı" yalanı gibi. "Holokost Nazariyecileri"nin Hele hele Türkiye'ye birçok kanlı eylemlerde bulunmuş ASALA ve Yahudilerin DİASPORA'sının kendi vahşetlerini gizlemek için örtündüğü kalkanlar değil mi bu efsaneler? Tel-Aviv Belgeleme Merkezi'nden Doktor Kubovy 1964'de şöyle demişti: "Yahudilerin imha edilmesinden bahseden Hitler , Himmler veya Heydrich imzalı hiçbir belge mevcut değildir." Goering´in Heydrich´e mektubunda da Yahudi meselesinin nihai çözümü ile ilgili olarak "imha" kelimesi geçmemektedir. Şubat 1982'de Paris Sorbonne Üniversitesindeki toplantısından sonra basına yapılan açıklamada Raymond Aron ve François Furet, şu demeci vermek zorunda kalmışlardı: "En ilmi araştırmalara rağmen, Hitler'in Yahudiler'in imha edilmesiyle ilgili bir emir asla bulunmamıştır."

 

Yahudiler'in kendini üstün ırk olarak görme çabalarının derininde , Tevrat'ta geçen Avraam (İbrahim) ve Tanrı arasında yapılan "ahd-i atik" adlı antlaşma yatıyor: "Tanrı İbrahim'le antlaşma yapıp dedi ki: ‘Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar bu diyarı senin soyuna verdim" (Tevrat, Gen. 15:18). Tabii hatırlatmaya gerek yok. Bugün Ortadoğu'da oynanan "Büyük Ortadoğu Projesi"nin ardında yatan sinsi plan, Yahudi Lobileri'nin Türkiye Topraklarında'ki artık bir ruh hastalığına dönüşmüş sabit fikirleridir. Yani Tevrat'ın üstteki ayetinde geçen ve sınırları Türkiye topraklarını da içeren "vaadedilmiş topraklar" sendromudur. "İbrahim, "yolculuklarına devam etti… Beytel’e doğru (İsrail’in ortasında).Ve Tanrı İbrahim’e dedi ki, ‘Şimdi gözlerini kaldır ve bulunduğun yerden kuzeye ve güneye, doğuya ve batıya bak: çünkü görmekte olduğun bütün toprakları sana vereceğim, ve senin soyuna sonsuza dek…Bu topraklarda baştanbaşa yürü… Çünkü onu sana vereceğim" (Gen. 13:3, 14-17)".

Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de de , Allah-u Teala'nın bir dönem İsrailoğullarına verdiği nimetler anlatılır ve tüm bu nimetlere karşılık İsrailoğulları'nın nankörlüğü ve Allah'a karşı vermiş oldukları sözü unutup sahte tanrılar edinmesi, kendilerine gönderilen peygamberlerin kanına girmeleri ve yeryüzünde fitne ve bozgunluk çıkarması anlatılır. Yahudilerin "gizli kitabı" yaklaşık 36 ciltten oluşan Talmud yazmalarında şunlar söyleniyor:

 

1. Gündüz on iki (12) saattir. Allah bunun ilk üç saatinde oturur ve şeriati mütalaa eder. İkinci üç saatinde hükmeder. Üçüncü üç saatinde alemi doyurur, mahlukatın rızıklarını verir. Son üç saatinde de oturur ve balıklarla oynar.

 

2. Allah haylazlıkdan, sinirlenmekten ve yalandan masum değildir.

 

3. Yahudilerin ruhları Allah'ın ruhundan gelir. Yahudi olmayanların ruhları ise pis ruhdandır.

 

4. Yahudiler müstesna olmak üzere insanlar erkeklerin nutfelerinden yaratılmıştır. Ecnebiler (Yahudi olmayanlar), hayvan suretinde yaratılmaları gerekirken, insan suretinde yaratılmışlardır ki yahudilere layıkıyla hizmet etsinler. Çünkü Dünya, yahudiler için yaratılmıştır.

 

5. Yahudiler, Allah indinde ekser meleklerden daha muteberdir.

 

6. Eğer Yahudiler yaratılmasaydı, toprağın bereketi yok olurdu ve ne yağmurlar ve ne de güneş yaratılırdı.

 

Yahudiler, inanç işini o kadar ileri götürdüler ki, Tanrı'nın İsrailoğullarından başka hiçbir kavme peygamber gönderme fikirlerine bile tahammül edemediler. İlk Peygamber Hz.Adem'in ve Nuh Peygamber'in peygamberliklerine redde vardılar. Yani Adem'de Nuh'da avraam soyundan gelmediğine göre, Tanrı bunları nasıl peygamber olarak seçmiş olabilirdi ki? Ve kendilerinden sonra gelecek Mesih'in ve Mesih'ten sonraki gelecek son peygamberin beklentisine girdiler. Onların bekledikleri Mesih, Tevrat'ta vaadedilmiş toprakları kendilerine verecek, haklarını savunacak güçlü bir kraldı. Bu yüzden de ne İsa'nın beklenen Mesih, nede son peygamber'in Hz.Muhammed olmasını hazmedemediler. Tevrat'ın aslını değiştirip "İbrahim'in İsmail'i Allah'a kurban etme" hikayesini Hz.Muhammed'in peygamberliğini inkar için "İbrahim'le İshak" hikayesi olarak değiştirmelerinin altında da gelecek peygamberin kendilerinden başka bir ırk'a gönderilmesini hazmedememek yatmıyor muydu? Çünkü Hz.Muhammed'in soyu, İsmail'e dayanıyordu ve sonuçta Hz.İsmail'i karalama çabaları, Tevrat'ın diğer bölümlerinde de tahrifat'la sonuçlandı.

 

Evet, hala bekliyorlar. Kendilerinine gönderilecek bir Mesih'i ve son peygamberi bekliyorlar. İkisinin de çoktan gönderildiğini farkedemeden ve artık umutları da günden güne kırılarak...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1.HIRİSTİYANLIĞIN BAKIŞI

 

"Mesih"in Grekçesi "Hristos"tur. İsa'ya inanan kişiler de, "Hıristiyan" yani "Mesihçi" yada "Mesih İnanlısı" adını aldılar. İsa'nın "Mesih" olduğuna inanmayan Yahudiler ise hala bir "Mesih" bekliyorlar. Binlerce yıldır süren bu bekleyiş, hala devam ediyor. Tabii bu arada bir çok sahte "Mesih"ler de geldi:

 

5. yüzyılda Girit'li Moşe, 7.yy'da Ebu-Musa İsfahani, 8.yy.'da Şarini, 12.yy'de David Alroy, 13.yy'da Abrohom Abulafya, 14.yy'da Aşer Lemmlein, 16.yy'da Samuel Moltodur ve son olarak, 1626-1678 yıllarında yaşamış olan, İzmir'li Yahudi Sabatay Sevi, 31 Mayıs 1665'te "Mesih"liğini ilan etti.

 

Bu "Mesih"lerin hemen hepsi kayda değer bir taraftar topluluğu oluşturamadılar ve çok kısa bir sürede "sahte mesih"ler listesinde yerlerini aldılar. Sabatay Sevi, bir çok taraftar toplayınca, ülkede bir karışıklık olabileceğini düşünen dönemin Padişahı, 1666'da Sevi'yi tutuklatır. Sevi, cezaevinde Mehmed Aziz adını alarak Müslüman olur ve cezaevinden kurtulur. Devlet tarafından kendisine aylık bağlanan Sevi, Ayşe adında biriyle evlenir.

 

Yahudiler tekrar hayal kırıklığına uğrar. Ancak Sevi'nin bu "dönüşünü" bir "tatkik" olarak değerlendiren bazı Yahudiler de aynı şekilde "Müslüman olarak" Sevi'ye olan bağlılıklarını gösterdiler. Bu "Sabetaycı" kişilere, halk arasında "Dönmeler" adı verildi.

 

2.İSLAMIN BAKIŞI

 

"Ey Meryem, Allah kendinden bir kelimeyle sana (çocuk) müjdeliyor. İsmi Meryem oğlu Mesih İsa'dır. Dünyada da ahirette de şanı yücedir. Allah' ın yakınlarından olacaktır."(Maide (5.) Süresi, 116-118. ayetler.

 

Mesih: Arapçada, ölçmek, meshetmek, günahlardan temizlenmiş, sıddık, yürüyen, seyahat eden anlamına gelir. Peygamber İsa b. Meryem’in sıfatı olarak kullanılır. Kelime kaynağı itibariyle de beklenen kurtarıcıya verilen bir sıfattır. Üç ilahi din açısından da önemsenen Mesih’in dinlere göre farkına gelince; Yahudiler açısından; Mesih olarak yeni bir şahsın gelmesini beklemek vardır. Hıristiyanlar açısından; İsa b. Meryem’in ric’at’ine yani dönüşüne inanmaktadırlar.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Benzer Konular

    • Duyandan Görenden Değil Gerçekten Bilenden Yardım istiyorum..

      Merhabalar, Bir hoca benim erkek çocuğa hamile kalamayacağımı kalsamda bebeğin düşeceğini söyledi. Geçen yıl bir düşüğüm oldu erkek olduğu için düşmüş dedi. Muska yazılmalı dedi. Yazdırmadım çünkü allaha sığındım dualarla tevekkülle tekrar olacağını düşündüm olmadı. Bu durumdan nasıl kurtulurum ne yapmalıyım bütün forumları benzer birşey bulurum diye sayfalarca konuları okudum. Şifa bulamadım kendime. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor biliyorum lütfen kızmayın ama ben işin ehli bir

      , Yer: Havas & Hüddam Soru ve Yardım

×
×
  • Yeni Oluştur...